PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/hu.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/hu.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/hu.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 19,606 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.hu={dir:'ltr',editorTitle:'HTML szerkeszt?',toolbars:'Szerkeszt? Eszköztár',editor:'HTML szerkeszt?',source:'Forráskód',newPage:'Új oldal',save:'Mentés',preview:'El?nézet',cut:'Kivágás',copy:'Másolás',paste:'Beillesztés',print:'Nyomtatás',underline:'Aláhúzott',bold:'Félkövér',italic:'D?lt',selectAll:'Mindent kijelöl',removeFormat:'Formázás eltávolítása',strike:'Áthúzott',subscript:'Alsó index',superscript:'Fels? index',horizontalrule:'Elválasztóvonal beillesztése',pagebreak:'Oldaltörés beillesztése',pagebreakAlt:'Oldaltörés',unlink:'Hivatkozás törlése',undo:'Visszavonás',redo:'Ismétlés',common:{browseServer:'Böngészés a szerveren',url:'Hivatkozás',protocol:'Protokoll',upload:'Feltöltés',uploadSubmit:'Küldés a szerverre',image:'Kép',flash:'Flash',form:'?rlap',checkbox:'Jelöl?négyzet',radio:'Választógomb',textField:'Szövegmez?',textarea:'Szövegterület',hiddenField:'Rejtettmez?',button:'Gomb',select:'Legördül? lista',imageButton:'Képgomb',notSet:'<nincs beállítva>',id:'Azonosító',name:'Név',langDir:'Írás iránya',langDirLtr:'Balról jobbra',langDirRtl:'Jobbról balra',langCode:'Nyelv kódja',longDescr:'Részletes leírás webcíme',cssClass:'Stíluskészlet',advisoryTitle:'Súgócimke',cssStyle:'Stílus',ok:'Rendben',cancel:'Mégsem',close:'Bezárás',preview:'El?nézet',generalTab:'Általános',advancedTab:'További opciók',validateNumberFailed:'A mez?be csak számokat írhat.',confirmNewPage:'Minden nem mentett változás el fog veszni! Biztosan be szeretné tölteni az oldalt?',confirmCancel:'Az ?rlap tartalma megváltozott, ám a változásokat nem rögzítette. Biztosan be szeretné zárni az ?rlapot?',options:'Beállítások',target:'Cél',targetNew:'Új ablak (_blank)',targetTop:'Legfels? ablak (_top)',targetSelf:'Aktuális ablakban (_self)',targetParent:'Szül? ablak (_parent)',langDirLTR:'Balról jobbra (LTR)',langDirRTL:'Jobbról balra (RTL)',styles:'Stílus',cssClasses:'Stíluslap osztály',width:'Szélesség',height:'Magasság',align:'Igazítás',alignLeft:'Bal',alignRight:'Jobbra',alignCenter:'Középre',alignTop:'Tetejére',alignMiddle:'Középre',alignBottom:'Aljára',invalidHeight:'A magasság mez?be csak számokat írhat.',invalidWidth:'A szélesség mez?be csak számokat írhat.',invalidCssLength:'"%1"-hez megadott érték csakis egy pozitív szám lehet, esetleg egy érvényes CSS egységgel megjelölve(px, %, in, cm, mm, em, ex, pt vagy pc).',invalidHtmlLength:'"%1"-hez megadott érték csakis egy pozitív szám lehet, esetleg egy érvényes HTML egységgel megjelölve(px vagy %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, nem elérhet?</span>'},contextmenu:{options:'Helyi menü opciók'},specialChar:{toolbar:'Speciális karakter beillesztése',title:'Speciális karakter választása',options:'Speciális karakter opciók'},link:{toolbar:'Hivatkozás beillesztése/módosítása',other:'<más>',menu:'Hivatkozás módosítása',title:'Hivatkozás tulajdonságai',info:'Alaptulajdonságok',target:'Tartalom megjelenítése',upload:'Feltöltés',advanced:'További opciók',type:'Hivatkozás típusa',toUrl:'URL',toAnchor:'Horgony az oldalon',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<keretben>',targetPopup:'<felugró ablakban>',targetFrameName:'Keret neve',targetPopupName:'Felugró ablak neve',popupFeatures:'Felugró ablak jellemz?i',popupResizable:'Átméretezés',popupStatusBar:'Állapotsor',popupLocationBar:'Címsor',popupToolbar:'Eszköztár',popupMenuBar:'Menü sor',popupFullScreen:'Teljes képerny? (csak IE)',popupScrollBars:'Gördít?sáv',popupDependent:'Szül?höz kapcsolt (csak Netscape)',popupLeft:'Bal pozíció',popupTop:'Fels? pozíció',id:'Id',langDir:'Írás iránya',langDirLTR:'Balról jobbra',langDirRTL:'Jobbról balra',acccessKey:'Billenty?kombináció',name:'Név',langCode:'Írás iránya',tabIndex:'Tabulátor index',advisoryTitle:'Súgócimke',advisoryContentType:'Súgó tartalomtípusa',cssClasses:'Stíluskészlet',charset:'Hivatkozott tartalom kódlapja',styles:'Stílus',rel:'Kapcsolat típusa',selectAnchor:'Horgony választása',anchorName:'Horgony név szerint',anchorId:'Azonosító szerint',emailAddress:'E-Mail cím',emailSubject:'Üzenet tárgya',emailBody:'Üzenet',noAnchors:'(Nincs horgony a dokumentumban)',noUrl:'Adja meg a hivatkozás webcímét',noEmail:'Adja meg az E-Mail címet'},anchor:{toolbar:'Horgony beillesztése/szerkesztése',menu:'Horgony tulajdonságai',title:'Horgony tulajdonságai',name:'Horgony neve',errorName:'Kérem adja meg a horgony nevét',remove:'Horgony eltávolítása'},list:{numberedTitle:'Sorszámozott lista tulajdonságai',bulletedTitle:'Pontozott lista tulajdonságai',type:'Típus',start:'Kezd?szám',validateStartNumber:'A kezd?szám nem lehet tört érték.',circle:'Kör',disc:'Korong',square:'Négyzet',none:'Nincs',notset:'<Nincs beállítva>',armenian:'Örmény számozás',georgian:'Grúz számozás (an, ban, gan, stb.)',lowerRoman:'Római kisbet?s (i, ii, iii, iv, v, stb.)',upperRoman:'Római nagybet?s (I, II, III, IV, V, stb.)',lowerAlpha:'Kisbet?s (a, b, c, d, e, stb.)',upperAlpha:'Nagybet?s (A, B, C, D, E, stb.)',lowerGreek:'Görög (alpha, beta, gamma, stb.)',decimal:'Arab számozás (1, 2, 3, stb.)',decimalLeadingZero:'Számozás bevezet? nullákkal (01, 02, 03, stb.)'},findAndReplace:{title:'Keresés és csere',find:'Keresés',replace:'Csere',findWhat:'Keresett szöveg:',replaceWith:'Csere erre:',notFoundMsg:'A keresett szöveg nem található.',findOptions:'Find Options',matchCase:'kis- és nagybet? megkülönböztetése',matchWord:'csak ha ez a teljes szó',matchCyclic:'Ciklikus keresés',replaceAll:'Az összes cseréje',replaceSuccessMsg:'%1 egyez?ség cserélve.'},table:{toolbar:'Táblázat',title:'Táblázat tulajdonságai',menu:'Táblázat tulajdonságai',deleteTable:'Táblázat törlése',rows:'Sorok',columns:'Oszlopok',border:'Szegélyméret',widthPx:'képpont',widthPc:'százalék',widthUnit:'Szélesség egység',cellSpace:'Cella térköz',cellPad:'Cella bels? margó',caption:'Felirat',summary:'Leírás',headers:'Fejlécek',headersNone:'Nincsenek',headersColumn:'Els? oszlop',headersRow:'Els? sor',headersBoth:'Mindkett?',invalidRows:'A sorok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.',invalidCols:'Az oszlopok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.',invalidBorder:'A szegélyméret mez?be csak számokat írhat.',invalidWidth:'A szélesség mez?be csak számokat írhat.',invalidHeight:'A magasság mez?be csak számokat írhat.',invalidCellSpacing:'A cella térköz mez?be csak számokat írhat.',invalidCellPadding:'A cella bels? margó mez?be csak számokat írhat.',cell:{menu:'Cella',insertBefore:'Beszúrás balra',insertAfter:'Beszúrás jobbra',deleteCell:'Cellák törlése',merge:'Cellák egyesítése',mergeRight:'Cellák egyesítése jobbra',mergeDown:'Cellák egyesítése lefelé',splitHorizontal:'Cellák szétválasztása vízszintesen',splitVertical:'Cellák szétválasztása függ?legesen',title:'Cella tulajdonságai',cellType:'Cella típusa',rowSpan:'Függ?leges egyesítés',colSpan:'Vízszintes egyesítés',wordWrap:'Hosszú sorok törése',hAlign:'Vízszintes igazítás',vAlign:'Függ?leges igazítás',alignBaseline:'Alapvonalra',bgColor:'Háttér színe',borderColor:'Keret színe',data:'Adat',header:'Fejléc',yes:'Igen',no:'Nem',invalidWidth:'A szélesség mez?be csak számokat írhat.',invalidHeight:'A magasság mez?be csak számokat írhat.',invalidRowSpan:'A függ?leges egyesítés mez?be csak számokat írhat.',invalidColSpan:'A vízszintes egyesítés mez?be csak számokat írhat.',chooseColor:'Válasszon'},row:{menu:'Sor',insertBefore:'Beszúrás fölé',insertAfter:'Beszúrás alá',deleteRow:'Sorok törlése'},column:{menu:'Oszlop',insertBefore:'Beszúrás balra',insertAfter:'Beszúrás jobbra',deleteColumn:'Oszlopok törlése'}},button:{title:'Gomb tulajdonságai',text:'Szöveg (Érték)',type:'Típus',typeBtn:'Gomb',typeSbm:'Küldés',typeRst:'Alaphelyzet'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Jelöl?négyzet tulajdonságai',radioTitle:'Választógomb tulajdonságai',value:'Érték',selected:'Kiválasztott'},form:{title:'?rlap tulajdonságai',menu:'?rlap tulajdonságai',action:'Adatfeldolgozást végz? hivatkozás',method:'Adatküldés módja',encoding:'Kódolás'},select:{title:'Legördül? lista tulajdonságai',selectInfo:'Alaptulajdonságok',opAvail:'Elérhet? opciók',value:'Érték',size:'Méret',lines:'sor',chkMulti:'több sor is kiválasztható',opText:'Szöveg',opValue:'Érték',btnAdd:'Hozzáad',btnModify:'Módosít',btnUp:'Fel',btnDown:'Le',btnSetValue:'Legyen az alapértelmezett érték',btnDelete:'Töröl'},textarea:{title:'Szövegterület tulajdonságai',cols:'Karakterek száma egy sorban',rows:'Sorok száma'},textfield:{title:'Szövegmez? tulajdonságai',name:'Név',value:'Érték',charWidth:'Megjelenített karakterek száma',maxChars:'Maximális karakterszám',type:'Típus',typeText:'Szöveg',typePass:'Jelszó'},hidden:{title:'Rejtett mez? tulajdonságai',name:'Név',value:'Érték'},image:{title:'Kép tulajdonságai',titleButton:'Képgomb tulajdonságai',menu:'Kép tulajdonságai',infoTab:'Alaptulajdonságok',btnUpload:'Küldés a szerverre',upload:'Feltöltés',alt:'Buborék szöveg',lockRatio:'Arány megtartása',resetSize:'Eredeti méret',border:'Keret',hSpace:'Vízsz. táv',vSpace:'Függ. táv',alertUrl:'Töltse ki a kép webcímét',linkTab:'Hivatkozás',button2Img:'A kiválasztott képgombból sima képet szeretne csinálni?',img2Button:'A kiválasztott képb?l képgombot szeretne csinálni?',urlMissing:'Hiányzik a kép URL-je',validateBorder:'A keret méretének egész számot kell beírni!',validateHSpace:'Vízszintes távolságnak egész számot kell beírni!',validateVSpace:'Függ?leges távolságnak egész számot kell beírni!'},flash:{properties:'Flash tulajdonságai',propertiesTab:'Tulajdonságok',title:'Flash tulajdonságai',chkPlay:'Automata lejátszás',chkLoop:'Folyamatosan',chkMenu:'Flash menü engedélyezése',chkFull:'Teljes képerny? engedélyezése',scale:'Méretezés',scaleAll:'Mindent mutat',scaleNoBorder:'Keret nélkül',scaleFit:'Teljes kitöltés',access:'Szkript hozzáférés',accessAlways:'Mindig',accessSameDomain:'Azonos domainr?l',accessNever:'Soha',alignAbsBottom:'Legaljára',alignAbsMiddle:'Közepére',alignBaseline:'Alapvonalhoz',alignTextTop:'Szöveg tetejére',quality:'Min?ség',qualityBest:'Legjobb',qualityHigh:'Jó',qualityAutoHigh:'Automata jó',qualityMedium:'Közepes',qualityAutoLow:'Automata gyenge',qualityLow:'Gyenge',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Ablak mód',flashvars:'Flash változók',bgcolor:'Háttérszín',hSpace:'Vízsz. táv',vSpace:'Függ. táv',validateSrc:'Adja meg a hivatkozás webcímét',validateHSpace:'A vízszintes távols?ág mez?be csak számokat írhat.',validateVSpace:'A függ?leges távols?ág mez?be csak számokat írhat.'},spellCheck:{toolbar:'Helyesírás-ellen?rzés',title:'Helyesírás ellenörz?',notAvailable:'Sajnálom, de a szolgáltatás jelenleg nem elérhet?.',errorLoading:'Hiba a szolgáltatás host betöltése közben: %s.',notInDic:'Nincs a szótárban',changeTo:'Módosítás',btnIgnore:'Kihagyja',btnIgnoreAll:'Mindet kihagyja',btnReplace:'Csere',btnReplaceAll:'Összes cseréje',btnUndo:'Visszavonás',noSuggestions:'Nincs javaslat',progress:'Helyesírás-ellen?rzés folyamatban...',noMispell:'Helyesírás-ellen?rzés kész: Nem találtam hibát',noChanges:'Helyesírás-ellen?rzés kész: Nincs változtatott szó',oneChange:'Helyesírás-ellen?rzés kész: Egy szó cserélve',manyChanges:'Helyesírás-ellen?rzés kész: %1 szó cserélve',ieSpellDownload:'A helyesírás-ellen?rz? nincs telepítve. Szeretné letölteni most?'},smiley:{toolbar:'Hangulatjelek',title:'Hangulatjel beszúrása',options:'Hangulatjel opciók'},elementsPath:{eleLabel:'Elem utak',eleTitle:'%1 elem'},numberedlist:'Számozás',bulletedlist:'Felsorolás',indent:'Behúzás növelése',outdent:'Behúzás csökkentése',justify:{left:'Balra',center:'Középre',right:'Jobbra',block:'Sorkizárt'},blockquote:'Idézet blokk',clipboard:{title:'Beillesztés',cutError:'A böngész? biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkeszt?nek, hogy végrehajtsa a kivágás m?veletet. Használja az alábbi billenty?kombinációt (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'A böngész? biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkeszt?nek, hogy végrehajtsa a másolás m?veletet. Használja az alábbi billenty?kombinációt (Ctrl/Cmd+X).',pasteMsg:'Másolja be az alábbi mez?be a <STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG> billenty?k lenyomásával, majd nyomjon <STRONG>Rendben</STRONG>-t.',securityMsg:'A böngész? biztonsági beállításai miatt a szerkeszt? nem képes hozzáférni a vágólap adataihoz. Illeszd be újra ebben az ablakban.',pasteArea:'Beszúrás mez?'},pastefromword:{confirmCleanup:'Úgy t?nik a beillesztett szöveget Word-b?l másolt át. Meg szeretné tisztítani a szöveget? (ajánlott)',toolbar:'Beillesztés Word-b?l',title:'Beillesztés Word-b?l',error:'Egy bels? hiba miatt nem sikerült megtisztítani a szöveget'},pasteText:{button:'Beillesztés formázatlan szövegként',title:'Beillesztés formázatlan szövegként'},templates:{button:'Sablonok',title:'Elérhet? sablonok',options:'Sablon opciók',insertOption:'Kicseréli a jelenlegi tartalmat',selectPromptMsg:'Válassza ki melyik sablon nyíljon meg a szerkeszt?ben<br>(a jelenlegi tartalom elveszik):',emptyListMsg:'(Nincs sablon megadva)'},showBlocks:'Blokkok megjelenítése',stylesCombo:{label:'Stílus',panelTitle:'Formázási stílusok',panelTitle1:'Blokk stílusok',panelTitle2:'Inline stílusok',panelTitle3:'Objektum stílusok'},format:{label:'Formátum',panelTitle:'Formátum',tag_p:'Normál',tag_pre:'Formázott',tag_address:'Címsor',tag_h1:'Fejléc 1',tag_h2:'Fejléc 2',tag_h3:'Fejléc 3',tag_h4:'Fejléc 4',tag_h5:'Fejléc 5',tag_h6:'Fejléc 6',tag_div:'Bekezdés (DIV)'},div:{title:'DIV tároló létrehozása',toolbar:'DIV tároló létrehozása',cssClassInputLabel:'Stíluslap osztály',styleSelectLabel:'Stílus',IdInputLabel:'Azonosító',languageCodeInputLabel:' Nyelv kódja',inlineStyleInputLabel:'Inline stílus',advisoryTitleInputLabel:'Tipp szöveg',langDirLabel:'Nyelvi irány',langDirLTRLabel:'Balról jobbra (LTR)',langDirRTLLabel:'Jobbról balra (RTL)',edit:'DIV szerkesztése',remove:'DIV eltávolítása'},iframe:{title:'IFrame Tulajdonságok',toolbar:'IFrame',noUrl:'Kérem írja be a iframe URL-t',scrolling:'Gördít?sáv bekapcsolása',border:'Legyen keret'},font:{label:'Bet?típus',voiceLabel:'Bet?típus',panelTitle:'Bet?típus'},fontSize:{label:'Méret',voiceLabel:'Bet?méret',panelTitle:'Méret'},colorButton:{textColorTitle:'Bet?szín',bgColorTitle:'Háttérszín',panelTitle:'Színek',auto:'Automatikus',more:'További színek...'},colors:{'000':'Fekete',800000:'Bordó','8B4513':'Barna','2F4F4F':'Sötét türkiz','008080':'Türkiz','000080':'Király kék','4B0082':'Indigó kék',696969:'Szürke',B22222:'Tégla vörös',A52A2A:'Vörös',DAA520:'Arany sárga','006400':'Sötét zöld','40E0D0':'Türkiz','0000CD':'Kék',800080:'Lila',808080:'Szürke',F00:'Piros',FF8C00:'Sötét narancs',FFD700:'Arany','008000':'Zöld','0FF':'Türkiz','00F':'Kék',EE82EE:'Rózsaszín',A9A9A9:'Sötét szürke',FFA07A:'Lazac',FFA500:'Narancs',FFFF00:'Citromsárga','00FF00':'Neon zöld',AFEEEE:'Világos türkiz',ADD8E6:'Világos kék',DDA0DD:'Világos lila',D3D3D3:'Világos szürke',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Törtfehér',FFFFE0:'Világos sárga',F0FFF0:'Menta',F0FFFF:'Azúr kék',F0F8FF:'Halvány kék',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Fehér'},scayt:{title:'Helyesírás ellen?rzés gépelés közben',opera_title:'Az Opera nem támogatja',enable:'SCAYT engedélyezése',disable:'SCAYT letiltása',about:'SCAYT névjegy',toggle:'SCAYT kapcsolása',options:'Beállítások',langs:'Nyelvek',moreSuggestions:'További javaslatok',ignore:'Kihagy',ignoreAll:'Összes kihagyása',addWord:'Szó hozzáadása',emptyDic:'A szótár nevét meg kell adni.',optionsTab:'Beállítások',allCaps:'Nagybet?s szavak kihagyása',ignoreDomainNames:'Domain nevek kihagyása',mixedCase:'Kis és nagybet?t is tartalmazó szavak kihagyása',mixedWithDigits:'Számokat tartalmazó szavak kihagyása',languagesTab:'Nyelvek',dictionariesTab:'Szótár',dic_field_name:'Szótár neve',dic_create:'Létrehozás',dic_restore:'Visszaállítás',dic_delete:'Törlés',dic_rename:'Átnevezés',dic_info:'Kezdetben a felhasználói szótár böngész? sütiben tárolódik. Azonban a sütik maximális mérete korlátozott. Amikora a szótár akkora lesz, hogy már sütiben nem lehet tárolni, akkor a szótárat tárolhatja a szerveren is. Ehhez egy nevet kell megadni a szótárhoz. Amennyiben már van szerveren tárolt szótára, adja meg a nevét és kattintson a visszaállítás gombra.',aboutTab:'Névjegy'},about:{title:'CKEditor névjegy',dlgTitle:'CKEditor névjegy',help:'Itt találsz segítséget: $1',userGuide:'CKEditor Felhasználói útmutató',moreInfo:'Licenszelési információkért kérjük látogassa meg weboldalunkat:',copy:'Copyright &copy; $1. Minden jog fenntartva.'},maximize:'Teljes méret',minimize:'Kis méret',fakeobjects:{anchor:'Horgony',flash:'Flash animáció',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Rejtett mező',unknown:'Ismeretlen objektum'},resize:'Húzza az átméretezéshez',colordialog:{title:'Válasszon színt',options:'Szín opciók',highlight:'Nagyítás',selected:'Kiválasztott',clear:'Ürítés'},toolbarCollapse:'Eszköztár összecsukása',toolbarExpand:'Eszköztár szétnyitása',toolbarGroups:{document:'Dokumentum',clipboard:'Vágólap/Visszavonás',editing:'Szerkesztés',forms:'?rlapok',basicstyles:'Alapstílusok',paragraph:'Bekezdés',links:'Hivatkozások',insert:'Beszúrás',styles:'Stílusok',colors:'Színek',tools:'Eszközök'},bidi:{ltr:'Szöveg iránya balról jobbra',rtl:'Szöveg iránya jobbról balra'},docprops:{label:'Dokumentum tulajdonságai',title:'Dokumentum tulajdonságai',design:'Design',meta:'Meta adatok',chooseColor:'Válasszon',other:'<más>',docTitle:'Oldalcím',charset:'Karakterkódolás',charsetOther:'Más karakterkódolás',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Közép-Európai',charsetCT:'Kínai Tradicionális (Big5)',charsetCR:'Cyrill',charsetGR:'Görög',charsetJP:'Japán',charsetKR:'Koreai',charsetTR:'Török',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Nyugat-Európai',docType:'Dokumentum típus fejléc',docTypeOther:'Más dokumentum típus fejléc',xhtmlDec:'XHTML deklarációk beillesztése',bgColor:'Háttérszín',bgImage:'Háttérkép cím',bgFixed:'Nem gördíthet? háttér',txtColor:'Bet?szín',margin:'Oldal margók',marginTop:'Fels?',marginLeft:'Bal',marginRight:'Jobb',marginBottom:'Alsó',metaKeywords:'Dokumentum keres?szavak (vessz?vel elválasztva)',metaDescription:'Dokumentum leírás',metaAuthor:'Szerz?',metaCopyright:'Szerz?i jog',previewHtml:'<p>Ez itt egy <strong>példa</strong>. A <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>-t használod.</p>'}};