PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/cs.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/cs.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/cs.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 19,167 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.cs={dir:'ltr',editorTitle:'Textový editor, %1, nápov?du zobrazíte stiskem ALT 0.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Textový editor',source:'Zdroj',newPage:'Nová stránka',save:'Ulo?it',preview:'Náhled',cut:'Vyjmout',copy:'Kopírovat',paste:'Vlo?it',print:'Tisk',underline:'Podtr?ené',bold:'Tu?né',italic:'Kurzíva',selectAll:'Vybrat v?e',removeFormat:'Odstranit formátování',strike:'P?e?krtnuté',subscript:'Dolní index',superscript:'Horní index',horizontalrule:'Vlo?it vodorovnou linku',pagebreak:'Vlo?it konec stránky',pagebreakAlt:'Konec stránky',unlink:'Odstranit odkaz',undo:'Zp?t',redo:'Znovu',common:{browseServer:'Vybrat na serveru',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Odeslat',uploadSubmit:'Odeslat na server',image:'Obrázek',flash:'Flash',form:'Formulá?',checkbox:'Za?krtávací polí?ko',radio:'P?epína?',textField:'Textové pole',textarea:'Textová oblast',hiddenField:'Skryté pole',button:'Tla?ítko',select:'Seznam',imageButton:'Obrázkové tla?ítko',notSet:'<nenastaveno>',id:'Id',name:'Jméno',langDir:'Orientace jazyka',langDirLtr:'Zleva do prava (LTR)',langDirRtl:'Zprava do leva (RTL)',langCode:'Kód jazyka',longDescr:'Dlouhý popis URL',cssClass:'T?ída stylu',advisoryTitle:'Pomocný titulek',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Storno',close:'Zav?ít',preview:'Náhled',generalTab:'Obecné',advancedTab:'Roz?í?ené',validateNumberFailed:'Zadaná hodnota není ?íselná.',confirmNewPage:'Jakékoliv neulo?ené zm?ny obsahu budou ztraceny. Skute?n? chete otevrít novou stránku?',confirmCancel:'N?která z nastavení byla zm?n?na. Skute?n? chete zav?ít dialogové okno?',options:'Nastavení',target:'Cíl',targetNew:'Nové okno (_blank)',targetTop:'Okno nejvy??í úrovn? (_top)',targetSelf:'Stejné okno (_self)',targetParent:'Rodi?ovské onko (_parent)',langDirLTR:'Zleva doprava (LTR)',langDirRTL:'Zprava doleva (RTL)',styles:'Styly',cssClasses:'T?ídy styl?',width:'?í?ka',height:'Vý?ka',align:'Zarovnání',alignLeft:'Vlevo',alignRight:'Vpravo',alignCenter:'Na st?ed',alignTop:'Nahoru',alignMiddle:'Na st?ed',alignBottom:'Dol?',invalidHeight:'Zadaná vý?ka musí být ?íslo.',invalidWidth:'Zadaná ?í?ka musí být ?íslo.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, nedostupné</span>'},contextmenu:{options:'Nastavení kontextové nabídky'},specialChar:{toolbar:'Vlo?it speciální znaky',title:'Výb?r speciálního znaku',options:'Nastavení speciálních znak?'},link:{toolbar:'Vlo?it/zm?nit odkaz',other:'<jiný>',menu:'Zm?nit odkaz',title:'Odkaz',info:'Informace o odkazu',target:'Cíl',upload:'Odeslat',advanced:'Roz?í?ené',type:'Typ odkazu',toUrl:'URL',toAnchor:'Kotva v této stránce',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<rámec>',targetPopup:'<vyskakovací okno>',targetFrameName:'Název cílového rámu',targetPopupName:'Název vyskakovacího okna',popupFeatures:'Vlastnosti vyskakovacího okna',popupResizable:'Umo??ující m?nit velikost',popupStatusBar:'Stavový ?ádek',popupLocationBar:'Panel umíst?ní',popupToolbar:'Panel nástroj?',popupMenuBar:'Panel nabídky',popupFullScreen:'Celá obrazovka (IE)',popupScrollBars:'Posuvníky',popupDependent:'Závislost (Netscape)',popupLeft:'Levý okraj',popupTop:'Horní okraj',id:'Id',langDir:'Orientace jazyka',langDirLTR:'Zleva do prava (LTR)',langDirRTL:'Zprava do leva (RTL)',acccessKey:'P?ístupový klí?',name:'Jméno',langCode:'Orientace jazyka',tabIndex:'Po?adí prvku',advisoryTitle:'Pomocný titulek',advisoryContentType:'Pomocný typ obsahu',cssClasses:'T?ída stylu',charset:'P?i?azená znaková sada',styles:'Styl',rel:'Relationship',selectAnchor:'Vybrat kotvu',anchorName:'Podle jména kotvy',anchorId:'Podle Id objektu',emailAddress:'E-Mailová adresa',emailSubject:'P?edm?t zprávy',emailBody:'T?lo zprávy',noAnchors:'(Ve stránce není definována ?ádná kotva!)',noUrl:'Zadejte prosím URL odkazu',noEmail:'Zadejte prosím e-mailovou adresu'},anchor:{toolbar:'Vlo?ít/zm?nit zálo?ku',menu:'Vlastnosti zálo?ky',title:'Vlastnosti zálo?ky',name:'Název zálo?ky',errorName:'Zadejte prosím název zálo?ky',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Vlastnosti ?íslování',bulletedTitle:'Vlastnosti odrá?ek',type:'Typ',start:'Po?átek',validateStartNumber:'?íslování musí za?ínat celým ?íslem.',circle:'Krou?ky',disc:'Kole?ka',square:'?tverce',none:'Nic',notset:'<nenastaveno>',armenian:'Arménské',georgian:'Gruzínské (an, ban, gan, atd.)',lowerRoman:'Malé ?ímské (i, ii, iii, iv, v, atd.)',upperRoman:'Velké ?ímské (I, II, III, IV, V, atd.)',lowerAlpha:'Malá latinka (a, b, c, d, e, atd.)',upperAlpha:'Velká latinka (A, B, C, D, E, atd.)',lowerGreek:'Malé ?ecké (alpha, beta, gamma, atd.)',decimal:'Arabská ?ísla (1, 2, 3, atd.)',decimalLeadingZero:'Arabská ?ísla uvozená nulou (01, 02, 03, atd.)'},findAndReplace:{title:'Najít a nahradit',find:'Hledat',replace:'Nahradit',findWhat:'Co hledat:',replaceWith:'?ím nahradit:',notFoundMsg:'Hledaný text nebyl nalezen.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Rozli?ovat velikost písma',matchWord:'Pouze celá slova',matchCyclic:'Procházet opakovan?',replaceAll:'Nahradit v?e',replaceSuccessMsg:'%1 nahrazení.'},table:{toolbar:'Tabulka',title:'Vlastnosti tabulky',menu:'Vlastnosti tabulky',deleteTable:'Smazat tabulku',rows:'?ádky',columns:'Sloupce',border:'Ohrani?ení',widthPx:'bod?',widthPc:'procent',widthUnit:'jednotka ?í?ky',cellSpace:'Vzdálenost bun?k',cellPad:'Odsazení obsahu v bu?ce',caption:'Popis',summary:'Souhrn',headers:'Záhlaví',headersNone:'?ádné',headersColumn:'První sloupec',headersRow:'První ?ádek',headersBoth:'Obojí',invalidRows:'Po?et ?ádk? musí být ?íslo v?t?í ne? 0.',invalidCols:'Po?et sloupc? musí být ?íslo v?t?í ne? 0.',invalidBorder:'Zdaná velikost okraje musí být ?íselná.',invalidWidth:'Zadaná ?í?ka tabulky musí být ?íselná.',invalidHeight:'zadaná vý?ka tabulky musí být ?íselná.',invalidCellSpacing:'Zadaná vzdálenost bun?k musí být ?íselná.',invalidCellPadding:'Zadané odsazení obsahu v bu?ce musí být ?íselné.',cell:{menu:'Bu?ka',insertBefore:'Vlo?it bu?ku p?ed',insertAfter:'Vlo?it bu?ku za',deleteCell:'Smazat bu?ky',merge:'Slou?it bu?ky',mergeRight:'Slou?it doprava',mergeDown:'Slou?it dol?',splitHorizontal:'Rozd?lit bu?ky vodorovn?',splitVertical:'Rozd?lit bu?ky svisle',title:'Vlastnosti bu?ky',cellType:'Typ bu?ky',rowSpan:'Spojit ?ádky',colSpan:'Spojit sloupce',wordWrap:'Zalamování',hAlign:'Vodorovné zarovnání',vAlign:'Svislé zarovnání',alignBaseline:'Na ú?a?í',bgColor:'Barva pozadí',borderColor:'Barva okraje',data:'Data',header:'Hlavi?ka',yes:'Ano',no:'Ne',invalidWidth:'Zadaná ?í?ka bu?ky musí být ?íslená.',invalidHeight:'Zadaná vý?ka bu?ky musí být ?íslená.',invalidRowSpan:'Zadaný po?et slou?ených ?ádk? musí být celé ?íslo.',invalidColSpan:'Zadaný po?et slou?ených sloupc? musí být celé ?íslo.',chooseColor:'Výb?r'},row:{menu:'?ádek',insertBefore:'Vlo?it ?ádek p?ed',insertAfter:'Vlo?it ?ádek za',deleteRow:'Smazat ?ádky'},column:{menu:'Sloupec',insertBefore:'Vlo?it sloupec p?ed',insertAfter:'Vlo?it sloupec za',deleteColumn:'Smazat sloupec'}},button:{title:'Vlastnosti tla?ítka',text:'Popisek',type:'Typ',typeBtn:'Tla?ítko',typeSbm:'Odeslat',typeRst:'Obnovit'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Vlastnosti za?krtávacího polí?ka',radioTitle:'Vlastnosti p?epína?e',value:'Hodnota',selected:'Za?krtnuto'},form:{title:'Vlastnosti formulá?e',menu:'Vlastnosti formulá?e',action:'Akce',method:'Metoda',encoding:'Kódování'},select:{title:'Vlastnosti seznamu',selectInfo:'Info',opAvail:'Dostupná nastavení',value:'Hodnota',size:'Velikost',lines:'?ádk?',chkMulti:'Povolit mnohonásobné výb?ry',opText:'Text',opValue:'Hodnota',btnAdd:'P?idat',btnModify:'Zm?nit',btnUp:'Nahoru',btnDown:'Dol?',btnSetValue:'Nastavit jako vybranou hodnotu',btnDelete:'Smazat'},textarea:{title:'Vlastnosti textové oblasti',cols:'Sloupc?',rows:'?ádk?'},textfield:{title:'Vlastnosti textového pole',name:'Název',value:'Hodnota',charWidth:'?í?ka ve znacích',maxChars:'Maximální po?et znak?',type:'Typ',typeText:'Text',typePass:'Heslo'},hidden:{title:'Vlastnosti skrytého pole',name:'Název',value:'Hodnota'},image:{title:'Vlastnosti obrázku',titleButton:'Vlastností obrázkového tla?ítka',menu:'Vlastnosti obrázku',infoTab:'Informace o obrázku',btnUpload:'Odeslat na server',upload:'Odeslat',alt:'Alternativní text',lockRatio:'Zámek',resetSize:'P?vodní velikost',border:'Okraje',hSpace:'H-mezera',vSpace:'V-mezera',alertUrl:'Zadejte prosím URL obrázku',linkTab:'Odkaz',button2Img:'Skute?n? chcete p?evést zvolené obrázkové tla?ítko na oby?ejný obrázek?',img2Button:'Skute?n? chcete p?evést zvolený obrázek na obrázkové tla?ítko?',urlMissing:'Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.',validateBorder:'Okraj musí být nastaven v celých ?íslech.',validateHSpace:'H-mezera musí být nastavena v celých ?íslech.',validateVSpace:'V-mezera musí být nastavena v celých ?íslech.'},flash:{properties:'Vlastnosti Flashe',propertiesTab:'Vlastnosti',title:'Vlastnosti Flashe',chkPlay:'Automatické spu?t?ní',chkLoop:'Opakování',chkMenu:'Nabídka Flash',chkFull:'Povolit celoobrazovkový re?im',scale:'Zobrazit',scaleAll:'Zobrazit v?e',scaleNoBorder:'Bez okraje',scaleFit:'P?izp?sobit',access:'P?ístup ke skriptu',accessAlways:'V?dy',accessSameDomain:'Ve stejné domén?',accessNever:'Nikdy',alignAbsBottom:'Zcela dol?',alignAbsMiddle:'Doprost?ed',alignBaseline:'Na ú?a?í',alignTextTop:'Na horní okraj textu',quality:'Kvalita',qualityBest:'Nejlep?í',qualityHigh:'Vysoká',qualityAutoHigh:'Vysoká - auto',qualityMedium:'St?ední',qualityAutoLow:'Nízká - auto',qualityLow:'Nejni??í',windowModeWindow:'Okno',windowModeOpaque:'Nepr?hledné',windowModeTransparent:'Pr?hledné',windowMode:'Re?im okna',flashvars:'Prom?nné pro Flash',bgcolor:'Barva pozadí',hSpace:'H-mezera',vSpace:'V-mezera',validateSrc:'Zadejte prosím URL odkazu',validateHSpace:'Zadaná H-mezera musí být ?íslo.',validateVSpace:'Zadaná V-mezera musí být ?íslo.'},spellCheck:{toolbar:'Zkontrolovat pravopis',title:'Kontrola pravopisu',notAvailable:'Omlouváme se, ale slu?ba nyní není dostupná.',errorLoading:'Chyba nahrávání slu?by aplikace z: %s.',notInDic:'Není ve slovníku',changeTo:'Zm?nit na',btnIgnore:'P?esko?it',btnIgnoreAll:'P?eskakovat v?e',btnReplace:'Zam?nit',btnReplaceAll:'Zam??ovat v?e',btnUndo:'Zp?t',noSuggestions:'- ?ádné návrhy -',progress:'Probíhá kontrola pravopisu...',noMispell:'Kontrola pravopisu dokon?ena: ?ádné pravopisné chyby nenalezeny',noChanges:'Kontrola pravopisu dokon?ena: Beze zm?n',oneChange:'Kontrola pravopisu dokon?ena: Jedno slovo zm?n?no',manyChanges:'Kontrola pravopisu dokon?ena: %1 slov zm?n?no',ieSpellDownload:'Kontrola pravopisu není nainstalována. Chcete ji nyní stáhnout?'},smiley:{toolbar:'Smajlíky',title:'Vkládání smajlík?',options:'Nastavení smajlík?'},elementsPath:{eleLabel:'Cesta objektu',eleTitle:'%1 objekt'},numberedlist:'?íslování',bulletedlist:'Odrá?ky',indent:'Zv?t?it odsazení',outdent:'Zmen?it odsazení',justify:{left:'Zarovnat vlevo',center:'Zarovnat na st?ed',right:'Zarovnat vpravo',block:'Zarovnat do bloku'},blockquote:'Citace',clipboard:{title:'Vlo?it',cutError:'Bezpe?nostní nastavení Va?eho prohlí?e?e nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjm?te zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Bezpe?nostní nastavení Va?eho prohlí?e?e nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Do následujícího pole vlo?te po?adovaný obsah pomocí klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stiskn?te <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Z d?vod? nastavení bezpe?nosti Va?eho prohlí?e?e nem??e editor p?istupovat p?ímo do schránky. Obsah schránky prosím vlo?te znovu do tohoto okna.',pasteArea:'Oblast vlkádání'},pastefromword:{confirmCleanup:'Jak je vid?t, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej p?ed vlo?ením vy?istit?',toolbar:'Vlo?it z Wordu',title:'Vlo?it z Wordu',error:'Z d?vodu vnit?ní chyby nebylo mo?né provést vy?i?t?ní vkládaného textu.'},pasteText:{button:'Vlo?it jako ?istý text',title:'Vlo?it jako ?istý text'},templates:{button:'?ablony',title:'?ablony obsahu',options:'Nastavení ?ablon',insertOption:'Nahradit aktuální obsah',selectPromptMsg:'Prosím zvolte ?ablonu pro otev?ení v editoru<br>(aktuální obsah editoru bude ztracen):',emptyListMsg:'(Není definována ?ádná ?ablona)'},showBlocks:'Ukázat bloky',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Formátovací styly',panelTitle1:'Blokové styly',panelTitle2:'?ádkové styly',panelTitle3:'Objektové styly'},format:{label:'Formát',panelTitle:'Formát',tag_p:'Normální',tag_pre:'Naformátováno',tag_address:'Adresa',tag_h1:'Nadpis 1',tag_h2:'Nadpis 2',tag_h3:'Nadpis 3',tag_h4:'Nadpis 4',tag_h5:'Nadpis 5',tag_h6:'Nadpis 6',tag_div:'Normální (DIV)'},div:{title:'Vytvo?it Div kontejner',toolbar:'Vytvo?it Div kontejner',cssClassInputLabel:'T?ídy styl?',styleSelectLabel:'Styly',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Kód jazyka',inlineStyleInputLabel:'Vnit?ní styly',advisoryTitleInputLabel:'Nápov?dní titulek',langDirLabel:'Orientace textu',langDirLTRLabel:'Zleva doprava (LTR)',langDirRTLLabel:'Zprava doleva (RTL)',edit:'Zm?nit Div',remove:'Odstranit Div'},iframe:{title:'Vlastnosti IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Zadejte prosím URL obsahu pro IFrame',scrolling:'Zapnout posuvníky',border:'Zobrazit okraj'},font:{label:'Písmo',voiceLabel:'Písmo',panelTitle:'Písmo'},fontSize:{label:'Velikost',voiceLabel:'Velikost písma',panelTitle:'Velikost'},colorButton:{textColorTitle:'Barva textu',bgColorTitle:'Barva pozadí',panelTitle:'Barvy',auto:'Automaticky',more:'Více barev...'},colors:{'000':'?erná',800000:'Ka?tanová','8B4513':'Sedlová hn??','2F4F4F':'Tmav? bled? ?edá','008080':'?írka','000080':'Námo?nická mod?','4B0082':'Inkoustová',696969:'Tmav? ?edá',B22222:'Pálená cihla',A52A2A:'Hn?dá',DAA520:'Zlatý prut','006400':'Tmav? zelená','40E0D0':'Tyrkisová','0000CD':'St?edn? modrá',800080:'Purpurová',808080:'?edá',F00:'?ervená',FF8C00:'Tmav? oran?ová',FFD700:'Zlatá','008000':'Zelená','0FF':'Kyanidová','00F':'Modrá',EE82EE:'Fialová',A9A9A9:'Kaln? ?edá',FFA07A:'Sv?tle lososová',FFA500:'Oran?ová',FFFF00:'?lutá','00FF00':'Limetková',AFEEEE:'Bled? tyrkisová',ADD8E6:'Sv?tle modrá',DDA0DD:'?vestková',D3D3D3:'Sv?tle ?edá',FFF0F5:'Levandulov? rum?nná',FAEBD7:'Antická bílá',FFFFE0:'Sv?tle ?lutá',F0FFF0:'Medová rosa',F0FFFF:'Azurová',F0F8FF:'Alen?ina modrá',E6E6FA:'Lavendulová',FFF:'Bílá'},scayt:{title:'Kontrola pravopisu b?hem psaní (SCAYT)',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Zapnout SCAYT',disable:'Vypnout SCAYT',about:'O aplikaci SCAYT',toggle:'Vypína? SCAYT',options:'Nastavení',langs:'Jazyky',moreSuggestions:'Více návrh?',ignore:'P?esko?it',ignoreAll:'P?esko?it v?e',addWord:'P?idat slovo',emptyDic:'Název slovníku nesmí být prázdný.',optionsTab:'Nastavení',allCaps:'Ignorovat slova velkými písmeny',ignoreDomainNames:'Ignorovat doménová jména',mixedCase:'Ignorovat slova obsahující r?znou velikost písma',mixedWithDigits:'Ignorovat slova obsahující ?ísla',languagesTab:'Jazyky',dictionariesTab:'Slovníky',dic_field_name:'Název slovníku',dic_create:'vytvo?it',dic_restore:'Obnovit',dic_delete:'Smazat',dic_rename:'P?ejmenovat',dic_info:'Zpo?átku se u?ivatelský slovník ukládá do cookies ve va?em prohlí?e?i. Ov?em cookies mají omezenou velikost, tak?e kdy? slovník dosáhne velikosti, kdy se ji? do cookies nevejde, m??e být ulo?en na na?em serveru. Chcete-li ulo?it Vá? osobní slovník na na?em serveru, je t?eba slovník nejd?íve pojmenovat. Máte-li ji? slovník pojmenován a ulo?en, zadejte jeho název a klepn?te na tla?ítko Obnovit.',aboutTab:'O aplikaci'},about:{title:'O aplikaci CKEditor',dlgTitle:'O aplikaci CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'Pro informace o lincenci nav?tivte na?i webovou stránku:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximalizovat',minimize:'Minimalizovat',fakeobjects:{anchor:'Zálo?ka',flash:'Flash animace',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Skryté pole',unknown:'Neznámý objekt'},resize:'Uchopit pro zm?nu velikosti',colordialog:{title:'Výb?r barvy',options:'Nastavení barvy',highlight:'Zvýraznit',selected:'Vybráno',clear:'Vy?istit'},toolbarCollapse:'Skrýt panel nástroj?',toolbarExpand:'Zobrazit panel nástroj?',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Orientace textu zleva doprava',rtl:'Orientace textu zprava do leva'},docprops:{label:'Vlastnosti dokumentu',title:'Vlastnosti dokumentu',design:'Design',meta:'Metadata',chooseColor:'Výb?r',other:'<jiný>',docTitle:'Titulek stránky',charset:'Znaková sada',charsetOther:'Dal?í znaková sada',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'St?edoevropské jazyky',charsetCT:'Tradi?ní ?ín?tina (Big5)',charsetCR:'Cyrilice',charsetGR:'?e?tina',charsetJP:'Japon?tina',charsetKR:'Korej?tina',charsetTR:'Ture?tina',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Západoevropské jazyky',docType:'Typ dokumentu',docTypeOther:'Jiný typ dokumetu',xhtmlDec:'Zahrnou deklarace XHTML',bgColor:'Barva pozadí',bgImage:'URL obrázku na pozadí',bgFixed:'Nerolovatelné pozadí',txtColor:'Barva textu',margin:'Okraje stránky',marginTop:'Horní',marginLeft:'Levý',marginRight:'Pravý',marginBottom:'Dolní',metaKeywords:'Klí?ová slova (odd?lená ?árkou)',metaDescription:'Popis dokumentu',metaAuthor:'Autor',metaCopyright:'Autorská práva',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};