File: calcul/js/translations/validators/ca.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/ca.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/ca.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 11,384 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"ca":{"validators":{"This value should be false.":"Aquest valor hauria de ser fals.","This value should be true.":"Aquest valor hauria de ser cert.","This value should be of type {{ type }}.":"Aquest valor hauria de ser del tipus {{ type }}.","This value should be blank.":"Aquest valor hauria d'estar buit.","The value you selected is not a valid choice.":"El valor seleccionat no \u00e9s una opci\u00f3 v\u00e0lida.","You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.":"Ha de seleccionar almenys {{ limit }} opci\u00f3.|Ha de seleccionar almenys {{ limit }} opcions.","You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.":"Ha de seleccionar com a m\u00e0xim {{ limit }} opci\u00f3.|Ha de seleccionar com a m\u00e0xim {{ limit }} opcions.","One or more of the given values is invalid.":"Un o m\u00e9s dels valors facilitats s\u00f3n incorrectes.","This field was not expected.":"Aquest camp no s'esperava.","This field is missing.":"Aquest camp est\u00e0 desaparegut.","This value is not a valid date.":"Aquest valor no \u00e9s una data v\u00e0lida.","This value is not a valid datetime.":"Aquest valor no \u00e9s una data i hora v\u00e0lida.","This value is not a valid email address.":"Aquest valor no \u00e9s una adre\u00e7a d'email v\u00e0lida.","The file could not be found.":"No s'ha pogut trobar l'arxiu.","The file is not readable.":"No es pot llegir l'arxiu.","The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"L'arxiu \u00e9s massa gran ({{ size }} {{ suffix }}). La grand\u00e0ria m\u00e0xima permesa \u00e9s {{ limit }} {{ suffix }}.","The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.":"El tipus mime de l'arxiu no \u00e9s v\u00e0lid ({{ type }}). Els tipus mime v\u00e0lids s\u00f3n {{ types }}.","This value should be {{ limit }} or less.":"Aquest valor hauria de ser {{ limit }} o menys.","This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.":"Aquest valor \u00e9s massa llarg. Hauria de tenir {{ limit }} car\u00e0cter o menys.|Aquest valor \u00e9s massa llarg. Hauria de tenir {{ limit }} car\u00e0cters o menys.","This value should be {{ limit }} or more.":"Aquest valor hauria de ser {{ limit }} o m\u00e9s.","This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.":"Aquest valor \u00e9s massa curt. Hauria de tenir {{ limit }} car\u00e0cters o m\u00e9s.","This value should not be blank.":"Aquest valor no hauria d'estar buit.","This value should not be null.":"Aquest valor no hauria de ser null.","This value should be null.":"Aquest valor hauria de ser null.","This value is not valid.":"Aquest valor no \u00e9s v\u00e0lid.","This value is not a valid time.":"Aquest valor no \u00e9s una hora v\u00e0lida.","This value is not a valid URL.":"Aquest valor no \u00e9s una URL v\u00e0lida.","The two values should be equal.":"Els dos valors haurien de ser iguals.","The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"L'arxiu \u00e9s massa gran. El tamany m\u00e0xim perm\u00e9s \u00e9s {{ limit }} {{ suffix }}.","The file is too large.":"L'arxiu \u00e9s massa gran.","The file could not be uploaded.":"No es pot pujar l'arxiu.","This value should be a valid number.":"Aquest valor hauria de ser un nombre v\u00e0lid.","This file is not a valid image.":"L'arxiu no \u00e9s una imatge v\u00e0lida.","This is not a valid IP address.":"Aix\u00f2 no \u00e9s una adre\u00e7a IP v\u00e0lida.","This value is not a valid language.":"Aquest valor no \u00e9s un idioma v\u00e0lid.","This value is not a valid locale.":"Aquest valor no \u00e9s una localitzaci\u00f3 v\u00e0lida.","This value is not a valid country.":"Aquest valor no \u00e9s un pa\u00eds v\u00e0lid.","This value is already used.":"Aquest valor ja s'ha utilitzat.","The size of the image could not be detected.":"No s'ha pogut determinar la grand\u00e0ria de la imatge.","The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.":"L'ampl\u00e0ria de la imatge \u00e9s massa gran ({{ width }}px). L'ampl\u00e0ria m\u00e0xima permesa s\u00f3n {{ max_width }}px.","The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.":"L'ampl\u00e0ria de la imatge \u00e9s massa petita ({{ width }}px). L'ampl\u00e0ria m\u00ednima requerida s\u00f3n {{ min_width }}px.","The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.":"L'altura de la imatge \u00e9s massa gran ({{ height }}px). L'altura m\u00e0xima permesa s\u00f3n {{ max_height }}px.","The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.":"L'altura de la imatge \u00e9s massa petita ({{ height }}px). L'altura m\u00ednima requerida s\u00f3n {{ min_height }}px.","This value should be the user current password.":"Aquest valor hauria de ser la contrasenya actual de l'usuari.","This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.":"Aquest valor hauria de tenir exactament {{ limit }} car\u00e0cter.|Aquest valor hauria de tenir exactament {{ limit }} car\u00e0cters.","The file was only partially uploaded.":"L'arxiu va ser nom\u00e9s pujat parcialment.","No file was uploaded.":"Cap arxiu va ser pujat.","No temporary folder was configured in php.ini.":"Cap carpeta temporal va ser configurada en php.ini.","Cannot write temporary file to disk.":"No es va poder escriure l'arxiu temporal en el disc.","A PHP extension caused the upload to fail.":"Una extensi\u00f3 de PHP va fer que la pujada fallara.","This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.":"Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} element o m\u00e9s.|Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} elements o m\u00e9s.","This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.":"Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} element o menys.|Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir {{ limit }} elements o menys.","This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.":"Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir exactament {{ limit }} element.|Aquesta col\u00b7lecci\u00f3 ha de contenir exactament {{ limit }} elements.","Invalid card number.":"N\u00famero de targeta inv\u00e0lid.","Unsupported card type or invalid card number.":"Tipus de targeta no suportada o n\u00famero de targeta inv\u00e0lid.","This is not a valid International Bank Account Number (IBAN).":"Aix\u00f2 no \u00e9s un nombre de compte bancari internacional (IBAN) v\u00e0lid.","This value is not a valid ISBN-10.":"Aquest valor no \u00e9s un ISBN-10 v\u00e0lid.","This value is not a valid ISBN-13.":"Aquest valor no \u00e9s un ISBN-13 v\u00e0lid.","This value is neither a valid ISBN-10 nor a valid ISBN-13.":"Aquest valor no \u00e9s ni un ISBN-10 v\u00e0lid ni un ISBN-13 v\u00e0lid.","This value is not a valid ISSN.":"Aquest valor no \u00e9s un ISSN v\u00e0lid.","This value is not a valid currency.":"Aquest valor no \u00e9s una divisa v\u00e0lida.","This value should be equal to {{ compared_value }}.":"Aquest valor hauria de ser igual a {{ compared_value }}.","This value should be greater than {{ compared_value }}.":"Aquest valor hauria de ser m\u00e9s gran a {{ compared_value }}.","This value should be greater than or equal to {{ compared_value }}.":"Aquest valor hauria de ser major o igual a {{ compared_value }}.","This value should be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"Aquest valor hauria de ser id\u00e8ntic a {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.","This value should be less than {{ compared_value }}.":"Aquest valor hauria de ser menor a {{ compared_value }}.","This value should be less than or equal to {{ compared_value }}.":"Aquest valor hauria de ser menor o igual a {{ compared_value }}.","This value should not be equal to {{ compared_value }}.":"Aquest valor no hauria de ser igual a {{ compared_value }}.","This value should not be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"Aquest valor no hauria de id\u00e8ntic a {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.","The image ratio is too big ({{ ratio }}). Allowed maximum ratio is {{ max_ratio }}.":"La proporci\u00f3 de l'imatge \u00e9s massa gran ({{ ratio }}). La m\u00e0xima proporci\u00f3 permesa \u00e9s {{ max_ratio }}.","The image ratio is too small ({{ ratio }}). Minimum ratio expected is {{ min_ratio }}.":"La proporci\u00f3 de l'imatge \u00e9s massa petita ({{ ratio }}). La m\u00ednima proporci\u00f3 permesa \u00e9s {{ max_ratio }}.","The image is square ({{ width }}x{{ height }}px). Square images are not allowed.":"L'imatge \u00e9s quadrada({{ width }}x{{ height }}px). Les imatges quadrades no estan permeses.","The image is landscape oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Landscape oriented images are not allowed.":"L'imatge est\u00e0 orientada horitzontalment ({{ width }}x{{ height }}px). Les imatges orientades horitzontalment no estan permeses.","The image is portrait oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Portrait oriented images are not allowed.":"L'imatge est\u00e0 orientada verticalment ({{ width }}x{{ height }}px). Les imatges orientades verticalment no estan permeses.","This form should not contain extra fields.":"Aquest formulari no hauria de contenir camps addicionals.","The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.":"L'arxiu pujat \u00e9s massa gran. Per favor, pugi un arxiu m\u00e9s petit.","The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.":"El token CSRF no \u00e9s v\u00e0lid. Per favor, provi d'enviar novament el formulari.","fos_user.username.already_used":"El nom d'usuari ja est\u00e0 sent utilitzat","fos_user.username.blank":"Si us plau, introdueixi un nom d'usuari","fos_user.username.short":"[-Inf,Inf]El nom d'usuari \u00e9s massa curt","fos_user.username.long":"[-Inf,Inf]El nom d'usuari \u00e9s massa llarg","fos_user.email.already_used":"L'adre\u00e7a de correu ja est\u00e0 sent utilitzada","fos_user.email.blank":"Si us plau, introdueixi una adre\u00e7a de correu","fos_user.email.short":"[-Inf,Inf]L'adre\u00e7a de correu \u00e9s massa curta","fos_user.email.long":"[-Inf,Inf]L'adre\u00e7a de correu \u00e9s massa llarga","fos_user.email.invalid":"L'adre\u00e7a de correu no \u00e9s v\u00e0lida","fos_user.password.blank":"Si us plau, introdueixi una contrasenya","fos_user.password.short":"[-Inf,Inf]La contrasenya \u00e9s massa curta","fos_user.password.mismatch":"Les dues contrasenyes no coincideixen","fos_user.new_password.blank":"Si us plau, introdueixi una nova contrasenya","fos_user.new_password.short":"[-Inf,Inf]La nova contrasenya \u00e9s massa curta","fos_user.current_password.invalid":"La contrasenya no \u00e9s v\u00e0lida","fos_user.group.blank":"Si us plau, introdueix un nom de grup","fos_user.group.short":"[-Inf,Inf]El nom de grup \u00e9s massa curt","fos_user.group.long":"[-Inf,Inf]El nom de grup \u00e9s massa llarg"}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.