PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/sl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/sl.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/sl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 18,002 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.sl={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Rich Text Editor',source:'Izvorna koda',newPage:'Nova stran',save:'Shrani',preview:'Predogled',cut:'Izre?i',copy:'Kopiraj',paste:'Prilepi',print:'Natisni',underline:'Pod?rtano',bold:'Krepko',italic:'Le?e?e',selectAll:'Izberi vse',removeFormat:'Odstrani oblikovanje',strike:'Pre?rtano',subscript:'Podpisano',superscript:'Nadpisano',horizontalrule:'Vstavi vodoravno ?rto',pagebreak:'Vstavi prelom strani',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'Odstrani povezavo',undo:'Razveljavi',redo:'Ponovi',common:{browseServer:'Prebrskaj na stre?niku',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Prenesi',uploadSubmit:'Po?lji na stre?nik',image:'Slika',flash:'Flash',form:'Obrazec',checkbox:'Potrditveno polje',radio:'Izbirno polje',textField:'Vnosno polje',textarea:'Vnosno obmo?je',hiddenField:'Skrito polje',button:'Gumb',select:'Spustni seznam',imageButton:'Gumb s sliko',notSet:'<ni postavljen>',id:'Id',name:'Ime',langDir:'Smer jezika',langDirLtr:'Od leve proti desni (LTR)',langDirRtl:'Od desne proti levi (RTL)',langCode:'Oznaka jezika',longDescr:'Dolg opis URL-ja',cssClass:'Razred stilne predloge',advisoryTitle:'Predlagani naslov',cssStyle:'Slog',ok:'V redu',cancel:'Prekli?i',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Splo?no',advancedTab:'Napredno',validateNumberFailed:'Ta vrednost ni ?tevilo.',confirmNewPage:'Vse neshranjene spremembe te vsebine bodo izgubljene. Ali gotovo ?eli? nalo?iti novo stran?',confirmCancel:'Nekaj mo?nosti je bilo spremenjenih. Ali gotovo ?eli? zapreti okno?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'?irina',height:'Vi?ina',align:'Poravnava',alignLeft:'Levo',alignRight:'Desno',alignCenter:'Sredinsko',alignTop:'Na vrh',alignMiddle:'V sredino',alignBottom:'Na dno',invalidHeight:'Vi?ina mora biti ?tevilo.',invalidWidth:'?irina mora biti ?tevilo.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, nedosegljiv</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Vstavi posebni znak',title:'Izberi posebni znak',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Vstavi/uredi povezavo',other:'<drug>',menu:'Uredi povezavo',title:'Povezava',info:'Podatki o povezavi',target:'Cilj',upload:'Prenesi',advanced:'Napredno',type:'Vrsta povezave',toUrl:'URL',toAnchor:'Zaznamek na tej strani',toEmail:'Elektronski naslov',targetFrame:'<okvir>',targetPopup:'<pojavno okno>',targetFrameName:'Ime ciljnega okvirja',targetPopupName:'Ime pojavnega okna',popupFeatures:'Zna?ilnosti pojavnega okna',popupResizable:'Spremenljive velikosti',popupStatusBar:'Vrstica stanja',popupLocationBar:'Naslovna vrstica',popupToolbar:'Orodna vrstica',popupMenuBar:'Menijska vrstica',popupFullScreen:'Celozaslonska slika (IE)',popupScrollBars:'Drsniki',popupDependent:'Podokno (Netscape)',popupLeft:'Lega levo',popupTop:'Lega na vrhu',id:'Id',langDir:'Smer jezika',langDirLTR:'Od leve proti desni (LTR)',langDirRTL:'Od desne proti levi (RTL)',acccessKey:'Vstopno geslo',name:'Ime',langCode:'Smer jezika',tabIndex:'?tevilka tabulatorja',advisoryTitle:'Predlagani naslov',advisoryContentType:'Predlagani tip vsebine (content-type)',cssClasses:'Razred stilne predloge',charset:'Kodna tabela povezanega vira',styles:'Slog',rel:'Relationship',selectAnchor:'Izberi zaznamek',anchorName:'Po imenu zaznamka',anchorId:'Po ID-ju elementa',emailAddress:'Elektronski naslov',emailSubject:'Predmet sporo?ila',emailBody:'Vsebina sporo?ila',noAnchors:'(V tem dokumentu ni zaznamkov)',noUrl:'Vnesite URL povezave',noEmail:'Vnesite elektronski naslov'},anchor:{toolbar:'Vstavi/uredi zaznamek',menu:'Lastnosti zaznamka',title:'Lastnosti zaznamka',name:'Ime zaznamka',errorName:'Prosim vnesite ime zaznamka',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Najdi in zamenjaj',find:'Najdi',replace:'Zamenjaj',findWhat:'Najdi:',replaceWith:'Zamenjaj z:',notFoundMsg:'Navedeno besedilo ni bilo najdeno.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Razlikuj velike in male ?rke',matchWord:'Samo cele besede',matchCyclic:'Primerjaj znake v cirilici',replaceAll:'Zamenjaj vse',replaceSuccessMsg:'%1 pojavitev je bilo zamenjano.'},table:{toolbar:'Tabela',title:'Lastnosti tabele',menu:'Lastnosti tabele',deleteTable:'Izbri?i tabelo',rows:'Vrstice',columns:'Stolpci',border:'Velikost obrobe',widthPx:'pik',widthPc:'procentov',widthUnit:'width unit',cellSpace:'Razmik med celicami',cellPad:'Polnilo med celicami',caption:'Naslov',summary:'Povzetek',headers:'Glave',headersNone:'Brez',headersColumn:'Prvi stolpec',headersRow:'Prva vrstica',headersBoth:'Oboje',invalidRows:'?tevilo vrstic mora biti ve?je od 0.',invalidCols:'?tevilo stolpcev mora biti ve?je od 0.',invalidBorder:'?irina obrobe mora biti ?tevilo.',invalidWidth:'?irina tabele mora biti ?tevilo.',invalidHeight:'Vi?ina tabele mora biti ?tevilo.',invalidCellSpacing:'Razmik med celicami mora biti ?tevilo.',invalidCellPadding:'Zamik celic mora biti ?tevilo',cell:{menu:'Celica',insertBefore:'Vstavi celico pred',insertAfter:'Vstavi celico za',deleteCell:'Izbri?i celice',merge:'Zdru?i celice',mergeRight:'Zdru?i desno',mergeDown:'Dru?i navzdol',splitHorizontal:'Razdeli celico vodoravno',splitVertical:'Razdeli celico navpi?no',title:'Lastnosti celice',cellType:'Vrsta celice',rowSpan:'Razpon vrstic',colSpan:'Razpon stolpcev',wordWrap:'Prelom besedila',hAlign:'Vodoravna poravnava',vAlign:'Navpi?na poravnava',alignBaseline:'Osnovnica',bgColor:'Barva ozadja',borderColor:'Barva obrobe',data:'Podatki',header:'Glava',yes:'Da',no:'Ne',invalidWidth:'?irina celice mora biti ?tevilo.',invalidHeight:'Vi?ina celice mora biti ?tevilo.',invalidRowSpan:'Razpon vrstic mora biti celo ?tevilo.',invalidColSpan:'Razpon stolpcev mora biti celo ?tevilo.',chooseColor:'Izberi'},row:{menu:'Vrstica',insertBefore:'Vstavi vrstico pred',insertAfter:'Vstavi vrstico za',deleteRow:'Izbri?i vrstice'},column:{menu:'Stolpec',insertBefore:'Vstavi stolpec pred',insertAfter:'Vstavi stolpec za',deleteColumn:'Izbri?i stolpce'}},button:{title:'Lastnosti gumba',text:'Besedilo (Vrednost)',type:'Tip',typeBtn:'Gumb',typeSbm:'Potrdi',typeRst:'Ponastavi'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Lastnosti potrditvenega polja',radioTitle:'Lastnosti izbirnega polja',value:'Vrednost',selected:'Izbrano'},form:{title:'Lastnosti obrazca',menu:'Lastnosti obrazca',action:'Akcija',method:'Metoda',encoding:'Kodiranje znakov'},select:{title:'Lastnosti spustnega seznama',selectInfo:'Podatki',opAvail:'Razpolo?ljive izbire',value:'Vrednost',size:'Velikost',lines:'vrstic',chkMulti:'Dovoli izbor ve?ih vrstic',opText:'Besedilo',opValue:'Vrednost',btnAdd:'Dodaj',btnModify:'Spremeni',btnUp:'Gor',btnDown:'Dol',btnSetValue:'Postavi kot privzeto izbiro',btnDelete:'Izbri?i'},textarea:{title:'Lastnosti vnosnega obmo?ja',cols:'Stolpcev',rows:'Vrstic'},textfield:{title:'Lastnosti vnosnega polja',name:'Ime',value:'Vrednost',charWidth:'Dol?ina',maxChars:'Najve?je ?tevilo znakov',type:'Tip',typeText:'Besedilo',typePass:'Geslo'},hidden:{title:'Lastnosti skritega polja',name:'Ime',value:'Vrednost'},image:{title:'Lastnosti slike',titleButton:'Lastnosti gumba s sliko',menu:'Lastnosti slike',infoTab:'Podatki o sliki',btnUpload:'Po?lji na stre?nik',upload:'Po?lji',alt:'Nadomestno besedilo',lockRatio:'Zakleni razmerje',resetSize:'Ponastavi velikost',border:'Obroba',hSpace:'Vodoravni razmik',vSpace:'Navpi?ni razmik',alertUrl:'Vnesite URL slike',linkTab:'Povezava',button2Img:'?eli? pretvoriti izbrani gumb s sliko v preprosto sliko?',img2Button:'?eli? pretvoriti izbrano sliko v gumb s sliko?',urlMissing:'Manjka vir (URL) slike.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Lastnosti Flash',propertiesTab:'Lastnosti',title:'Lastnosti Flash',chkPlay:'Samodejno predvajaj',chkLoop:'Ponavljanje',chkMenu:'Omogo?i Flash Meni',chkFull:'Dovoli celozaslonski na?in',scale:'Pove?ava',scaleAll:'Poka?i vse',scaleNoBorder:'Brez obrobe',scaleFit:'Natan?no prileganje',access:'Dostop skript',accessAlways:'Vedno',accessSameDomain:'Samo ista domena',accessNever:'Nikoli',alignAbsBottom:'Popolnoma na dno',alignAbsMiddle:'Popolnoma v sredino',alignBaseline:'Na osnovno ?rto',alignTextTop:'Besedilo na vrh',quality:'Kakovost',qualityBest:'Najvi?ja',qualityHigh:'Visoka',qualityAutoHigh:'Samodejno visoka',qualityMedium:'Srednja',qualityAutoLow:'Samodejno nizka',qualityLow:'Nizka',windowModeWindow:'Okno',windowModeOpaque:'Motno',windowModeTransparent:'Prosojno',windowMode:'Vrsta okna',flashvars:'Spremenljivke za Flash',bgcolor:'Barva ozadja',hSpace:'Vodoravni razmik',vSpace:'Navpi?ni razmik',validateSrc:'Vnesite URL povezave',validateHSpace:'Vodoravni razmik mora biti ?tevilo.',validateVSpace:'Navpi?ni razmik mora biti ?tevilo.'},spellCheck:{toolbar:'Preveri ?rkovanje',title:'?rkovalnik',notAvailable:'Oprostite, storitev trenutno ni dosegljiva.',errorLoading:'Napaka pri nalaganju storitve programa na naslovu %s.',notInDic:'Ni v slovarju',changeTo:'Spremeni v',btnIgnore:'Prezri',btnIgnoreAll:'Prezri vse',btnReplace:'Zamenjaj',btnReplaceAll:'Zamenjaj vse',btnUndo:'Razveljavi',noSuggestions:'- Ni predlogov -',progress:'Preverjanje ?rkovanja se izvaja...',noMispell:'?rkovanje je kon?ano: Brez napak',noChanges:'?rkovanje je kon?ano: Nobena beseda ni bila spremenjena',oneChange:'?rkovanje je kon?ano: Spremenjena je bila ena beseda',manyChanges:'?rkovanje je kon?ano: Spremenjenih je bilo %1 besed',ieSpellDownload:'?rkovalnik ni name??en. Ali ga ?elite prenesti sedaj?'},smiley:{toolbar:'Sme?ko',title:'Vstavi sme?ka',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'O?tevil?en seznam',bulletedlist:'Ozna?en seznam',indent:'Pove?aj zamik',outdent:'Zmanj?aj zamik',justify:{left:'Leva poravnava',center:'Sredinska poravnava',right:'Desna poravnava',block:'Obojestranska poravnava'},blockquote:'Citat',clipboard:{title:'Prilepi',cutError:'Varnostne nastavitve brskalnika ne dopu??ajo samodejnega izrezovanja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Varnostne nastavitve brskalnika ne dopu??ajo samodejnega kopiranja. Uporabite kombinacijo tipk na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Prosim prilepite v sle?i okvir s pomo?jo tipkovnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) in pritisnite <STRONG>V redu</STRONG>.',securityMsg:'Zaradi varnostnih nastavitev va?ega brskalnika urejevalnik ne more neposredno dostopati do odlo?i??a. Vsebino odlo?i??a ponovno prilepite v to okno.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Prilepi iz Worda',title:'Prilepi iz Worda',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Prilepi kot golo besedilo',title:'Prilepi kot golo besedilo'},templates:{button:'Predloge',title:'Vsebinske predloge',options:'Template Options',insertOption:'Zamenjaj trenutno vsebino',selectPromptMsg:'Izberite predlogo, ki jo ?elite odpreti v urejevalniku<br>(trenutna vsebina bo izgubljena):',emptyListMsg:'(Ni pripravljenih predlog)'},showBlocks:'Prika?i ograde',stylesCombo:{label:'Slog',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Slogi odstavkov',panelTitle2:'Slogi besedila',panelTitle3:'Slogi objektov'},format:{label:'Oblika',panelTitle:'Oblika',tag_p:'Navaden',tag_pre:'Oblikovan',tag_address:'Napis',tag_h1:'Naslov 1',tag_h2:'Naslov 2',tag_h3:'Naslov 3',tag_h4:'Naslov 4',tag_h5:'Naslov 5',tag_h6:'Naslov 6',tag_div:'Navaden (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'Pisava',voiceLabel:'Pisava',panelTitle:'Pisava'},fontSize:{label:'Velikost',voiceLabel:'Velikost',panelTitle:'Velikost'},colorButton:{textColorTitle:'Barva besedila',bgColorTitle:'Barva ozadja',panelTitle:'Colors',auto:'Samodejno',more:'Ve? barv...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'?rkovanje med tipkanjem',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Omogo?i SCAYT',disable:'Onemogo?i SCAYT',about:'O storitvi SCAYT',toggle:'Preklopi SCAYT',options:'Mo?nosti',langs:'Jeziki',moreSuggestions:'Ve? predlogov',ignore:'Prezri',ignoreAll:'Prezri vse',addWord:'Dodaj besedo',emptyDic:'Ime slovarja ne more biti prazno.',optionsTab:'Mo?nosti',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Jeziki',dictionariesTab:'Slovarji',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'O storitvi'},about:{title:'O programu CKEditor',dlgTitle:'O programu CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'Za informacijo o licenci prostim obi??ite na?o spletno stran:',copy:'Copyright &copy; $1. Vse pravice pridr?ane.'},maximize:'Maksimiraj',minimize:'Minimiraj',fakeobjects:{anchor:'Sidro',flash:'Flash animacija',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'Neznan objekt'},resize:'Potegni za spremembo velikosti',colordialog:{title:'Izberi barvo',options:'Color Options',highlight:'Poudarjeno',selected:'Izbrano',clear:'Po?isti'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'Lastnosti dokumenta',title:'Lastnosti dokumenta',design:'Design',meta:'Meta podatki',chooseColor:'Izberi',other:'<drug>',docTitle:'Naslov strani',charset:'Kodna tabela',charsetOther:'Druga kodna tabela',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Srednjeevropsko',charsetCT:'Tradicionalno Kitajsko (Big5)',charsetCR:'Cirilica',charsetGR:'Gr?ko',charsetJP:'Japonsko',charsetKR:'Korejsko',charsetTR:'Tur?ko',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Zahodnoevropsko',docType:'Glava tipa dokumenta',docTypeOther:'Druga glava tipa dokumenta',xhtmlDec:'Vstavi XHTML deklaracije',bgColor:'Barva ozadja',bgImage:'URL slike za ozadje',bgFixed:'Nepremi?no ozadje',txtColor:'Barva besedila',margin:'Zamiki strani',marginTop:'Na vrhu',marginLeft:'Levo',marginRight:'Desno',marginBottom:'Spodaj',metaKeywords:'Klju?ne besede (lo?ene z vejicami)',metaDescription:'Opis strani',metaAuthor:'Avtor',metaCopyright:'Avtorske pravice',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};