File: application/third_party/PHPExcel/locale/cs/functions

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  PHP Thesis Proposal Hub  >  application/third_party/PHPExcel/locale/cs/functions  >  Download  
File: application/third_party/PHPExcel/locale/cs/functions
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Thesis Proposal Hub
Store and publish research thesis documents
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 31,938 bytes
 

Contents

Download
##
## PHPExcel
##

## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel
##
## This library is free software; you can redistribute it and/or
## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
## License as published by the Free Software Foundation; either
## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
##
## This library is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
## Lesser General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
## License along with this library; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
##
## @category  PHPExcel
## @package  PHPExcel_Calculation
## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel)
## @license  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt	LGPL
## @version  ##VERSION##, ##DATE##
##
## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/
##
##


##
##	Add-in and Automation functions		Funkce dopl?k? a automatizace
##
GETPIVOTDATA		= ZÍSKATKONTDATA	##	Vrátí data ulo?ená v kontingen?ní tabulce. Pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA m??ete na?íst souhrnná data z kontingen?ní tabulky, pokud jsou tato data v kontingen?ní sestav? zobrazena.


##
##	Cube functions				Funkce pro práci s krychlemi
##
CUBEKPIMEMBER		= CUBEKPIMEMBER		##	Vrátí název, vlastnost a velikost klí?ového ukazatele výkonu (KUV) a zobrazí v bu?ce název a vlastnost. Klí?ový ukazatel výkonu je kvantifikovatelná veli?ina, nap?íklad hrubý m?sí?ní zisk nebo ?tvrtletní obrat na zam?stnance, která se pou?ívá pro sledování výkonnosti organizace.
CUBEMEMBER		= CUBEMEMBER		##	Vrátí ?len nebo n-tici v hierarchii krychle. Slou?í k ov??ení, zda v krychli existuje ?len nebo n-tice.
CUBEMEMBERPROPERTY	= CUBEMEMBERPROPERTY	##	Vrátí hodnotu vlastnosti ?lena v krychli. Slou?í k ov??ení, zda v krychli existuje ?len s daným názvem, a k vrácení konkrétní vlastnosti tohoto ?lena.
CUBERANKEDMEMBER	= CUBERANKEDMEMBER	##	Vrátí n-tý nebo po?adový ?len sady. Pou?ijte ji pro vrácení jednoho nebo více prvk? sady, nap?íklad obchodníka s nejvy??ím obratem nebo deseti nejlep?ích student?.
CUBESET			= CUBESET		##	Definuje vypo?tenou sadu ?len? nebo n-tic odesláním výrazu sady do krychle na serveru, který vytvo?í sadu a potom ji vrátí do aplikace Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT		= CUBESETCOUNT		##	Vrátí po?et polo?ek v mno?in?
CUBEVALUE		= CUBEVALUE		##	Vrátí úhrnnou hodnotu z krychle.


##
##	Database functions			Funkce databáze
##
DAVERAGE		= DPR?M?R		##	Vrátí pr?m?r vybraných polo?ek databáze.
DCOUNT			= DPO?ET		##	Spo?ítá bu?ky databáze obsahující ?ísla.
DCOUNTA			= DPO?ET2		##	Spo?ítá bu?ky databáze, které nejsou prázdné.
DGET			= DZÍSKAT		##	Extrahuje z databáze jeden záznam spl?ující zadaná kritéria.
DMAX			= DMAX			##	Vrátí maximální hodnotu z vybraných polo?ek databáze.
DMIN			= DMIN			##	Vrátí minimální hodnotu z vybraných polo?ek databáze.
DPRODUCT		= DSOU?IN		##	Vynásobí hodnoty ur?itého pole záznam? v databázi, které spl?ují daná kritéria.
DSTDEV			= DSMODCH.VÝB?R		##	Odhadne sm?rodatnou odchylku výb?ru vybraných polo?ek databáze.
DSTDEVP			= DSMODCH		##	Vypo?te sm?rodatnou odchylku základního souboru vybraných polo?ek databáze.
DSUM			= DSUMA			##	Se?te ?ísla ve sloupcovém poli záznam? databáze, která spl?ují daná kritéria.
DVAR			= DVAR.VÝB?R		##	Odhadne rozptyl výb?ru vybraných polo?ek databáze.
DVARP			= DVAR			##	Vypo?te rozptyl základního souboru vybraných polo?ek databáze.


##
##	Date and time functions			Funkce data a ?asu
##
DATE			= DATUM			##	Vrátí po?adové ?íslo ur?itého data.
DATEVALUE		= DATUMHODN		##	P?evede datum ve form? textu na po?adové ?íslo.
DAY			= DEN			##	P?evede po?adové ?íslo na den v m?síci.
DAYS360			= ROK360		##	Vrátí po?et dní mezi dv?ma daty na základ? roku s 360 dny.
EDATE			= EDATE			##	Vrátí po?adové ?íslo data, které ozna?uje ur?ený po?et m?síc? p?ed nebo po po?áte?ním datu.
EOMONTH			= EOMONTH		##	Vrátí po?adové ?íslo posledního dne m?síce p?ed nebo po zadaném po?tu m?síc?.
HOUR			= HODINA		##	P?evede po?adové ?íslo na hodinu.
MINUTE			= MINUTA		##	P?evede po?adové ?íslo na minutu.
MONTH			= M?SÍC			##	P?evede po?adové ?íslo na m?síc.
NETWORKDAYS		= NETWORKDAYS		##	Vrátí po?et celých pracovních dní mezi dv?ma daty.
NOW			= NYNÍ			##	Vrátí po?adové ?íslo aktuálního data a ?asu.
SECOND			= SEKUNDA		##	P?evede po?adové ?íslo na sekundu.
TIME			= ?AS			##	Vrátí po?adové ?íslo ur?itého ?asu.
TIMEVALUE		= ?ASHODN		##	P?evede ?as ve form? textu na po?adové ?íslo.
TODAY			= DNES			##	Vrátí po?adové ?íslo dne?ního data.
WEEKDAY			= DENTÝDNE		##	P?evede po?adové ?íslo na den v týdnu.
WEEKNUM			= WEEKNUM		##	P?evede po?adové ?íslo na ?íslo p?edstavující ?íselnou pozici týdne v roce.
WORKDAY			= WORKDAY		##	Vrátí po?adové ?íslo data p?ed nebo po zadaném po?tu pracovních dní.
YEAR			= ROK			##	P?evede po?adové ?íslo na rok.
YEARFRAC		= YEARFRAC		##	Vrátí ?ást roku vyjád?enou zlomkem a p?edstavující po?et celých dní mezi po?áte?ním a koncovým datem.


##
##	Engineering functions			In?enýrské funkce (Technické funkce)
##
BESSELI			= BESSELI		##	Vrátí modifikovanou Besselovu funkci In(x).
BESSELJ			= BESSELJ		##	Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Jn(x).
BESSELK			= BESSELK		##	Vrátí modifikovanou Besselovu funkci Kn(x).
BESSELY			= BESSELY		##	Vrátí Besselovu funkci Yn(x).
BIN2DEC			= BIN2DEC		##	P?evede binární ?íslo na desítkové.
BIN2HEX			= BIN2HEX		##	P?evede binární ?íslo na ?estnáctkové.
BIN2OCT			= BIN2OCT		##	P?evede binární ?íslo na osmi?kové.
COMPLEX			= COMPLEX		##	P?evede reálnou a imaginární ?ást na komplexní ?íslo.
CONVERT			= CONVERT		##	P?evede ?íslo do jiného jednotkového m?rného systému.
DEC2BIN			= DEC2BIN		##	P?evede desítkového ?ísla na dvojkové
DEC2HEX			= DEC2HEX		##	P?evede desítkové ?íslo na ?estnáctkové.
DEC2OCT			= DEC2OCT		##	P?evede desítkové ?íslo na osmi?kové.
DELTA			= DELTA			##	Testuje rovnost dvou hodnot.
ERF			= ERF			##	Vrátí chybovou funkci.
ERFC			= ERFC			##	Vrátí dopl?kovou chybovou funkci.
GESTEP			= GESTEP		##	Testuje, zda je ?íslo v?t?í ne? mezní hodnota.
HEX2BIN			= HEX2BIN		##	P?evede ?estnáctkové ?íslo na binární.
HEX2DEC			= HEX2DEC		##	P?evede ?estnáctkové ?íslo na desítkové.
HEX2OCT			= HEX2OCT		##	P?evede ?estnáctkové ?íslo na osmi?kové.
IMABS			= IMABS			##	Vrátí absolutní hodnotu (modul) komplexního ?ísla.
IMAGINARY		= IMAGINARY		##	Vrátí imaginární ?ást komplexního ?ísla.
IMARGUMENT		= IMARGUMENT		##	Vrátí argument théta, úhel vyjád?ený v radiánech.
IMCONJUGATE		= IMCONJUGATE		##	Vrátí komplexn? sdru?ené ?íslo ke komplexnímu ?íslu.
IMCOS			= IMCOS			##	Vrátí kosinus komplexního ?ísla.
IMDIV			= IMDIV			##	Vrátí podíl dvou komplexních ?ísel.
IMEXP			= IMEXP			##	Vrátí exponenciální tvar komplexního ?ísla.
IMLN			= IMLN			##	Vrátí p?irozený logaritmus komplexního ?ísla.
IMLOG10			= IMLOG10		##	Vrátí dekadický logaritmus komplexního ?ísla.
IMLOG2			= IMLOG2		##	Vrátí logaritmus komplexního ?ísla p?i základu 2.
IMPOWER			= IMPOWER		##	Vrátí komplexní ?íslo umocn?né na celé ?íslo.
IMPRODUCT		= IMPRODUCT		##	Vrátí sou?in komplexních ?ísel.
IMREAL			= IMREAL		##	Vrátí reálnou ?ást komplexního ?ísla.
IMSIN			= IMSIN			##	Vrátí sinus komplexního ?ísla.
IMSQRT			= IMSQRT		##	Vrátí druhou odmocninu komplexního ?ísla.
IMSUB			= IMSUB			##	Vrátí rozdíl mezi dv?ma komplexními ?ísly.
IMSUM			= IMSUM			##	Vrátí sou?et dvou komplexních ?ísel.
OCT2BIN			= OCT2BIN		##	P?evede osmi?kové ?íslo na binární.
OCT2DEC			= OCT2DEC		##	P?evede osmi?kové ?íslo na desítkové.
OCT2HEX			= OCT2HEX		##	P?evede osmi?kové ?íslo na ?estnáctkové.


##
##	Financial functions			Finan?ní funkce
##
ACCRINT			= ACCRINT		##	Vrátí nahromad?ný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
ACCRINTM		= ACCRINTM		##	Vrátí nahromad?ný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
AMORDEGRC		= AMORDEGRC		##	Vrátí lineární amortizaci v ka?dém ú?etním období pomocí koeficientu amortizace.
AMORLINC		= AMORLINC		##	Vrátí lineární amortizaci v ka?dém ú?etním období.
COUPDAYBS		= COUPDAYBS		##	Vrátí po?et dn? od za?átku období placení kupón? do data splatnosti.
COUPDAYS		= COUPDAYS		##	Vrátí po?et dn? v období placení kupón?, které obsahuje den zú?tování.
COUPDAYSNC		= COUPDAYSNC		##	Vrátí po?et dn? od data zú?tování do následujícího data placení kupónu.
COUPNCD			= COUPNCD		##	Vrátí následující datum placení kupónu po datu zú?tování.
COUPNUM			= COUPNUM		##	Vrátí po?et kupón? splatných mezi datem zú?tování a datem splatnosti.
COUPPCD			= COUPPCD		##	Vrátí p?edchozí datum placení kupónu p?ed datem zú?tování.
CUMIPMT			= CUMIPMT		##	Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dv?ma obdobími.
CUMPRINC		= CUMPRINC		##	Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dv?ma obdobími p?j?ky.
DB			= ODPIS.ZRYCH		##	Vrátí odpis aktiva za ur?ité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným z?statkem.
DDB			= ODPIS.ZRYCH2		##	Vrátí odpis aktiva za ur?ité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
DISC			= DISC			##	Vrátí diskontní sazbu cenného papíru.
DOLLARDE		= DOLLARDE		##	P?evede ?ástku v korunách vyjád?enou zlomkem na ?ástku v korunách vyjád?enou desetinným ?íslem.
DOLLARFR		= DOLLARFR		##	P?evede ?ástku v korunách vyjád?enou desetinným ?íslem na ?ástku v korunách vyjád?enou zlomkem.
DURATION		= DURATION		##	Vrátí ro?ní dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami.
EFFECT			= EFFECT		##	Vrátí efektivní ro?ní úrokovou sazbu.
FV			= BUDHODNOTA		##	Vrátí budoucí hodnotu investice.
FVSCHEDULE		= FVSCHEDULE		##	Vrátí budoucí hodnotu po?áte?ní jistiny po pou?ití série sazeb slo?itého úroku.
INTRATE			= INTRATE		##	Vrátí úrokovou sazbu pln? investovaného cenného papíru.
IPMT			= PLATBA.ÚROK		##	Vrátí vý?ku úroku investice za dané období.
IRR			= MÍRA.VÝNOSNOSTI	##	Vrátí vnit?ní výnosové procento série pen??ních tok?.
ISPMT			= ISPMT			##	Vypo?te vý?i úroku z investice zaplaceného b?hem ur?itého období.
MDURATION		= MDURATION		##	Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnot? 100 K?.
MIRR			= MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI	##	Vrátí vnit?ní sazbu výnosu, p?i?em? kladné a záporné hodnoty pen??ních prost?edk? jsou financovány podle r?zných sazeb.
NOMINAL			= NOMINAL		##	Vrátí nominální ro?ní úrokovou sazbu.
NPER			= PO?ET.OBDOBÍ		##	Vrátí po?et období pro investici.
NPV			= ?ISTÁ.SOU?HODNOTA	##	Vrátí ?istou sou?asnou hodnotu investice vypo?ítanou na základ? série pravidelných pen??ních tok? a diskontní sazby.
ODDFPRICE		= ODDFPRICE		##	Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot? 100 K? s odli?ným prvním obdobím.
ODDFYIELD		= ODDFYIELD		##	Vrátí výnos cenného papíru s odli?ným prvním obdobím.
ODDLPRICE		= ODDLPRICE		##	Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot? 100 K? s odli?ným posledním obdobím.
ODDLYIELD		= ODDLYIELD		##	Vrátí výnos cenného papíru s odli?ným posledním obdobím.
PMT			= PLATBA		##	Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity.
PPMT			= PLATBA.ZÁKLAD		##	Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období.
PRICE			= PRICE			##	Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot? 100 K?, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
PRICEDISC		= PRICEDISC		##	Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnot? 100 K?.
PRICEMAT		= PRICEMAT		##	Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnot? 100 K?, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.
PV			= SOU?HODNOTA		##	Vrátí sou?asnou hodnotu investice.
RATE			= ÚROKOVÁ.MÍRA		##	Vrátí úrokovou sazbu vzta?enou na období anuity.
RECEIVED		= RECEIVED		##	Vrátí ?ástku obdr?enou k datu splatnosti pln? investovaného cenného papíru.
SLN			= ODPIS.LIN		##	Vrátí p?ímé odpisy aktiva pro jedno období.
SYD			= ODPIS.NELIN		##	Vrátí sm?rné ?íslo ro?ních odpis? aktiva pro zadané období.
TBILLEQ			= TBILLEQ		##	Vrátí výnos sm?nky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace.
TBILLPRICE		= TBILLPRICE		##	Vrátí cenu sm?nky státní pokladny o nominální hodnot? 100 K?.
TBILLYIELD		= TBILLYIELD		##	Vrátí výnos sm?nky státní pokladny.
VDB			= ODPIS.ZA.INT		##	Vrátí odpis aktiva pro ur?ité období nebo ?ást období pomocí degresivní metody odpisu.
XIRR			= XIRR			##	Vrátí vnit?ní výnosnost pro harmonogram pen??ních tok?, který nemusí být nutn? periodický.
XNPV			= XNPV			##	Vrátí ?istou sou?asnou hodnotu pro harmonogram pen??ních tok?, který nemusí být nutn? periodický.
YIELD			= YIELD			##	Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech.
YIELDDISC		= YIELDDISC		##	Vrátí ro?ní výnos diskontního cenného papíru, nap?íklad sm?nky státní pokladny.
YIELDMAT		= YIELDMAT		##	Vrátí ro?ní výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.


##
##	Information functions			Informa?ní funkce
##
CELL			= POLÍ?KO		##	Vrátí informace o formátování, umíst?ní nebo obsahu bu?ky.
ERROR.TYPE		= CHYBA.TYP		##	Vrátí ?íslo odpovídající typu chyby.
INFO			= O.PROST?EDÍ		##	Vrátí informace o aktuálním pracovním prost?edí.
ISBLANK			= JE.PRÁZDNÉ		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud se argument hodnota odkazuje na prázdnou bu?ku.
ISERR			= JE.CHYBA		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota (krom? #N/A).
ISERROR			= JE.CHYBHODN		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota libovolná chybová hodnota.
ISEVEN			= ISEVEN		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je ?íslo sudé.
ISLOGICAL		= JE.LOGHODN		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota logická hodnota.
ISNA			= JE.NEDEF		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota chybová hodnota #N/A.
ISNONTEXT		= JE.NETEXT		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud argument hodnota není text.
ISNUMBER		= JE.?ÍSLO		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota ?íslo.
ISODD			= ISODD			##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je ?íslo liché.
ISREF			= JE.ODKAZ		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota odkaz.
ISTEXT			= JE.TEXT		##	Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud je argument hodnota text.
N			= N			##	Vrátí hodnotu p?evedenou na ?íslo.
NA			= NEDEF			##	Vrátí chybovou hodnotu #N/A.
TYPE			= TYP			##	Vrátí ?íslo ozna?ující datový typ hodnoty.


##
##	Logical functions			Logické funkce
##
AND			= A			##	Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li v?echny argumenty hodnotu PRAVDA.
FALSE			= NEPRAVDA		##	Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.
IF			= KDY?			##	Ur?í, který logický test má prob?hnout.
IFERROR			= IFERROR		##	Pokud je vzorec vyhodnocen jako chyba, vrátí zadanou hodnotu. V opa?ném p?ípad? vrátí výsledek vzorce.
NOT			= NE			##	Provede logickou negaci argumentu funkce.
OR			= NEBO			##	Vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespo? jeden argument roven hodnot? PRAVDA.
TRUE			= PRAVDA		##	Vrátí logickou hodnotu PRAVDA.


##
##	Lookup and reference functions		Vyhledávací funkce
##
ADDRESS			= ODKAZ			##	Vrátí textový odkaz na jednu bu?ku listu.
AREAS			= PO?ET.BLOK?		##	Vrátí po?et oblastí v odkazu.
CHOOSE			= ZVOLIT		##	Zvolí hodnotu ze seznamu hodnot.
COLUMN			= SLOUPEC		##	Vrátí ?íslo sloupce odkazu.
COLUMNS			= SLOUPCE		##	Vrátí po?et sloupc? v odkazu.
HLOOKUP			= VVYHLEDAT		##	Prohledá horní ?ádek matice a vrátí hodnotu ur?ené bu?ky.
HYPERLINK		= HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ	##	Vytvo?í zástupce nebo odkaz, který otev?e dokument ulo?ený na sí?ovém serveru, v síti intranet nebo Internet.
INDEX			= INDEX			##	Pomocí rejst?íku zvolí hodnotu z odkazu nebo matice.
INDIRECT		= NEP?ÍMÝ.ODKAZ		##	Vrátí odkaz ur?ený textovou hodnotou.
LOOKUP			= VYHLEDAT		##	Vyhledá hodnoty ve vektoru nebo matici.
MATCH			= POZVYHLEDAT		##	Vyhledá hodnoty v odkazu nebo matici.
OFFSET			= POSUN			##	Vrátí posun odkazu od zadaného odkazu.
ROW			= ?ÁDEK			##	Vrátí ?íslo ?ádku odkazu.
ROWS			= ?ÁDKY			##	Vrátí po?et ?ádk? v odkazu.
RTD			= RTD			##	Na?te data reálného ?asu z programu, který podporuje automatizaci modelu COM (Automatizace: Zp?sob práce s objekty ur?ité aplikace z jiné aplikace nebo nástroje pro vývoj. Automatizace (d?íve nazývaná automatizace OLE) je po?íta?ovým standardem a je funkcí modelu COM (Component Object Model).).
TRANSPOSE		= TRANSPOZICE		##	Vrátí transponovanou matici.
VLOOKUP			= SVYHLEDAT		##	Prohledá první sloupec matice, p?esune kurzor v ?ádku a vrátí hodnotu bu?ky.


##
##	Math and trigonometry functions		Matematické a trigonometrické funkce
##
ABS			= ABS			##	Vrátí absolutní hodnotu ?ísla.
ACOS			= ARCCOS		##	Vrátí arkuskosinus ?ísla.
ACOSH			= ARCCOSH		##	Vrátí hyperbolický arkuskosinus ?ísla.
ASIN			= ARCSIN		##	Vrátí arkussinus ?ísla.
ASINH			= ARCSINH		##	Vrátí hyperbolický arkussinus ?ísla.
ATAN			= ARCTG			##	Vrátí arkustangens ?ísla.
ATAN2			= ARCTG2		##	Vrátí arkustangens x-ové a y-ové sou?adnice.
ATANH			= ARCTGH		##	Vrátí hyperbolický arkustangens ?ísla.
CEILING			= ZAOKR.NAHORU		##	Zaokrouhlí ?íslo na nejbli??í celé ?íslo nebo na nejbli??í násobek zadané hodnoty.
COMBIN			= KOMBINACE		##	Vrátí po?et kombinací pro daný po?et polo?ek.
COS			= COS			##	Vrátí kosinus ?ísla.
COSH			= COSH			##	Vrátí hyperbolický kosinus ?ísla.
DEGREES			= DEGREES		##	P?evede radiány na stupn?.
EVEN			= ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ	##	Zaokrouhlí ?íslo nahoru na nejbli??í celé sudé ?íslo.
EXP			= EXP			##	Vrátí základ p?irozeného logaritmu e umocn?ný na zadané ?íslo.
FACT			= FAKTORIÁL		##	Vrátí faktoriál ?ísla.
FACTDOUBLE		= FACTDOUBLE		##	Vrátí dvojitý faktoriál ?ísla.
FLOOR			= ZAOKR.DOL?		##	Zaokrouhlí ?íslo dol?, sm?rem k nule.
GCD			= GCD			##	Vrátí nejv?t?í spole?ný d?litel.
INT			= CELÁ.?ÁST		##	Zaokrouhlí ?íslo dol? na nejbli??í celé ?íslo.
LCM			= LCM			##	Vrátí nejmen?í spole?ný násobek.
LN			= LN			##	Vrátí p?irozený logaritmus ?ísla.
LOG			= LOGZ			##	Vrátí logaritmus ?ísla p?i zadaném základu.
LOG10			= LOG			##	Vrátí dekadický logaritmus ?ísla.
MDETERM			= DETERMINANT		##	Vrátí determinant matice.
MINVERSE		= INVERZE		##	Vrátí inverzní matici.
MMULT			= SOU?IN.MATIC		##	Vrátí sou?in dvou matic.
MOD			= MOD			##	Vrátí zbytek po d?lení.
MROUND			= MROUND		##	Vrátí ?íslo zaokrouhlené na po?adovaný násobek.
MULTINOMIAL		= MULTINOMIAL		##	Vrátí mnoho?len z mno?iny ?ísel.
ODD			= ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ	##	Zaokrouhlí ?íslo nahoru na nejbli??í celé liché ?íslo.
PI			= PI			##	Vrátí hodnotu ?ísla pí.
POWER			= POWER			##	Umocní ?íslo na zadanou mocninu.
PRODUCT			= SOU?IN		##	Vynásobí argumenty funkce.
QUOTIENT		= QUOTIENT		##	Vrátí celou ?ást d?lení.
RADIANS			= RADIANS		##	P?evede stupn? na radiány.
RAND			= NÁH?ÍSLO		##	Vrátí náhodné ?íslo mezi 0 a 1.
RANDBETWEEN		= RANDBETWEEN		##	Vrátí náhodné ?íslo mezi zadanými ?ísly.
ROMAN			= ROMAN			##	P?evede arabskou ?íslici na ?ímskou ve formátu textu.
ROUND			= ZAOKROUHLIT		##	Zaokrouhlí ?íslo na zadaný po?et ?íslic.
ROUNDDOWN		= ROUNDDOWN		##	Zaokrouhlí ?íslo dol?, sm?rem k nule.
ROUNDUP			= ROUNDUP		##	Zaokrouhlí ?íslo nahoru, sm?rem od nuly.
SERIESSUM		= SERIESSUM		##	Vrátí sou?et mocninné ?ady ur?ené podle vzorce.
SIGN			= SIGN			##	Vrátí znaménko ?ísla.
SIN			= SIN			##	Vrátí sinus daného úhlu.
SINH			= SINH			##	Vrátí hyperbolický sinus ?ísla.
SQRT			= ODMOCNINA		##	Vrátí kladnou druhou odmocninu.
SQRTPI			= SQRTPI		##	Vrátí druhou odmocninu výrazu (?íslo * pí).
SUBTOTAL		= SUBTOTAL		##	Vrátí souhrn v seznamu nebo databázi.
SUM			= SUMA			##	Se?te argumenty funkce.
SUMIF			= SUMIF			##	Se?te bu?ky vybrané podle zadaných kritérií.
SUMIFS			= SUMIFS		##	Se?te bu?ky ur?ené více zadanými podmínkami.
SUMPRODUCT		= SOU?IN.SKALÁRNÍ	##	Vrátí sou?et sou?in? odpovídajících prvk? matic.
SUMSQ			= SUMA.?TVERC?		##	Vrátí sou?et ?tverc? argument?.
SUMX2MY2		= SUMX2MY2		##	Vrátí sou?et rozdílu ?tverc? odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMX2PY2		= SUMX2PY2		##	Vrátí sou?et sou?tu ?tverc? odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
SUMXMY2			= SUMXMY2		##	Vrátí sou?et ?tverc? rozdíl? odpovídajících hodnot ve dvou maticích.
TAN			= TGTG			##	Vrátí tangens ?ísla.
TANH			= TGH			##	Vrátí hyperbolický tangens ?ísla.
TRUNC			= USEKNOUT		##	Zkrátí ?íslo na celé ?íslo.


##
##	Statistical functions			Statistické funkce
##
AVEDEV			= PR?MODCHYLKA		##	Vrátí pr?m?rnou hodnotu absolutních odchylek datových bod? od jejich st?ední hodnoty.
AVERAGE			= PR?M?R		##	Vrátí pr?m?rnou hodnotu argument?.
AVERAGEA		= AVERAGEA		##	Vrátí pr?m?rnou hodnotu argument? v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
AVERAGEIF		= AVERAGEIF		##	Vrátí pr?m?rnou hodnotu (aritmetický pr?m?r) v?ech bun?k v oblasti, které vyhovují p?íslu?né podmínce.
AVERAGEIFS		= AVERAGEIFS		##	Vrátí pr?m?rnou hodnotu (aritmetický pr?m?r) v?ech bun?k vyhovujících n?kolika podmínkám.
BETADIST		= BETADIST		##	Vrátí hodnotu sou?tového rozd?lení beta.
BETAINV			= BETAINV		##	Vrátí inverzní hodnotu sou?tového rozd?lení pro zadané rozd?lení beta.
BINOMDIST		= BINOMDIST		##	Vrátí hodnotu binomického rozd?lení pravd?podobnosti jednotlivých veli?in.
CHIDIST			= CHIDIST		##	Vrátí jednostrannou pravd?podobnost rozd?lení chí-kvadrát.
CHIINV			= CHIINV		##	Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribu?ní funkci jednostranné pravd?podobnosti rozd?lení chí-kvadrát.
CHITEST			= CHITEST		##	Vrátí test nezávislosti.
CONFIDENCE		= CONFIDENCE		##	Vrátí interval spolehlivosti pro st?ední hodnotu základního souboru.
CORREL			= CORREL		##	Vrátí korela?ní koeficient mezi dv?ma mno?inami dat.
COUNT			= PO?ET			##	Vrátí po?et ?ísel v seznamu argument?.
COUNTA			= PO?ET2		##	Vrátí po?et hodnot v seznamu argument?.
COUNTBLANK		= COUNTBLANK		##	Spo?ítá po?et prázdných bun?k v oblasti.
COUNTIF			= COUNTIF		##	Spo?ítá bu?ky v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím.
COUNTIFS		= COUNTIFS		##	Spo?ítá bu?ky v oblasti, které odpovídají více kritériím.
COVAR			= COVAR			##	Vrátí hodnotu kovariance, pr?m?rnou hodnotu sou?in? párových odchylek
CRITBINOM		= CRITBINOM		##	Vrátí nejmen?í hodnotu, pro kterou má sou?tové binomické rozd?lení hodnotu v?t?í nebo rovnu hodnot? kritéria.
DEVSQ			= DEVSQ			##	Vrátí sou?et ?tverc? odchylek.
EXPONDIST		= EXPONDIST		##	Vrátí hodnotu exponenciálního rozd?lení.
FDIST			= FDIST			##	Vrátí hodnotu rozd?lení pravd?podobnosti F.
FINV			= FINV			##	Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribu?ní funkci rozd?lení F.
FISHER			= FISHER		##	Vrátí hodnotu Fisherovy transformace.
FISHERINV		= FISHERINV		##	Vrátí hodnotu inverzní funkce k Fisherov? transformaci.
FORECAST		= FORECAST		##	Vrátí hodnotu lineárního trendu.
FREQUENCY		= ?ETNOSTI		##	Vrátí ?etnost rozd?lení jako svislou matici.
FTEST			= FTEST			##	Vrátí výsledek F-testu.
GAMMADIST		= GAMMADIST		##	Vrátí hodnotu rozd?lení gama.
GAMMAINV		= GAMMAINV		##	Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribu?ní funkci sou?tového rozd?lení gama.
GAMMALN			= GAMMALN		##	Vrátí p?irozený logaritmus funkce gama, ?(x).
GEOMEAN			= GEOMEAN		##	Vrátí geometrický pr?m?r.
GROWTH			= LOGLINTREND		##	Vrátí hodnoty exponenciálního trendu.
HARMEAN			= HARMEAN		##	Vrátí harmonický pr?m?r.
HYPGEOMDIST		= HYPGEOMDIST		##	Vrátí hodnotu hypergeometrického rozd?lení.
INTERCEPT		= INTERCEPT		##	Vrátí úsek lineární regresní ?áry.
KURT			= KURT			##	Vrátí hodnotu excesu mno?iny dat.
LARGE			= LARGE			##	Vrátí k-tou nejv?t?í hodnotu mno?iny dat.
LINEST			= LINREGRESE		##	Vrátí parametry lineárního trendu.
LOGEST			= LOGLINREGRESE		##	Vrátí parametry exponenciálního trendu.
LOGINV			= LOGINV		##	Vrátí inverzní funkci k distribu?ní funkci logaritmicko-normálního rozd?lení.
LOGNORMDIST		= LOGNORMDIST		##	Vrátí hodnotu sou?tového logaritmicko-normálního rozd?lení.
MAX			= MAX			##	Vrátí maximální hodnotu seznamu argument?.
MAXA			= MAXA			##	Vrátí maximální hodnotu seznamu argument? v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
MEDIAN			= MEDIAN		##	Vrátí st?ední hodnotu zadaných ?ísel.
MIN			= MIN			##	Vrátí minimální hodnotu seznamu argument?.
MINA			= MINA			##	Vrátí nejmen?í hodnotu v seznamu argument? v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
MODE			= MODE			##	Vrátí hodnotu, která se v mno?in? dat vyskytuje nej?ast?ji.
NEGBINOMDIST		= NEGBINOMDIST		##	Vrátí hodnotu negativního binomického rozd?lení.
NORMDIST		= NORMDIST		##	Vrátí hodnotu normálního sou?tového rozd?lení.
NORMINV			= NORMINV		##	Vrátí inverzní funkci k funkci normálního sou?tového rozd?lení.
NORMSDIST		= NORMSDIST		##	Vrátí hodnotu standardního normálního sou?tového rozd?lení.
NORMSINV		= NORMSINV		##	Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního sou?tového rozd?lení.
PEARSON			= PEARSON		##	Vrátí Pearson?v výsledný momentový korela?ní koeficient.
PERCENTILE		= PERCENTIL		##	Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.
PERCENTRANK		= PERCENTRANK		##	Vrátí po?adí hodnoty v mno?in? dat vyjád?ené procentuální ?ástí mno?iny dat.
PERMUT			= PERMUTACE		##	Vrátí po?et permutací pro zadaný po?et objekt?.
POISSON			= POISSON		##	Vrátí hodnotu distribu?ní funkce Poissonova rozd?lení.
PROB			= PROB			##	Vrátí pravd?podobnost výskytu hodnot v oblasti mezi dv?ma mezními hodnotami.
QUARTILE		= QUARTIL		##	Vrátí hodnotu kvartilu mno?iny dat.
RANK			= RANK			##	Vrátí po?adí ?ísla v seznamu ?ísel.
RSQ			= RKQ			##	Vrátí druhou mocninu Pearsonova výsledného momentového korela?ního koeficientu.
SKEW			= SKEW			##	Vrátí ze?ikmení rozd?lení.
SLOPE			= SLOPE			##	Vrátí sm?rnici lineární regresní ?áry.
SMALL			= SMALL			##	Vrátí k-tou nejmen?í hodnotu mno?iny dat.
STANDARDIZE		= STANDARDIZE		##	Vrátí normalizovanou hodnotu.
STDEV			= SMODCH.VÝB?R		##	Vypo?te sm?rodatnou odchylku výb?ru.
STDEVA			= STDEVA		##	Vypo?te sm?rodatnou odchylku výb?ru v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
STDEVP			= SMODCH		##	Vypo?te sm?rodatnou odchylku základního souboru.
STDEVPA			= STDEVPA		##	Vypo?te sm?rodatnou odchylku základního souboru v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
STEYX			= STEYX			##	Vrátí standardní chybu p?edpov?zené hodnoty y pro ka?dou hodnotu x v regresi.
TDIST			= TDIST			##	Vrátí hodnotu Studentova t-rozd?lení.
TINV			= TINV			##	Vrátí inverzní funkci k distribu?ní funkci Studentova t-rozd?lení.
TREND			= LINTREND		##	Vrátí hodnoty lineárního trendu.
TRIMMEAN		= TRIMMEAN		##	Vrátí st?ední hodnotu vnit?ní ?ásti mno?iny dat.
TTEST			= TTEST			##	Vrátí pravd?podobnost spojenou se Studentovým t-testem.
VAR			= VAR.VÝB?R		##	Vypo?te rozptyl výb?ru.
VARA			= VARA			##	Vypo?te rozptyl výb?ru v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
VARP			= VAR			##	Vypo?te rozptyl základního souboru.
VARPA			= VARPA			##	Vypo?te rozptyl základního souboru v?etn? ?ísel, textu a logických hodnot.
WEIBULL			= WEIBULL		##	Vrátí hodnotu Weibullova rozd?lení.
ZTEST			= ZTEST			##	Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu.


##
##	Text functions				Textové funkce
##
ASC			= ASC			##	Zm?ní znaky s plnou ?í?kou (dvoubajtové)v ?et?zci znak? na znaky s polovi?ní ?í?kou (jednobajtové).
BAHTTEXT		= BAHTTEXT		##	P?evede ?íslo na text ve formátu, m?ny ß (baht).
CHAR			= ZNAK			##	Vrátí znak ur?ený ?íslem kódu.
CLEAN			= VY?ISTIT		##	Odebere z textu v?echny netisknutelné znaky.
CODE			= KÓD			##	Vrátí ?íselný kód prvního znaku zadaného textového ?et?zce.
CONCATENATE		= CONCATENATE		##	Spojí n?kolik textových polo?ek do jedné.
DOLLAR			= K?			##	P?evede ?íslo na text ve formátu m?ny K? (?eská koruna).
EXACT			= STEJNÉ		##	Zkontroluje, zda jsou dv? textové hodnoty shodné.
FIND			= NAJÍT			##	Nalezne textovou hodnotu uvnit? jiné (rozli?uje malá a velká písmena).
FINDB			= FINDB			##	Nalezne textovou hodnotu uvnit? jiné (rozli?uje malá a velká písmena).
FIXED			= ZAOKROUHLIT.NA.TEXT	##	Zformátuje ?íslo jako text s pevným po?tem desetinných míst.
JIS			= JIS			##	Zm?ní znaky s polovi?ní ?í?kou (jednobajtové) v ?et?zci znak? na znaky s plnou ?í?kou (dvoubajtové).
LEFT			= ZLEVA			##	Vrátí první znaky textové hodnoty umíst?né nejvíce vlevo.
LEFTB			= LEFTB			##	Vrátí první znaky textové hodnoty umíst?né nejvíce vlevo.
LEN			= DÉLKA			##	Vrátí po?et znak? textového ?et?zce.
LENB			= LENB			##	Vrátí po?et znak? textového ?et?zce.
LOWER			= MALÁ			##	P?evede text na malá písmena.
MID			= ?ÁST			##	Vrátí ur?itý po?et znak? textového ?et?zce po?ínaje zadaným místem.
MIDB			= MIDB			##	Vrátí ur?itý po?et znak? textového ?et?zce po?ínaje zadaným místem.
PHONETIC		= ZVUKOVÉ		##	Extrahuje fonetické znaky (furigana) z textového ?et?zce.
PROPER			= VELKÁ2		##	P?evede první písmeno ka?dého slova textové hodnoty na velké.
REPLACE			= NAHRADIT		##	Nahradí znaky uvnit? textu.
REPLACEB		= NAHRADITB		##	Nahradí znaky uvnit? textu.
REPT			= OPAKOVAT		##	Zopakuje text podle zadaného po?tu opakování.
RIGHT			= ZPRAVA		##	Vrátí první znaky textové hodnoty umíst?né nejvíce vpravo.
RIGHTB			= RIGHTB		##	Vrátí první znaky textové hodnoty umíst?né nejvíce vpravo.
SEARCH			= HLEDAT		##	Nalezne textovou hodnotu uvnit? jiné (malá a velká písmena nejsou rozli?ována).
SEARCHB			= SEARCHB		##	Nalezne textovou hodnotu uvnit? jiné (malá a velká písmena nejsou rozli?ována).
SUBSTITUTE		= DOSADIT		##	V textovém ?et?zci nahradí starý text novým.
T			= T			##	P?evede argumenty na text.
TEXT			= HODNOTA.NA.TEXT	##	Zformátuje ?íslo a p?evede ho na text.
TRIM			= PRO?ISTIT		##	Odstraní z textu mezery.
UPPER			= VELKÁ			##	P?evede text na velká písmena.
VALUE			= HODNOTA		##	P?evede textový argument na ?íslo.

For more information send a message to info at phpclasses dot org.