File: calcul/js/translations/validators/pl.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/pl.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/pl.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 12,498 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"pl":{"validators":{"This value should be false.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 fa\u0142szem.","This value should be true.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 prawd\u0105.","This value should be of type {{ type }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 typu {{ type }}.","This value should be blank.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 pusta.","The value you selected is not a valid choice.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 jedn\u0105 z podanych opcji.","You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.":"Powiniene\u015b wybra\u0107 co najmniej {{ limit }} opcj\u0119.|Powiniene\u015b wybra\u0107 co najmniej {{ limit }} opcje.|Powiniene\u015b wybra\u0107 co najmniej {{ limit }} opcji.","You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.":"Powiniene\u015b wybra\u0107 maksymalnie {{ limit }} opcj\u0119.|Powiniene\u015b wybra\u0107 maksymalnie {{ limit }} opcje.|Powiniene\u015b wybra\u0107 maksymalnie {{ limit }} opcji.","One or more of the given values is invalid.":"Jedna lub wi\u0119cej z podanych warto\u015bci jest nieprawid\u0142owa.","This field was not expected.":"To pole nie spodziewano.","This field is missing.":"To pole jest chybianie.","This value is not a valid date.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142ow\u0105 dat\u0105.","This value is not a valid datetime.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142ow\u0105 dat\u0105 i czasem.","This value is not a valid email address.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym adresem email.","The file could not be found.":"Plik nie m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 odnaleziony.","The file is not readable.":"Nie mo\u017cna odczyta\u0107 pliku.","The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Plik jest za du\u017cy ({{ size }} {{ suffix }}). Maksymalny dozwolony rozmiar to {{ limit }} {{ suffix }}.","The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.":"Nieprawid\u0142owy typ mime pliku ({{ type }}). Dozwolone typy mime to {{ types }}.","This value should be {{ limit }} or less.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna wynosi\u0107 {{ limit }} lub mniej.","This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.":"Ta warto\u015b\u0107 jest zbyt d\u0142uga. Powinna mie\u0107 {{ limit }} lub mniej znak\u00f3w.|Ta warto\u015b\u0107 jest zbyt d\u0142uga. Powinna mie\u0107 {{ limit }} lub mniej znak\u00f3w.|Ta warto\u015b\u0107 jest zbyt d\u0142uga. Powinna mie\u0107 {{ limit }} lub mniej znak\u00f3w.","This value should be {{ limit }} or more.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna wynosi\u0107 {{ limit }} lub wi\u0119cej.","This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.":"Ta warto\u015b\u0107 jest zbyt kr\u00f3tka. Powinna mie\u0107 {{ limit }} lub wi\u0119cej znak\u00f3w.|Ta warto\u015b\u0107 jest zbyt kr\u00f3tka. Powinna mie\u0107 {{ limit }} lub wi\u0119cej znak\u00f3w.|Ta warto\u015b\u0107 jest zbyt kr\u00f3tka. Powinna mie\u0107 {{ limit }} lub wi\u0119cej znak\u00f3w.","This value should not be blank.":"Ta warto\u015b\u0107 nie powinna by\u0107 pusta.","This value should not be null.":"Ta warto\u015b\u0107 nie powinna by\u0107 nullem.","This value should be null.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 nullem.","This value is not valid.":"Ta warto\u015b\u0107 jest nieprawid\u0142owa.","This value is not a valid time.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym czasem.","This value is not a valid URL.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym adresem URL.","The two values should be equal.":"Obie warto\u015bci powinny by\u0107 r\u00f3wne.","The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Plik jest za du\u017cy. Maksymalny dozwolony rozmiar to {{ limit }} {{ suffix }}.","The file is too large.":"Plik jest za du\u017cy.","The file could not be uploaded.":"Plik nie m\u00f3g\u0142 by\u0107 wgrany.","This value should be a valid number.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 prawid\u0142ow\u0105 liczb\u0105.","This file is not a valid image.":"Ten plik nie jest obrazem.","This is not a valid IP address.":"To nie jest prawid\u0142owy adres IP.","This value is not a valid language.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym j\u0119zykiem.","This value is not a valid locale.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142ow\u0105 lokalizacj\u0105.","This value is not a valid country.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142ow\u0105 nazw\u0105 kraju.","This value is already used.":"Ta warto\u015b\u0107 jest ju\u017c wykorzystywana.","The size of the image could not be detected.":"Nie mo\u017cna wykry\u0107 rozmiaru obrazka.","The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.":"Szeroko\u015b\u0107 obrazka jest zbyt du\u017ca ({{ width }}px). Maksymalna dopuszczalna szeroko\u015b\u0107 to {{ max_width }}px.","The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.":"Szeroko\u015b\u0107 obrazka jest zbyt ma\u0142a ({{ width }}px). Oczekiwana minimalna szeroko\u015b\u0107 to {{ min_width }}px.","The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.":"Wysoko\u015b\u0107 obrazka jest zbyt du\u017ca ({{ height }}px). Maksymalna dopuszczalna wysoko\u015b\u0107 to {{ max_height }}px.","The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.":"Wysoko\u015b\u0107 obrazka jest zbyt ma\u0142a ({{ height }}px). Oczekiwana minimalna wysoko\u015b\u0107 to {{ min_height }}px.","This value should be the user current password.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 aktualnym has\u0142em u\u017cytkownika.","This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna mie\u0107 dok\u0142adnie {{ limit }} znak.|Ta warto\u015b\u0107 powinna mie\u0107 dok\u0142adnie {{ limit }} znaki.|Ta warto\u015b\u0107 powinna mie\u0107 dok\u0142adnie {{ limit }} znak\u00f3w.","The file was only partially uploaded.":"Plik zosta\u0142 wgrany tylko cz\u0119\u015bciowo.","No file was uploaded.":"\u017baden plik nie zosta\u0142 wgrany.","No temporary folder was configured in php.ini.":"Nie skonfigurowano folderu tymczasowego w php.ini.","Cannot write temporary file to disk.":"Nie mo\u017cna zapisa\u0107 pliku tymczasowego na dysku.","A PHP extension caused the upload to fail.":"Rozszerzenie PHP spowodowa\u0142o b\u0142\u0105d podczas wgrywania.","This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.":"Ten zbi\u00f3r powinien zawiera\u0107 {{ limit }} lub wi\u0119cej element\u00f3w.","This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.":"Ten zbi\u00f3r powinien zawiera\u0107 {{ limit }} lub mniej element\u00f3w.","This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.":"Ten zbi\u00f3r powinien zawiera\u0107 dok\u0142adnie {{ limit }} element.|Ten zbi\u00f3r powinien zawiera\u0107 dok\u0142adnie {{ limit }} elementy.|Ten zbi\u00f3r powinien zawiera\u0107 dok\u0142adnie {{ limit }} element\u00f3w.","Invalid card number.":"Nieprawid\u0142owy numer karty.","Unsupported card type or invalid card number.":"Nieobs\u0142ugiwany rodzaj karty lub nieprawid\u0142owy numer karty.","This is not a valid International Bank Account Number (IBAN).":"Nieprawid\u0142owy mi\u0119dzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN).","This value is not a valid ISBN-10.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym numerem ISBN-10.","This value is not a valid ISBN-13.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym numerem ISBN-13.","This value is neither a valid ISBN-10 nor a valid ISBN-13.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym numerem ISBN-10 ani ISBN-13.","This value is not a valid ISSN.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142owym numerem ISSN.","This value is not a valid currency.":"Ta warto\u015b\u0107 nie jest prawid\u0142ow\u0105 walut\u0105.","This value should be equal to {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 r\u00f3wna {{ compared_value }}.","This value should be greater than {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c {{ compared_value }}.","This value should be greater than or equal to {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 wi\u0119ksza b\u0105d\u017a r\u00f3wna {{ compared_value }}.","This value should be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 identycznego typu {{ compared_value_type }} oraz warto\u015bci {{ compared_value }}.","This value should be less than {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 mniejsza ni\u017c {{ compared_value }}.","This value should be less than or equal to {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 powinna by\u0107 mniejsza b\u0105d\u017a r\u00f3wna {{ compared_value }}.","This value should not be equal to {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 nie powinna by\u0107 r\u00f3wna {{ compared_value }}.","This value should not be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"Ta warto\u015b\u0107 nie powinna by\u0107 identycznego typu {{ compared_value_type }} oraz warto\u015bci {{ compared_value }}.","The image ratio is too big ({{ ratio }}). Allowed maximum ratio is {{ max_ratio }}.":"Proporcje obrazu s\u0105 zbyt du\u017ce ({{ ratio }}). Maksymalne proporcje to {{ max_ratio }}.","The image ratio is too small ({{ ratio }}). Minimum ratio expected is {{ min_ratio }}.":"Proporcje obrazu s\u0105 zbyt ma\u0142e ({{ ratio }}). Minimalne proporcje to {{ min_ratio }}.","The image is square ({{ width }}x{{ height }}px). Square images are not allowed.":"Obraz jest kwadratem ({{ width }}x{{ height }}px). Kwadratowe obrazy nie s\u0105 akceptowane.","The image is landscape oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Landscape oriented images are not allowed.":"Obraz jest panoramiczny ({{ width }}x{{ height }}px). Panoramiczne zdj\u0119cia nie s\u0105 akceptowane.","The image is portrait oriented ({{ width }}x{{ height }}px). Portrait oriented images are not allowed.":"Obraz jest portretowy ({{ width }}x{{ height }}px). Portretowe zdj\u0119cia nie s\u0105 akceptowane.","This value does not match the expected {{ charset }} charset.":"Ta warto\u015b\u0107 nie pasuje do oczekiwanego zestawu znak\u00f3w {{ charset }}.","This form should not contain extra fields.":"Ten formularz nie powinien zawiera\u0107 dodatkowych p\u00f3l.","The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.":"Wgrany plik by\u0142 za du\u017cy. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wgra\u0107 mniejszy plik.","The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.":"Token CSRF jest nieprawid\u0142owy. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 formularz ponownie.","fos_user.username.already_used":"Ta nazwa u\u017cytkownika jest ju\u017c zaj\u0119ta","fos_user.username.blank":"Prosz\u0119 poda\u0107 nazw\u0119 u\u017cytkownika","fos_user.username.short":"[-Inf,Inf]Nazwa u\u017cytkownika jest za kr\u00f3tka","fos_user.username.long":"[-Inf,Inf]Nazwa u\u017cytkownika jest za d\u0142uga","fos_user.email.already_used":"Podany email jest zaj\u0119ty","fos_user.email.blank":"Prosz\u0119 poda\u0107 adres email","fos_user.email.short":"[-Inf,Inf]Podany email jest za kr\u00f3tki","fos_user.email.long":"[-Inf,Inf]Podany email jest za d\u0142ugi","fos_user.email.invalid":"Podany adres email jest nieprawid\u0142owy","fos_user.password.blank":"Prosz\u0119 poda\u0107 has\u0142o","fos_user.password.short":"[-Inf,Inf]Podane has\u0142o jest za kr\u00f3tkie","fos_user.password.mismatch":"Has\u0142a nie pasuj\u0105 do siebie","fos_user.new_password.blank":"Prosz\u0119 poda\u0107 nowe has\u0142o","fos_user.new_password.short":"[-Inf,Inf]Podane nowe has\u0142o jest za kr\u00f3tkie","fos_user.current_password.invalid":"Podane has\u0142o jest nieprawid\u0142owe","fos_user.group.blank":"Prosz\u0119 poda\u0107 nazw\u0119","fos_user.group.short":"[-Inf,Inf]Podana nazwa jest za kr\u00f3tka","fos_user.group.long":"[-Inf,Inf]Podana nazwa jest za d\u0142uga"}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.