File: calcul/js/translations/validators/ca.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/ca.js  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/ca.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 15,377 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function (Translator) {
  // ca
  Translator.add("This value should be false.", "Aquest valor hauria de ser fals.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be true.", "Aquest valor hauria de ser cert.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be of type {{ type }}.", "Aquest valor hauria de ser del tipus {{ type }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be blank.", "Aquest valor hauria d'estar buit.", "validators", "ca");
  Translator.add("The value you selected is not a valid choice.", "El valor seleccionat no \u00e9s una opci\u00f3 v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.", "Ha de seleccionar almenys {{ limit }} opci\u00f3.|Ha de seleccionar almenys {{ limit }} opcions.", "validators", "ca");
  Translator.add("You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.", "Ha de seleccionar com a m\u00e0xim {{ limit }} opci\u00f3.|Ha de seleccionar com a m\u00e0xim {{ limit }} opcions.", "validators", "ca");
  Translator.add("One or more of the given values is invalid.", "Un o m\u00e9s dels valors facilitats s\u00f3n incorrectes.", "validators", "ca");
  Translator.add("This field was not expected.", "Aquest camp no s'esperava.", "validators", "ca");
  Translator.add("This field is missing.", "Aquest camp est\u00e0 desaparegut.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid date.", "Aquest valor no \u00e9s una data v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid datetime.", "Aquest valor no \u00e9s una data i hora v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid email address.", "Aquest valor no \u00e9s una adre\u00e7a d'email v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file could not be found.", "No s'ha pogut trobar l'arxiu.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file is not readable.", "No es pot llegir l'arxiu.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.", "L'arxiu \u00e9s massa gran ({{ size }} {{ suffix }}). La grand\u00e0ria m\u00e0xima permesa \u00e9s {{ limit }} {{ suffix }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.", "El tipus mime de l'arxiu no \u00e9s v\u00e0lid ({{ type }}). Els tipus mime v\u00e0lids s\u00f3n {{ types }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be {{ limit }} or less.", "Aquest valor hauria de ser {{ limit }} o menys.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.", "Aquest valor \u00e9s massa llarg. Hauria de tenir {{ limit }} car\u00e0cter o menys.|Aquest valor \u00e9s massa llarg. Hauria de tenir {{ limit }} car\u00e0cters o menys.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be {{ limit }} or more.", "Aquest valor hauria de ser {{ limit }} o m\u00e9s.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.", "Aquest valor \u00e9s massa curt. Hauria de tenir {{ limit }} car\u00e0cters o m\u00e9s.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should not be blank.", "Aquest valor no hauria d'estar buit.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should not be null.", "Aquest valor no hauria de ser null.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be null.", "Aquest valor hauria de ser null.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not valid.", "Aquest valor no \u00e9s v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid time.", "Aquest valor no \u00e9s una hora v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid URL.", "Aquest valor no \u00e9s una URL v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("The two values should be equal.", "Els dos valors haurien de ser iguals.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.", "L'arxiu \u00e9s massa gran. El tamany m\u00e0xim perm\u00e9s \u00e9s {{ limit }} {{ suffix }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file is too large.", "L'arxiu \u00e9s massa gran.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file could not be uploaded.", "No es pot pujar l'arxiu.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be a valid number.", "Aquest valor hauria de ser un nombre v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This file is not a valid image.", "L'arxiu no \u00e9s una imatge v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This is not a valid IP address.", "Aix\u00f2 no \u00e9s una adre\u00e7a IP v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid language.", "Aquest valor no \u00e9s un idioma v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid locale.", "Aquest valor no \u00e9s una localitzaci\u00f3 v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid country.", "Aquest valor no \u00e9s un pa\u00eds v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is already used.", "Aquest valor ja s'ha utilitzat.", "validators", "ca");
  Translator.add("The size of the image could not be detected.", "No s'ha pogut determinar la grand\u00e0ria de la imatge.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.", "L'ampl\u00e0ria de la imatge \u00e9s massa gran ({{ width }}px). L'ampl\u00e0ria m\u00e0xima permesa s\u00f3n {{ max_width }}px.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.", "L'ampl\u00e0ria de la imatge \u00e9s massa petita ({{ width }}px). L'ampl\u00e0ria m\u00ednima requerida s\u00f3n {{ min_width }}px.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.", "L'altura de la imatge \u00e9s massa gran ({{ height }}px). L'altura m\u00e0xima permesa s\u00f3n {{ max_height }}px.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.", "L'altura de la imatge \u00e9s massa petita ({{ height }}px). L'altura m\u00ednima requerida s\u00f3n {{ min_height }}px.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be the user current password.", "Aquest valor hauria de ser la contrasenya actual de l'usuari.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.", "Aquest valor hauria de tenir exactament {{ limit }} car\u00e0cter.|Aquest valor hauria de tenir exactament {{ limit }} car\u00e0cters.", "validators", "ca");
  Translator.add("The file was only partially uploaded.", "L'arxiu va ser nom\u00e9s pujat parcialment.", "validators", "ca");
  Translator.add("No file was uploaded.", "Cap arxiu va ser pujat.", "validators", "ca");
  Translator.add("No temporary folder was configured in php.ini.", "Cap carpeta temporal va ser configurada en php.ini.", "validators", "ca");
  Translator.add("Cannot write temporary file to disk.", "No es va poder escriure l'arxiu temporal en el disc.", "validators", "ca");
  Translator.add("A PHP extension caused the upload to fail.", "Una extensi\u00f3 de PHP va fer que la pujada fallara.", "validators", "ca");
  Translator.add("This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.", "Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} element o m\u00e9s.|Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} elements o m\u00e9s.", "validators", "ca");
  Translator.add("This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.", "Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} element o menys.|Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} elements o menys.", "validators", "ca");
  Translator.add("This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.", "Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir exactament {{ limit }} element.|Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir exactament {{ limit }} elements.", "validators", "ca");
  Translator.add("Invalid card number.", "N\u00famero de targeta inv\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("Unsupported card type or invalid card number.", "Tipus de targeta no suportada o n\u00famero de targeta inv\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This is not a valid International Bank Account Number (IBAN).", "Aix\u00f2 no \u00e9s un nombre de compte bancari internacional (IBAN) v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid ISBN-10.", "Aquest valor no \u00e9s un ISBN-10 v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid ISBN-13.", "Aquest valor no \u00e9s un ISBN-13 v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is neither a valid ISBN-10 nor a valid ISBN-13.", "Aquest valor no \u00e9s ni un ISBN-10 v\u00e0lid ni un ISBN-13 v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid ISSN.", "Aquest valor no \u00e9s un ISSN v\u00e0lid.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value is not a valid currency.", "Aquest valor no \u00e9s una divisa v\u00e0lida.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be equal to {{ compared_value }}.", "Aquest valor hauria de ser igual a {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be greater than {{ compared_value }}.", "Aquest valor hauria de ser m\u00e9s gran a {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be greater than or equal to {{ compared_value }}.", "Aquest valor hauria de ser major o igual a {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.", "Aquest valor hauria de ser id\u00e8ntic a {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be less than {{ compared_value }}.", "Aquest valor hauria de ser menor a {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should be less than or equal to {{ compared_value }}.", "Aquest valor hauria de ser menor o igual a {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should not be equal to {{ compared_value }}.", "Aquest valor no hauria de ser igual a {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("This value should not be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.", "Aquest valor no hauria de id\u00e8ntic a {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image ratio is too big ({{ ratio }}). Allowed maximum ratio is {{ max_ratio }}.", "La proporci\u00f3 de l'imatge \u00e9s massa gran ({{ ratio }}). La m\u00e0xima proporci\u00f3 permesa \u00e9s {{ max_ratio }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image ratio is too small ({{ ratio }}). Minimum ratio expected is {{ min_ratio }}.", "La proporci\u00f3 de l'imatge \u00e9s massa petita ({{ ratio }}). La m\u00ednima proporci\u00f3 permesa \u00e9s {{ max_ratio }}.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image is square ({{ width }}x{{ height }}px). Square images are not allowed.", "L'imatge \u00e9s quadrada({{ width }}x{{ height }}px). Les imatges quadrades no estan permeses.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image is landscape oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Landscape oriented images are not allowed.", "L'imatge est\u00e0 orientada horitzontalment ({{ width }}x{{ height }}px). Les imatges orientades horitzontalment no estan permeses.", "validators", "ca");
  Translator.add("The image is portrait oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Portrait oriented images are not allowed.", "L'imatge est\u00e0 orientada verticalment ({{ width }}x{{ height }}px). Les imatges orientades verticalment no estan permeses.", "validators", "ca");
  Translator.add("This form should not contain extra fields.", "Aquest formulari no hauria de contenir camps addicionals.", "validators", "ca");
  Translator.add("The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.", "L'arxiu pujat \u00e9s massa gran. Per favor, pugi un arxiu m\u00e9s petit.", "validators", "ca");
  Translator.add("The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.", "El token CSRF no \u00e9s v\u00e0lid. Per favor, provi d'enviar novament el formulari.", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.username.already_used", "El nom d'usuari ja est\u00e0 sent utilitzat", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.username.blank", "Si us plau, introdueixi un nom d'usuari", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.username.short", "[-Inf,Inf]El nom d'usuari \u00e9s massa curt", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.username.long", "[-Inf,Inf]El nom d'usuari \u00e9s massa llarg", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.email.already_used", "L'adre\u00e7a de correu ja est\u00e0 sent utilitzada", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.email.blank", "Si us plau, introdueixi una adre\u00e7a de correu", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.email.short", "[-Inf,Inf]L'adre\u00e7a de correu \u00e9s massa curta", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.email.long", "[-Inf,Inf]L'adre\u00e7a de correu \u00e9s massa llarga", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.email.invalid", "L'adre\u00e7a de correu no \u00e9s v\u00e0lida", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.password.blank", "Si us plau, introdueixi una contrasenya", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.password.short", "[-Inf,Inf]La contrasenya \u00e9s massa curta", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.password.mismatch", "Les dues contrasenyes no coincideixen", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.new_password.blank", "Si us plau, introdueixi una nova contrasenya", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.new_password.short", "[-Inf,Inf]La nova contrasenya \u00e9s massa curta", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.current_password.invalid", "La contrasenya no \u00e9s v\u00e0lida", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.group.blank", "Si us plau, introdueix un nom de grup", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.group.short", "[-Inf,Inf]El nom de grup \u00e9s massa curt", "validators", "ca");
  Translator.add("fos_user.group.long", "[-Inf,Inf]El nom de grup \u00e9s massa llarg", "validators", "ca");
})(Translator);
For more information send a message to info at phpclasses dot org.