PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/af.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraě  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/af.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/af.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 17,465 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.af={dir:'ltr',editorTitle:'Teksverwerker, %1, druk op ALT 0 vir hulp.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Teksverwerker',source:'Bron',newPage:'Nuwe bladsy',save:'Bewaar',preview:'Voorbeeld',cut:'Knip',copy:'KopiŽer',paste:'Plak',print:'Druk',underline:'Onderstreep',bold:'Vet',italic:'Skuins',selectAll:'Selekteer alles',removeFormat:'Verwyder opmaak',strike:'Deurstreep',subscript:'Onderskrif',superscript:'Bo-skrif',horizontalrule:'Horisontale lyn invoeg',pagebreak:'Bladsy-einde invoeg',pagebreakAlt:'Bladsy-einde',unlink:'Verwyder skakel',undo:'Ontdoen',redo:'Oordoen',common:{browseServer:'Blaai op bediener',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Oplaai',uploadSubmit:'Stuur na bediener',image:'Afbeelding',flash:'Flash',form:'Vorm',checkbox:'Merkhokkie',radio:'Radioknoppie',textField:'Teksveld',textarea:'Teks-area',hiddenField:'Blinde veld',button:'Knop',select:'Keuseveld',imageButton:'Afbeeldingsknop',notSet:'<geen instelling>',id:'Id',name:'Naam',langDir:'Skryfrigting',langDirLtr:'Links na regs (LTR)',langDirRtl:'Regs na links (RTL)',langCode:'Taalkode',longDescr:'Lang beskrywing URL',cssClass:'CSS klasse',advisoryTitle:'Aanbevole titel',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Kanselleer',close:'Sluit',preview:'Voorbeeld',generalTab:'Algemeen',advancedTab:'Gevorderd',validateNumberFailed:"Hierdie waarde is nie 'n getal nie.",confirmNewPage:"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is u seker dat u 'n nuwe bladsy wil laai?",confirmCancel:'Sommige opsies is gewysig. Is u seker dat u hierdie dialoogvenster wil sluit?',options:'Opsies',target:'Doel',targetNew:'Nuwe venster (_blank)',targetTop:'Boonste venster (_top)',targetSelf:'Selfde venster (_self)',targetParent:'Oorspronklike venster (_parent)',langDirLTR:'Links na Regs (LTR)',langDirRTL:'Regs na Links (RTL)',styles:'Styl',cssClasses:'CSS klasse',width:'Breedte',height:'Hoogte',align:'Oplyn',alignLeft:'Links',alignRight:'Regs',alignCenter:'Sentreer',alignTop:'Bo',alignMiddle:'Middel',alignBottom:'Onder',invalidHeight:"Hoogte moet 'n getal wees",invalidWidth:"Breedte moet 'n getal wees.",invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, nie beskikbaar nie</span>'},contextmenu:{options:'Konteks Spyskaart-opsies'},specialChar:{toolbar:'Voeg spesiaale karakter in',title:'Kies spesiale karakter',options:'Spesiale karakter-opsies'},link:{toolbar:'Skakel invoeg/wysig',other:'<ander>',menu:'Wysig skakel',title:'Skakel',info:'Skakel informasie',target:'Doel',upload:'Oplaai',advanced:'Gevorderd',type:'Skakelsoort',toUrl:'URL',toAnchor:'Anker in bladsy',toEmail:'E-pos',targetFrame:'<raam>',targetPopup:'<opspringvenster>',targetFrameName:'Naam van doelraam',targetPopupName:'Naam van opspringvenster',popupFeatures:'Eienskappe van opspringvenster',popupResizable:'Herskaalbaar',popupStatusBar:'Statusbalk',popupLocationBar:'Adresbalk',popupToolbar:'Werkbalk',popupMenuBar:'Spyskaartbalk',popupFullScreen:'Volskerm (IE)',popupScrollBars:'Skuifbalke',popupDependent:'Afhanklik (Netscape)',popupLeft:'Posisie links',popupTop:'Posisie bo',id:'Id',langDir:'Skryfrigting',langDirLTR:'Links na regs (LTR)',langDirRTL:'Regs na links (RTL)',acccessKey:'Toegangsleutel',name:'Naam',langCode:'Taalkode',tabIndex:'Tab indeks',advisoryTitle:'Aanbevole titel',advisoryContentType:'Aanbevole inhoudstipe',cssClasses:'CSS klasse',charset:'Karakterstel van geskakelde bron',styles:'Styl',rel:'Relationship',selectAnchor:"Kies 'n anker",anchorName:'Op ankernaam',anchorId:'Op element Id',emailAddress:'E-posadres',emailSubject:'Berig-onderwerp',emailBody:'Berig-inhoud',noAnchors:'(Geen ankers beskikbaar in dokument)',noUrl:'Gee die skakel se URL',noEmail:'Gee die e-posadres'},anchor:{toolbar:'Anker byvoeg/verander',menu:'Anker-eienskappe',title:'Anker-eienskappe',name:'Ankernaam',errorName:'Voltooi die ankernaam asseblief',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Eienskappe van genommerde lys',bulletedTitle:'Eienskappe van ongenommerde lys',type:'Tipe',start:'Begin',validateStartNumber:"Beginnommer van lys moet 'n heelgetal wees.",circle:'Sirkel',disc:'Skyf',square:'Vierkant',none:'Geen',notset:'<nie ingestel nie>',armenian:'Armeense nommering',georgian:'Georgiese nommering (an, ban, gan, ens.)',lowerRoman:'Romeinse kleinletters (i, ii, iii, iv, v, ens.)',upperRoman:'Romeinse hoofletters (I, II, III, IV, V, ens.)',lowerAlpha:'Kleinletters (a, b, c, d, e, ens.)',upperAlpha:'Hoofletters (A, B, C, D, E, ens.)',lowerGreek:'Griekse kleinletters (alpha, beta, gamma, ens.)',decimal:'Desimale syfers (1, 2, 3, ens.)',decimalLeadingZero:'Desimale syfers met voorloopnul (01, 02, 03, ens.)'},findAndReplace:{title:'Soek en vervang',find:'Soek',replace:'Vervang',findWhat:'Soek na:',replaceWith:'Vervang met:',notFoundMsg:'Teks nie gevind nie.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Hoof/kleinletter sensitief',matchWord:'Hele woord moet voorkom',matchCyclic:'Soek deurlopend',replaceAll:'Vervang alles',replaceSuccessMsg:'%1 voorkoms(te) vervang.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Tabel eienskappe',menu:'Tabel eienskappe',deleteTable:'Verwyder tabel',rows:'Rye',columns:'Kolomme',border:'Randbreedte',widthPx:'piksels',widthPc:'persent',widthUnit:'breedte-eenheid',cellSpace:'Sel-afstand',cellPad:'Sel-spasie',caption:'Naam',summary:'Opsomming',headers:'Opskrifte',headersNone:'Geen',headersColumn:'Eerste kolom',headersRow:'Eerste ry',headersBoth:'Beide    ',invalidRows:"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.",invalidCols:"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.",invalidBorder:"Randbreedte moet 'n getal wees.",invalidWidth:"Tabelbreedte moet 'n getal wees.",invalidHeight:"Tabelhoogte moet 'n getal wees.",invalidCellSpacing:"Sel-afstand moet 'n getal wees.",invalidCellPadding:"Sel-spasie moet 'n getal wees.",cell:{menu:'Sel',insertBefore:'Voeg sel in voor',insertAfter:'Voeg sel in na',deleteCell:'Verwyder sel',merge:'Voeg selle saam',mergeRight:'Voeg saam na regs',mergeDown:'Voeg saam ondertoe',splitHorizontal:'Splits sel horisontaal',splitVertical:'Splits sel vertikaal',title:'Sel eienskappe',cellType:'Sel tipe',rowSpan:'Omspan rye',colSpan:'Omspan kolomme',wordWrap:'Woord terugloop',hAlign:'Horisontale oplyning',vAlign:'Vertikale oplyning',alignBaseline:'Basislyn',bgColor:'Agtergrondkleur',borderColor:'Randkleur',data:'Inhoud',header:'Opskrif',yes:'Ja',no:'Nee',invalidWidth:"Selbreedte moet 'n getal wees.",invalidHeight:"Selhoogte moet 'n getal wees.",invalidRowSpan:"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.",invalidColSpan:"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.",chooseColor:'Kies'},row:{menu:'Ry',insertBefore:'Voeg ry in voor',insertAfter:'Voeg ry in na',deleteRow:'Verwyder ry'},column:{menu:'Kolom',insertBefore:'Voeg kolom in voor',insertAfter:'Voeg kolom in na',deleteColumn:'Verwyder kolom'}},button:{title:'Knop eienskappe',text:'Teks (Waarde)',type:'Soort',typeBtn:'Knop',typeSbm:'Stuur',typeRst:'Maak leeg'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Merkhokkie eienskappe',radioTitle:'Radioknoppie eienskappe',value:'Waarde',selected:'Geselekteer'},form:{title:'Vorm eienskappe',menu:'Vorm eienskappe',action:'Aksie',method:'Metode',encoding:'Kodering'},select:{title:'Keuseveld eienskappe',selectInfo:'Info',opAvail:'Beskikbare opsies',value:'Waarde',size:'Grootte',lines:'Lyne',chkMulti:'Laat meer as een keuse toe',opText:'Teks',opValue:'Waarde',btnAdd:'Byvoeg',btnModify:'Wysig',btnUp:'Op',btnDown:'Af',btnSetValue:'Stel as geselekteerde waarde',btnDelete:'Verwyder'},textarea:{title:'Teks-area eienskappe',cols:'Kolomme',rows:'Rye'},textfield:{title:'Teksveld eienskappe',name:'Naam',value:'Waarde',charWidth:'Breedte (karakters)',maxChars:'Maksimum karakters',type:'Soort',typeText:'Teks',typePass:'Wagwoord'},hidden:{title:'Verborge veld eienskappe',name:'Naam',value:'Waarde'},image:{title:'Afbeelding eienskappe',titleButton:'Afbeeldingsknop eienskappe',menu:'Afbeelding eienskappe',infoTab:'Afbeelding informasie',btnUpload:'Stuur na bediener',upload:'Oplaai',alt:'Alternatiewe teks',lockRatio:'Vaste proporsie',resetSize:'Herstel grootte',border:'Rand',hSpace:'HSpasie',vSpace:'VSpasie',alertUrl:'Gee URL van afbeelding.',linkTab:'Skakel',button2Img:"Wil u die geselekteerde afbeeldingsknop vervang met 'n eenvoudige afbeelding?",img2Button:"Wil u die geselekteerde afbeelding vervang met 'n afbeeldingsknop?",urlMissing:'Die URL na die afbeelding ontbreek.',validateBorder:"Rand moet 'n heelgetal wees.",validateHSpace:"HSpasie moet 'n heelgetal wees.",validateVSpace:"VSpasie moet 'n heelgetal wees."},flash:{properties:'Flash eienskappe',propertiesTab:'Eienskappe',title:'Flash eienskappe',chkPlay:'Speel outomaties',chkLoop:'Herhaal',chkMenu:'Flash spyskaart aan',chkFull:'Laat volledige skerm toe',scale:'Skaal',scaleAll:'Wys alles',scaleNoBorder:'Geen rand',scaleFit:'Presiese pas',access:'Skrip toegang',accessAlways:'Altyd',accessSameDomain:'Selfde domeinnaam',accessNever:'Nooit',alignAbsBottom:'Absoluut-onder',alignAbsMiddle:'Absoluut-middel',alignBaseline:'Basislyn',alignTextTop:'Teks bo',quality:'Kwaliteit',qualityBest:'Beste',qualityHigh:'Hoog',qualityAutoHigh:'Outomaties hoog',qualityMedium:'Gemiddeld',qualityAutoLow:'Outomaties laag',qualityLow:'Laag',windowModeWindow:'Venster',windowModeOpaque:'Ondeursigtig',windowModeTransparent:'Deursigtig',windowMode:'Venster modus',flashvars:'Veranderlikes vir Flash',bgcolor:'Agtergrondkleur',hSpace:'HSpasie',vSpace:'VSpasie',validateSrc:'Voeg die URL in',validateHSpace:"HSpasie moet 'n heelgetal wees.",validateVSpace:"VSpasie moet 'n heelgetal wees."},spellCheck:{toolbar:'Speltoets',title:'Speltoetser',notAvailable:'Jammer, hierdie diens is nie nou beskikbaar nie.',errorLoading:'Fout by inlaai van diens: %s.',notInDic:'Nie in woordeboek nie',changeTo:'Verander na',btnIgnore:'Ignoreer',btnIgnoreAll:'Ignoreer alles',btnReplace:'Vervang',btnReplaceAll:'vervang alles',btnUndo:'Ontdoen',noSuggestions:'- Geen voorstel -',progress:'Spelling word getoets...',noMispell:'Klaar met speltoets: Geen foute nie',noChanges:'Klaar met speltoets: Geen woorde verander nie',oneChange:'Klaar met speltoets: Een woord verander',manyChanges:'Klaar met speltoets: %1 woorde verander',ieSpellDownload:'Speltoetser is nie geÔnstalleer nie. Wil u dit nou aflaai?'},smiley:{toolbar:'Lagbekkie',title:'Voeg lagbekkie by',options:'Lagbekkie opsies'},elementsPath:{eleLabel:'Elemente-pad',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Genommerde lys',bulletedlist:'Ongenommerde lys',indent:'Vergroot inspring',outdent:'Verklein inspring',justify:{left:'Links oplyn',center:'Sentreer',right:'Regs oplyn',block:'Uitvul'},blockquote:'Sitaatblok',clipboard:{title:'Byvoeg',cutError:'U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese knip-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die kopiŽringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Plak die teks in die volgende teks-area met die sleutelbordkombinasie (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) en druk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Weens u blaaier se sekuriteitsinstelling is data op die knipbord nie toeganklik nie. U kan dit eers weer in hierdie venster plak.',pasteArea:'Plak-area'},pastefromword:{confirmCleanup:'Die teks wat u wil plak lyk asof dit uit Word gekopiŽer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit geplak word?',toolbar:'Plak vanuit Word',title:'Plak vanuit Word',error:"Die geplakte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout"},pasteText:{button:'Plak as eenvoudige teks',title:'Plak as eenvoudige teks'},templates:{button:'Sjablone',title:'Inhoud Sjablone',options:'Sjabloon opsies',insertOption:'Vervang huidige inhoud',selectPromptMsg:'Kies die sjabloon om te gebruik in die redigeerder (huidige inhoud gaan verlore):',emptyListMsg:'(Geen sjablone gedefineer nie)'},showBlocks:'Toon blokke',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Opmaak style',panelTitle1:'Blok style',panelTitle2:'Inlyn style',panelTitle3:'Objek style'},format:{label:'Opmaak',panelTitle:'Opmaak',tag_p:'Normaal',tag_pre:'Opgemaak',tag_address:'Adres',tag_h1:'Opskrif 1',tag_h2:'Opskrif 2',tag_h3:'Opskrif 3',tag_h4:'Opskrif 4',tag_h5:'Opskrif 5',tag_h6:'Opskrif 6',tag_div:'Normaal (DIV)'},div:{title:'Skep Div houer',toolbar:'Skep Div houer',cssClassInputLabel:'CSS klasse',styleSelectLabel:'Styl',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Taalkode',inlineStyleInputLabel:'Inlyn Styl',advisoryTitleInputLabel:'Aanbevole Titel',langDirLabel:'Skryfrigting',langDirLTRLabel:'Links na regs (LTR)',langDirRTLLabel:'Regs na links (RTL)',edit:'Wysig Div',remove:'Verwyder Div'},iframe:{title:'IFrame Eienskappe',toolbar:'IFrame',noUrl:'Gee die iframe URL',scrolling:'Skuifbalke aan',border:'Wys rand van raam'},font:{label:'Font',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Fontnaam'},fontSize:{label:'Grootte',voiceLabel:'Fontgrootte',panelTitle:'Fontgrootte'},colorButton:{textColorTitle:'Tekskleur',bgColorTitle:'Agtergrondkleur',panelTitle:'Kleure',auto:'Outomaties',more:'Meer Kleure...'},colors:{'000':'Swart',800000:'Meroen','8B4513':'Sjokoladebruin','2F4F4F':'Donkerleisteengrys','008080':'Blougroen','000080':'Vlootblou','4B0082':'Indigo',696969:'Donkergrys',B22222:'Rooibaksteen',A52A2A:'Bruin',DAA520:'Donkergeel','006400':'Donkergroen','40E0D0':'Turkoois','0000CD':'Middelblou',800080:'Pers',808080:'Grys',F00:'Rooi',FF8C00:'Donkeroranje',FFD700:'Goud','008000':'Groen','0FF':'Siaan','00F':'Blou',EE82EE:'Viooltjieblou',A9A9A9:'Donkergrys',FFA07A:'Ligsalm',FFA500:'Oranje',FFFF00:'Geel','00FF00':'Lemmetjie',AFEEEE:'Ligturkoois',ADD8E6:'Ligblou',DDA0DD:'Pruim',D3D3D3:'Liggrys',FFF0F5:'Linne',FAEBD7:'Ivoor',FFFFE0:'Liggeel',F0FFF0:'Heuningdou',F0FFFF:'Asuur',F0F8FF:'Ligte hemelsblou',E6E6FA:'Laventel',FFF:'Wit'},scayt:{title:'Speltoets terwyl u tik',opera_title:'Nie ondersteun deur Opera nie',enable:'SCAYT aan',disable:'SCAYT af',about:'SCAYT info',toggle:'SCAYT wissel aan/af',options:'Opsies',langs:'Tale',moreSuggestions:'Meer voorstelle',ignore:'Ignoreer',ignoreAll:'Ignoreer alles',addWord:'Voeg woord by',emptyDic:'Woordeboeknaam mag nie leeg wees nie.',optionsTab:'Opsies',allCaps:'Ignoreer woorde in hoofletters',ignoreDomainNames:'Ignoreer domeinname',mixedCase:'Ignoreer woorde met hoof- en kleinletters',mixedWithDigits:'Ignoreer woorde met syfers',languagesTab:'Tale',dictionariesTab:'Woordeboeke',dic_field_name:'Naam van woordeboek',dic_create:'Skep',dic_restore:'Herstel',dic_delete:'Verwijder',dic_rename:'Hernoem',dic_info:"Aanvanklik word die gebruikerswoordeboek in 'n koekie gestoor. Koekies is egter beperk in grootte. Wanneer die gebruikerswoordeboek te groot vir 'n koekie geword het, kan dit op ons bediener gestoor word. Om u persoonlike woordeboek op ons bediener te stoor, gee asb. 'n naam vir u woordeboek. Indien u alreeds 'n gestoorde woordeboek het, tik die naam en kliek op die Herstel knop.",aboutTab:'Info'},about:{title:'Info oor CKEditor',dlgTitle:'Info oor CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:',copy:'Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.'},maximize:'Maksimaliseer',minimize:'Minimaliseer',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash animasie',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Verborge veld',unknown:'Onbekende objek'},resize:'Sleep om te herskaal',colordialog:{title:'Kies kleur',options:'Kleuropsies',highlight:'Aktief',selected:'Geselekteer',clear:'Herstel'},toolbarCollapse:'Verklein werkbalk',toolbarExpand:'Vergroot werkbalk',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Skryfrigting van links na regs',rtl:'Skryfrigting van regs na links'},docprops:{label:'Dokument Eienskappe',title:'Dokument Eienskappe',design:'Design',meta:'Meta Data',chooseColor:'Kies',other:'<ander>',docTitle:'Bladsy Opskrif',charset:'Karakterstel Kodeering',charsetOther:'Ander Karakterstel Kodeering',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Sentraal Europa',charsetCT:'Chinees Traditioneel (Big5)',charsetCR:'Cyrillic',charsetGR:'Grieks',charsetJP:'Japanees',charsetKR:'Koreans',charsetTR:'Turks',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Western European',docType:'Dokument Opskrif Soort',docTypeOther:'Ander Dokument Opskrif Soort',xhtmlDec:'Voeg XHTML verklaring by',bgColor:'Agtergrond kleur',bgImage:'Agtergrond Beeld URL',bgFixed:'Vasgeklemde Agtergrond',txtColor:'Tekskleur',margin:'Bladsy Rante',marginTop:'Bo',marginLeft:'Links',marginRight:'Regs',marginBottom:'Onder',metaKeywords:'Dokument Index Sleutelwoorde(comma verdeelt)',metaDescription:'Dokument Beskrywing',metaAuthor:'Skrywer',metaCopyright:'Kopiereg',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};