PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: guitar.xpm

Recommend this page to a friend!
  Classes of Diego Feitosa  >  Pic2X  >  guitar.xpm  >  Download  
File: guitar.xpm
Role: Sample output
Content type: text/plain
Description: Sample
Class: Pic2X
Convert images to the XPM format
Author: By
Last change:
Date: 11 years ago
Size: 31,769 bytes
 

Contents

Class file image Download
/* XPM */
		
+---------------------------------------------------+
|  This image was generated by Pic2X v1.5     |
|  on Sat, 11 Mar 2006 16:02:36 -0400       |
+---------------------------------------------------+
|  www.dnfeitosa.com                |
|  diego@dnfeitosa.com               |
+---------------------------------------------------+
		
static char * guitarjpg_xpm[] = {
"96 96 183 3",
"xxo	 c #040204",
"xxa	 c #090A08",
"xxe	 c #140405",
"xxu	 c #1D0505",
"xxz	 c #341407",
"xxp	 c #593C19",
"xox	 c #3C2E0F",
"xoo	 c #2C1D07",
"xoa	 c #502E10",
"xoe	 c #846B3C",
"xou	 c #C18D59",
"xoz	 c #846439",
"xop	 c #6C4422",
"xax	 c #745637",
"xao	 c #B4865C",
"xaa	 c #DCAA6C",
"xae	 c #9C7640",
"xau	 c #845E3C",
"xaz	 c #1F1006",
"xap	 c #2C1104",
"xex	 c #7D5425",
"xeo	 c #9C6C3A",
"xea	 c #BC7D41",
"xee	 c #9C561C",
"xeu	 c #B47438",
"xez	 c #D49254",
"xep	 c #6C480D",
"xux	 c #84764B",
"xuo	 c #2C0604",
"xua	 c #51340D",
"xue	 c #C47529",
"xuu	 c #C48541",
"xuz	 c #B47E44",
"xup	 c #A47644",
"xzx	 c #A4906C",
"xzo	 c #B48438",
"xza	 c #A86314",
"xze	 c #CC7E24",
"xzu	 c #D48E3C",
"xzz	 c #64462E",
"xzp	 c #644F31",
"xpx	 c #C8B478",
"xpo	 c #BCA442",
"xpa	 c #B47B29",
"xpe	 c #9C6214",
"xpu	 c #A86628",
"xpz	 c #6F4C25",
"xpp	 c #BC9238",
"oxx	 c #AA7329",
"oxo	 c #2C2604",
"oxa	 c #C07C30",
"oxe	 c #8C6E24",
"oxu	 c #5C340F",
"oxz	 c #41332F",
"oxp	 c #B49E54",
"oox	 c #482204",
"ooo	 c #140A04",
"ooa	 c #99855C",
"ooe	 c #A89E58",
"oou	 c #F0DA78",
"ooz	 c #8C5E2C",
"oop	 c #4C3E2C",
"oax	 c #231B0C",
"oao	 c #A98A54",
"oaa	 c #E4D684",
"oae	 c #644313",
"oau	 c #846E54",
"oaz	 c #583B28",
"oap	 c #947C58",
"oex	 c #705B23",
"oeo	 c #342A24",
"oea	 c #6E4E0E",
"oee	 c #584410",
"oeu	 c #726728",
"oez	 c #9C7C47",
"oep	 c #7B6B45",
"oux	 c #644D0A",
"ouo	 c #201608",
"oua	 c #2C1609",
"oue	 c #643E24",
"ouu	 c #A4825A",
"ouz	 c #2C1E20",
"oup	 c #643D14",
"ozx	 c #0C160C",
"ozo	 c #9C7E58",
"oza	 c #4C3428",
"oze	 c #5A4C09",
"ozu	 c #423A08",
"ozz	 c #4C3C0D",
"ozp	 c #8C822F",
"opx	 c #D4CB69",
"opo	 c #E4DC6E",
"opa	 c #F3E450",
"ope	 c #D4C661",
"opu	 c #9C8F3C",
"opz	 c #64590C",
"opp	 c #D7BD50",
"axx	 c #FCEC4E",
"axo	 c #FCF553",
"axa	 c #FCF76A",
"axe	 c #A6913D",
"axu	 c #FCEB36",
"axz	 c #FCF33C",
"axp	 c #E0C468",
"aox	 c #816916",
"aoo	 c #DED350",
"aoa	 c #E4D42D",
"aoe	 c #F9E437",
"aou	 c #9A883E",
"aoz	 c #CBB451",
"aop	 c #FCE54C",
"aax	 c #ECD44E",
"aao	 c #8F7C2D",
"aaa	 c #ECD264",
"aae	 c #F2DC30",
"aau	 c #F1DB22",
"aaz	 c #F2DC45",
"aap	 c #998A31",
"aex	 c #F0D42F",
"aeo	 c #E2CB3E",
"aea	 c #9B852B",
"aee	 c #705204",
"aeu	 c #A4872F",
"aez	 c #F0D421",
"aep	 c #EED440",
"aux	 c #B49634",
"auo	 c #D1BB39",
"aua	 c #8C7617",
"aue	 c #EECC2E",
"auu	 c #E0C439",
"auz	 c #D0AE2E",
"aup	 c #D2B524",
"azx	 c #C1B73C",
"azo	 c #CCAE44",
"aza	 c #7C5E04",
"aze	 c #A48741",
"azu	 c #806E18",
"azz	 c #D2B43B",
"azp	 c #FCDB2F",
"apx	 c #ECCD45",
"apo	 c #C2AC3B",
"apa	 c #BC9B26",
"ape	 c #B48E24",
"apu	 c #B49D45",
"apz	 c #9C7A24",
"app	 c #E2BD28",
"exx	 c #B49B2F",
"exo	 c #E3C427",
"exa	 c #CCA82C",
"exe	 c #D4BA6C",
"exu	 c #EDCC1F",
"exz	 c #E4CB23",
"exp	 c #2C2E1C",
"eox	 c #FCD62C",
"eoo	 c #746A10",
"eoa	 c #FCD63C",
"eoe	 c #AA9B44",
"eou	 c #241C20",
"eoz	 c #ECC23C",
"eop	 c #E4C41B",
"eax	 c #ECBE34",
"eao	 c #B4AA5C",
"eaa	 c #71650C",
"eae	 c #ECBD28",
"eau	 c #ECC421",
"eaz	 c #D4B25C",
"eap	 c #9C9254",
"eex	 c #FCF894",
"eeo	 c #747420",
"eea	 c #ECC42D",
"eee	 c #BC9D3C",
"eeu	 c #D1C579",
"eez	 c #A49A24",
"eep	 c #D4BB2A",
"eux	 c #E0BC1B",
"euo	 c #E4DA34",
"eua	 c #444A04",
"eue	 c #A4962C",
"euu	 c #847E34",
"euz	 c #4C420C",
"eup	 c #5C5204",
"ezx	 c #DCB024",
"ezo	 c #DEB623",
"xxxxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxoxxoxxoxxaxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxuxxexxoxxexxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxexxzxxpxoxxxzxxexxexxoxxoxxa",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxooxxzxoaxoexouxozxopxxzxxoxxoxxaxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxexaxxozxaoxouxaaxouxaexauxazxxaxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxoxxapxexxeoxeaxeexeuxezxaaxepxuxxxaxxoxxa",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxuoxuaxeoxezxeaxeexuexuuxeaxuzxupxuxxazxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxexzxxoxxaexzoxezxzaxuexzexzuxeexezxeoxzzxazxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxzpxpxxpoxaaxpaxpexuexzexeexpuxpuxeoxpzxxzxxexxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxppxppxezoxxxzuxzuxzaxezxuexeexopxuoxxuxxexxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxaxxoxxooxoxpoxppxpaoxxoxaxpaxzaxeeoxeoxuxxuxaxoxzxxexxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxooxoxaaoxpxeaxpaoxxxzoxuuxeeoxeooxooxxazoooxxaxxoxxaxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxooxoooaooeoouxouxuuxeuoxxxexoozxuoxxuoopoaxxxaxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxoxxuxooaoaoxaooaaxezxupoozoaeooxxzpxxuoooxxoxxoxxoxxaxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxoxoxpxaoxaexeoxauoauoauxazxxuxxeoazxzpxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxooazoauxozoapxupoexxaxoeoxxuxxoxxexxoxxaxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxexxuoazxzxxozxoexauoeaxauoeooooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuoeeoeuoapoezxexoaexaxooxxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoooooepoepxexxpzoozxaxxzzooxxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxazxzpoepxeoxexoeaxxpxpzoxoxxexxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxooooxxooaxoepxzzouxxpzxaeoxuoaeooxxxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoouoxzpoapoauxpzoeeoxuoexouaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuouaxauxzpouexozxaxxuaxoaxooxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxeoxoxzzouuxpzoaeoxuxopxzzouzxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexoxxozxzpoupxoexexxoaxoaouzxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoozxxxoxxoxxuoxzxzpozoxzzoxuxxpxpzxxpxazxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuxxeoopxozouexzzoexxpzxoxxuaxxzxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxeoopoeeooaxaxxuaxxpoeexzzoaxoooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexzpooaoopxzzxozxpzozaoopouoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxuxzpoopoexoapxxpxoxxzzxzzozxxxaxxaxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoouaxpzxoexpzxxpouexozoxzoeoouzxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxaxxoxxoxxoxapxozoueouxxauoaexoaozaoopoaxxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxeoooxuaozeozeozuouoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxooeoxzpoeeoapozzoupxzzoazoxzouzxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxooxoozpopxopoopaopoopoopeopuozzxxuxxoxxexxooooxxoxxoxxoxoxoeeooaoeeoeeoxexuaozzxzzxazxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuxxeopzoppopoaxxopaopaaxoaxoopaaxaoouaxexoxxxexxoxxoxxoxxexoxoauxzpoeeooaxuaozzoexozaxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxeoexopoaxxaxuaxzaxuaxzaxuaxuaxxaxxopaopoaxpaoxoooxxexxuoeeoopxzpooaxzpoeexozxoxoopoaxxxoxxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxeoeeaooopaaoaaxuaxuaxuaoeaxuaxzaxzaxxaxuaxxaxxoaaaouxooozzozaooaouxxzzoezxoxozaxzzxazxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxooaozopaaoeaxzaxuaxzaoeaxzaopaopaxuaxuaxuaoeopaaaxopxaaoxozoexoxuooaxxpxuaxaxozaouoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaaaoaaaaxxaaeaxzaxzaauaxxaopaxxaxxaauaoeaxuaaeaazaaaaapaoxxxpxaexaxoxuxaxoazoxzouzxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxooxoaozopaaxxaoeaxuaoeaxuaxxaopaopaexaxuaxuaexaazaeoaeaaeeoeexouxoaxauoazooxxzzxapxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxeooooeuopaopaaoeaxzaxuaoeaxuaoeaoeaoeaoeaxuaazaeooppaeuoeaxexxozxxpxeoxoaouexpzxxzxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxoozuopxopaaaeaauaxuaoeaxuaxuaauaezaoeaauaoaaepoppaeuxxpoezxexxaxxexoxuoueouexapxxexxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxuxxexoxauxopaopaaxuaoeaoeaoeaauaoeaaeaoeaoeaoaaeoauoauaoaeoaoxopoapxpzoueooxxaxxoaxapxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxexxexoxaeuopaopaaoeaxuaoeaoeaxuaueauuaepauzaupazxazoaoxazaazexepouuxuaxauoxuxpzoxuxoaxxzxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexazxoxazuazzaaxaazaepazpaoeazpaazapxapoapaapeapuapzapzoeaaeexeooexouuoaexaexxpxozoxuxoaoazxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxeozxoxooeeoexaeaapuaxpaaxaazaazaaeaoeaazaoeaazappexxaeuauaouxxoaxpzooxxuaxaxxozouuoeeoezxuaazeoozxoaozaxxzxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuxoooxuaoxaxeapooppaaxaaxaepaepaazaaeaazaazaaeaoeaoeexoaooexaaeaoeexazxxaoxoouoooxxapoxuxozxaxoezoeaxppexeouxxoxxooxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoozxxxoxxoxxoxxuozzaaoazzauuaaxaaxaepaepaexexuaexaezazpazpaaeaaeaaeaazexzopaapaexxozuxxexxaexpxazoeoxazxapooxooxoeuoexxpoaxpexexoaxxzoooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxoxozpoppauuauuaooapxaeoexzaexaexaueaexeoxazpazpaauaaeaauaaeaazaupexxeooxazxazouzozxouzouoouzouaxazozaxuaaaoaaaoouaaaozzxxuxxoxxexxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoouooexaozaxpexoaepaepaexaexaexaexaexaexaexaexeoaazpaexaexaezaezaaeaepauoeoexuaxxooeooaxouzeououoxazxazouzxooouxaxeopaaxxaopauaxxoxxexxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxexoxapzoppeozexoeopexzexzexzexzaoaaezaauaezaaeeoxaepeoxaepeoxaezaezaaeaexauzoxpxapxoxxxaouzouzxxuouzxazouooooxoooeeoxpaazopaaxaaooouxxxexxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoooxaeuoppeaxappaueexuaezaezaauaezaezaezaezaauaezaaeaexaexaueaueaexaezazpeoaexaxppxoxouooeoouaxxuouzxazeouxxaoaxxxoouxeaoopaopaopaopaopoeoeeaaxzzxoxozxxxoxxaxxoxxoxxaxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxaxxoxxaxxoxxoxoxauxazoeozeaeappeauexueopexzexzaoaaezaezaauaauaoeaezaexaexaueaexaexazpeoxeoxauueazxoxxoooxoxazouzouoxxooooouoxxaxazopzaaoapoaxaaxoaxoaxaaxaopoaxaopoooeoxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoouoaaoazzauueaeeaeeaueaueauaueexuexuaezaexaezaexaezaezaauaexexuaexaexaexeoxeoxazpexoapaoxeooxxazouzxxuxazeouxazooooooouoeapoeeauaopoaxxaxoopaaxaaxxaxaaxaeexxuxxxexxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxaeeoazxauuappeaeeaeeeaeaeexoexzaueaueaueaueaueaueapxaueaepaeoaoaaoaaezazpaexazpaezaoeazzeeeozzxxzouooooxazxazxxexxoxuooepxuxouooeeopaopaaxoaxxaxoaxxaxaaxaooueeuoooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoozueezauueepeuxeaeeaxeaeexoexzexzaueaueexoazpapxappapaazaeezaeoaazaoaaauaezeoxeoxaoeazpexzazzoaoxxpxazozxxazxxaxxexoooepxuxoxooooxoooouaxxaxxaxxaxoaxoaxxaxaeexoxpoooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxeeooazxauueepeopexoeaeexoexoexzexzauuaepexuexuaueeaxoaexuoxxzapuaooeuoaaeaoaaoeazpaexaoeeoaoppauxopueeoeooeuaoeuoeuxuxxoeoxoxxoxxuxoxoouaazaxoaxoaxuaxxaxoaxaoaaoexxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxzeoeoppeepeopeuxeopexoexoexoexzexzexoaueexueopappoppxepxapxazxuoeueeuoeuoaxuazpeoaaxxaueaazaaxaxeozeeeoeuueapeuuoeueuzouaxxoeouxxoxoxaazaopaxxaopaxxaxaaopexeaoxozaxxuxxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxuoeeeaoazzeepeuxeuxeopeopeopeopexoexzauueeaeopaezeopexaeeeooxxxuxxeozeeaoaazaazaexazpaexaazaxpaeuouaxxuozxozxozxxxaxxaxxoxxexazxxoxxeeupaopopaaxxaxxaxaaaaxpoouxxoxouzxxexxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxexozeazezxappeuxeuxeopeopeopeopexoeeaeeaeopexuaezexuezoazoooxxxexxuozeeuuxpoopaopaaazaazaazaozoxoxxuxxaxxoxxoxxooooouoxxoxxaxxexxoxazaapopoaxxopaopxazexepxooxxzxxzxxuxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxuoazeazzezxappezoappappexoeuxeaueaeeeaeeaexzeoxeopexuapxapuozexxuxazxazoopopuazxapxazpaexauueooxxeoooxazxxoxxexxaxxoxxoxxoxxaxxaooooaxopxaxxopxaapxxpooxxapxapouaxazxxoxxooooxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxaxooxpoazzappezoappappappappeauexoeaueeaeopeauexuaezeopexuauuaoxoxoxxoouaoaxxoxaxeaozaazaooaooeuzozxxxaxxooooxxaoooxxoozxxxaxxoxxaxxaozpoaaozpozzxxzxapxazxxuxazxxexxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxzapoeepeuxeuxezoeepappappexoeuxeaueaueeaexzexuexuexuaezauuapooupxxzxxexxuxazozzopuopeaooaooxoxxxeoooxxoxxaxxoxxaozxxxoxxaxxaoooeuzeeuoeuxooxazouaouoxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxexooazoauoeuxeuxappauoappappexoeopeaueauexoeeaexuexzexuaezexzauuapexuaxxzxxuxxuxazozuopuazxopoeaaxazxxoxxexxoozxxxaxxaozxxxoxxoxooaozaouxuaouaxapoooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoooxxpoauoaupeopezoeaxappauueuxexoexoeauexoexzaueeopexzexuaezaueauuexxxuaxxuxxexxeeouexpopzeaoeaoxazxxexxexxexxoxxoxxaoooooooxoaxpexeozuooxxazxazxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoouaxpoaupaupeuxappauoappexoexoexoexoeeaexoexzeeaexzeauexuaezaezaoaappeueouxxooxuoxxaxxexazxoxeeuozpxxuxazxxoooooooxxaxxaopzopxopeaxexxzxoxxxoxxoxxexxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxazaxeazzaupezoappeaxappappexoeuxexoexoexoexzexoeopexzexuexuexzaezeuxeepxpoaoxozzxapxxuxxuxxuozueeueaoozexoxxoooxoaoxapoeuoopoaaaxepooxxazxxoxxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxuauaazoezoezoezoappeaeappexoexoauuexoeopexzexzeeaaueexuexuexueopexzeopeepauzaxeaeuoaeouaxapouoauaaooopoaooopeaooaooeuoeuoaepaaaxoaxapxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxeouxapoauoezoeuxappeaeappappexoexoexoexoexzexoaueeeaaueexoeopeopeuxexzexzappaeoaupoppexxozzxoxaeoaoaeuoaoaaazaexopaaauaauaxxxpoooxxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxoxxpoezoezoeuxeuxeaeappappexoexoexoexoexoexzeeaexoexoeaeeopeopexueopexoexzexoexzaexaeoaeoaupaoaeuoaauaauaauaaeaezaauaauaoaeuexxzxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxaxxoxxoxxoxuoazeaozeopeuxeuxeaeappappappeepexoauuauueeaexzexoappeaueaueaueaueaueopexuexzexuexzaexaexaezaezaezaauaezazpeoxazpaexaopaazeaaoaxxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxaxxoxxoxxeopzaozaupeuxeuxappeaxeaxauueopexoexoauuexoappexoeopexoeauappeaueauexuexuexuexuexuexuexuaezaezaezaezaezazpeoxeoaeoaaepaeoeuzxazxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxaxxoxxoxxoxxzeoeauoeepappappeaxappexoexoexoexoexoexoeuxexoeuxeaeappeaeeopeaueaueauexuexuexuexuaueaueaexaezaezeoxeoxaezazpazpaaxoppoxoxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxaxxoxxoxxoxxoxxeaeeaozeepeepeepeozeepappexzexoexoeopeuxeopeuxeuxappeuxeaeeaueaueauexueopexuaueeauaueaueeoxaezaaueoxeoxeoxexuazpaazapuoxoxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxooaxopuauoazzezxeaxeepezoexoexoexoeopeopeopeuxeuxeaeappappappeaueopexueaueauaueeauaueeoxexueoxaezaezaezazpexuaezaazaoxxooxxuxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxaxxoxxoxxaxxoxxeozzaozoppazzeepeeaexoexoezoeepeuxeopeopeuxeuxappappeaxappeopeopeopexueauaueexuexueoxexuaauaezaaueoxaezeoxeoxapxxepxooxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxuazuazooppappexoeuxeepezoezoappappeopeuxeuxappappappappeaueopeopeopexzeauexuexuaezaexaoaaaeaezaezaezaezeoaxppxxpxxzxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxaxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxapazeoppeepappezxappoppezoeaxezoeuxeopeopeuxappappappeopeopeopeopexoexuexuaezaueaoaaoaaoaaexaexaaueoxapxaeexoaxxuxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxooxoapueazaupappaupappezxappezoeuxeuxexoeuxeepeopeopexoeopeopexoexzeopexzexzaaeaexaueaexaexaexaepaaxxpoooxxooxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuozueoeaozeepexoezoeuxezoappexoappeuxeuxexzexoappeopeepeopexzeopexuaezexzexzaexaexaexaaeaazaepaaaozuoxoxuoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuxuaxpooppazzaupeuxeuxezoeuxeuxexoappeuxappeuxexoeopeopeaueauexzexueopaezaezeopaoaaazaeoopxoxexapxazxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxazxuaeoeaozaupaupezoeuxeuxeuxappeaeeeaappappeuxeuxeaueopeaueaueauaexeopexuaauaezaeoaaaaouxazxooxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuxxoxxuxoxaeaaozeepauzezxezoappezxezoeaxezoeaeeaeeaeeaeeaueaueaueeaaueexuexzexzaazopeaxexooxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxexxuxazoxexpoazzazzauzauzezoeaxezxezxeaeezoeaeeaeeaeeauexoappappaexexzauuaooaapxooxxoxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxexxoxazouxaeuaozeazxpoauzeepappezoezoeuxeuxappappappauuauoeozoppauuazxeaaxazxxexxexxoxxaxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxoxxexoooexaxeazoapoexaexaaupaupezoeepeepeepauoauooppaozaozopuozuxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoouaozeaaoapuapoexaauzazxaupauoauoazxazxxpoaaoeuzxazxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxexxoxxexazoxoozuopzazuaapeueopuozpeooeupoxoxazxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxuxxoxxuoooooooooxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxexxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxaxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo",
"xxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxoxxo"};