File: webroot/js/ckeditor/lang/nb.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/nb.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/nb.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 17,716 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.nb={dir:'ltr',editorTitle:'Rikteksteditor, %1, trykk ALT 0 for hjelp.',toolbars:'Verktøylinjer for editor',editor:'Rikteksteditor',source:'Kilde',newPage:'Ny side',save:'Lagre',preview:'Forhåndsvis',cut:'Klipp ut',copy:'Kopier',paste:'Lim inn',print:'Skriv ut',underline:'Understreking',bold:'Fet',italic:'Kursiv',selectAll:'Merk alt',removeFormat:'Fjern formatering',strike:'Gjennomstreking',subscript:'Senket skrift',superscript:'Hevet skrift',horizontalrule:'Sett inn horisontal linje',pagebreak:'Sett inn sideskift for utskrift',pagebreakAlt:'Sideskift',unlink:'Fjern lenke',undo:'Angre',redo:'Gjør om',common:{browseServer:'Bla igjennom server',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Last opp',uploadSubmit:'Send det til serveren',image:'Bilde',flash:'Flash',form:'Skjema',checkbox:'Avmerkingsboks',radio:'Alternativknapp',textField:'Tekstboks',textarea:'Tekstområde',hiddenField:'Skjult felt',button:'Knapp',select:'Rullegardinliste',imageButton:'Bildeknapp',notSet:'<ikke satt>',id:'Id',name:'Navn',langDir:'Språkretning',langDirLtr:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRtl:'Høyre til venstre (HTV)',langCode:'Språkkode',longDescr:'Utvidet beskrivelse',cssClass:'Stilarkklasser',advisoryTitle:'Tittel',cssStyle:'Stil',ok:'OK',cancel:'Avbryt',close:'Lukk',preview:'Forhåndsvis',generalTab:'Generelt',advancedTab:'Avansert',validateNumberFailed:'Denne verdien er ikke et tall.',confirmNewPage:'Alle ulagrede endringer som er gjort i dette innholdet vil bli tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?',confirmCancel:'Noen av valgene har blitt endret. Er du sikker på at du vil lukke dialogen?',options:'Valg',target:'Mål',targetNew:'Nytt vindu (_blank)',targetTop:'Hele vindu (_top)',targetSelf:'Samme vindu (_self)',targetParent:'Foreldrevindu (_parent)',langDirLTR:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTL:'Høyre til venstre (HTV)',styles:'Stil',cssClasses:'Stilarkklasser',width:'Bredde',height:'Høyde',align:'Juster',alignLeft:'Venstre',alignRight:'Høyre',alignCenter:'Midtjuster',alignTop:'Topp',alignMiddle:'Midten',alignBottom:'Bunn',invalidHeight:'Høyde må være et tall.',invalidWidth:'Bredde må være et tall.',invalidCssLength:'Den angitte verdien for feltet "%1" må være et positivt tall med eller uten en gyldig CSS-målingsenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).',invalidHtmlLength:'Den angitte verdien for feltet "%1" må være et positivt tall med eller uten en gyldig HTML-målingsenhet (px eller %).',invalidInlineStyle:'Verdi angitt for inline stil må bestå av en eller flere sett med formatet "navn : verdi", separert med semikolon',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, utilgjenglig</span>'},contextmenu:{options:'Alternativer for høyreklikkmeny'},specialChar:{toolbar:'Sett inn spesialtegn',title:'Velg spesialtegn',options:'Alternativer for spesialtegn'},link:{toolbar:'Sett inn/Rediger lenke',other:'<annen>',menu:'Rediger lenke',title:'Lenke',info:'Lenkeinfo',target:'Mål',upload:'Last opp',advanced:'Avansert',type:'Lenketype',toUrl:'URL',toAnchor:'Lenke til anker i teksten',toEmail:'E-post',targetFrame:'<ramme>',targetPopup:'<popup-vindu>',targetFrameName:'Målramme',targetPopupName:'Navn på popup-vindu',popupFeatures:'Egenskaper for popup-vindu',popupResizable:'Skalerbar',popupStatusBar:'Statuslinje',popupLocationBar:'Adresselinje',popupToolbar:'Verktøylinje',popupMenuBar:'Menylinje',popupFullScreen:'Fullskjerm (IE)',popupScrollBars:'Scrollbar',popupDependent:'Avhenging (Netscape)',popupLeft:'Venstre posisjon',popupTop:'Topp-posisjon',id:'Id',langDir:'Språkretning',langDirLTR:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTL:'Høyre til venstre (HTV)',acccessKey:'Aksessknapp',name:'Navn',langCode:'Språkkode',tabIndex:'Tabindeks',advisoryTitle:'Tittel',advisoryContentType:'Type',cssClasses:'Stilarkklasser',charset:'Lenket tegnsett',styles:'Stil',rel:'Relasjon (rel)',selectAnchor:'Velg et anker',anchorName:'Anker etter navn',anchorId:'Element etter ID',emailAddress:'E-postadresse',emailSubject:'Meldingsemne',emailBody:'Melding',noAnchors:'(Ingen anker i dokumentet)',noUrl:'Vennligst skriv inn lenkens URL',noEmail:'Vennligst skriv inn e-postadressen'},anchor:{toolbar:'Sett inn/Rediger anker',menu:'Egenskaper for anker',title:'Egenskaper for anker',name:'Ankernavn',errorName:'Vennligst skriv inn ankernavnet',remove:'Fjern anker'},list:{numberedTitle:'Egenskaper for nummerert liste',bulletedTitle:'Egenskaper for punktmerket liste',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'Starten på listen må være et heltall.',circle:'Sirkel',disc:'Disk',square:'Firkant',none:'Ingen',notset:'<ikke satt>',armenian:'Armensk nummerering',georgian:'Georgisk nummerering (an, ban, gan, osv.)',lowerRoman:'Romertall, små (i, ii, iii, iv, v, osv.)',upperRoman:'Romertall, store (I, II, III, IV, V, osv.)',lowerAlpha:'Alfabetisk, små (a, b, c, d, e, osv.)',upperAlpha:'Alfabetisk, store (A, B, C, D, E, osv.)',lowerGreek:'Gresk, små (alpha, beta, gamma, osv.)',decimal:'Tall (1, 2, 3, osv.)',decimalLeadingZero:'Tall, med førstesiffer null (01, 02, 03, osv.)'},findAndReplace:{title:'Søk og erstatt',find:'Søk',replace:'Erstatt',findWhat:'Søk etter:',replaceWith:'Erstatt med:',notFoundMsg:'Fant ikke søketeksten.',findOptions:'Søkealternativer',matchCase:'Skill mellom store og små bokstaver',matchWord:'Bare hele ord',matchCyclic:'Søk i hele dokumentet',replaceAll:'Erstatt alle',replaceSuccessMsg:'%1 tilfelle(r) erstattet.'},table:{toolbar:'Tabell',title:'Egenskaper for tabell',menu:'Egenskaper for tabell',deleteTable:'Slett tabell',rows:'Rader',columns:'Kolonner',border:'Rammestørrelse',widthPx:'piksler',widthPc:'prosent',widthUnit:'Bredde-enhet',cellSpace:'Cellemarg',cellPad:'Cellepolstring',caption:'Tittel',summary:'Sammendrag',headers:'Overskrifter',headersNone:'Ingen',headersColumn:'Første kolonne',headersRow:'Første rad',headersBoth:'Begge',invalidRows:'Antall rader må være et tall større enn 0.',invalidCols:'Antall kolonner må være et tall større enn 0.',invalidBorder:'Rammestørrelse må være et tall.',invalidWidth:'Tabellbredde må være et tall.',invalidHeight:'Tabellhøyde må være et tall.',invalidCellSpacing:'Cellemarg må være et positivt tall.',invalidCellPadding:'Cellepolstring må være et positivt tall.',cell:{menu:'Celle',insertBefore:'Sett inn celle før',insertAfter:'Sett inn celle etter',deleteCell:'Slett celler',merge:'Slå sammen celler',mergeRight:'Slå sammen høyre',mergeDown:'Slå sammen ned',splitHorizontal:'Del celle horisontalt',splitVertical:'Del celle vertikalt',title:'Celleegenskaper',cellType:'Celletype',rowSpan:'Radspenn',colSpan:'Kolonnespenn',wordWrap:'Tekstbrytning',hAlign:'Horisontal justering',vAlign:'Vertikal justering',alignBaseline:'Grunnlinje',bgColor:'Bakgrunnsfarge',borderColor:'Rammefarge',data:'Data',header:'Overskrift',yes:'Ja',no:'Nei',invalidWidth:'Cellebredde må være et tall.',invalidHeight:'Cellehøyde må være et tall.',invalidRowSpan:'Radspenn må være et heltall.',invalidColSpan:'Kolonnespenn må være et heltall.',chooseColor:'Velg'},row:{menu:'Rader',insertBefore:'Sett inn rad før',insertAfter:'Sett inn rad etter',deleteRow:'Slett rader'},column:{menu:'Kolonne',insertBefore:'Sett inn kolonne før',insertAfter:'Sett inn kolonne etter',deleteColumn:'Slett kolonner'}},button:{title:'Egenskaper for knapp',text:'Tekst (verdi)',type:'Type',typeBtn:'Knapp',typeSbm:'Send',typeRst:'Nullstill'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Egenskaper for avmerkingsboks',radioTitle:'Egenskaper for alternativknapp',value:'Verdi',selected:'Valgt'},form:{title:'Egenskaper for skjema',menu:'Egenskaper for skjema',action:'Handling',method:'Metode',encoding:'Encoding'},select:{title:'Egenskaper for rullegardinliste',selectInfo:'Info',opAvail:'Tilgjenglige alternativer',value:'Verdi',size:'Størrelse',lines:'Linjer',chkMulti:'Tillat flervalg',opText:'Tekst',opValue:'Verdi',btnAdd:'Legg til',btnModify:'Endre',btnUp:'Opp',btnDown:'Ned',btnSetValue:'Sett som valgt',btnDelete:'Slett'},textarea:{title:'Egenskaper for tekstområde',cols:'Kolonner',rows:'Rader'},textfield:{title:'Egenskaper for tekstfelt',name:'Navn',value:'Verdi',charWidth:'Tegnbredde',maxChars:'Maks antall tegn',type:'Type',typeText:'Tekst',typePass:'Passord'},hidden:{title:'Egenskaper for skjult felt',name:'Navn',value:'Verdi'},image:{title:'Bildeegenskaper',titleButton:'Egenskaper for bildeknapp',menu:'Bildeegenskaper',infoTab:'Bildeinformasjon',btnUpload:'Send det til serveren',upload:'Last opp',alt:'Alternativ tekst',lockRatio:'Lås forhold',resetSize:'Tilbakestill størrelse',border:'Ramme',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',alertUrl:'Vennligst skriv bilde-urlen',linkTab:'Lenke',button2Img:'Vil du endre den valgte bildeknappen til et vanlig bilde?',img2Button:'Vil du endre det valgte bildet til en bildeknapp?',urlMissing:'Bildets adresse mangler.',validateBorder:'Ramme må være et heltall.',validateHSpace:'HMarg må være et heltall.',validateVSpace:'VMarg må være et heltall.'},flash:{properties:'Egenskaper for Flash-objekt',propertiesTab:'Egenskaper',title:'Flash-egenskaper',chkPlay:'Autospill',chkLoop:'Loop',chkMenu:'Slå på Flash-meny',chkFull:'Tillat fullskjerm',scale:'Skaler',scaleAll:'Vis alt',scaleNoBorder:'Ingen ramme',scaleFit:'Skaler til å passe',access:'Scripttilgang',accessAlways:'Alltid',accessSameDomain:'Samme domene',accessNever:'Aldri',alignAbsBottom:'Abs bunn',alignAbsMiddle:'Abs midten',alignBaseline:'Bunnlinje',alignTextTop:'Tekst topp',quality:'Kvalitet',qualityBest:'Best',qualityHigh:'Høy',qualityAutoHigh:'Auto høy',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto lav',qualityLow:'Lav',windowModeWindow:'Vindu',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Gjennomsiktig',windowMode:'Vindumodus',flashvars:'Variabler for flash',bgcolor:'Bakgrunnsfarge',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',validateSrc:'Vennligst skriv inn lenkens url.',validateHSpace:'HMarg må være et tall.',validateVSpace:'VMarg må være et tall.'},spellCheck:{toolbar:'Stavekontroll',title:'Stavekontroll',notAvailable:'Beklager, tjenesten er utilgjenglig nå.',errorLoading:'Feil under lasting av applikasjonstjenestetjener: %s.',notInDic:'Ikke i ordboken',changeTo:'Endre til',btnIgnore:'Ignorer',btnIgnoreAll:'Ignorer alle',btnReplace:'Erstatt',btnReplaceAll:'Erstatt alle',btnUndo:'Angre',noSuggestions:'- Ingen forslag -',progress:'Stavekontroll pågår...',noMispell:'Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet',noChanges:'Stavekontroll fullført: ingen ord endret',oneChange:'Stavekontroll fullført: Ett ord endret',manyChanges:'Stavekontroll fullført: %1 ord endret',ieSpellDownload:'Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?'},smiley:{toolbar:'Smil',title:'Sett inn smil',options:'Alternativer for smil'},elementsPath:{eleLabel:'Element-sti',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Legg til/Fjern nummerert liste',bulletedlist:'Legg til/Fjern punktmerket liste',indent:'Øk innrykk',outdent:'Reduser innrykk',justify:{left:'Venstrejuster',center:'Midtstill',right:'Høyrejuster',block:'Blokkjuster'},blockquote:'Sitatblokk',clipboard:{title:'Lim inn',cutError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Vennligst lim inn i følgende boks med tastaturet (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må derfor lime det inn på nytt i dette vinduet.',pasteArea:'Innlimingsområde'},pastefromword:{confirmCleanup:'Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?',toolbar:'Lim inn fra Word',title:'Lim inn fra Word',error:'Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil'},pasteText:{button:'Lim inn som ren tekst',title:'Lim inn som ren tekst'},templates:{button:'Maler',title:'Innholdsmaler',options:'Alternativer for mal',insertOption:'Erstatt gjeldende innhold',selectPromptMsg:'Velg malen du vil åpne i redigeringsverktøyet:',emptyListMsg:'(Ingen maler definert)'},showBlocks:'Vis blokker',stylesCombo:{label:'Stil',panelTitle:'Stilformater',panelTitle1:'Blokkstiler',panelTitle2:'Inlinestiler',panelTitle3:'Objektstiler'},format:{label:'Format',panelTitle:'Avsnittsformat',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatert',tag_address:'Adresse',tag_h1:'Overskrift 1',tag_h2:'Overskrift 2',tag_h3:'Overskrift 3',tag_h4:'Overskrift 4',tag_h5:'Overskrift 5',tag_h6:'Overskrift 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Sett inn Div Container',toolbar:'Sett inn Div Container',cssClassInputLabel:'Stilark-klasser',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Språkkode',inlineStyleInputLabel:'Inlinestiler',advisoryTitleInputLabel:'Tittel',langDirLabel:'Språkretning',langDirLTRLabel:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTLLabel:'Høyre til venstre (HTV)',edit:'Rediger Div',remove:'Fjern Div'},iframe:{title:'Egenskaper for IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Vennligst skriv inn URL for iframe',scrolling:'Aktiver scrollefelt',border:'Viss ramme rundt iframe'},font:{label:'Skrift',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Skrift'},fontSize:{label:'Størrelse',voiceLabel:'Font Størrelse',panelTitle:'Størrelse'},colorButton:{textColorTitle:'Tekstfarge',bgColorTitle:'Bakgrunnsfarge',panelTitle:'Farger',auto:'Automatisk',more:'Flere farger...'},colors:{'000':'Svart',800000:'Rødbrun','8B4513':'Salbrun','2F4F4F':'Grønnsvart','008080':'Blågrønn','000080':'Marineblått','4B0082':'Indigo',696969:'Mørk grå',B22222:'Mørkerød',A52A2A:'Brun',DAA520:'Lys brun','006400':'Mørk grønn','40E0D0':'Turkis','0000CD':'Medium blå',800080:'Purpur',808080:'Grå',F00:'Rød',FF8C00:'Mørk oransje',FFD700:'Gull','008000':'Grønn','0FF':'Cyan','00F':'Blå',EE82EE:'Fiolett',A9A9A9:'Svak grå',FFA07A:'Rosa-oransje',FFA500:'Oransje',FFFF00:'Gul','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Svak turkis',ADD8E6:'Lys Blå',DDA0DD:'Plomme',D3D3D3:'Lys grå',FFF0F5:'Svak lavendelrosa',FAEBD7:'Antikk-hvit',FFFFE0:'Lys gul',F0FFF0:'Honningmelon',F0FFFF:'Svakt asurblått',F0F8FF:'Svak cyan',E6E6FA:'Lavendel',FFF:'Hvit'},scayt:{title:'Stavekontroll mens du skriver',opera_title:'Ikke støttet av Opera',enable:'Slå på SCAYT',disable:'Slå av SCAYT',about:'Om SCAYT',toggle:'Veksle SCAYT',options:'Valg',langs:'Språk',moreSuggestions:'Flere forslag',ignore:'Ignorer',ignoreAll:'Ignorer Alle',addWord:'Legg til ord',emptyDic:'Ordboknavn bør ikke være tom.',optionsTab:'Valg',allCaps:'Ikke kontroller ord med kun store bokstaver',ignoreDomainNames:'Ikke kontroller domenenavn',mixedCase:'Ikke kontroller ord med blandet små og store bokstaver',mixedWithDigits:'Ikke kontroller ord som inneholder tall',languagesTab:'Språk',dictionariesTab:'Ordbøker',dic_field_name:'Ordboknavn',dic_create:'Opprett',dic_restore:'Gjenopprett',dic_delete:'Slett',dic_rename:'Gi nytt navn',dic_info:'Brukerordboken lagres først i en informasjonskapsel på din maskin, men det er en begrensning på hvor mye som kan lagres her. Når ordboken blir for stor til å lagres i en informasjonskapsel, vil vi i stedet lagre ordboken på vår server. For å lagre din personlige ordbok på vår server, burde du velge et navn for ordboken din. Hvis du allerede har lagret en ordbok, vennligst skriv inn ordbokens navn og klikk på Gjenopprett-knappen.',aboutTab:'Om'},about:{title:'Om CKEditor',dlgTitle:'Om CKEditor',help:'Se $1 for hjelp.',userGuide:'CKEditors brukerveiledning',moreInfo:'For lisensieringsinformasjon, vennligst besøk vårt nettsted:',copy:'Copyright &copy; $1. Alle rettigheter reservert.'},maximize:'Maksimer',minimize:'Minimer',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash-animasjon',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Skjult felt',unknown:'Ukjent objekt'},resize:'Dra for å skalere',colordialog:{title:'Velg farge',options:'Alternativer for farge',highlight:'Merk',selected:'Valgt',clear:'Tøm'},toolbarCollapse:'Skjul verktøylinje',toolbarExpand:'Vis verktøylinje',toolbarGroups:{document:'Dokument',clipboard:'Utklippstavle/Angre',editing:'Redigering',forms:'Skjema',basicstyles:'Basisstiler',paragraph:'Avsnitt',links:'Lenker',insert:'Innsetting',styles:'Stiler',colors:'Farger',tools:'Verktøy'},bidi:{ltr:'Tekstretning fra venstre til høyre',rtl:'Tekstretning fra høyre til venstre'},docprops:{label:'Dokumentegenskaper',title:'Dokumentegenskaper',design:'Design',meta:'Meta-data',chooseColor:'Velg',other:'<annen>',docTitle:'Sidetittel',charset:'Tegnsett',charsetOther:'Annet tegnsett',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Sentraleuropeisk',charsetCT:'Tradisonell kinesisk(Big5)',charsetCR:'Kyrillisk',charsetGR:'Gresk',charsetJP:'Japansk',charsetKR:'Koreansk',charsetTR:'Tyrkisk',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Vesteuropeisk',docType:'Dokumenttype header',docTypeOther:'Annet dokumenttype header',xhtmlDec:'Inkluder XHTML-deklarasjon',bgColor:'Bakgrunnsfarge',bgImage:'URL for bakgrunnsbilde',bgFixed:'Lås bakgrunnsbilde',txtColor:'Tekstfarge',margin:'Sidemargin',marginTop:'Topp',marginLeft:'Venstre',marginRight:'Høyre',marginBottom:'Bunn',metaKeywords:'Dokument nøkkelord (kommaseparert)',metaDescription:'Dokumentbeskrivelse',metaAuthor:'Forfatter',metaCopyright:'Kopirett',previewHtml:'<p>Dette er en <strong>eksempeltekst</strong>. Du bruker <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};

For more information send a message to info at phpclasses dot org.