File: calcul/js/translations/validators/lb.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/lb.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/lb.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 10,011 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"lb":{"validators":{"This value should be false.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt falsch sinn.","This value should be true.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt wouer sinn.","This value should be of type {{ type }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt vum Typ {{ type }} sinn.","This value should be blank.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt eidel sinn.","The value you selected is not a valid choice.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt enger vun de Wielm\u00e9iglechkeeten entspriechen.","You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.":"Dir sollt mindestens {{ limit }} M\u00e9iglechkeete wielen.","You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.":"Dir sollt h\u00e9chstens {{ limit }} M\u00e9iglechkeete wielen.","One or more of the given values is invalid.":"Een oder m\u00e9i vun de W\u00e4erter ass ong\u00eblteg.","The fields {{ fields }} were not expected.":"D'Felder {{ fields }} goufen net erwaart.","The fields {{ fields }} are missing.":"D'Felder {{ fields }} feelen.","This value is not a valid date.":"D\u00ebse W\u00e4ert entspr\u00e9cht kenger g\u00eblteger Datumsangab.","This value is not a valid datetime.":"D\u00ebse W\u00e4ert entspr\u00e9cht kenger g\u00eblteger Datums- an Z\u00e4itangab.","This value is not a valid email address.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass keng g\u00eblteg Email-Adress.","The file could not be found.":"De Fichier gouf net fonnt.","The file is not readable.":"De Fichier ass net liesbar.","The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"De Fichier ass ze grouss ({{ size }} {{ suffix }}). D\u00e9i zougeloosse Maximalgr\u00e9isst bedr\u00e9it {{ limit }} {{ suffix }}.","The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.":"Den Typ vum Fichier ass ong\u00eblteg ({{ type }}). Erlaabten Type sinn {{ types }}.","This value should be {{ limit }} or less.":"D\u00ebse W\u00e4ert soll m\u00e9i kleng oder gl\u00e4ich {{ limit }} sinn.","This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.":"D\u00ebs Zeecheketten ass ze laang. Se sollt h\u00e9chstens {{ limit }} Zeechen hunn.","This value should be {{ limit }} or more.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt m\u00e9i grouss oder gl\u00e4ich {{ limit }} sinn.","This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.":"D\u00ebs Zeecheketten ass ze kuerz. Se sollt mindestens {{ limit }} Zeechen hunn.","This value should not be blank.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt net eidel sinn.","This value should not be null.":"D\u00ebst sollt keen Null-W\u00e4ert sinn.","This value should be null.":"D\u00ebst sollt keen Null-W\u00e4ert sinn.","This value is not valid.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass net g\u00eblteg.","This value is not a valid time.":"D\u00ebse W\u00e4ert entspr\u00e9cht kenger g\u00eblteger Z\u00e4itangab.","This value is not a valid URL.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass keng g\u00eblteg URL.","The two values should be equal.":"B\u00e9id W\u00e4erter sollten identesch sinn.","The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"De fichier ass ze grouss. D\u00e9i maximal Gr\u00e9isst dierf {{ limit }} {{ suffix }} net depass\u00e9ieren.","The file is too large.":"De Fichier ass ze grouss.","The file could not be uploaded.":"De Fichier konnt net eropgeluede ginn.","This value should be a valid number.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt eng g\u00eblteg Zuel sinn.","This file is not a valid image.":"D\u00ebse Fichier ass kee g\u00ebltegt Bild.","This is not a valid IP address.":"D\u00ebst ass keng g\u00eblteg IP-Adress.","This value is not a valid language.":"D\u00ebse W\u00e4ert aentspr\u00e9cht kenger g\u00eblteger Sprooch.","This value is not a valid locale.":"D\u00ebse W\u00e4ert entspr\u00e9cht kengem g\u00ebltege Gebittsschema.","This value is not a valid country.":"D\u00ebse W\u00e4ert entspr\u00e9cht kengem g\u00ebltege Land.","This value is already used.":"D\u00ebse W\u00e4ert g\u00ebtt scho benotzt.","The size of the image could not be detected.":"D'Gr\u00e9isst vum Bild konnt net detekt\u00e9iert ginn.","The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.":"D'Breet vum Bild ass ze grouss ({{ width }}px). D\u00e9i erlaabte maximal Breet ass {{ max_width }}px.","The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.":"D'Breet vum Bild ass ze kleng ({{ width }}px). D\u00e9i minimal Breet ass {{ min_width }}px.","The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.":"D'H\u00e9icht vum Bild ass ze grouss ({{ height }}px). D\u00e9i erlaabte maximal H\u00e9icht ass {{ max_height }}px.","The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.":"D'H\u00e9icht vum Bild ass ze kleng ({{ height }}px). D\u00e9i minimal H\u00e9icht ass {{ min_height }}px.","This value should be the user current password.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt dem aktuelle Benotzerpasswuert entspriechen.","This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt exactly {{ limit }} Buschtaf hunn.|D\u00ebse W\u00e4ert sollt exakt {{ limit }} Buschtawen hunn.","The file was only partially uploaded.":"De Fichier gouf just deelweis eropgelueden.","No file was uploaded.":"Et gouf kee Fichier eropgelueden.","No temporary folder was configured in php.ini.":"Et gouf keen tempor\u00e4ren Dossier an der php.ini konfigur\u00e9iert.","Cannot write temporary file to disk.":"Den tempor\u00e4re Fichier kann net gesp\u00e4ichert ginn.","A PHP extension caused the upload to fail.":"Eng PHP-Erweiderung huet den Upload verh\u00ebnnert.","This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.":"D\u00ebs Sammlung sollt {{ limit }} oder m\u00e9i Elementer hunn.","This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.":"D\u00ebs Sammlung sollt {{ limit }} oder manner Elementer hunn.","This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.":"D\u00ebs Sammlung sollt exakt {{ limit }} Element hunn.|D\u00ebs Sammlung sollt exakt {{ limit }} Elementer hunn.","Invalid card number.":"Ong\u00eblteg Kaartennummer.","Unsupported card type or invalid card number.":"Net \u00ebnnerst\u00ebtzte Kaartentyp oder ong\u00eblteg Kaartennummer.","This is not a valid International Bank Account Number (IBAN).":"D\u00ebst ass keng g\u00eblteg IBAN-Kontonummer.","This value is not a valid ISBN-10.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass keng g\u00eblteg ISBN-10.","This value is not a valid ISBN-13.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass keng g\u00eblteg ISBN-13.","This value is neither a valid ISBN-10 nor a valid ISBN-13.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass weder eng g\u00eblteg ISBN-10 nach eng g\u00eblteg ISBN-13.","This value is not a valid ISSN.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass keng g\u00eblteg ISSN.","This value is not a valid currency.":"D\u00ebse W\u00e4ert ass keng g\u00eblteg W\u00e4hrung.","This value should be equal to {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt {{ compared_value }} sinn.","This value should be greater than {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt m\u00e9i grouss w\u00e9i {{ compared_value }} sinn.","This value should be greater than or equal to {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt m\u00e9i grouss w\u00e9i oder gl\u00e4ich {{ compared_value }} sinn.","This value should be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt identesch si mat {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.","This value should be less than {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt m\u00e9i kleng w\u00e9i {{ compared_value }} sinn.","This value should be less than or equal to {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt m\u00e9i kleng w\u00e9i oder gl\u00e4ich {{ compared_value }} sinn.","This value should not be equal to {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt net {{ compared_value }} sinn.","This value should not be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"D\u00ebse W\u00e4ert sollt net identesch si mat {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.","The image ratio is too big ({{ ratio }}). Allowed maximum ratio is {{ max_ratio }}.":"D'S\u00e4iteverh\u00e4ltnis vum Bild ass ze grouss ({{ ratio }}). Den erlaabte Maximalw\u00e4ert ass {{ max_ratio }}.","The image ratio is too small ({{ ratio }}). Minimum ratio expected is {{ min_ratio }}.":"D'S\u00e4iteverh\u00e4ltnis vum Bild ass ze kleng ({{ ratio }}). Den erwaarte Minimalw\u00e4ert ass {{ min_ratio }}.","The image is square ({{ width }}x{{ height }}px). Square images are not allowed.":"D'Bild ass quadratesch ({{ width }}x{{ height }}px). Quadratesch Biller sinn net erlaabt.","The image is landscape oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Landscape oriented images are not allowed.":"D'Bild ass am Queeschformat ({{ width }}x{{ height }}px). Biller am Queeschformat sinn net erlaabt.","The image is portrait oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Portrait oriented images are not allowed.":"D'Bild ass am H\u00e9ichformat ({{ width }}x{{ height }}px). Biller am H\u00e9ichformat sinn net erlaabt.","This form should not contain extra fields.":"D\u00ebs Feldergrupp sollt keng zous\u00e4tzlech Felder enthalen.","The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.":"De gesch\u00e9cktene Fichier ass ze grouss. Versicht wann ech gelift ee m\u00e9i klenge Fichier eropzelueden.","The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.":"Den CSRF-Token ass ong\u00eblteg. Versicht wann ech gelift de Formulaire nach eng K\u00e9ier ze sch\u00e9cken."}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.