File: webroot/js/ckeditor/lang/cy.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraě  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/cy.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/cy.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 18,017 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.cy={dir:'ltr',editorTitle:'Golygydd testun cyfoethog, %1, gwasgwch ALT 0 am gymorth.',toolbars:'Bariau offer golygydd',editor:'Golygydd Testun Cyfoethog',source:'Tarddle',newPage:'Tudalen newydd',save:'Cadw',preview:'Rhagolwg',cut:'Torri',copy:'CopÔo',paste:'Gludo',print:'Argraffu',underline:'Tanlinellu',bold:'Bras',italic:'Italig',selectAll:'Dewis Popeth',removeFormat:'Tynnu Fformat',strike:'Llinell Trwyddo',subscript:'Is-sgript',superscript:'Uwchsgript',horizontalrule:'Mewnosod Llinell Lorweddol',pagebreak:'Mewnosod Toriad Tudalen i Argraffu',pagebreakAlt:'Toriad Tudalen',unlink:'Datgysylltu',undo:'Dadwneud',redo:'Ailadrodd',common:{browseServer:"Pori'r Gweinydd",url:'URL',protocol:'Protocol',upload:'Lanlwytho',uploadSubmit:"Anfon i'r Gweinydd",image:'Delwedd',flash:'Flash',form:'Ffurflen',checkbox:'Blwch ticio',radio:'Botwm Radio',textField:'Maes Testun',textarea:'Ardal Testun',hiddenField:'Maes Cudd',button:'Botwm',select:'Maes Dewis',imageButton:'Botwm Delwedd',notSet:'<heb osod>',id:'Id',name:'Name',langDir:'Cyfeiriad Iaith',langDirLtr:"Chwith i'r Dde (LTR)",langDirRtl:"Dde i'r Chwith (RTL)",langCode:'Cod Iaith',longDescr:'URL Disgrifiad Hir',cssClass:'Dosbarth Dalen Arddull',advisoryTitle:'Teitl Cynghorol',cssStyle:'Arddull',ok:'Iawn',cancel:'Diddymu',close:'Cau',preview:'Rhagolwg',generalTab:'Cyffredinol',advancedTab:'Uwch',validateNumberFailed:"Nid yw'r gwerth hwn yn rhif.",confirmNewPage:"Byddwch yn colli unrhyw newidiadau i'r cynnwys sydd heb eu cadw. A ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?",confirmCancel:"Mae rhai o'r opsiynau wedi'u newid. A ydych wir am gau'r deialog?",options:'Opsiynau',target:'Targed',targetNew:'Ffenest Newydd (_blank)',targetTop:'Ffenest ar y Brig (_top)',targetSelf:'Yr un Ffenest (_self)',targetParent:'Ffenest y Rhiant (_parent)',langDirLTR:"Chwith i'r Dde (LTR)",langDirRTL:"Dde i'r Chwith (RTL)",styles:'Arddull',cssClasses:'Dosbarthiadau Ffeil Ddiwyg',width:'Lled',height:'Uchder',align:'Alinio',alignLeft:'Chwith',alignRight:'Dde',alignCenter:'Canol',alignTop:'Brig',alignMiddle:'Canol',alignBottom:'Gwaelod',invalidHeight:"Rhaid i'r Uchder fod yn rhif.",invalidWidth:"Rhaid i'r Lled fod yn rhif.",invalidCssLength:"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, neu pc).",invalidHtmlLength:"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad HTML dilys (px neu %).",invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, ddim ar gael</span>'},contextmenu:{options:'Opsiynau Dewislen Cyd-destun'},specialChar:{toolbar:'Mewnosod Nodau Arbennig',title:'Dewis Nod Arbennig',options:'Opsiynau Nodau Arbennig'},link:{toolbar:'Dolen',other:'<eraill>',menu:'Golygu Dolen',title:'Dolen',info:'Gwyb ar y Ddolen',target:'Targed',upload:'Lanlwytho',advanced:'Uwch',type:'Math y Ddolen',toUrl:'URL',toAnchor:'Dolen at angor yn y testun',toEmail:'E-bost',targetFrame:'<ffr‚m>',targetPopup:'<ffenestr bop>',targetFrameName:'Enw Ffr‚m y Targed',targetPopupName:'Enw Ffenestr Bop',popupFeatures:'Nodweddion Ffenestr Bop',popupResizable:'Ailfeintiol',popupStatusBar:'Bar Statws',popupLocationBar:'Bar Safle',popupToolbar:'Bar Offer',popupMenuBar:'Dewislen',popupFullScreen:'Sgrin Llawn (IE)',popupScrollBars:'Barrau Sgrolio',popupDependent:'Dibynnol (Netscape)',popupLeft:'Safle Chwith',popupTop:'Safle Top',id:'Id',langDir:'Cyfeiriad Iaith',langDirLTR:"Chwith i'r Dde (LTR)",langDirRTL:"Dde i'r Chwith (RTL)",acccessKey:'Allwedd Mynediad',name:'Enw',langCode:'Cod Iaith',tabIndex:'Indecs Tab',advisoryTitle:'Teitl Cynghorol',advisoryContentType:'Math y Cynnwys Cynghorol',cssClasses:'Dosbarthiadau Dalen Arddull',charset:"Set nodau'r Adnodd Cysylltiedig",styles:'Arddull',rel:'Perthynas',selectAnchor:'Dewiswch Angor',anchorName:"Gan Enw'r Angor",anchorId:'Gan Id yr Elfen',emailAddress:'Cyfeiriad E-Bost',emailSubject:'Testun y Message Subject',emailBody:'Pwnc y Neges',noAnchors:'(Dim angorau ar gael yn y ddogfen)',noUrl:'Teipiwch URL y ddolen',noEmail:'Teipiwch gyfeiriad yr e-bost'},anchor:{toolbar:'Angor',menu:'Golygwch yr Angor',title:"Priodweddau'r Angor",name:"Enw'r Angor",errorName:"Teipiwch enw'r angor",remove:'Tynnwch yr Angor'},list:{numberedTitle:'Priodweddau Rhestr Rifol',bulletedTitle:'Priodweddau Rhestr Fwled',type:'Math',start:'Dechrau',validateStartNumber:'Rhaid bod y rhif cychwynnol yn gyfanrif.',circle:'Cylch',disc:'Disg',square:'Sgw‚r',none:'Dim',notset:'<heb osod>',armenian:'Rhifau Armeneg',georgian:'Rhifau Sioraidd (an, ban, gan, ayyb.)',lowerRoman:'Rhufeinig Is (i, ii, iii, iv, v, ayyb.)',upperRoman:'Rhufeinig Uwch (I, II, III, IV, V, ayyb.)',lowerAlpha:'Alffa Is (a, b, c, d, e, ayyb.)',upperAlpha:'Alffa Uwch (A, B, C, D, E, ayyb.)',lowerGreek:'Groeg Is (alpha, beta, gamma, ayyb.)',decimal:'Degol (1, 2, 3, ayyb.)',decimalLeadingZero:'Degol ‚ sero arweiniol (01, 02, 03, ayyb.)'},findAndReplace:{title:'Chwilio ac Amnewid',find:'Chwilio',replace:'Amnewid',findWhat:"Chwilio'r term:",replaceWith:'Amnewid gyda:',notFoundMsg:"Nid oedd y testun wedi'i ddarganfod.",findOptions:'Find Options',matchCase:"Cyfateb i'r cas",matchWord:'Cyfateb gair cyfan',matchCyclic:'Cyfateb cylchol',replaceAll:'Amnewid pob un',replaceSuccessMsg:'Amnewidiwyd %1 achlysur.'},table:{toolbar:'Tabl',title:'Nodweddion Tabl',menu:'Nodweddion Tabl',deleteTable:'Dileu Tabl',rows:'Rhesi',columns:'Colofnau',border:'Maint yr Ymyl',widthPx:'picsel',widthPc:'y cant',widthUnit:'uned lled',cellSpace:"Bylchu'r gell",cellPad:"Padio'r gell",caption:'Pennawd',summary:'Crynodeb',headers:'Penynnau',headersNone:'Dim',headersColumn:'Colofn gyntaf',headersRow:'Rhes gyntaf',headersBoth:'Y Ddau',invalidRows:"Mae'n rhaid cael o leiaf un rhes.",invalidCols:"Mae'n rhaid cael o leiaf un golofn.",invalidBorder:"Mae'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.",invalidWidth:"Mae'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.",invalidHeight:"Mae'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.",invalidCellSpacing:"Mae'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif positif.",invalidCellPadding:"Mae'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif positif.",cell:{menu:'Cell',insertBefore:'Mewnosod Cell Cyn',insertAfter:'Mewnosod Cell Ar ‘l',deleteCell:'Dileu Celloedd',merge:'Cyfuno Celloedd',mergeRight:"Cyfuno i'r Dde",mergeDown:'Cyfuno i Lawr',splitHorizontal:"Hollti'r Gell yn Lorweddol",splitVertical:"Hollti'r Gell yn Fertigol",title:"Priodweddau'r Gell",cellType:'Math y Gell',rowSpan:'Rhychwant Rhesi',colSpan:'Rhychwant Colofnau',wordWrap:'Lapio Geiriau',hAlign:'Aliniad Llorweddol',vAlign:'Aliniad Fertigol',alignBaseline:'Baslinell',bgColor:'Lliw Cefndir',borderColor:'Lliw Ymyl',data:'Data',header:'Pennyn',yes:'Ie',no:'Na',invalidWidth:"Mae'n rhaid i led y gell fod yn rhif.",invalidHeight:"Mae'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.",invalidRowSpan:"Mae'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.",invalidColSpan:"Mae'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.",chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Rhes',insertBefore:'Mewnosod Rhes Cyn',insertAfter:'Mewnosod Rhes Ar ‘l',deleteRow:'Dileu Rhesi'},column:{menu:'Colofn',insertBefore:'Mewnosod Colofn Cyn',insertAfter:'Mewnosod Colofn Ar ‘l',deleteColumn:'Dileu Colofnau'}},button:{title:'Priodweddau Botymau',text:'Testun (Gwerth)',type:'Math',typeBtn:'Botwm',typeSbm:'Gyrru',typeRst:'Ailosod'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Priodweddau Blwch Ticio',radioTitle:'Priodweddau Botwm Radio',value:'Gwerth',selected:'Dewiswyd'},form:{title:'Priodweddau Ffurflen',menu:'Priodweddau Ffurflen',action:'Gweithred',method:'Dull',encoding:'Amgodio'},select:{title:'Priodweddau Maes Dewis',selectInfo:'Gwyb Dewis',opAvail:'Opsiynau ar Gael',value:'Gwerth',size:'Maint',lines:'llinellau',chkMulti:'Caniatŗu aml-ddewisiadau',opText:'Testun',opValue:'Gwerth',btnAdd:'Ychwanegu',btnModify:'Newid',btnUp:'Lan',btnDown:'Lawr',btnSetValue:'Gosod fel gwerth a ddewiswyd',btnDelete:'Dileu'},textarea:{title:'Priodweddau Ardal Testun',cols:'Colofnau',rows:'Rhesi'},textfield:{title:'Priodweddau Maes Testun',name:'Enw',value:'Gwerth',charWidth:'Lled Nod',maxChars:'Uchafswm y Nodau',type:'Math',typeText:'Testun',typePass:'Cyfrinair'},hidden:{title:'Priodweddau Maes Cudd',name:'Enw',value:'Gwerth'},image:{title:'Priodweddau Delwedd',titleButton:'Priodweddau Botwm Delwedd',menu:'Priodweddau Delwedd',infoTab:'Gwyb Delwedd',btnUpload:"Anfon i'r Gweinydd",upload:'lanlwytho',alt:'Testun Amgen',lockRatio:'Cloi Cymhareb',resetSize:'Ailosod Maint',border:'Ymyl',hSpace:'BwlchLl',vSpace:'BwlchF',alertUrl:'Rhowch URL y ddelwedd',linkTab:'Dolen',button2Img:"Ydych am drawsffurfio'r botwm ddelwedd hwn ar ddelwedd syml?",img2Button:"Ydych am drawsffurfio'r ddelwedd hon ar fotwm delwedd?",urlMissing:"URL tarddle'r ddelwedd ar goll.",validateBorder:"Rhaid i'r ymyl fod yn gyfanrif.",validateHSpace:"Rhaid i'r HSpace fod yn gyfanrif.",validateVSpace:"Rhaid i'r VSpace fod yn gyfanrif."},flash:{properties:'Priodweddau Flash',propertiesTab:'Priodweddau',title:'Priodweddau Flash',chkPlay:'AwtoChwarae',chkLoop:'Lwpio',chkMenu:'Galluogi Dewislen Flash',chkFull:'Caniatŗu Sgrin Llawn',scale:'Graddfa',scaleAll:'Dangos pob',scaleNoBorder:'Dim Ymyl',scaleFit:'Ffit Union',access:'Mynediad Sgript',accessAlways:'Pob amser',accessSameDomain:"R'un parth",accessNever:'Byth',alignAbsBottom:'Gwaelod Abs',alignAbsMiddle:'Canol Abs',alignBaseline:'Baslinell',alignTextTop:'Testun Top',quality:'Ansawdd',qualityBest:'Gorau',qualityHigh:'Uchel',qualityAutoHigh:'Uchel Awto',qualityMedium:'Canolig',qualityAutoLow:'Isel Awto',qualityLow:'Isel',windowModeWindow:'Ffenestr',windowModeOpaque:'Afloyw',windowModeTransparent:'Tryloyw',windowMode:'Modd ffenestr',flashvars:'Newidynnau ar gyfer Flash',bgcolor:'Lliw cefndir',hSpace:'BwlchLl',vSpace:'BwlchF',validateSrc:'Ni all yr URL fod yn wag.',validateHSpace:"Rhaid i'r BwlchLl fod yn rhif.",validateVSpace:"Rhaid i'r BwlchF fod yn rhif."},spellCheck:{toolbar:'Gwirio Sillafu',title:'Gwirio Sillafu',notAvailable:"Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael yn bresennol.",errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:"Nid i'w gael yn y geiriadur",changeTo:'Newid i',btnIgnore:'Anwybyddu Un',btnIgnoreAll:'Anwybyddu Pob',btnReplace:'Amnewid Un',btnReplaceAll:'Amnewid Pob',btnUndo:'Dadwneud',noSuggestions:'- Dim awgrymiadau -',progress:'Gwirio sillafu yn ar y gweill...',noMispell:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim camsillaf.',noChanges:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Dim newidiadau',oneChange:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd 1 gair',manyChanges:'Gwirio sillafu wedi gorffen: Newidiwyd %1 gair',ieSpellDownload:'Gwirydd sillafu heb ei arsefydlu. A ydych am ei lawrlwytho nawr?'},smiley:{toolbar:'Gwenoglun',title:'Mewnosod Gwenoglun',options:'Opsiynau Gwenogluniau'},elementsPath:{eleLabel:'Llwybr elfennau',eleTitle:'Elfen %1'},numberedlist:'Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol',bulletedlist:'Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled',indent:"Cynyddu'r Mewnoliad",outdent:"Lleihau'r Mewnoliad",justify:{left:"Alinio i'r Chwith",center:"Alinio i'r Canol",right:"Alinio i'r Dde",block:'Aliniad Bloc'},blockquote:'Dyfyniad bloc',clipboard:{title:'Gludo',cutError:"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatŗu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd torri' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).",copyError:"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatŗu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd copÔo' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).",pasteMsg:"Gludwch i mewn i'r blwch canlynol gan ddefnyddio'r bysellfwrdd (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) a phwyso <strong>Iawn</strong>.",securityMsg:"Oherwydd gosodiadau diogelwch eich porwr, nid yw'r porwr yn gallu ennill mynediad i'r data ar y clipfwrdd yn uniongyrchol. Mae angen i chi ei ludo eto i'r ffenestr hon.",pasteArea:'Ardal Gludo'},pastefromword:{confirmCleanup:"Mae'r testun rydych chi am ludo wedi'i gopÔo o Word. Ydych chi am ei lanhau cyn ei ludo?",toolbar:'Gludo o Word',title:'Gludo o Word',error:'Doedd dim modd glanhau y data a ludwyd oherwydd gwall mewnol'},pasteText:{button:'Gludo fel testun plaen',title:'Gludo fel Testun Plaen'},templates:{button:'Templedi',title:'Templedi Cynnwys',options:'Opsiynau Templedi',insertOption:'Amnewid y cynnwys go iawn',selectPromptMsg:"Dewiswch dempled i'w agor yn y golygydd",emptyListMsg:"(Dim templedi wedi'u diffinio)"},showBlocks:'Dangos Blociau',stylesCombo:{label:'Arddulliau',panelTitle:'Arddulliau Fformatio',panelTitle1:'Arddulliau Bloc',panelTitle2:'Arddulliau Mewnol',panelTitle3:'Arddulliau Gwrthrych'},format:{label:'Fformat',panelTitle:'Fformat Paragraff',tag_p:'Normal',tag_pre:"Wedi'i Fformatio",tag_address:'Cyfeiriad',tag_h1:'Pennawd 1',tag_h2:'Pennawd 2',tag_h3:'Pennawd 3',tag_h4:'Pennawd 4',tag_h5:'Pennawd 5',tag_h6:'Pennawd 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Creu Cynhwysydd Div',toolbar:'Creu Cynhwysydd Div',cssClassInputLabel:'Dosbarthiadau Ffeil Ddiwyg',styleSelectLabel:'Arddull',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Cod Iaith',inlineStyleInputLabel:'Arddull Mewn Llinell',advisoryTitleInputLabel:'Teitl Cynghorol',langDirLabel:'Cyfeiriad yr Iaith',langDirLTRLabel:"Chwith i'r Dde (LTR)",langDirRTLLabel:"Dde i'r Chwith (RTL)",edit:'Golygu Div',remove:'Tynnu Div'},iframe:{title:'Priodweddau IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Rhowch fath URL yr iframe',scrolling:'Galluogi bariau sgrolio',border:'Dangos ymyl y ffr‚m'},font:{label:'Ffont',voiceLabel:'Ffont',panelTitle:"Enw'r Ffont"},fontSize:{label:'Maint',voiceLabel:'Maint y Ffont',panelTitle:'Maint y Ffont'},colorButton:{textColorTitle:'Lliw Testun',bgColorTitle:'Lliw Cefndir',panelTitle:'Lliwiau',auto:'Awtomatig',more:'Mwy o Liwiau...'},colors:{'000':'Du',800000:'Marwn','8B4513':'Brown Cyfrwy','2F4F4F':'Llechen Tywyll','008080':'Corhwyad','000080':'Nefi','4B0082':'Indigo',696969:'Llwyd Pwl',B22222:'Bric T‚n',A52A2A:'Brown',DAA520:'Rhoden Aur','006400':'Gwyrdd Tywyll','40E0D0':'Gwyrddlas','0000CD':'Glas Canolig',800080:'Porffor',808080:'Llwyd',F00:'Coch',FF8C00:'Oren Tywyll',FFD700:'Aur','008000':'Gwyrdd','0FF':'Cyan','00F':'Glas',EE82EE:'Fioled',A9A9A9:'Llwyd Tywyll',FFA07A:'Samwn Golau',FFA500:'Oren',FFFF00:'Melyn','00FF00':'Leim',AFEEEE:'Gwyrddlas Golau',ADD8E6:'Glas Golau',DDA0DD:'Eirinen',D3D3D3:'Llwyd Golau',FFF0F5:'Gwrid Lafant',FAEBD7:'Gwyn Hynafol',FFFFE0:'Melyn Golau',F0FFF0:'Melwn Gwyrdd Golau',F0FFFF:'Aswr',F0F8FF:'Glas Alys',E6E6FA:'Lafant',FFF:'Gwyn'},scayt:{title:"Gwirio'r Sillafu Wrth Deipio",opera_title:'Heb ei gynnal gan Opera',enable:'Galluogi SCAYT',disable:'Analluogi SCAYT',about:'Ynghylch SCAYT',toggle:'Togl SCAYT',options:'Opsiynau',langs:'Ieithoedd',moreSuggestions:'Awgrymiadau pellach',ignore:'Anwybyddu',ignoreAll:'Anwybyddu pob',addWord:'Ychwanegu Gair',emptyDic:"Ni ddylai enw'r geiriadur fod yn wag.",optionsTab:'Opsiynau',allCaps:'Anwybyddu Geiriau Nodau Uwch i Gyd',ignoreDomainNames:'Anwybyddu Enwau Parth',mixedCase:'Anwybyddu Geiriau ‚ Chymysgedd Nodau Uwch ac Is',mixedWithDigits:'Anwybyddu Geiriau ‚ Rhifau',languagesTab:'Ieithoedd',dictionariesTab:'Geiriaduron',dic_field_name:"Enw'r geiriadur",dic_create:'Creu',dic_restore:'Adfer',dic_delete:'Dileu',dic_rename:'Ailenwi',dic_info:"Ar y cychwyn, caiff y Geiriadur ei storio mewn Cwci. Er, mae terfyn ar faint cwcis. Pan fydd Gweiriadur Defnyddiwr yn tyfu tu hwnt i gyfyngiadau maint Cwci, caiff y geiriadur ei storio ar ein gweinydd ni. er mwyn storio eich geiriadur poersonol chi ar ein gweinydd, bydd angen i chi osod enw ar gyfer y geiriadur. Os oes geiriadur 'da chi ar ein gweinydd yn barod, teipiwch ei enw a chliciwch y botwm Adfer.",aboutTab:'Ynghylch'},about:{title:'Ynghylch CKEditor',dlgTitle:'Ynghylch CKEditor',help:'Gwirio $1 am gymorth.',userGuide:'Canllawiau Defnyddiwr CKEditor',moreInfo:"Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i'n gwefan:",copy:'Hawlfraint &copy; $1. Cedwir pob hawl.'},maximize:'Mwyhau',minimize:'Lleihau',fakeobjects:{anchor:'Angor',flash:'Animeiddiant Flash',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Maes Cudd',unknown:'Gwrthrych Anhysbys'},resize:'Llusgo i ailfeintio',colordialog:{title:'Dewis lliw',options:'Opsiynau Lliw',highlight:'Uwcholeuo',selected:'Dewiswyd',clear:'Clirio'},toolbarCollapse:"Cyfangu'r Bar Offer",toolbarExpand:"Ehangu'r Bar Offer",toolbarGroups:{document:'Dogfen',clipboard:'Clipfwrdd/Dadwneud',editing:'Golygu',forms:'Ffurflenni',basicstyles:'Arddulliau Sylfaenol',paragraph:'Paragraff',links:'Dolenni',insert:'Mewnosod',styles:'Arddulliau',colors:'Lliwiau',tools:'Offer'},bidi:{ltr:"Cyfeiriad testun o'r chwith i'r dde",rtl:"Cyfeiriad testun o'r dde i'r chwith"},docprops:{label:'Priodweddau Dogfen',title:'Priodweddau Dogfen',design:'Cynllunio',meta:'Tagiau Meta',chooseColor:'Dewis',other:'Arall...',docTitle:'Teitl y Dudalen',charset:'Amgodio Set Nodau',charsetOther:'Amgodio Set Nodau Arall',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Ewropeaidd Canol',charsetCT:'TsieinŽeg Traddodiadol (Big5)',charsetCR:'Syrilig',charsetGR:'Groeg',charsetJP:'SiapanŽeg',charsetKR:'CorŽeg',charsetTR:'Tyrceg',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Ewropeaidd Gorllewinol',docType:'Pennawd Math y Ddogfen',docTypeOther:'Pennawd Math y Ddogfen Arall',xhtmlDec:'Cynnwys Datganiadau XHTML',bgColor:'Lliw Cefndir',bgImage:'URL Delwedd Cefndir',bgFixed:'Cefndir Sefydlog (Ddim yn Sgrolio)',txtColor:'Lliw y Testun',margin:'Ffin y Dudalen',marginTop:'Brig',marginLeft:'Chwith',marginRight:'Dde',marginBottom:'Gwaelod',metaKeywords:'Allweddeiriau Indecsio Dogfen (gwahanu gyda choma)',metaDescription:'Disgrifiad y Ddogfen',metaAuthor:'Awdur',metaCopyright:'Hawlfraint',previewHtml:'<p>Dyma ychydig o <strong>destun sampl</strong>. Rydych chi\'n defnyddio <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};

For more information send a message to info at phpclasses dot org.