PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/sk.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/sk.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/sk.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 18,396 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.sk={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, stla?te ALT 0 pre nápovedu.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Rich Text Editor',source:'Zdroj',newPage:'Nová stránka',save:'Ulo?i?',preview:'Náh?ad',cut:'Vystrihnú?',copy:'Kopírova?',paste:'Vlo?i?',print:'Tla?',underline:'Pod?iarknuté',bold:'Tu?né',italic:'Kurzíva',selectAll:'Vybra? v?etko',removeFormat:'Odstráni? formátovanie',strike:'Pre?iarknuté',subscript:'Dolný index',superscript:'Horný index',horizontalrule:'Vlo?i? vodorovnú ?iaru',pagebreak:'Vlo?i? odde?ova? stránky',pagebreakAlt:'Zalomenie strany',unlink:'Odstráni? odkaz',undo:'Spä?',redo:'Znovu',common:{browseServer:'Prechádza? server',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Odosla?',uploadSubmit:'Odosla? na server',image:'Obrázok',flash:'Flash',form:'Formulár',checkbox:'Za?krtávacie polí?ko',radio:'Prepína?',textField:'Textové pole',textarea:'Textová oblas?',hiddenField:'Skryté pole',button:'Tla?idlo',select:'Rozba?ovací zoznam',imageButton:'Obrázkové tla?idlo',notSet:'<nenastavené>',id:'Id',name:'Meno',langDir:'Orientácia jazyka',langDirLtr:'Z?ava doprava (LTR)',langDirRtl:'Sprava do?ava (RTL)',langCode:'Kód jazyka',longDescr:'Dlhý popis URL',cssClass:'Trieda ?týlu',advisoryTitle:'Pomocný titulok',cssStyle:'?týl',ok:'OK',cancel:'Zru?i?',close:'Zatvorit',preview:'Náh?ad',generalTab:'Hlavné',advancedTab:'Roz?írené',validateNumberFailed:'Hodnota nieje ?íslo.',confirmNewPage:'Prajete si na?ítat novú stránku? V?etky neulo?ené zmeny budú stratené. ',confirmCancel:'Niektore mo?nosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrie? okno?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'?írka',height:'Vý?ka',align:'Zarovnanie',alignLeft:'V?avo',alignRight:'Vpravo',alignCenter:'Na stred',alignTop:'Nahor',alignMiddle:'Na stred',alignBottom:'Dole',invalidHeight:'Vý?ka musí by? ?íslo.',invalidWidth:'?írka musí by? ?íslo.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Vlo?i? ?peciálne znaky',title:'Výber ?peciálneho znaku',options:'Mo?nosti ?pecíalneho znaku'},link:{toolbar:'Vlo?i?/zmeni? odkaz',other:'<iný>',menu:'Zmeni? odkaz',title:'Odkaz',info:'Informácie o odkaze',target:'Cie?',upload:'Odosla?',advanced:'Roz?írené',type:'Typ odkazu',toUrl:'URL',toAnchor:'Kotva v tejto stránke',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<rámec>',targetPopup:'<vyskakovacie okno>',targetFrameName:'Meno rámu cie?a',targetPopupName:'Názov vyskakovacieho okna',popupFeatures:'Vlastnosti vyskakovacieho okna',popupResizable:'Menite?ná ve?kos?',popupStatusBar:'Stavový riadok',popupLocationBar:'Panel umiestnenia',popupToolbar:'Panel nástrojov',popupMenuBar:'Panel ponuky',popupFullScreen:'Celá obrazovka (IE)',popupScrollBars:'Posuvníky',popupDependent:'Závislos? (Netscape)',popupLeft:'?avý okraj',popupTop:'Horný okraj',id:'Id',langDir:'Orientácia jazyka',langDirLTR:'Z?ava doprava (LTR)',langDirRTL:'Sprava do?ava (RTL)',acccessKey:'Prístupový k?ú?',name:'Meno',langCode:'Orientácia jazyka',tabIndex:'Poradie prvku',advisoryTitle:'Pomocný titulok',advisoryContentType:'Pomocný typ obsahu',cssClasses:'Trieda ?týlu',charset:'Priradená znaková sada',styles:'?týl',rel:'Relationship',selectAnchor:'Vybra? kotvu',anchorName:'Pod?a mena kotvy',anchorId:'Pod?a Id objektu',emailAddress:'E-Mailová adresa',emailSubject:'Predmet správy',emailBody:'Telo správy',noAnchors:'(V stránke nie je definovaná ?iadna kotva)',noUrl:'Zadajte prosím URL odkazu',noEmail:'Zadajte prosím e-mailovú adresu'},anchor:{toolbar:'Vlo?i?/zmeni? kotvu',menu:'Vlastnosti kotvy',title:'Vlastnosti kotvy',name:'Meno kotvy',errorName:'Zadajte prosím meno kotvy',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Vlastnosti ?íselného zoznamu',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Druh',start:'Za?iatok',validateStartNumber:'Za?iato?né ?íslo ?íselného zoznamu musí by? celé ?íslo.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Nájs? a nahradi?',find:'H?ada?',replace:'Nahradi?',findWhat:'?o h?ada?:',replaceWith:'?ím nahradi?:',notFoundMsg:'H?adaný text nebol nájdený.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Rozli?ova? malé/ve?ké písmená',matchWord:'Len celé slová',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Nahradi? v?etko',replaceSuccessMsg:'%1 výskyt(ov) nahradených.'},table:{toolbar:'Tabu?ka',title:'Vlastnosti tabu?ky',menu:'Vlastnosti tabu?ky',deleteTable:'Vymaza? tabu?ku',rows:'Riadky',columns:'St?pce',border:'Ohrani?enie',widthPx:'pixelov',widthPc:'percent',widthUnit:'width unit',cellSpace:'Vzdialenos? buniek',cellPad:'Odsadenie obsahu',caption:'Popis',summary:'Preh?ad',headers:'Hlavi?ka',headersNone:'?iadne',headersColumn:'Prvý st?pec',headersRow:'Prvý riadok',headersBoth:'Obe',invalidRows:'Po?et riadkov musí by? ?íslo vä??ie ako 0.',invalidCols:'Po?et st?pcov musí by? ?íslo vä??ie ako 0.',invalidBorder:'?irka rámu musí by? celé ?íslo.',invalidWidth:'?irka tabu?ky musí by? ?íslo.',invalidHeight:'Vý?ka tabu?ky musí by? ?íslo.',invalidCellSpacing:'Medzera mädzi bunkami (spacing) musí by? ?íslo.',invalidCellPadding:'Odsadenie v bunkách (padding) musí by? ?íslo.',cell:{menu:'Bunka',insertBefore:'Vlo?i? bunku pred',insertAfter:'Vlo?i? bunku za',deleteCell:'Vymaza? bunky',merge:'Zlú?i? bunky',mergeRight:'Zlú?i? doprava',mergeDown:'Zlú?i? dole',splitHorizontal:'Rozdeli? bunky horizontálne',splitVertical:'Rozdeli? bunky vertikálne',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Riadok',insertBefore:'Vlo?i? riadok za',insertAfter:'Vlo?i? riadok pred',deleteRow:'Vymaza? riadok'},column:{menu:'St?pec',insertBefore:'Vlo?i? st?pec za',insertAfter:'Vlo?i? st?pec pred',deleteColumn:'Zmaza? st?pec'}},button:{title:'Vlastnosti tla?idla',text:'Text',type:'Typ',typeBtn:'Tla?idlo',typeSbm:'Odosla?',typeRst:'Vymaza?'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Vlastnosti za?krtávacieho polí?ka',radioTitle:'Vlastnosti prepína?a',value:'Hodnota',selected:'Vybrané'},form:{title:'Vlastnosti formulára',menu:'Vlastnosti formulára',action:'Akcie',method:'Metóda',encoding:'Kódovanie'},select:{title:'Vlastnosti rozba?ovacieho zoznamu',selectInfo:'Info',opAvail:'Dostupné mo?nosti',value:'Hodnota',size:'Ve?kos?',lines:'riadkov',chkMulti:'Povoli? viacnásobný výber',opText:'Text',opValue:'Hodnota',btnAdd:'Prida?',btnModify:'Zmeni?',btnUp:'Hore',btnDown:'Dole',btnSetValue:'Nastavi? ako vybranú hodnotu',btnDelete:'Zmaza?'},textarea:{title:'Vlastnosti textovej oblasti',cols:'St?pce',rows:'Riadky'},textfield:{title:'Vlastnosti textového po?a',name:'Názov',value:'Hodnota',charWidth:'?írka pola (znakov)',maxChars:'Maximálny po?et znakov',type:'Typ',typeText:'Text',typePass:'Heslo'},hidden:{title:'Vlastnosti skrytého po?a',name:'Názov',value:'Hodnota'},image:{title:'Vlastnosti obrázku',titleButton:'Vlastnosti obrázkového tla?idla',menu:'Vlastnosti obrázku',infoTab:'Informácie o obrázku',btnUpload:'Odosla? na server',upload:'Odosla?',alt:'Alternatívny text',lockRatio:'Zámok',resetSize:'Pôvodná ve?kos?',border:'Okraje',hSpace:'H-medzera',vSpace:'V-medzera',alertUrl:'Zadajte prosím URL obrázku',linkTab:'Odkaz',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Vlastnosti Flashu',propertiesTab:'Properties',title:'Vlastnosti Flashu',chkPlay:'Automatické prehrávanie',chkLoop:'Opakovanie',chkMenu:'Povoli? Flash Menu',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Mierka',scaleAll:'Zobrazi? mierku',scaleNoBorder:'Bez okrajov',scaleFit:'Roztiahnu? na celé',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',alignAbsBottom:'Úplne dole',alignAbsMiddle:'Do stredu',alignBaseline:'Na základ?u',alignTextTop:'Na horný okraj textu',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Farba pozadia',hSpace:'H-medzera',vSpace:'V-medzera',validateSrc:'Zadajte prosím URL odkazu',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Kontrola pravopisu',title:'Spell Check',notAvailable:'Slu?ba práve nieje dostupná.',errorLoading:'Chyba pri na?ítaní slovníka z adresy: %s.',notInDic:'Nie je v slovníku',changeTo:'Zmeni? na',btnIgnore:'Ignorova?',btnIgnoreAll:'Ignorova? v?etko',btnReplace:'Prepísat',btnReplaceAll:'Prepísat v?etko',btnUndo:'Spä?',noSuggestions:'- ?iadny návrh -',progress:'Prebieha kontrola pravopisu...',noMispell:'Kontrola pravopisu dokon?ená: bez chýb',noChanges:'Kontrola pravopisu dokon?ená: ?iadne slová nezmenené',oneChange:'Kontrola pravopisu dokon?ená: zmenené jedno slovo',manyChanges:'Kontrola pravopisu dokon?ená: zmenených %1 slov',ieSpellDownload:'Kontrola pravopisu nie je nai?talovaná. Chcete ju hne? stiahnu??'},smiley:{toolbar:'Smajlíky',title:'Vkladanie smajlíkov',options:'Mo?nosti smajlíkov'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'?íslovanie',bulletedlist:'Odrá?ky',indent:'Zvä??i? odsadenie',outdent:'Zmen?i? odsadenie',justify:{left:'Zarovna? v?avo',center:'Zarovna? na stred',right:'Zarovna? vpravo',block:'Zarovna? do bloku'},blockquote:'Citácia',clipboard:{title:'Vlo?i?',cutError:'Bezpe?nostné nastavenia Vá?ho prehliada?a nedovo?ujú editoru spusti? funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Bezpe?nostné nastavenia Vá?ho prehliada?a nedovo?ujú editoru spusti? funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Prosím vlo?te nasledovný rám?ek pou?itím klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stla?te <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Bezpe?nostné nastavenia Vá?ho prehliada?a nedovo?ujú editoru pristupova? priamo k datám v schránke. Musíte ich vlo?i? znovu do tohto okna.',pasteArea:'Vlo?i? pole'},pastefromword:{confirmCleanup:'Vkladaný text vyzerá by? skopírovaný z Wordu. Chcete ho automaticky vy?isti? pred vkladaním?',toolbar:'Vlo?i? z Wordu',title:'Vlo?i? z Wordu',error:'Nastala chyba pri ?istení údajov. Nie je mo?né vy?isti? vlo?ené údaje.'},pasteText:{button:'Vlo?i? ako ?istý text',title:'Vlo?i? ako ?istý text'},templates:{button:'?ablóny',title:'?ablóny obsahu',options:'Vlastnosti ?ablóny',insertOption:'Nahradi? aktuálny obsah',selectPromptMsg:'Prosím vyberte ?ablóny na otvorenie v editore<br>(sú?asný obsah bude stratený):',emptyListMsg:'(?iadne ?ablóny nenájdené)'},showBlocks:'Ukáza? bloky',stylesCombo:{label:'?týl',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Formát',panelTitle:'Formát',tag_p:'Normálny',tag_pre:'Formátovaný',tag_address:'Adresa',tag_h1:'Nadpis 1',tag_h2:'Nadpis 2',tag_h3:'Nadpis 3',tag_h4:'Nadpis 4',tag_h5:'Nadpis 5',tag_h6:'Nadpis 6',tag_div:'Odsek (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame - vlastnosti',toolbar:'IFrame',noUrl:'Vlo?te URL pre iframe',scrolling:'Povoli? skrolovanie',border:'Zobrazi? orámovanie'},font:{label:'Písmo',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Písmo'},fontSize:{label:'Ve?kos?',voiceLabel:'Ve?kos? písma',panelTitle:'Ve?kos?'},colorButton:{textColorTitle:'Farba textu',bgColorTitle:'Farba pozadia',panelTitle:'Farby',auto:'Automaticky',more:'Viac farieb...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximalizova?',minimize:'Minimalizova?',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'Vlastnosti dokumentu',title:'Vlastnosti dokumentu',design:'Design',meta:'Meta Data',chooseColor:'Choose',other:'<iný>',docTitle:'Titulok',charset:'Kódová stránka',charsetOther:'Iná kódová stránka',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Stredoeurópske',charsetCT:'?ín?tina tradi?ná (Big5)',charsetCR:'Cyrillika',charsetGR:'Gré?tina',charsetJP:'Japon?ina',charsetKR:'Korej?ina',charsetTR:'Ture?tina',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Západná európa',docType:'Typ záhlavia dokumentu',docTypeOther:'Iný typ záhlavia dokumentu',xhtmlDec:'Obsahuje deklarácie XHTML',bgColor:'Farba pozadia',bgImage:'URL adresa obrázku na pozadí',bgFixed:'Fixné pozadie',txtColor:'Farba textu',margin:'Okraje stránky',marginTop:'Horný',marginLeft:'?avý',marginRight:'Pravý',marginBottom:'Dolný',metaKeywords:'K?ú?ové slová pre indexovanie (oddelené ?iarkou)',metaDescription:'Popis stránky',metaAuthor:'Autor',metaCopyright:'Autorské práva',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};