PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/da.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/da.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/da.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 17,942 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.da={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Rich Text Editor',source:'Kilde',newPage:'Ny side',save:'Gem',preview:'Vis eksempel',cut:'Klip',copy:'Kopiér',paste:'Indsæt',print:'Udskriv',underline:'Understreget',bold:'Fed',italic:'Kursiv',selectAll:'Vælg alt',removeFormat:'Fjern formatering',strike:'Gennemstreget',subscript:'Sænket skrift',superscript:'Hævet skrift',horizontalrule:'Indsæt vandret streg',pagebreak:'Indsæt sideskift',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'Fjern hyperlink',undo:'Fortryd',redo:'Annullér fortryd',common:{browseServer:'Gennemse...',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Upload',uploadSubmit:'Upload',image:'Indsæt billede',flash:'Indsæt Flash',form:'Indsæt formular',checkbox:'Indsæt afkrydsningsfelt',radio:'Indsæt alternativknap',textField:'Indsæt tekstfelt',textarea:'Indsæt tekstboks',hiddenField:'Indsæt skjult felt',button:'Indsæt knap',select:'Indsæt liste',imageButton:'Indsæt billedknap',notSet:'<intet valgt>',id:'Id',name:'Navn',langDir:'Tekstretning',langDirLtr:'Fra venstre mod højre (LTR)',langDirRtl:'Fra højre mod venstre (RTL)',langCode:'Sprogkode',longDescr:'Udvidet beskrivelse',cssClass:'Typografiark (CSS)',advisoryTitle:'Titel',cssStyle:'Typografi (CSS)',ok:'OK',cancel:'Annullér',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Generelt',advancedTab:'Avanceret',validateNumberFailed:'Værdien er ikke et tal.',confirmNewPage:'Alt indhold, der ikke er blevet gemt, vil gå tabt. Er du sikker på, at du vil indlæse en ny side?',confirmCancel:'Nogle af indstillingerne er blevet ændret. Er du sikker på, at du vil lukke vinduet?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'Bredde',height:'Højde',align:'Justering',alignLeft:'Venstre',alignRight:'Højre',alignCenter:'Centreret',alignTop:'Øverst',alignMiddle:'Centreret',alignBottom:'Nederst',invalidHeight:'Højde skal være et tal.',invalidWidth:'Bredde skal være et tal.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, ikke tilgængelig</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Indsæt symbol',title:'Vælg symbol',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Indsæt/redigér hyperlink',other:'<anden>',menu:'Redigér hyperlink',title:'Egenskaber for hyperlink',info:'Generelt',target:'Mål',upload:'Upload',advanced:'Avanceret',type:'Type',toUrl:'URL',toAnchor:'Bogmærke på denne side',toEmail:'E-mail',targetFrame:'<ramme>',targetPopup:'<popup vindue>',targetFrameName:'Destinationsvinduets navn',targetPopupName:'Popup vinduets navn',popupFeatures:'Egenskaber for popup',popupResizable:'Justérbar',popupStatusBar:'Statuslinje',popupLocationBar:'Adresselinje',popupToolbar:'Værktøjslinje',popupMenuBar:'Menulinje',popupFullScreen:'Fuld skærm (IE)',popupScrollBars:'Scrollbar',popupDependent:'Koblet/dependent (Netscape)',popupLeft:'Position fra venstre',popupTop:'Position fra toppen',id:'Id',langDir:'Tekstretning',langDirLTR:'Fra venstre mod højre (LTR)',langDirRTL:'Fra højre mod venstre (RTL)',acccessKey:'Genvejstast',name:'Navn',langCode:'Tekstretning',tabIndex:'Tabulator indeks',advisoryTitle:'Titel',advisoryContentType:'Indholdstype',cssClasses:'Typografiark',charset:'Tegnsæt',styles:'Typografi',rel:'Relationship',selectAnchor:'Vælg et anker',anchorName:'Efter anker navn',anchorId:'Efter element Id',emailAddress:'E-mail adresse',emailSubject:'Emne',emailBody:'Besked',noAnchors:'(Ingen bogmærker i dokumentet)',noUrl:'Indtast hyperlink URL!',noEmail:'Indtast e-mail adresse!'},anchor:{toolbar:'Indsæt/redigér bogmærke',menu:'Egenskaber for bogmærke',title:'Egenskaber for bogmærke',name:'Bogmærke navn',errorName:'Indtast bogmærke navn',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Søg og erstat',find:'Søg',replace:'Erstat',findWhat:'Søg efter:',replaceWith:'Erstat med:',notFoundMsg:'Søgeteksten blev ikke fundet',findOptions:'Find Options',matchCase:'Forskel på store og små bogstaver',matchWord:'Kun hele ord',matchCyclic:'Match cyklisk',replaceAll:'Erstat alle',replaceSuccessMsg:'%1 forekomst(er) erstattet.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Egenskaber for tabel',menu:'Egenskaber for tabel',deleteTable:'Slet tabel',rows:'Rækker',columns:'Kolonner',border:'Rammebredde',widthPx:'pixels',widthPc:'procent',widthUnit:'width unit',cellSpace:'Celleafstand',cellPad:'Cellemargen',caption:'Titel',summary:'Resumé',headers:'Header',headersNone:'Ingen',headersColumn:'Første kolonne',headersRow:'Første række',headersBoth:'Begge',invalidRows:'Antallet af rækker skal være større end 0.',invalidCols:'Antallet af kolonner skal være større end 0.',invalidBorder:'Rammetykkelse skal være et tal.',invalidWidth:'Tabelbredde skal være et tal.',invalidHeight:'Tabelhøjde skal være et tal.',invalidCellSpacing:'Celleafstand skal være et tal.',invalidCellPadding:'Cellemargen skal være et tal.',cell:{menu:'Celle',insertBefore:'Indsæt celle før',insertAfter:'Indsæt celle efter',deleteCell:'Slet celle',merge:'Flet celler',mergeRight:'Flet til højre',mergeDown:'Flet nedad',splitHorizontal:'Del celle vandret',splitVertical:'Del celle lodret',title:'Celleegenskaber',cellType:'Celletype',rowSpan:'Række span (rows span)',colSpan:'Kolonne span (columns span)',wordWrap:'Tekstombrydning',hAlign:'Vandret justering',vAlign:'Lodret justering',alignBaseline:'Grundlinje',bgColor:'Baggrundsfarve',borderColor:'Rammefarve',data:'Data',header:'Header',yes:'Ja',no:'Nej',invalidWidth:'Cellebredde skal være et tal.',invalidHeight:'Cellehøjde skal være et tal.',invalidRowSpan:'Række span skal være et heltal.',invalidColSpan:'Kolonne span skal være et heltal.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Række',insertBefore:'Indsæt række før',insertAfter:'Indsæt række efter',deleteRow:'Slet række'},column:{menu:'Kolonne',insertBefore:'Indsæt kolonne før',insertAfter:'Indsæt kolonne efter',deleteColumn:'Slet kolonne'}},button:{title:'Egenskaber for knap',text:'Tekst',type:'Type',typeBtn:'Knap',typeSbm:'Send',typeRst:'Nulstil'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Egenskaber for afkrydsningsfelt',radioTitle:'Egenskaber for alternativknap',value:'Værdi',selected:'Valgt'},form:{title:'Egenskaber for formular',menu:'Egenskaber for formular',action:'Handling',method:'Metode',encoding:'Kodning (encoding)'},select:{title:'Egenskaber for liste',selectInfo:'Generelt',opAvail:'Valgmuligheder',value:'Værdi',size:'Størrelse',lines:'Linjer',chkMulti:'Tillad flere valg',opText:'Tekst',opValue:'Værdi',btnAdd:'Tilføj',btnModify:'Redigér',btnUp:'Op',btnDown:'Ned',btnSetValue:'Sæt som valgt',btnDelete:'Slet'},textarea:{title:'Egenskaber for tekstboks',cols:'Kolonner',rows:'Rækker'},textfield:{title:'Egenskaber for tekstfelt',name:'Navn',value:'Værdi',charWidth:'Bredde (tegn)',maxChars:'Max. antal tegn',type:'Type',typeText:'Tekst',typePass:'Adgangskode'},hidden:{title:'Egenskaber for skjult felt',name:'Navn',value:'Værdi'},image:{title:'Egenskaber for billede',titleButton:'Egenskaber for billedknap',menu:'Egenskaber for billede',infoTab:'Generelt',btnUpload:'Upload',upload:'Upload',alt:'Alternativ tekst',lockRatio:'Lås størrelsesforhold',resetSize:'Nulstil størrelse',border:'Ramme',hSpace:'Vandret margen',vSpace:'Lodret margen',alertUrl:'Indtast stien til billedet',linkTab:'Hyperlink',button2Img:'Vil du lave billedknappen om til et almindeligt billede?',img2Button:'Vil du lave billedet om til en billedknap?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Egenskaber for Flash',propertiesTab:'Egenskaber',title:'Egenskaber for Flash',chkPlay:'Automatisk afspilning',chkLoop:'Gentagelse',chkMenu:'Vis Flash menu',chkFull:'Tillad fuldskærm',scale:'Skalér',scaleAll:'Vis alt',scaleNoBorder:'Ingen ramme',scaleFit:'Tilpas størrelse',access:'Script adgang',accessAlways:'Altid',accessSameDomain:'Samme domæne',accessNever:'Aldrig',alignAbsBottom:'Absolut nederst',alignAbsMiddle:'Absolut centreret',alignBaseline:'Grundlinje',alignTextTop:'Toppen af teksten',quality:'Kvalitet',qualityBest:'Bedste',qualityHigh:'Høj',qualityAutoHigh:'Auto høj',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto lav',qualityLow:'Lav',windowModeWindow:'Vindue',windowModeOpaque:'Gennemsigtig (opaque)',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Vinduestilstand',flashvars:'Variabler for Flash',bgcolor:'Baggrundsfarve',hSpace:'Vandret margen',vSpace:'Lodret margen',validateSrc:'Indtast hyperlink URL!',validateHSpace:'Vandret margen skal være et tal.',validateVSpace:'Lodret margen skal være et tal.'},spellCheck:{toolbar:'Stavekontrol',title:'Stavekontrol',notAvailable:'Stavekontrol er desværre ikke tilgængelig.',errorLoading:'Fejl ved indlæsning af host: %s.',notInDic:'Ikke i ordbogen',changeTo:'Forslag',btnIgnore:'Ignorér',btnIgnoreAll:'Ignorér alle',btnReplace:'Erstat',btnReplaceAll:'Erstat alle',btnUndo:'Tilbage',noSuggestions:'(ingen forslag)',progress:'Stavekontrollen arbejder...',noMispell:'Stavekontrol færdig: Ingen fejl fundet',noChanges:'Stavekontrol færdig: Ingen ord ændret',oneChange:'Stavekontrol færdig: Et ord ændret',manyChanges:'Stavekontrol færdig: %1 ord ændret',ieSpellDownload:'Stavekontrol ikke installeret. Vil du installere den nu?'},smiley:{toolbar:'Smiley',title:'Vælg smiley',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Talopstilling',bulletedlist:'Punktopstilling',indent:'Forøg indrykning',outdent:'Formindsk indrykning',justify:{left:'Venstrestillet',center:'Centreret',right:'Højrestillet',block:'Lige margener'},blockquote:'Blokcitat',clipboard:{title:'Indsæt',cutError:'Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at klippe teksten (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at kopiere teksten (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Indsæt i feltet herunder (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og klik på <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Du skal indsætte udklipsholderens indhold i dette vindue igen.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'Den tekst du forsøger at indsætte ser ud til at komme fra Word. Vil du rense teksten før den indsættes?',toolbar:'Indsæt fra Word',title:'Indsæt fra Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Indsæt som ikke-formateret tekst',title:'Indsæt som ikke-formateret tekst'},templates:{button:'Skabeloner',title:'Indholdsskabeloner',options:'Template Options',insertOption:'Erstat det faktiske indhold',selectPromptMsg:'Vælg den skabelon, som skal åbnes i editoren (nuværende indhold vil blive overskrevet):',emptyListMsg:'(Der er ikke defineret nogen skabelon)'},showBlocks:'Vis afsnitsmærker',stylesCombo:{label:'Typografi',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block typografi',panelTitle2:'Inline typografi',panelTitle3:'Object typografi'},format:{label:'Formatering',panelTitle:'Formatering',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formateret',tag_address:'Adresse',tag_h1:'Overskrift 1',tag_h2:'Overskrift 2',tag_h3:'Overskrift 3',tag_h4:'Overskrift 4',tag_h5:'Overskrift 5',tag_h6:'Overskrift 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'Skrifttype',voiceLabel:'Skrifttype',panelTitle:'Skrifttype'},fontSize:{label:'Skriftstørrelse',voiceLabel:'Skriftstørrelse',panelTitle:'Skriftstørrelse'},colorButton:{textColorTitle:'Tekstfarve',bgColorTitle:'Baggrundsfarve',panelTitle:'Colors',auto:'Automatisk',more:'Flere farver...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Stavekontrol mens du skriver',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Aktivér SCAYT',disable:'Deaktivér SCAYT',about:'Om SCAYT',toggle:'Skift/toggle SCAYT',options:'Indstillinger',langs:'Sprog',moreSuggestions:'Flere forslag',ignore:'Ignorér',ignoreAll:'Ignorér alle',addWord:'Tilføj ord',emptyDic:'Ordbogsnavn må ikke være tom.',optionsTab:'Indstillinger',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Sprog',dictionariesTab:'Ordbøger',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Om'},about:{title:'Om CKEditor',dlgTitle:'Om CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'For informationer omkring licens, se venligst vores hjemmeside (på engelsk):',copy:'Copyright &copy; $1. Alle rettigheder forbeholdes.'},maximize:'Maximér',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flashanimation',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'Ukendt objekt'},resize:'Træk for at skalere',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'Egenskaber for dokument',title:'Egenskaber for dokument',design:'Design',meta:'Meta Tags',chooseColor:'Choose',other:'<anden>',docTitle:'Sidetitel',charset:'Tegnsæt kode',charsetOther:'Anden tegnsæt kode',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Centraleuropæisk',charsetCT:'Traditionel kinesisk (Big5)',charsetCR:'Kyrillisk',charsetGR:'Græsk',charsetJP:'Japansk',charsetKR:'Koreansk',charsetTR:'Tyrkisk',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Vesteuropæisk',docType:'Dokumenttype kategori',docTypeOther:'Anden dokumenttype kategori',xhtmlDec:'Inkludere XHTML deklartion',bgColor:'Baggrundsfarve',bgImage:'Baggrundsbillede URL',bgFixed:'Fastlåst baggrund',txtColor:'Tekstfarve',margin:'Sidemargen',marginTop:'Øverst',marginLeft:'Venstre',marginRight:'Højre',marginBottom:'Nederst',metaKeywords:'Dokument index nøgleord (kommasepareret)',metaDescription:'Dokument beskrivelse',metaAuthor:'Forfatter',metaCopyright:'Copyright',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};