PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: webroot/js/ckeditor/lang/tr.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  webroot/js/ckeditor/lang/tr.js  >  Download  
File: webroot/js/ckeditor/lang/tr.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 18,685 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.tr={dir:'ltr',editorTitle:'Zengin metin editörü, %1, yard?m için ALT 0 tu?una bas?n.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Zengin Metin Editörü',source:'Kaynak',newPage:'Yeni Sayfa',save:'Kaydet',preview:'Ön ?zleme',cut:'Kes',copy:'Kopyala',paste:'Yap??t?r',print:'Yazd?r',underline:'Alt? Çizgili',bold:'Kal?n',italic:'?talik',selectAll:'Tümünü Seç',removeFormat:'Biçimi Kald?r',strike:'Üstü Çizgili',subscript:'Alt Simge',superscript:'Üst Simge',horizontalrule:'Yatay Sat?r Ekle',pagebreak:'Sayfa Sonu Ekle',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'Köprü Kald?r',undo:'Geri Al',redo:'Tekrarla',common:{browseServer:'Sunucuyu Gez',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Kar??ya Yükle',uploadSubmit:'Sunucuya Yolla',image:'Resim',flash:'Flash',form:'Form',checkbox:'Onay Kutusu',radio:'Seçenek Dü?mesi',textField:'Metin Giri?i',textarea:'Çok Sat?rl? Metin',hiddenField:'Gizli Veri',button:'Dü?me',select:'Seçim Menüsü',imageButton:'Resimli Dü?me',notSet:'<tan?mlanmam??>',id:'Kimlik',name:'Ad',langDir:'Dil Yönü',langDirLtr:'Soldan Sa?a (LTR)',langDirRtl:'Sa?dan Sola (RTL)',langCode:'Dil Kodlamas?',longDescr:'Uzun Tan?ml? URL',cssClass:'Biçem Sayfas? S?n?flar?',advisoryTitle:'Dan??ma Ba?l???',cssStyle:'Biçem',ok:'Tamam',cancel:'?ptal',close:'Kapat',preview:'Ön gösterim',generalTab:'Genel',advancedTab:'Geli?mi?',validateNumberFailed:'Bu de?er say? de?ildir.',confirmNewPage:'?ceri?iniz kay?t edilmedi?inden dolay? kaybolacakt?r. Yeni bir sayfa yüklemek istedi?inize eminsiniz?',confirmCancel:'Baz? seçenekler de?i?mi?tir. Dialog penceresini kapatmak istedi?inize eminmisiniz?',options:'Seçenekler',target:'Hedef',targetNew:'Yeni Pencere (_blank)',targetTop:'Enüst Pencere (_top)',targetSelf:'Ayn? Pencere (_self)',targetParent:'Ana Pencere (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'Geni?lik',height:'Yükseklik',align:'Hizalama',alignLeft:'Sol',alignRight:'Sa?',alignCenter:'Merkez',alignTop:'Tepe',alignMiddle:'Orta',alignBottom:'Alt',invalidHeight:'Yükseklik say? olmal?d?r.',invalidWidth:'Geni?lik bir say? olmal?d?r.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',invalidInlineStyle:'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.',cssLengthTooltip:'Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, haz?r de?ildir</span>'},contextmenu:{options:'?çerik Menüsü Seçenekleri'},specialChar:{toolbar:'Özel Karakter Ekle',title:'Özel Karakter Seç',options:'Özel Karakter Seçenekleri'},link:{toolbar:'Link Ekle/Düzenle',other:'<di?er>',menu:'Link Düzenle',title:'Link',info:'Link Bilgisi',target:'Hedef',upload:'Kar??ya Yükle',advanced:'Geli?mi?',type:'Link Türü',toUrl:'URL',toAnchor:'Bu sayfada çapa',toEmail:'E-Posta',targetFrame:'<çerçeve>',targetPopup:'<yeni aç?lan pencere>',targetFrameName:'Hedef Çerçeve Ad?',targetPopupName:'Yeni Aç?lan Pencere Ad?',popupFeatures:'Yeni Aç?lan Pencere Özellikleri',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Durum Çubu?u',popupLocationBar:'Yer Çubu?u',popupToolbar:'Araç Çubu?u',popupMenuBar:'Menü Çubu?u',popupFullScreen:'Tam Ekran (IE)',popupScrollBars:'Kayd?rma Çubuklar?',popupDependent:'Ba??ml? (Netscape)',popupLeft:'Sola Göre Konum',popupTop:'Yukar?ya Göre Konum',id:'Id',langDir:'Dil Yönü',langDirLTR:'Soldan Sa?a (LTR)',langDirRTL:'Sa?dan Sola (RTL)',acccessKey:'Eri?im Tu?u',name:'Ad',langCode:'Dil Yönü',tabIndex:'Sekme ?ndeksi',advisoryTitle:'Dan??ma Ba?l???',advisoryContentType:'Dan??ma ?çerik Türü',cssClasses:'Biçem Sayfas? S?n?flar?',charset:'Ba?l? Kaynak Karakter Gurubu',styles:'Biçem',rel:'Relationship',selectAnchor:'Ba?lant? Seç',anchorName:'Ba?lant? Ad? ile',anchorId:'Eleman Kimlik Numaras? ile',emailAddress:'E-Posta Adresi',emailSubject:'?leti Konusu',emailBody:'?leti Gövdesi',noAnchors:'(Bu belgede hiç çapa yok)',noUrl:"Lütfen Link URL'sini yaz?n",noEmail:'Lütfen E-posta adresini yaz?n'},anchor:{toolbar:'Ba?lant? Ekle/Düzenle',menu:'Ba?lant? Özellikleri',title:'Ba?lant? Özellikleri',name:'Ba?lant? Ad?',errorName:'Lütfen ba?lant? için ad giriniz',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Say?land?r?lm?? Liste Özellikleri',bulletedTitle:'Simgeli Liste Özellikleri',type:'Tipi',start:'Ba?la',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Daire',disc:'Disk',square:'Kare',none:'Yok',notset:'<ayarlanmam??>',armenian:'Ermenice say?land?rma',georgian:'Gürcüce numaraland?rma (an, ban, gan, vs.)',lowerRoman:'Küçük Roman (i, ii, iii, iv, v, vs.)',upperRoman:'Büyük Roman (I, II, III, IV, V, vs.)',lowerAlpha:'Küçük Alpha (a, b, c, d, e, vs.)',upperAlpha:'Büyük Alpha (A, B, C, D, E, vs.)',lowerGreek:'Küçük Greek (alpha, beta, gamma, vs.)',decimal:'Ondal?k (1, 2, 3, vs.)',decimalLeadingZero:'Ba?? s?f?rl? ondal?k (01, 02, 03, vs.)'},findAndReplace:{title:'Bul ve De?i?tir',find:'Bul',replace:'De?i?tir',findWhat:'Aranan:',replaceWith:'Bununla de?i?tir:',notFoundMsg:'Belirtilen yaz? bulunamad?.',findOptions:'Find Options',matchCase:'Büyük/küçük harf duyarl?',matchWord:'Kelimenin tamam? uysun',matchCyclic:'E?le?en döngü',replaceAll:'Tümünü De?i?tir',replaceSuccessMsg:'%1 bulunanlardan de?i?tirildi.'},table:{toolbar:'Tablo',title:'Tablo Özellikleri',menu:'Tablo Özellikleri',deleteTable:'Tabloyu Sil',rows:'Sat?rlar',columns:'Sütunlar',border:'Kenar Kal?nl???',widthPx:'piksel',widthPc:'yüzde',widthUnit:'geni?lik birimi',cellSpace:'Izgara kal?nl???',cellPad:'Izgara yaz? aras?',caption:'Ba?l?k',summary:'Özet',headers:'Ba?l?klar',headersNone:'Yok',headersColumn:'?lk Sütun',headersRow:'?lk Sat?r',headersBoth:'Her ?kisi',invalidRows:'Sat?r say?s? 0 say?s?ndan büyük olmal?d?r.',invalidCols:'Sütün say?s? 0 say?s?ndan büyük olmal?d?r.',invalidBorder:'Çerceve büyüklüklü?ü say? olmal?d?r.',invalidWidth:'Tablo geni?li?i say? olmal?d?r.',invalidHeight:'Tablo yüksekli?i say? olmal?d?r.',invalidCellSpacing:'Hücre bo?lu?u (spacing) say? olmal?d?r.',invalidCellPadding:'Hücre aral??? (padding) say? olmal?d?r.',cell:{menu:'Hücre',insertBefore:'Hücre Ekle - Önce',insertAfter:'Hücre Ekle - Sonra',deleteCell:'Hücre Sil',merge:'Hücreleri Birle?tir',mergeRight:'Birle?tir - Sa?daki ?le ',mergeDown:'Birle?tir - A?a??daki ?le ',splitHorizontal:'Hücreyi Yatay Böl',splitVertical:'Hücreyi Dikey Böl',title:'Hücre Özellikleri',cellType:'Hücre Tipi',rowSpan:'Sat?rlar Mesafesi (Span)',colSpan:'Sütünlar Mesafesi (Span)',wordWrap:'Kelime Kayd?rma',hAlign:'Dü?ey Hizalama',vAlign:'Yata? Hizalama',alignBaseline:'Tabana',bgColor:'Arkaplan Rengi',borderColor:'Çerçeve Rengi',data:'Veri',header:'Ba?l?k',yes:'Evet',no:'Hay?r',invalidWidth:'Hücre geni?li?i say? olmal?d?r.',invalidHeight:'Hücre yüksekli?i say? olmal?d?r.',invalidRowSpan:'Sat?rlar?n mesafesi tam say? olmal?d?r.',invalidColSpan:'Sütünlar?n mesafesi tam say? olmal?d?r.',chooseColor:'Seçiniz'},row:{menu:'Sat?r',insertBefore:'Sat?r Ekle - Önce',insertAfter:'Sat?r Ekle - Sonra',deleteRow:'Sat?r Sil'},column:{menu:'Sütun',insertBefore:'Kolon Ekle - Önce',insertAfter:'Kolon Ekle - Sonra',deleteColumn:'Sütun Sil'}},button:{title:'Dü?me Özellikleri',text:'Metin (De?er)',type:'Tip',typeBtn:'Dü?me',typeSbm:'Gönder',typeRst:'S?f?rla'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Onay Kutusu Özellikleri',radioTitle:'Seçenek Dü?mesi Özellikleri',value:'De?er',selected:'Seçili'},form:{title:'Form Özellikleri',menu:'Form Özellikleri',action:'??lem',method:'Yöntem',encoding:'Kodlama'},select:{title:'Seçim Menüsü Özellikleri',selectInfo:'Bilgi',opAvail:'Mevcut Seçenekler',value:'De?er',size:'Boyut',lines:'sat?r',chkMulti:'Çoklu seçime izin ver',opText:'Metin',opValue:'De?er',btnAdd:'Ekle',btnModify:'Düzenle',btnUp:'Yukar?',btnDown:'A?a??',btnSetValue:'Seçili de?er olarak ata',btnDelete:'Sil'},textarea:{title:'Çok Sat?rl? Metin Özellikleri',cols:'Sütunlar',rows:'Sat?rlar'},textfield:{title:'Metin Giri?i Özellikleri',name:'Ad',value:'De?er',charWidth:'Karakter Geni?li?i',maxChars:'En Fazla Karakter',type:'Tür',typeText:'Metin',typePass:'?ifre'},hidden:{title:'Gizli Veri Özellikleri',name:'Ad',value:'De?er'},image:{title:'Resim Özellikleri',titleButton:'Resimli Dü?me Özellikleri',menu:'Resim Özellikleri',infoTab:'Resim Bilgisi',btnUpload:'Sunucuya Yolla',upload:'Kar??ya Yükle',alt:'Alternatif Yaz?',lockRatio:'Oran? Kilitle',resetSize:'Boyutu Ba?a Döndür',border:'Kenar',hSpace:'Yatay Bo?luk',vSpace:'Dikey Bo?luk',alertUrl:"Lütfen resmin URL'sini yaz?n?z",linkTab:'Köprü',button2Img:'Seçili resim butonunu basit resime çevirmek istermisiniz?',img2Button:'Seçili olan resimi, resimli butona çevirmek istermisiniz?',urlMissing:'Resmin URL kayna?? eksiktir.',validateBorder:'Çerçeve tam say? olmal?d?r.',validateHSpace:'HSpace tam say? olmal?d?r.',validateVSpace:'VSpace tam say? olmal?d?r.'},flash:{properties:'Flash Özellikleri',propertiesTab:'Özellikler',title:'Flash Özellikleri',chkPlay:'Otomatik Oynat',chkLoop:'Döngü',chkMenu:'Flash Menüsünü Kullan',chkFull:'Tam ekrana ?zinver',scale:'Boyutland?r',scaleAll:'Hepsini Göster',scaleNoBorder:'Kenar Yok',scaleFit:'Tam S??d?r',access:'Kod ?zni',accessAlways:'Herzaman',accessSameDomain:'Ayn? domain',accessNever:'Asla',alignAbsBottom:'Tam Alt?',alignAbsMiddle:'Tam Ortas?',alignBaseline:'Taban Çizgisi',alignTextTop:'Yaz? Tepeye',quality:'Kalite',qualityBest:'En iyi',qualityHigh:'Yüksek',qualityAutoHigh:'Otomatik Yükseklik',qualityMedium:'Orta',qualityAutoLow:'Otomatik Dü?üklük',qualityLow:'Dü?ük',windowModeWindow:'Pencere',windowModeOpaque:'Opak',windowModeTransparent:'?effaf',windowMode:'Pencere modu',flashvars:'Flash De?erleri',bgcolor:'Arka Renk',hSpace:'Yatay Bo?luk',vSpace:'Dikey Bo?luk',validateSrc:"Lütfen köprü URL'sini yaz?n",validateHSpace:'HSpace say? olmal?d?r.',validateVSpace:'VSpace say? olmal?d?r.'},spellCheck:{toolbar:'Yaz?m Denetimi',title:'Yaz?m? Denetle',notAvailable:'Üzügünüz, bu servis ?uanda hizmet d???d?r.',errorLoading:'Uygulamada yüklerken hata olu?tu: %s.',notInDic:'Sözlükte Yok',changeTo:'?una de?i?tir:',btnIgnore:'Yoksay',btnIgnoreAll:'Tümünü Yoksay',btnReplace:'De?i?tir',btnReplaceAll:'Tümünü De?i?tir',btnUndo:'Geri Al',noSuggestions:'- Öneri Yok -',progress:'Yaz?m denetimi i?lemde...',noMispell:'Yaz?m denetimi tamamland?: Yanl?? yaz?ma rastlanmad?',noChanges:'Yaz?m denetimi tamamland?: Hiçbir kelime de?i?tirilmedi',oneChange:'Yaz?m denetimi tamamland?: Bir kelime de?i?tirildi',manyChanges:'Yaz?m denetimi tamamland?: %1 kelime de?i?tirildi',ieSpellDownload:'Yaz?m denetimi yüklenmemi?. ?imdi yüklemek ister misiniz?'},smiley:{toolbar:'?fade',title:'?fade Ekle',options:'?fade Seçenekleri'},elementsPath:{eleLabel:'Elementlerin yolu',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Numaral? Liste',bulletedlist:'Simgeli Liste',indent:'Sekme Artt?r',outdent:'Sekme Azalt',justify:{left:'Sola Dayal?',center:'Ortalanm??',right:'Sa?a Dayal?',block:'?ki Kenara Yaslanm??'},blockquote:'Blok Olu?tur',clipboard:{title:'Yap??t?r',cutError:'Gezgin yaz?l?m?n?z?n güvenlik ayarlar? düzenleyicinin otomatik kesme i?lemine izin vermiyor. ??lem için (Ctrl/Cmd+X) tu?lar?n? kullan?n.',copyError:'Gezgin yaz?l?m?n?z?n güvenlik ayarlar? düzenleyicinin otomatik kopyalama i?lemine izin vermiyor. ??lem için (Ctrl/Cmd+C) tu?lar?n? kullan?n.',pasteMsg:'Lütfen a?a??daki kutunun içine yap??t?r?n. (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ve <STRONG>Tamam</STRONG> butonunu t?klay?n.',securityMsg:'Gezgin yaz?l?m?n?z?n güvenlik ayarlar? düzenleyicinin direkt olarak panoya eri?imine izin vermiyor. Bu pencere içine tekrar yap??t?rmal?s?n?z..',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:"Yap??t?rmaya çal??t???n?z metin Word'den kopyalanm??t?r. Yap??t?rmadan önce silmek istermisiniz?",toolbar:"Word'den Yap??t?r",title:"Word'den Yap??t?r",error:'Yap??t?rmadaki veri bilgisi hata düzelene kadar silinmeyecektir'},pasteText:{button:'Düz Metin Olarak Yap??t?r',title:'Düz Metin Olarak Yap??t?r'},templates:{button:'?ablonlar',title:'?çerik ?ablonlar?',options:'?ablon Seçenekleri',insertOption:'Mevcut içerik ile de?i?tir',selectPromptMsg:'Düzenleyicide açmak için lütfen bir ?ablon seçin.<br>(hali haz?rdaki içerik kaybolacakt?r.):',emptyListMsg:'(Belirli bir ?ablon seçilmedi)'},showBlocks:'Bloklar? Göster',stylesCombo:{label:'Biçem',panelTitle:'Stilleri Düzenliyor',panelTitle1:'Blok Stilleri',panelTitle2:'Inline Stilleri',panelTitle3:'Nesne Stilleri'},format:{label:'Biçim',panelTitle:'Biçim',tag_p:'Normal',tag_pre:'Biçimli',tag_address:'Adres',tag_h1:'Ba?l?k 1',tag_h2:'Ba?l?k 2',tag_h3:'Ba?l?k 3',tag_h4:'Ba?l?k 4',tag_h5:'Ba?l?k 5',tag_h6:'Ba?l?k 6',tag_div:'Paragraf (DIV)'},div:{title:'Div ?çeri?i Olu?tur',toolbar:'Div ?çeri?i Olu?tur',cssClassInputLabel:'Stilltipi S?n?f?',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Dil Kodu',inlineStyleInputLabel:'Inline Stili',advisoryTitleInputLabel:'Tavsiye Ba?l???',langDirLabel:'Dil Yönü',langDirLTRLabel:'Soldan sa?a (LTR)',langDirRTLLabel:'Sa?dan sola (RTL)',edit:'Div Düzenle',remove:'Div Kald?r'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'Yaz? Türü',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Yaz? Türü'},fontSize:{label:'Boyut',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Boyut'},colorButton:{textColorTitle:'Yaz? Rengi',bgColorTitle:'Arka Renk',panelTitle:'Renkler',auto:'Otomatik',more:'Di?er renkler...'},colors:{'000':'Siyah',800000:'Kestane','8B4513':'Koyu Kahverengi','2F4F4F':'Koyu Kur?uni Gri','008080':'Teal','000080':'Mavi','4B0082':'Çivit Mavisi',696969:'Silik Gri',B22222:'Ate? Tu?las?',A52A2A:'Kahverengi',DAA520:'Altun S?r?k','006400':'Koyu Ye?il','40E0D0':'Turkuaz','0000CD':'Orta Mavi',800080:'Pembe',808080:'Gri',F00:'K?rm?z?',FF8C00:'Koyu Portakal',FFD700:'Alt?n','008000':'Ye?il','0FF':'Ciyan','00F':'Mavi',EE82EE:'Menek?e',A9A9A9:'Koyu Gri',FFA07A:'Aç?k Sar?ms?',FFA500:'Portakal',FFFF00:'Sar?','00FF00':'Aç?k Ye?il',AFEEEE:'Sönük Turkuaz',ADD8E6:'Aç?k Mavi',DDA0DD:'Mor',D3D3D3:'Aç?k Gri',FFF0F5:'Eflatun Pembe',FAEBD7:'Antik Beyaz',FFFFE0:'Aç?k Sar?',F0FFF0:'Balsar?s?',F0FFFF:'Gök Mavisi',F0F8FF:'Reha Mavi',E6E6FA:'Eflatun',FFF:'Beyaz'},scayt:{title:'Girmi? oldu?unuz kelime denetimi',opera_title:'Opera taraf?ndan desteklenmemektedir',enable:'SCAYT etkinle?tir',disable:'SCAYT pasifle?tir',about:'SCAYT hakk?nda',toggle:'SCAYT de?i?tir',options:'Seçenekler',langs:'Diller',moreSuggestions:'Daha fazla öneri',ignore:'Yoksay',ignoreAll:'Tümünü Yoksay',addWord:'Kelime Ekle',emptyDic:'Sözlük ad? bo? olamaz.',optionsTab:'Seçenekler',allCaps:'Tüm büyük küçük kelimeleri yoksay',ignoreDomainNames:'Domain adlar?n? yoksay',mixedCase:'Kar???k büyüklük ile Sözcükler yoksay',mixedWithDigits:'Say?larla Kelimeler yoksay',languagesTab:'Diller',dictionariesTab:'Sözlükler',dic_field_name:'Sözlük ad?',dic_create:'Olu?tur',dic_restore:'Geri al',dic_delete:'Sil',dic_rename:'Yeniden adland?r',dic_info:"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type it's name and click the Restore button.",aboutTab:'Hakk?nda'},about:{title:'CKEditor Hakk?nda',dlgTitle:'CKEditor Hakk?nda',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'Lisanslama hakk?nda daha fazla bilgi almak için lütfen sitemizi ziyaret edin:',copy:'Copyright &copy; $1. Tüm haklar? sakl?d?r.'},maximize:'Büyült',minimize:'Küçült',fakeobjects:{anchor:'Ba?lant?',flash:'Flash Animasyonu',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'Bilinmeyen Nesne'},resize:'Boyutland?rmak için sürükle',colordialog:{title:'Renk seç',options:'Renk Seçenekleri',highlight:'??aretle',selected:'Seçilmi?',clear:'Temizle'},toolbarCollapse:"Toolbar'? topla",toolbarExpand:"Toolbar'? aç",toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'Belge Özellikleri',title:'Belge Özellikleri',design:'Design',meta:'Tan?m Bilgisi (Meta)',chooseColor:'Seçiniz',other:'<di?er>',docTitle:'Sayfa Ba?l???',charset:'Karakter Kümesi Kodlamas?',charsetOther:'Di?er Karakter Kümesi Kodlamas?',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Orta Avrupa',charsetCT:'Geleneksel Çince (Big5)',charsetCR:'Kiril',charsetGR:'Yunanca',charsetJP:'Japonca',charsetKR:'Korece',charsetTR:'Türkçe',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Bat? Avrupa',docType:'Belge Türü Ba?l???',docTypeOther:'Di?er Belge Türü Ba?l???',xhtmlDec:'XHTML Bildirimlerini Dahil Et',bgColor:'Arka Plan Rengi',bgImage:'Arka Plan Resim URLsi',bgFixed:'Sabit Arka Plan',txtColor:'Yaz? Rengi',margin:'Kenar Bo?luklar?',marginTop:'Tepe',marginLeft:'Sol',marginRight:'Sa?',marginBottom:'Alt',metaKeywords:'Belge Dizinleme Anahtar Kelimeleri (virgülle ayr?lm??)',metaDescription:'Belge Tan?m?',metaAuthor:'Yazar',metaCopyright:'Telif',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};