PHP Classes

File: README.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   Separation Database Queries   README.md   Download  
File: README.md
Role: Documentation
Content type: text/markdown
Description: Documentation
Class: Separation Database Queries
Database access trait using PDO
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 1,366 bytes
 

Contents

Class file image Download

Separation Database Queries OOP

Separation Database Queries

Sepearation database queries, jest to koncepcja odseparowania zapyta? do bazy danych od kodu ?ród?owego programu. Same zapytania do bazy danych odbywaj? si? w tradycyjny sposób za pom?c? PDO. Koncepcja polega na wytworzeniu wi?kszej przejrzysto?ci kodu i ?atwiejszego dost?pu do zapyta? w celu u?atwienia zmieniania ich w pó?niejszej fazie rozwoju programu. Zastosowano tutaj Traits z PHP 5.4 Które jest do??czane do klasy samego zapytania. W traits jest przetwarzane ca?e zapytanie i wysy?ane do bazy danych z klasy znajduj?cego si? samego zapytania. Pozbywamy si? w ten sposób zb?dnej ilo?ci kodu przez do??czanie traits do ka?dej klasy zapyta?. Ruch zapyta? odbywa si? w szybszy sposób.

EN

Sepearation database queries, is the concept of separating database queries from the source code of the program. Same database queries are held in the traditional way by the PDO. The concept is to produce more code transparency and easier access to queries to facilitate their later development. Here are the Traits from PHP 5.4 that are included with the query class itself. In the traits is processed the whole query and sent to the database of the class of the same query. We get rid of unnecessary code by attaching traits to each query class. Query traffic is faster.