PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/pl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/pl.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/pl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 19,460 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.pl={dir:'ltr',editorTitle:'Edytor tekstu sformatowanego, %1, w celu uzyskania pomocy naci?nij ALT 0.',toolbars:'Paski narz?dzi edytora',editor:'Edytor tekstu sformatowanego',source:'?ród?o dokumentu',newPage:'Nowa strona',save:'Zapisz',preview:'Podgl?d',cut:'Wytnij',copy:'Kopiuj',paste:'Wklej',print:'Drukuj',underline:'Podkre?lenie',bold:'Pogrubienie',italic:'Kursywa',selectAll:'Zaznacz wszystko',removeFormat:'Usu? formatowanie',strike:'Przekre?lenie',subscript:'Indeks dolny',superscript:'Indeks górny',horizontalrule:'Wstaw poziom? lini?',pagebreak:'Wstaw pdodzia? strony',pagebreakAlt:'Wstaw podzia? strony',unlink:'Usu? odno?nik',undo:'Cofnij',redo:'Ponów',common:{browseServer:'Przegl?daj',url:'Adres URL',protocol:'Protokó?',upload:'Wy?lij',uploadSubmit:'Wy?lij',image:'Obrazek',flash:'Flash',form:'Formularz',checkbox:'Pole wyboru (checkbox)',radio:'Przycisk opcji (radio)',textField:'Pole tekstowe',textarea:'Obszar tekstowy',hiddenField:'Pole ukryte',button:'Przycisk',select:'Lista wyboru',imageButton:'Przycisk graficzny',notSet:'<nie ustawiono>',id:'Id',name:'Nazwa',langDir:'Kierunek tekstu',langDirLtr:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRtl:'Od prawej do lewej (RTL)',langCode:'Kod j?zyka',longDescr:'Adres URL d?ugiego opisu',cssClass:'Nazwa klasy CSS',advisoryTitle:'Opis obiektu docelowego',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Anuluj',close:'Zamknij',preview:'Podgl?d',generalTab:'Ogólne',advancedTab:'Zaawansowane',validateNumberFailed:'Ta warto?? nie jest liczb?.',confirmNewPage:'Wszystkie niezapisane zmiany zostan? utracone. Czy na pewno wczyta? now? stron??',confirmCancel:'Pewne opcje zosta?y zmienione. Czy na pewno zamkn?? okno dialogowe?',options:'Opcje',target:'Obiekt docelowy',targetNew:'Nowe okno (_blank)',targetTop:'Okno najwy?ej w hierarchii (_top)',targetSelf:'To samo okno (_self)',targetParent:'Okno nadrz?dne (_parent)',langDirLTR:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTL:'Od prawej do lewej (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Klasy arkusza stylów',width:'Szeroko??',height:'Wysoko??',align:'Wyrównaj',alignLeft:'Do lewej',alignRight:'Do prawej',alignCenter:'Do ?rodka',alignTop:'Do góry',alignMiddle:'Do ?rodka',alignBottom:'Do do?u',invalidHeight:'Wysoko?? musi by? liczb?.',invalidWidth:'Szeroko?? musi by? liczb?.',invalidCssLength:'Warto?? podana dla pola "%1" musi by? liczb? dodatni? bez jednostki lub z poprawn? jednostk? d?ugo?ci zgodn? z CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt lub pc).',invalidHtmlLength:'Warto?? podana dla pola "%1" musi by? liczb? dodatni? bez jednostki lub z poprawn? jednostk? d?ugo?ci zgodn? z HTML (px lub %).',invalidInlineStyle:'Warto?? podana dla stylu musi sk?ada? si? z jednej lub wi?kszej liczby krotek w formacie "nazwa : warto??", rozdzielonych ?rednikami.',cssLengthTooltip:'Wpisz liczb? dla warto?ci w pikselach lub liczb? wraz z jednostk? d?ugo?ci zgodn? z CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt lub pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, niedost?pne</span>'},contextmenu:{options:'Opcje menu kontekstowego'},specialChar:{toolbar:'Wstaw znak specjalny',title:'Wybierz znak specjalny',options:'Opcje znaków specjalnych'},link:{toolbar:'Wstaw/edytuj odno?nik',other:'<inny>',menu:'Edytuj odno?nik',title:'Odno?nik',info:'Informacje ',target:'Obiekt docelowy',upload:'Wy?lij',advanced:'Zaawansowane',type:'Typ odno?nika',toUrl:'Adres URL',toAnchor:'Odno?nik wewn?trz strony (kotwica)',toEmail:'Adres e-mail',targetFrame:'<ramka>',targetPopup:'<wyskakuj?ce okno>',targetFrameName:'Nazwa ramki docelowej',targetPopupName:'Nazwa wyskakuj?cego okna',popupFeatures:'W?a?ciwo?ci wyskakuj?cego okna',popupResizable:'Skalowalny',popupStatusBar:'Pasek statusu',popupLocationBar:'Pasek adresu',popupToolbar:'Pasek narz?dzi',popupMenuBar:'Pasek menu',popupFullScreen:'Pe?ny ekran (IE)',popupScrollBars:'Paski przewijania',popupDependent:'Okno zale?ne (Netscape)',popupLeft:'Pozycja w poziomie',popupTop:'Pozycja w pionie',id:'Id',langDir:'Kierunek tekstu',langDirLTR:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTL:'Od prawej do lewej (RTL)',acccessKey:'Klawisz dost?pu',name:'Nazwa',langCode:'Kod j?zyka',tabIndex:'Indeks kolejno?ci',advisoryTitle:'Opis obiektu docelowego',advisoryContentType:'Typ MIME obiektu docelowego',cssClasses:'Nazwa klasy CSS',charset:'Kodowanie znaków obiektu docelowego',styles:'Styl',rel:'Relacja',selectAnchor:'Wybierz kotwic?',anchorName:'Wg nazwy',anchorId:'Wg identyfikatora',emailAddress:'Adres e-mail',emailSubject:'Temat',emailBody:'Tre??',noAnchors:'(W dokumencie nie zdefiniowano ?adnych kotwic)',noUrl:'Podaj adres URL',noEmail:'Podaj adres e-mail'},anchor:{toolbar:'Wstaw/edytuj kotwic?',menu:'W?a?ciwo?ci kotwicy',title:'W?a?ciwo?ci kotwicy',name:'Nazwa kotwicy',errorName:'Wpisz nazw? kotwicy',remove:'Usu? kotwic?'},list:{numberedTitle:'W?a?ciwo?ci list numerowanych',bulletedTitle:'W?a?ciwo?ci list wypunktowanych',type:'Typ punktora',start:'Pocz?tek',validateStartNumber:'List? musi rozpoczyna? liczba ca?kowita.',circle:'Ko?o',disc:'Okr?g',square:'Kwadrat',none:'Brak',notset:'<nie ustawiono>',armenian:'Numerowanie arme?skie',georgian:'Numerowanie gruzi?skie (an, ban, gan itd.)',lowerRoman:'Ma?e cyfry rzymskie (i, ii, iii, iv, v itd.)',upperRoman:'Du?e cyfry rzymskie (I, II, III, IV, V itd.)',lowerAlpha:'Ma?e litery (a, b, c, d, e itd.)',upperAlpha:'Du?e litery (A, B, C, D, E itd.)',lowerGreek:'Ma?e litery greckie (alpha, beta, gamma itd.)',decimal:'Liczby (1, 2, 3 itd.)',decimalLeadingZero:'Liczby z pocz?tkowym zerem (01, 02, 03 itd.)'},findAndReplace:{title:'Znajd? i zamie?',find:'Znajd?',replace:'Zamie?',findWhat:'Znajd?:',replaceWith:'Zast?p przez:',notFoundMsg:'Nie znaleziono szukanego has?a.',findOptions:'Opcje wyszukiwania',matchCase:'Uwzgl?dnij wielko?? liter',matchWord:'Ca?e s?owa',matchCyclic:'Cykliczne dopasowanie',replaceAll:'Zamie? wszystko',replaceSuccessMsg:'%1 wyst?pie? zast?pionych.'},table:{toolbar:'Tabela',title:'W?a?ciwo?ci tabeli',menu:'W?a?ciwo?ci tabeli',deleteTable:'Usu? tabel?',rows:'Liczba wierszy',columns:'Liczba kolumn',border:'Grubo?? obramowania',widthPx:'piksele',widthPc:'%',widthUnit:'jednostka szeroko?ci',cellSpace:'Odst?p pomi?dzy komórkami',cellPad:'Dope?nienie komórek',caption:'Tytu?',summary:'Podsumowanie',headers:'Nag?ówki',headersNone:'Brak',headersColumn:'Pierwsza kolumna',headersRow:'Pierwszy wiersz',headersBoth:'Oba',invalidRows:'Liczba wierszy musi by? wi?ksza ni? 0.',invalidCols:'Liczba kolumn musi by? wi?ksza ni? 0.',invalidBorder:'Warto?? obramowania musi by? liczb?.',invalidWidth:'Szeroko?? tabeli musi by? liczb?.',invalidHeight:'Wysoko?? tabeli musi by? liczb?.',invalidCellSpacing:'Odst?p pomi?dzy komórkami musi by? liczb? dodatni?.',invalidCellPadding:'Dope?nienie komórek musi by? liczb? dodatni?.',cell:{menu:'Komórka',insertBefore:'Wstaw komórk? z lewej',insertAfter:'Wstaw komórk? z prawej',deleteCell:'Usu? komórki',merge:'Po??cz komórki',mergeRight:'Po??cz z komórk? z prawej',mergeDown:'Po??cz z komórk? poni?ej',splitHorizontal:'Podziel komórk? poziomo',splitVertical:'Podziel komórk? pionowo',title:'W?a?ciwo?ci komórki',cellType:'Typ komórki',rowSpan:'Scalenie wierszy',colSpan:'Scalenie komórek',wordWrap:'Zawijanie s?ów',hAlign:'Wyrównanie poziome',vAlign:'Wyrównanie pionowe',alignBaseline:'Linia bazowa',bgColor:'Kolor t?a',borderColor:'Kolor obramowania',data:'Dane',header:'Nag?owek',yes:'Tak',no:'Nie',invalidWidth:'Szeroko?? komórki musi by? liczb?.',invalidHeight:'Wysoko?? komórki musi by? liczb?.',invalidRowSpan:'Scalenie wierszy musi by? liczb? ca?kowit?.',invalidColSpan:'Scalenie komórek musi by? liczb? ca?kowit?.',chooseColor:'Wybierz'},row:{menu:'Wiersz',insertBefore:'Wstaw wiersz powy?ej',insertAfter:'Wstaw wiersz poni?ej',deleteRow:'Usu? wiersze'},column:{menu:'Kolumna',insertBefore:'Wstaw kolumn? z lewej',insertAfter:'Wstaw kolumn? z prawej',deleteColumn:'Usu? kolumny'}},button:{title:'W?a?ciwo?ci przycisku',text:'Tekst (Warto??)',type:'Typ',typeBtn:'Przycisk',typeSbm:'Wy?lij',typeRst:'Wyczy??'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'W?a?ciwo?ci pola wyboru (checkbox)',radioTitle:'W?a?ciwo?ci przycisku opcji (radio)',value:'Warto??',selected:'Zaznaczone'},form:{title:'W?a?ciwo?ci formularza',menu:'W?a?ciwo?ci formularza',action:'Akcja',method:'Metoda',encoding:'Kodowanie'},select:{title:'W?a?ciwo?ci listy wyboru',selectInfo:'Informacje',opAvail:'Dost?pne opcje',value:'Warto??',size:'Rozmiar',lines:'wierszy',chkMulti:'Wielokrotny wybór',opText:'Tekst',opValue:'Warto??',btnAdd:'Dodaj',btnModify:'Zmie?',btnUp:'Do góry',btnDown:'Do do?u',btnSetValue:'Ustaw jako zaznaczon?',btnDelete:'Usu?'},textarea:{title:'W?a?ciwo?ci obszaru tekstowego',cols:'Liczba kolumn',rows:'Liczba wierszy'},textfield:{title:'W?a?ciwo?ci pola tekstowego',name:'Nazwa',value:'Warto??',charWidth:'Szeroko?? w znakach',maxChars:'Szeroko?? maksymalna',type:'Typ',typeText:'Tekst',typePass:'Has?o'},hidden:{title:'W?a?ciwo?ci pola ukrytego',name:'Nazwa',value:'Warto??'},image:{title:'W?a?ciwo?ci obrazka',titleButton:'W?a?ciwo?ci przycisku graficznego',menu:'W?a?ciwo?ci obrazka',infoTab:'Informacje o obrazku',btnUpload:'Wy?lij',upload:'Wy?lij',alt:'Tekst zast?pczy',lockRatio:'Zablokuj proporcje',resetSize:'Przywró? rozmiar',border:'Obramowanie',hSpace:'Odst?p poziomy',vSpace:'Odst?p pionowy',alertUrl:'Podaj adres obrazka.',linkTab:'Hiper??cze',button2Img:'Czy chcesz przekonwertowa? zaznaczony przycisk graficzny do zwyk?ego obrazka?',img2Button:'Czy chcesz przekonwertowa? zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?',urlMissing:'Podaj adres URL obrazka.',validateBorder:'Warto?? obramowania musi by? liczb? ca?kowit?.',validateHSpace:'Warto?? odst?pu poziomego musi by? liczb? ca?kowit?.',validateVSpace:'Warto?? odst?pu pionowego musi by? liczb? ca?kowit?.'},flash:{properties:'W?a?ciwo?ci obiektu Flash',propertiesTab:'W?a?ciwo?ci',title:'W?a?ciwo?ci obiektu Flash',chkPlay:'Autoodtwarzanie',chkLoop:'P?tla',chkMenu:'W??cz menu',chkFull:'Zezwól na pe?ny ekran',scale:'Skaluj',scaleAll:'Poka? wszystko',scaleNoBorder:'Bez obramowania',scaleFit:'Dok?adne dopasowanie',access:'Dost?p skryptów',accessAlways:'Zawsze',accessSameDomain:'Ta sama domena',accessNever:'Nigdy',alignAbsBottom:'Do do?u',alignAbsMiddle:'Do ?rodka w pionie',alignBaseline:'Do linii bazowej',alignTextTop:'Do góry tekstu',quality:'Jako??',qualityBest:'Najlepsza',qualityHigh:'Wysoka',qualityAutoHigh:'Auto wysoka',qualityMedium:'?rednia',qualityAutoLow:'Auto niska',qualityLow:'Niska',windowModeWindow:'Okno',windowModeOpaque:'Nieprzezroczyste',windowModeTransparent:'Przezroczyste',windowMode:'Tryb okna',flashvars:'Zmienne obiektu Flash',bgcolor:'Kolor t?a',hSpace:'Odst?p poziomy',vSpace:'Odst?p pionowy',validateSrc:'Podaj adres URL',validateHSpace:'Odst?p poziomy musi by? liczb?.',validateVSpace:'Odst?p pionowy musi by? liczb?.'},spellCheck:{toolbar:'Sprawd? pisowni?',title:'Sprawd? pisowni?',notAvailable:'Przepraszamy, ale us?uga jest obecnie niedost?pna.',errorLoading:'B??d wczytywania hosta aplikacji us?ugi: %s.',notInDic:'S?owa nie ma w s?owniku',changeTo:'Zmie? na',btnIgnore:'Ignoruj',btnIgnoreAll:'Ignoruj wszystkie',btnReplace:'Zmie?',btnReplaceAll:'Zmie? wszystkie',btnUndo:'Cofnij',noSuggestions:'- Brak sugestii -',progress:'Trwa sprawdzanie...',noMispell:'Sprawdzanie zako?czone: nie znaleziono b??dów',noChanges:'Sprawdzanie zako?czone: nie zmieniono ?adnego s?owa',oneChange:'Sprawdzanie zako?czone: zmieniono jedno s?owo',manyChanges:'Sprawdzanie zako?czone: zmieniono %l s?ów',ieSpellDownload:'S?ownik nie jest zainstalowany. Czy chcesz go pobra??'},smiley:{toolbar:'Emotikony',title:'Wstaw emotikona',options:'Opcje emotikonów'},elementsPath:{eleLabel:'?cie?ka elementów',eleTitle:'element %1'},numberedlist:'Lista numerowana',bulletedlist:'Lista wypunktowana',indent:'Zwi?ksz wci?cie',outdent:'Zmniejsz wci?cie',justify:{left:'Wyrównaj do lewej',center:'Wy?rodkuj',right:'Wyrównaj do prawej',block:'Wyjustuj'},blockquote:'Cytat',clipboard:{title:'Wklej',cutError:'Ustawienia bezpiecze?stwa Twojej przegl?darki nie pozwalaj? na automatyczne wycinanie tekstu. U?yj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+X.',copyError:'Ustawienia bezpiecze?stwa Twojej przegl?darki nie pozwalaj? na automatyczne kopiowanie tekstu. U?yj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+C.',pasteMsg:'Wklej tekst w poni?szym polu, u?ywaj?c skrótu klawiaturowego (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>), i kliknij <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Zabezpieczenia przegl?darki uniemo?liwiaj? wklejenie danych bezpo?rednio do edytora. Prosz? ponownie wklei? dane w tym oknie.',pasteArea:'Obszar wklejania'},pastefromword:{confirmCleanup:'Tekst, który chcesz wklei?, prawdopodobnie pochodzi z programu Microsoft Word. Czy chcesz go wyczy?ci? przed wklejeniem?',toolbar:'Wklej z programu MS Word',title:'Wklej z programu MS Word',error:'Wyczyszczenie wklejonych danych nie by?o mo?liwe z powodu wyst?pienia b??du.'},pasteText:{button:'Wklej jako czysty tekst',title:'Wklej jako czysty tekst'},templates:{button:'Szablony',title:'Szablony zawarto?ci',options:'Opcje szablonów',insertOption:'Zast?p obecn? zawarto??',selectPromptMsg:'Wybierz szablon do otwarcia w edytorze<br>(obecna zawarto?? okna edytora zostanie utracona):',emptyListMsg:'(Brak zdefiniowanych szablonów)'},showBlocks:'Poka? bloki',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Style formatuj?ce',panelTitle1:'Style blokowe',panelTitle2:'Style liniowe',panelTitle3:'Style obiektowe'},format:{label:'Format',panelTitle:'Format',tag_p:'Normalny',tag_pre:'Tekst sformatowany',tag_address:'Adres',tag_h1:'Nag?ówek 1',tag_h2:'Nag?ówek 2',tag_h3:'Nag?ówek 3',tag_h4:'Nag?ówek 4',tag_h5:'Nag?ówek 5',tag_h6:'Nag?ówek 6',tag_div:'Normalny (DIV)'},div:{title:'Utwórz pojemnik Div',toolbar:'Utwórz pojemnik Div',cssClassInputLabel:'Klasy arkusza stylów',styleSelectLabel:'Styl',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:'Kod j?zyka',inlineStyleInputLabel:'Style liniowe',advisoryTitleInputLabel:'Opis obiektu docelowego',langDirLabel:'Kierunek tekstu',langDirLTRLabel:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTLLabel:'Od prawej do lewej (RTL)',edit:'Edytuj pojemnik Div',remove:'Usu? pojemnik Div'},iframe:{title:'W?a?ciwo?ci elementu IFrame',toolbar:'IFrame',noUrl:'Podaj adres URL elementu IFrame',scrolling:'W??cz paski przewijania',border:'Poka? obramowanie obiektu IFrame'},font:{label:'Czcionka',voiceLabel:'Czcionka',panelTitle:'Czcionka'},fontSize:{label:'Rozmiar',voiceLabel:'Rozmiar czcionki',panelTitle:'Rozmiar'},colorButton:{textColorTitle:'Kolor tekstu',bgColorTitle:'Kolor t?a',panelTitle:'Kolory',auto:'Automatycznie',more:'Wi?cej kolorów...'},colors:{'000':'Czarny',800000:'Kasztanowy','8B4513':'Czekoladowy','2F4F4F':'Ciemnografitowy','008080':'Morski','000080':'Granatowy','4B0082':'Indygo',696969:'Ciemnoszary',B22222:'Czerwie? ?elazowa',A52A2A:'Br?zowy',DAA520:'Ciemnoz?oty','006400':'Ciemnozielony','40E0D0':'Turkusowy','0000CD':'Ciemnoniebieski',800080:'Purpurowy',808080:'Szary',F00:'Czerwony',FF8C00:'Ciemnopomara?czowy',FFD700:'Z?oty','008000':'Zielony','0FF':'Cyjan','00F':'Niebieski',EE82EE:'Fioletowy',A9A9A9:'Przygaszony szary',FFA07A:'?ososiowy',FFA500:'Pomara?czowy',FFFF00:'?ó?ty','00FF00':'Limonkowy',AFEEEE:'Bladoturkusowy',ADD8E6:'Jasnoniebieski',DDA0DD:'?liwkowy',D3D3D3:'Jasnoszary',FFF0F5:'Jasnolawendowy',FAEBD7:'Kremowobia?y',FFFFE0:'Jasno?ó?ty',F0FFF0:'Bladozielony',F0FFFF:'Jasnolazurowy',F0F8FF:'Jasnob??kitny',E6E6FA:'Lawendowy',FFF:'Bia?y'},scayt:{title:'Sprawd? pisowni? podczas pisania (SCAYT)',opera_title:'Funkcja nie jest obs?ugiwana przez przegl?dark? Opera',enable:'W??cz SCAYT',disable:'Wy??cz SCAYT',about:'Informacje o SCAYT',toggle:'Prze??cz SCAYT',options:'Opcje',langs:'J?zyki',moreSuggestions:'Wi?cej sugestii',ignore:'Ignoruj',ignoreAll:'Ignoruj wszystkie',addWord:'Dodaj s?owo',emptyDic:'Nazwa s?ownika nie mo?e by? pusta.',optionsTab:'Opcje',allCaps:'Ignoruj wyrazy pisane du?ymi literami',ignoreDomainNames:'Ignoruj nazwy domen',mixedCase:'Ignoruj wyrazy pisane du?ymi i ma?ymi literami',mixedWithDigits:'Ignoruj wyrazy zawieraj?ce cyfry',languagesTab:'J?zyki',dictionariesTab:'S?owniki',dic_field_name:'Nazwa s?ownika',dic_create:'Utwórz',dic_restore:'Przywró?',dic_delete:'Usu?',dic_rename:'Zmie? nazw?',dic_info:'Pocz?tkowo s?ownik u?ytkownika przechowywany jest w cookie. Pliki cookie maj? jednak ograniczon? pojemno??. Je?li s?ownik u?ytkownika przekroczy wielko?? dopuszczaln? dla pliku cookie, mo?liwe jest przechowanie go na naszym serwerze. W celu zapisania s?ownika na serwerze niezb?dne jest nadanie mu nazwy. Je?li s?ownik zosta? ju? zapisany na serwerze, wystarczy poda? jego nazw? i nacisn?? przycisk Przywró?.',aboutTab:'Informacje o SCAYT'},about:{title:'Informacje o programie CKEditor',dlgTitle:'Informacje o programie CKEditor',help:'Pomoc znajdziesz w $1.',userGuide:'podr?czniku u?ytkownika programu CKEditor',moreInfo:'Informacje na temat licencji mo?na znale?? na naszej stronie:',copy:'Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrze?one.'},maximize:'Maksymalizuj',minimize:'Minimalizuj',fakeobjects:{anchor:'Kotwica',flash:'Animacja Flash',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Pole ukryte',unknown:'Nieznany obiekt'},resize:'Przeci?gnij, aby zmieni? rozmiar',colordialog:{title:'Wybierz kolor',options:'Opcje koloru',highlight:'Zaznacz',selected:'Wybrany',clear:'Wyczy??'},toolbarCollapse:'Zwi? pasek narz?dzi',toolbarExpand:'Rozwi? pasek narz?dzi',toolbarGroups:{document:'Dokument',clipboard:'Schowek/Wstecz',editing:'Edycja',forms:'Formularze',basicstyles:'Style podstawowe',paragraph:'Akapit',links:'Hiper??cza',insert:'Wstawianie',styles:'Style',colors:'Kolory',tools:'Narz?dzia'},bidi:{ltr:'Kierunek tekstu od lewej strony do prawej',rtl:'Kierunek tekstu od prawej strony do lewej'},docprops:{label:'W?a?ciwo?ci dokumentu',title:'W?a?ciwo?ci dokumentu',design:'Projekt strony',meta:'Znaczniki meta',chooseColor:'Wybierz',other:'Inne',docTitle:'Tytu? strony',charset:'Kodowanie znaków',charsetOther:'Inne kodowanie znaków',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'?rodkowoeuropejskie',charsetCT:'Chi?skie tradycyjne (Big5)',charsetCR:'Cyrylica',charsetGR:'Greckie',charsetJP:'Japo?skie',charsetKR:'Korea?skie',charsetTR:'Tureckie',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Zachodnioeuropejskie',docType:'Definicja typu dokumentu',docTypeOther:'Inna definicja typu dokumentu',xhtmlDec:'Uwzgl?dnij deklaracje XHTML',bgColor:'Kolor t?a',bgImage:'Adres URL obrazka t?a',bgFixed:'T?o nieruchome (nieprzewijaj?ce si?)',txtColor:'Kolor tekstu',margin:'Marginesy strony',marginTop:'Górny',marginLeft:'Lewy',marginRight:'Prawy',marginBottom:'Dolny',metaKeywords:'S?owa kluczowe dokumentu (oddzielone przecinkami)',metaDescription:'Opis dokumentu',metaAuthor:'Autor',metaCopyright:'Prawa autorskie',previewHtml:'<p>To jest <strong>przyk?adowy tekst</strong>. Korzystasz z programu <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};