PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/lt.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/lt.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/lt.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 19,304 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.lt={dir:'ltr',editorTitle:'Pilnas redaktorius, %1, spauskite ALT 0 d?l pagalbos.',toolbars:'Redaktoriaus ?rankiai',editor:'Pilnas redaktorius',source:'?altinis',newPage:'Naujas puslapis',save:'I?saugoti',preview:'Per?i?ra',cut:'I?kirpti',copy:'Kopijuoti',paste:'?d?ti',print:'Spausdinti',underline:'Pabrauktas',bold:'Pusjuodis',italic:'Kursyvas',selectAll:'Pa?ym?ti visk?',removeFormat:'Panaikinti format?',strike:'Perbrauktas',subscript:'Apatinis indeksas',superscript:'Vir?utinis indeksas',horizontalrule:'?terpti horizontali? linij?',pagebreak:'?terpti puslapi? skirtuk?',pagebreakAlt:'Puslapio skirtukas',unlink:'Panaikinti nuorod?',undo:'At?aukti',redo:'Atstatyti',common:{browseServer:'Nar?yti po server?',url:'URL',protocol:'Protokolas',upload:'Si?sti',uploadSubmit:'Si?sti ? server?',image:'Vaizdas',flash:'Flash',form:'Forma',checkbox:'?ymimasis langelis',radio:'?ymimoji akut?',textField:'Teksto laukas',textarea:'Teksto sritis',hiddenField:'Nerodomas laukas',button:'Mygtukas',select:'Atrankos laukas',imageButton:'Vaizdinis mygtukas',notSet:'<n?ra nustatyta>',id:'Id',name:'Vardas',langDir:'Teksto kryptis',langDirLtr:'I? kair?s ? de?in? (LTR)',langDirRtl:'I? de?in?s ? kair? (RTL)',langCode:'Kalbos kodas',longDescr:'Ilgas apra?ymas URL',cssClass:'Stili? lentel?s klas?s',advisoryTitle:'Konsultacin? antra?t?',cssStyle:'Stilius',ok:'OK',cancel:'Nutraukti',close:'U?daryti',preview:'Per?i?r?ti',generalTab:'Bendros savyb?s',advancedTab:'Papildomas',validateNumberFailed:'?i reik?m? n?ra skai?ius.',confirmNewPage:'Visas nei?saugotas turinys bus prarastas. Ar tikrai norite ?krauti nauj? puslap??',confirmCancel:'Kai kurie parametrai pasikeit?. Ar tikrai norite u?verti lang??',options:'Parametrai',target:'Tikslin? nuoroda',targetNew:'Naujas langas (_blank)',targetTop:'Vir?utinis langas (_top)',targetSelf:'Esamas langas (_self)',targetParent:'Paskutinis langas (_parent)',langDirLTR:'I? kair?s ? de?in? (LTR)',langDirRTL:'I? de?in?s ? kair? (RTL)',styles:'Stilius',cssClasses:'Stili? klas?s',width:'Plotis',height:'Auk?tis',align:'Lygiuoti',alignLeft:'Kair?',alignRight:'De?in?',alignCenter:'Centr?',alignTop:'Vir??n?',alignMiddle:'Vidur?',alignBottom:'Apa?i?',invalidHeight:'Auk?tis turi b?ti nurodytas skai?iais.',invalidWidth:'Plotis turi b?ti nurodytas skai?iais.',invalidCssLength:'Reik?m? nurodyta "%1" laukui, turi b?ti teigiamas skai?ius su arba be tinkamo CSS matavimo vieneto (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt arba pc).',invalidHtmlLength:'Reik?m? nurodyta "%1" laukui, turi b?ti teigiamas skai?ius su arba be tinkamo HTML matavimo vieneto (px arba %).',invalidInlineStyle:'Reik?m? nurodyta vidiniame stiliuje turi b?ti sudaryta i? vieno ?i? reik?mi? "vardas : reik?m?", atskirta kabliata?kiais.',cssLengthTooltip:'?veskite reik?m? pikseliais arba skai?iais su tinkamu CSS vienetu (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt arba pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, netinkamas</span>'},contextmenu:{options:'Kontekstinio meniu parametrai'},specialChar:{toolbar:'?terpti special? simbol?',title:'Pasirinkite special? simbol?',options:'Specialaus simbolio nustatymai'},link:{toolbar:'?terpti/taisyti nuorod?',other:'<kitas>',menu:'Taisyti nuorod?',title:'Nuoroda',info:'Nuorodos informacija',target:'Paskirties vieta',upload:'Si?sti',advanced:'Papildomas',type:'Nuorodos tipas',toUrl:'Nuoroda',toAnchor:'?ym? ?iame puslapyje',toEmail:'El.pa?tas',targetFrame:'<kadras>',targetPopup:'<i?skleid?iamas langas>',targetFrameName:'Paskirties kadro vardas',targetPopupName:'Paskirties lango vardas',popupFeatures:'I?skleid?iamo lango savyb?s',popupResizable:'Kintamas dydis',popupStatusBar:'B?senos juosta',popupLocationBar:'Adreso juosta',popupToolbar:'Mygtuk? juosta',popupMenuBar:'Meniu juosta',popupFullScreen:'Visas ekranas (IE)',popupScrollBars:'Slinkties juostos',popupDependent:'Priklausomas (Netscape)',popupLeft:'Kair? pozicija',popupTop:'Vir?utin? pozicija',id:'Id',langDir:'Teksto kryptis',langDirLTR:'I? kair?s ? de?in? (LTR)',langDirRTL:'I? de?in?s ? kair? (RTL)',acccessKey:'Prieigos raktas',name:'Vardas',langCode:'Teksto kryptis',tabIndex:'Tabuliavimo indeksas',advisoryTitle:'Konsultacin? antra?t?',advisoryContentType:'Konsultacinio turinio tipas',cssClasses:'Stili? lentel?s klas?s',charset:'Susiet? i?tekli? simboli? lentel?',styles:'Stilius',rel:'S?sajos',selectAnchor:'Pasirinkite ?ym?',anchorName:'Pagal ?ym?s vard?',anchorId:'Pagal ?ym?s Id',emailAddress:'El.pa?to adresas',emailSubject:'?inut?s tema',emailBody:'?inut?s turinys',noAnchors:'(?iame dokumente ?ymi? n?ra)',noUrl:'Pra?ome ?vesti nuorodos URL',noEmail:'Pra?ome ?vesti el.pa?to adres?'},anchor:{toolbar:'?terpti/modifikuoti ?ym?',menu:'?ym?s savyb?s',title:'?ym?s savyb?s',name:'?ym?s vardas',errorName:'Pra?ome ?vesti ?ym?s vard?',remove:'Pa?alinti ?ym?'},list:{numberedTitle:'Skaitmeninio s?ra?o nustatymai',bulletedTitle:'?enklelinio s?ra?o nustatymai',type:'R??is',start:'Prad?ia',validateStartNumber:'S?ra?o prad?ios skaitmuo turi b?ti sveikas skai?ius.',circle:'Apskritimas',disc:'Diskas',square:'Kvadratas',none:'Niekas',notset:'<nenurodytas>',armenian:'Arm?ni?ki skaitmenys',georgian:'Gruzini?ki skaitmenys (an, ban, gan, t.t)',lowerRoman:'Ma?osios Rom?n? (i, ii, iii, iv, v, t.t)',upperRoman:'Did?iosios Rom?n? (I, II, III, IV, V, t.t)',lowerAlpha:'Ma?osios Alpha (a, b, c, d, e, t.t)',upperAlpha:'Did?iosios Alpha (A, B, C, D, E, t.t)',lowerGreek:'Ma?osios Graik? (alpha, beta, gamma, t.t)',decimal:'De?imtainis (1, 2, 3, t.t)',decimalLeadingZero:'De?imtainis su nuliu priekyje (01, 02, 03, t.t)'},findAndReplace:{title:'Surasti ir pakeisti',find:'Rasti',replace:'Pakeisti',findWhat:'Surasti tekst?:',replaceWith:'Pakeisti tekstu:',notFoundMsg:'Nurodytas tekstas nerastas.',findOptions:'Paie?kos nustatymai',matchCase:'Skirti did?i?sias ir ma??sias raides',matchWord:'Atitikti piln? ?od?',matchCyclic:'Sutampantis cikli?kumas',replaceAll:'Pakeisti visk?',replaceSuccessMsg:'%1 sutapimas(?) buvo pakeisti.'},table:{toolbar:'Lentel?',title:'Lentel?s savyb?s',menu:'Lentel?s savyb?s',deleteTable:'?alinti lentel?',rows:'Eilut?s',columns:'Stulpeliai',border:'R?melio dydis',widthPx:'ta?kais',widthPc:'procentais',widthUnit:'plo?io vienetas',cellSpace:'Tarpas tarp langeli?',cellPad:'Trapas nuo langelio r?mo iki teksto',caption:'Antra?t?',summary:'Santrauka',headers:'Antra?t?s',headersNone:'N?ra',headersColumn:'Pirmas stulpelis',headersRow:'Pirma eilut?',headersBoth:'Abu',invalidRows:'Skai?ius turi b?ti didesnis nei 0.',invalidCols:'Skai?ius turi b?ti didesnis nei 0.',invalidBorder:'Reik?m? turi b?ti nurodyta skai?iumi.',invalidWidth:'Reik?m? turi b?ti nurodyta skai?iumi.',invalidHeight:'Reik?m? turi b?ti nurodyta skai?iumi.',invalidCellSpacing:'Reik?m? turi b?ti nurodyta skai?iumi.',invalidCellPadding:'Reik?m? turi b?ti nurodyta skai?iumi.',cell:{menu:'Langelis',insertBefore:'?terpti langel? prie?',insertAfter:'?terpti langel? po',deleteCell:'?alinti langelius',merge:'Sujungti langelius',mergeRight:'Sujungti su de?ine',mergeDown:'Sujungti su apa?ia',splitHorizontal:'Skaidyti langel? horizontaliai',splitVertical:'Skaidyti langel? vertikaliai',title:'Cell nustatymai',cellType:'Cell r??is',rowSpan:'Eilu?i? Span',colSpan:'Stulpeli? Span',wordWrap:'Sutraukti raides',hAlign:'Horizontalus lygiavimas',vAlign:'Vertikalus lygiavimas',alignBaseline:'Apatin? linija',bgColor:'Fono spalva',borderColor:'R?melio spalva',data:'Data',header:'Antra?t?',yes:'Taip',no:'Ne',invalidWidth:'Reik?m? turi b?ti skai?ius.',invalidHeight:'Reik?m? turi b?ti skai?ius.',invalidRowSpan:'Reik?m? turi b?ti skai?ius.',invalidColSpan:'Reik?m? turi b?ti skai?ius.',chooseColor:'Pasirinkite'},row:{menu:'Eilut?',insertBefore:'?terpti eilut? prie?',insertAfter:'?terpti eilut? po',deleteRow:'?alinti eilutes'},column:{menu:'Stulpelis',insertBefore:'?terpti stulpel? prie?',insertAfter:'?terpti stulpel? po',deleteColumn:'?alinti stulpelius'}},button:{title:'Mygtuko savyb?s',text:'Tekstas (Reik?m?)',type:'Tipas',typeBtn:'Mygtukas',typeSbm:'Si?sti',typeRst:'I?valyti'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'?ymimojo langelio savyb?s',radioTitle:'?ymimosios akut?s savyb?s',value:'Reik?m?',selected:'Pa?ym?tas'},form:{title:'Formos savyb?s',menu:'Formos savyb?s',action:'Veiksmas',method:'Metodas',encoding:'Kodavimas'},select:{title:'Atrankos lauko savyb?s',selectInfo:'Informacija',opAvail:'Galimos parinktys',value:'Reik?m?',size:'Dydis',lines:'eilu?i?',chkMulti:'Leisti daugeriop? atrank?',opText:'Tekstas',opValue:'Reik?m?',btnAdd:'?traukti',btnModify:'Modifikuoti',btnUp:'Auk?tyn',btnDown:'?emyn',btnSetValue:'Laikyti pa?ym?ta reik?me',btnDelete:'Trinti'},textarea:{title:'Teksto srities savyb?s',cols:'Ilgis',rows:'Plotis'},textfield:{title:'Teksto lauko savyb?s',name:'Vardas',value:'Reik?m?',charWidth:'Ilgis simboliais',maxChars:'Maksimalus simboli? skai?ius',type:'Tipas',typeText:'Tekstas',typePass:'Slapta?odis'},hidden:{title:'Nerodomo lauko savyb?s',name:'Vardas',value:'Reik?m?'},image:{title:'Vaizdo savyb?s',titleButton:'Vaizdinio mygtuko savyb?s',menu:'Vaizdo savyb?s',infoTab:'Vaizdo informacija',btnUpload:'Si?sti ? server?',upload:'Nusi?sti',alt:'Alternatyvus Tekstas',lockRatio:'I?laikyti proporcij?',resetSize:'Atstatyti dyd?',border:'R?melis',hSpace:'Hor.Erdv?',vSpace:'Vert.Erdv?',alertUrl:'Pra?ome ?vesti vaizdo URL',linkTab:'Nuoroda',button2Img:'Ar norite mygtuk? paversti paprastu paveiksliuku?',img2Button:'Ar norite paveiksliuk? paversti mygtuku?',urlMissing:'Paveiksliuko nuorodos n?ra.',validateBorder:'Reik?m? turi b?ti sveikas skai?ius.',validateHSpace:'Reik?m? turi b?ti sveikas skai?ius.',validateVSpace:'Reik?m? turi b?ti sveikas skai?ius.'},flash:{properties:'Flash savyb?s',propertiesTab:'Nustatymai',title:'Flash savyb?s',chkPlay:'Automatinis paleidimas',chkLoop:'Ciklas',chkMenu:'Leisti Flash meniu',chkFull:'Leisti per vis? ekran?',scale:'Mastelis',scaleAll:'Rodyti vis?',scaleNoBorder:'Be r?melio',scaleFit:'Tikslus atitikimas',access:'Skripto pri?jimas',accessAlways:'Visada',accessSameDomain:'Tas pats domenas',accessNever:'Niekada',alignAbsBottom:'Absoliu?i? apa?i?',alignAbsMiddle:'Absoliut? vidur?',alignBaseline:'Apatin? linij?',alignTextTop:'Teksto vir??n?',quality:'Kokyb?',qualityBest:'Geriausia',qualityHigh:'Gera',qualityAutoHigh:'Automati?kai Gera',qualityMedium:'Vidutin?',qualityAutoLow:'Automati?kai ?ema',qualityLow:'?ema',windowModeWindow:'Langas',windowModeOpaque:'Nepermatomas',windowModeTransparent:'Permatomas',windowMode:'Lango re?imas',flashvars:'Flash kintamieji',bgcolor:'Fono spalva',hSpace:'Hor.Erdv?',vSpace:'Vert.Erdv?',validateSrc:'Pra?ome ?vesti nuorodos URL',validateHSpace:'HSpace turi b?ti skai?ius.',validateVSpace:'VSpace turi b?ti skai?ius.'},spellCheck:{toolbar:'Ra?ybos tikrinimas',title:'Tikrinti klaidas',notAvailable:'Atleiskite, ?iuo metu servisas neprieinamas.',errorLoading:'Klaida ?kraunant servis?: %s.',notInDic:'?odyne nerastas',changeTo:'Pakeisti ?',btnIgnore:'Ignoruoti',btnIgnoreAll:'Ignoruoti visus',btnReplace:'Pakeisti',btnReplaceAll:'Pakeisti visus',btnUndo:'At?aukti',noSuggestions:'- N?ra pasi?lym? -',progress:'Vyksta ra?ybos tikrinimas...',noMispell:'Ra?ybos tikrinimas baigtas: Nerasta ra?ybos klaid?',noChanges:'Ra?ybos tikrinimas baigtas: N?ra pakeist? ?od?i?',oneChange:'Ra?ybos tikrinimas baigtas: Vienas ?odis pakeistas',manyChanges:'Ra?ybos tikrinimas baigtas: Pakeista %1 ?od?i?',ieSpellDownload:'Ra?ybos tikrinimas neinstaliuotas. Ar J?s norite j? dabar atsisi?sti?'},smiley:{toolbar:'Veideliai',title:'?terpti veidel?',options:'?ypsen?li? nustatymai'},elementsPath:{eleLabel:'Elemento kelias',eleTitle:'%1 elementas'},numberedlist:'Numeruotas s?ra?as',bulletedlist:'Su?enklintas s?ra?as',indent:'Padidinti ?trauk?',outdent:'Suma?inti ?trauk?',justify:{left:'Lygiuoti kair?',center:'Centruoti',right:'Lygiuoti de?in?',block:'Lygiuoti abi puses'},blockquote:'Citata',clipboard:{title:'?d?ti',cutError:'J?s? nar?ykl?s saugumo nustatymai neleid?ia redaktoriui automati?kai ?vykdyti i?kirpimo operacij?. Tam pra?ome naudoti klaviat?r? (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'J?s? nar?ykl?s saugumo nustatymai neleid?ia redaktoriui automati?kai ?vykdyti kopijavimo operacij?. Tam pra?ome naudoti klaviat?r? (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'?emiau esan?iame ?vedimo lauke ?d?kite tekst?, naudodami klaviat?r? (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ir paspauskite mygtuk? <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'D?l j?s? nar?ykl?s saugumo nustatym?, redaktorius negali tiesiogiai pasiekti laikinosios atminties. Jums reikia nukopijuoti dar kart? ? ?? lang?.',pasteArea:'?kelti dal?'},pastefromword:{confirmCleanup:'Tekstas, kur? ?keliate yra kopijuojamas i? Word. Ar norite j? i?valyti prie? ?keliant?',toolbar:'?d?ti i? Word',title:'?d?ti i? Word',error:'D?l vidini? sutrikim?, nepavyko i?valyti ?keliamo teksto'},pasteText:{button:'?d?ti kaip gryn? tekst?',title:'?d?ti kaip gryn? tekst?'},templates:{button:'?ablonai',title:'Turinio ?ablonai',options:'Template Options',insertOption:'Pakeisti dabartin? turin? pasirinktu ?ablonu',selectPromptMsg:'Pasirinkite norim? ?ablon?<br>(<b>D?mesio!</b> esamas turinys bus prarastas):',emptyListMsg:'(?ablon? s?ra?as tu??ias)'},showBlocks:'Rodyti blokus',stylesCombo:{label:'Stilius',panelTitle:'Stili? formatavimas',panelTitle1:'Blok? stiliai',panelTitle2:'Vidiniai stiliai',panelTitle3:'Objekt? stiliai'},format:{label:'?rifto formatas',panelTitle:'?rifto formatas',tag_p:'Normalus',tag_pre:'Formuotas',tag_address:'Kreipinio',tag_h1:'Antra?tinis 1',tag_h2:'Antra?tinis 2',tag_h3:'Antra?tinis 3',tag_h4:'Antra?tinis 4',tag_h5:'Antra?tinis 5',tag_h6:'Antra?tinis 6',tag_div:'Normalus (DIV)'},div:{title:'Sukurti Div element?',toolbar:'Sukurti Div element?',cssClassInputLabel:'Stili? klas?s',styleSelectLabel:'Stilius',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Kalbos kodas',inlineStyleInputLabel:'Vidiniai stiliai',advisoryTitleInputLabel:'Patariamas pavadinimas',langDirLabel:'Kalbos nurodymai',langDirLTRLabel:'I? kair?s ? de?in? (LTR)',langDirRTLLabel:'I? de?in?s ? kair? (RTL)',edit:'Redaguoti Div',remove:'Pa?alinti Div'},iframe:{title:'IFrame nustatymai',toolbar:'IFrame',noUrl:'Nurodykite iframe nuorod?',scrolling:'?jungti slankiklius',border:'Rodyti r?mel?'},font:{label:'?riftas',voiceLabel:'?riftas',panelTitle:'?riftas'},fontSize:{label:'?rifto dydis',voiceLabel:'?rifto dydis',panelTitle:'?rifto dydis'},colorButton:{textColorTitle:'Teksto spalva',bgColorTitle:'Fono spalva',panelTitle:'Spalva',auto:'Automatinis',more:'Daugiau spalv?...'},colors:{'000':'Juoda',800000:'Ka?tonin?','8B4513':'Tamsiai ruda','2F4F4F':'Pilka tamsaus ?iferio','008080':'Teal','000080':'Karinis','4B0082':'Indigo',696969:'Tamsiai pilka',B22222:'Ugnies',A52A2A:'Ruda',DAA520:'Aukso','006400':'Tamsiai ?alia','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Vidutin? m?lyna',800080:'Violetin?',808080:'Pilka',F00:'Raudona',FF8C00:'Tamsiai oran?in?',FFD700:'Auksin?','008000':'?alia','0FF':'?ydra','00F':'M?lyna',EE82EE:'Violetin?',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Oran?in?',FFFF00:'Geltona','00FF00':'Citrin?',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'?viesiai m?lyna',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'?viesiai pilka',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'?viesiai geltona',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Balta'},scayt:{title:'Tikrinti klaidas kai ra?oma',opera_title:'Nepalaikoma nar?ykl?je Opera',enable:'?jungti SCAYT',disable:'I?jungti SCAYT',about:'Apie SCAYT',toggle:'Perjungti SCAYT',options:'Parametrai',langs:'Kalbos',moreSuggestions:'Daugiau patarim?',ignore:'Ignoruoti',ignoreAll:'Ignoruoti visk?',addWord:'Prid?ti ?od?',emptyDic:'?odyno vardas netur?t? b?ti tu??ias.',optionsTab:'Parametrai',allCaps:'Ignoruoti visas did?i?sias raides',ignoreDomainNames:'Ignoruoti domen? vardus',mixedCase:'Ignoruoti mai?yto dyd?io raides',mixedWithDigits:'Ignoruoti raides su skai?iais',languagesTab:'Kalbos',dictionariesTab:'?odynai',dic_field_name:'?odyno pavadinimas',dic_create:'Sukurti',dic_restore:'Atstatyti',dic_delete:'I?trinti',dic_rename:'Pervadinti',dic_info:'Paprastai ?odynas yra saugojamas sausain?liuose (cookies), kuri? dydis, bet kokiu atveju, yra apribotas. Esant sausain?li? apimties pervi?iui, viskas bus saugoma serveryje. Jei norite i? kart visk? saugoti serveryje, turite sugalvoti ?odynui pavadinim?. Jei jau turite ?odyn?, ?ra?ykite pavadinim? ir nuspauskite Atstatyti mygtuk?.',aboutTab:'Apie'},about:{title:'Apie CKEditor',dlgTitle:'Apie CKEditor',help:'Patikrinkite $1 d?l pagalbos.',userGuide:'CKEditor Vartotojo Gidas',moreInfo:'D?l licencijavimo apsilankykite m?s? svetain?je:',copy:'Copyright &copy; $1. Visos teiss saugomos.'},maximize:'I?didinti',minimize:'Suma?inti',fakeobjects:{anchor:'?ym?',flash:'Flash animacija',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Pasl?ptas laukas',unknown:'Ne?inomas objektas'},resize:'Pavilkite, kad pakeistum?te dyd?',colordialog:{title:'Pasirinkite spalv?',options:'Spalvos nustatymai',highlight:'Pary?kinti',selected:'Pasirinkta spalva',clear:'I?valyti'},toolbarCollapse:'Apjungti ?ranki? juost?',toolbarExpand:'I?pl?sti ?ranki? juost?',toolbarGroups:{document:'Dokumentas',clipboard:'Atmintin?/Atgal',editing:'Redagavimas',forms:'Formos',basicstyles:'Pagrindiniai stiliai',paragraph:'Paragrafas',links:'Nuorodos',insert:'?terpti',styles:'Stiliai',colors:'Spalvos',tools:'?rankiai'},bidi:{ltr:'Tekstas i? kair?s ? de?in?',rtl:'Tekstas i? de?in?s ? kair?'},docprops:{label:'Dokumento savyb?s',title:'Dokumento savyb?s',design:'I?d?stymas',meta:'Meta duomenys',chooseColor:'Pasirinkite',other:'<kitas>',docTitle:'Puslapio antra?t?',charset:'Simboli? kodavimo lentel?',charsetOther:'Kita simboli? kodavimo lentel?',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Centrin?s Europos',charsetCT:'Tradicin?s kin? (Big5)',charsetCR:'Kirilica',charsetGR:'Graik?',charsetJP:'Japon?',charsetKR:'Kor?jie?i?',charsetTR:'Turk?',charsetUN:'Unikodas (UTF-8)',charsetWE:'Vakar? Europos',docType:'Dokumento tipo antra?t?',docTypeOther:'Kita dokumento tipo antra?t?',xhtmlDec:'?traukti XHTML deklaracijas',bgColor:'Fono spalva',bgImage:'Fono paveiksl?lio nuoroda (URL)',bgFixed:'Neslenkantis fonas',txtColor:'Teksto spalva',margin:'Puslapio kra?tin?s',marginTop:'Vir?uje',marginLeft:'Kair?je',marginRight:'De?in?je',marginBottom:'Apa?ioje',metaKeywords:'Dokumento indeksavimo raktiniai ?od?iai (atskirti kableliais)',metaDescription:'Dokumento apib?dinimas',metaAuthor:'Autorius',metaCopyright:'Autorin?s teis?s',previewHtml:'<p>Tai yra <strong>pavyzdinis tekstas</strong>. J?s naudojate <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};