File: application/third_party/PHPExcel/locale/da/functions

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  PHP Thesis Proposal Hub  >  application/third_party/PHPExcel/locale/da/functions  >  Download  
File: application/third_party/PHPExcel/locale/da/functions
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Thesis Proposal Hub
Store and publish research thesis documents
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 32,614 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
##
## PHPExcel
##

## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel
##
## This library is free software; you can redistribute it and/or
## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
## License as published by the Free Software Foundation; either
## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
##
## This library is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
## Lesser General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
## License along with this library; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
##
## @category  PHPExcel
## @package  PHPExcel_Calculation
## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel)
## @license  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt	LGPL
## @version  ##VERSION##, ##DATE##
##
## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/
##
##


##
##	Add-in and Automation functions			Tilføjelsesprogram- og automatiseringsfunktioner
##
GETPIVOTDATA		= HENTPIVOTDATA			##	Returnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport


##
##	Cube functions					Kubefunktioner
##
CUBEKPIMEMBER		= KUBE.KPI.MEDLEM		##	Returnerer navn, egenskab og mål for en KPI-indikator og viser navnet og egenskaben i cellen. En KPI-indikator er en målbar størrelse, f.eks. bruttooverskud pr. måned eller personaleudskiftning pr. kvartal, der bruges til at overvåge en organisations præstationer.
CUBEMEMBER		= KUBE.MEDLEM			##	Returnerer et medlem eller en tupel fra kubehierarkiet. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.
CUBEMEMBERPROPERTY	= KUBEMEDLEM.EGENSKAB		##	Returnerer værdien af en egenskab for et medlem i kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og returnere den angivne egenskab for medlemmet.
CUBERANKEDMEMBER	= KUBEMEDLEM.RANG		##	Returnerer det n'te eller rangordnede medlem i et sæt. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et sæt, f.eks. topsælgere eller de 10 bedste elever.
CUBESET			= KUBESÆT			##	Definerer et beregnet sæt medlemmer eller tupler ved at sende et sætudtryk til kuben på serveren, som opretter sættet og returnerer det til Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT		= KUBESÆT.TÆL			##	Returnerer antallet af elementer i et sæt.
CUBEVALUE		= KUBEVÆRDI			##	Returnerer en sammenlagt (aggregeret) værdi fra en kube.


##
##	Database functions				Databasefunktioner
##
DAVERAGE		= DMIDDEL			##	Returnerer gennemsnittet af markerede databaseposter
DCOUNT			= DTÆL				##	Tæller de celler, der indeholder tal, i en database
DCOUNTA			= DTÆLV				##	Tæller udfyldte celler i en database
DGET			= DHENT				##	Uddrager en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database
DMAX			= DMAKS				##	Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter
DMIN			= DMIN				##	Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter
DPRODUCT		= DPRODUKT			##	Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database
DSTDEV			= DSTDAFV			##	Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter
DSTDEVP			= DSTDAFVP			##	Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter
DSUM			= DSUM				##	Sammenlægger de tal i feltkolonnen i databasen, der opfylder kriterierne
DVAR			= DVARIANS			##	Beregner varians baseret på en stikprøve af markerede databaseposter
DVARP			= DVARIANSP			##	Beregner varians baseret på hele populationen af markerede databaseposter


##
##	Date and time functions				Dato- og klokkeslætsfunktioner
##
DATE			= DATO				##	Returnerer serienummeret for en bestemt dato
DATEVALUE		= DATOVÆRDI			##	Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer
DAY			= DAG				##	Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAYS360			= DAGE360			##	Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage
EDATE			= EDATO				##	Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før eller efter startdatoen
EOMONTH			= SLUT.PÅ.MÅNED			##	Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder
HOUR			= TIME				##	Konverterer et serienummer til en time
MINUTE			= MINUT				##	Konverterer et serienummer til et minut
MONTH			= MÅNED				##	Konverterer et serienummer til en måned
NETWORKDAYS		= ANTAL.ARBEJDSDAGE		##	Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer
NOW			= NU				##	Returnerer serienummeret for den aktuelle dato eller det aktuelle klokkeslæt
SECOND			= SEKUND			##	Konverterer et serienummer til et sekund
TIME			= KLOKKESLÆT			##	Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt
TIMEVALUE		= TIDSVÆRDI			##	Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer
TODAY			= IDAG				##	Returnerer serienummeret for dags dato
WEEKDAY			= UGEDAG			##	Konverterer et serienummer til en ugedag
WEEKNUM			= UGE.NR			##	Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året
WORKDAY			= ARBEJDSDAG			##	Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage
YEAR			= ÅR				##	Konverterer et serienummer til et år
YEARFRAC		= ÅR.BRØK			##	Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato


##
##	Engineering functions				Tekniske funktioner
##
BESSELI			= BESSELI			##	Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)
BESSELJ			= BESSELJ			##	Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELK			= BESSELK			##	Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)
BESSELY			= BESSELY			##	Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)
BIN2DEC			= BIN.TIL.DEC			##	Konverterer et binært tal til et decimaltal
BIN2HEX			= BIN.TIL.HEX			##	Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal
BIN2OCT			= BIN.TIL.OKT			##	Konverterer et binært tal til et oktaltal.
COMPLEX			= KOMPLEKS			##	Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal
CONVERT			= KONVERTER			##	Konverterer et tal fra én måleenhed til en anden
DEC2BIN			= DEC.TIL.BIN			##	Konverterer et decimaltal til et binært tal
DEC2HEX			= DEC.TIL.HEX			##	Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal
DEC2OCT			= DEC.TIL.OKT			##	Konverterer et decimaltal til et oktaltal
DELTA			= DELTA				##	Tester, om to værdier er ens
ERF			= FEJLFUNK			##	Returner fejlfunktionen
ERFC			= FEJLFUNK.KOMP			##	Returnerer den komplementære fejlfunktion
GESTEP			= GETRIN			##	Tester, om et tal er større end en grænseværdi
HEX2BIN			= HEX.TIL.BIN			##	Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal
HEX2DEC			= HEX.TIL.DEC			##	Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal
HEX2OCT			= HEX.TIL.OKT			##	Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal
IMABS			= IMAGABS			##	Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal
IMAGINARY		= IMAGINÆR			##	Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal
IMARGUMENT		= IMAGARGUMENT			##	Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer
IMCONJUGATE		= IMAGKONJUGERE			##	Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal
IMCOS			= IMAGCOS			##	Returnerer et komplekst tals cosinus
IMDIV			= IMAGDIV			##	Returnerer kvotienten for to komplekse tal
IMEXP			= IMAGEKSP			##	Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion
IMLN			= IMAGLN			##	Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme
IMLOG10			= IMAGLOG10			##	Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (titalslogaritme)
IMLOG2			= IMAGLOG2			##	Returnerer et komplekst tals sædvanlige logaritme (totalslogaritme)
IMPOWER			= IMAGPOTENS			##	Returnerer et komplekst tal opløftet i en heltalspotens
IMPRODUCT		= IMAGPRODUKT			##	Returnerer produktet af komplekse tal
IMREAL			= IMAGREELT			##	Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal
IMSIN			= IMAGSIN			##	Returnerer et komplekst tals sinus
IMSQRT			= IMAGKVROD			##	Returnerer et komplekst tals kvadratrod
IMSUB			= IMAGSUB			##	Returnerer forskellen mellem to komplekse tal
IMSUM			= IMAGSUM			##	Returnerer summen af komplekse tal
OCT2BIN			= OKT.TIL.BIN			##	Konverterer et oktaltal til et binært tal
OCT2DEC			= OKT.TIL.DEC			##	Konverterer et oktaltal til et decimaltal
OCT2HEX			= OKT.TIL.HEX			##	Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal


##
##	Financial functions				Finansielle funktioner
##
ACCRINT			= PÅLØBRENTE			##	Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
ACCRINTM		= PÅLØBRENTE.UDLØB		##	Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb
AMORDEGRC		= AMORDEGRC			##	Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode ved hjælp af en afskrivningskoefficient
AMORLINC		= AMORLINC			##	Returnerer afskrivningsbeløbet for hver regnskabsperiode
COUPDAYBS		= KUPONDAGE.SA			##	Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen
COUPDAYS		= KUPONDAGE.A			##	Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen
COUPDAYSNC		= KUPONDAGE.ANK			##	Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen
COUPNCD			= KUPONDAG.NÆSTE		##	Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen
COUPNUM			= KUPONBETALINGER		##	Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen
COUPPCD			= KUPONDAG.FORRIGE		##	Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen
CUMIPMT			= AKKUM.RENTE			##	Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder
CUMPRINC		= AKKUM.HOVEDSTOL		##	Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder
DB			= DB				##	Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden
DDB			= DSA				##	Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver
DISC			= DISKONTO			##	Returnerer et værdipapirs diskonto
DOLLARDE		= KR.DECIMAL			##	Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal
DOLLARFR		= KR.BRØK			##	Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk
DURATION		= VARIGHED			##	Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
EFFECT			= EFFEKTIV.RENTE		##	Returnerer den årlige effektive rente
FV			= FV				##	Returnerer fremtidsværdien af en investering
FVSCHEDULE		= FVTABEL			##	Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser
INTRATE			= RENTEFOD			##	Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir
IPMT			= R.YDELSE			##	Returnerer renten fra en investering for en given periode
IRR			= IA				##	Returnerer den interne rente for en række pengestrømme
ISPMT			= ISPMT				##	Beregner den betalte rente i løbet af en bestemt investeringsperiode
MDURATION		= MVARIGHED			##	Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100
MIRR			= MIA				##	Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente
NOMINAL			= NOMINEL			##	Returnerer den årlige nominelle rente
NPER			= NPER				##	Returnerer antallet af perioder for en investering
NPV			= NUTIDSVÆRDI			##	Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats
ODDFPRICE		= ULIGE.KURS.PÅLYDENDE		##	Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode
ODDFYIELD		= ULIGE.FØRSTE.AFKAST		##	Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode
ODDLPRICE		= ULIGE.SIDSTE.KURS		##	Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode
ODDLYIELD		= ULIGE.SIDSTE.AFKAST		##	Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode
PMT			= YDELSE			##	Returnerer renten fra en investering for en given periode
PPMT			= H.YDELSE			##	Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode
PRICE			= KURS				##	Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
PRICEDISC		= KURS.DISKONTO			##	Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir
PRICEMAT		= KURS.UDLØB			##	Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb
PV			= NV				##	Returnerer den nuværende værdi af en investering
RATE			= RENTE				##	Returnerer renten i hver periode for en annuitet
RECEIVED		= MODTAGET.VED.UDLØB		##	Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir
SLN			= LA				##	Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode
SYD			= ÅRSAFSKRIVNING		##	Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode
TBILLEQ			= STATSOBLIGATION		##	Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation
TBILLPRICE		= STATSOBLIGATION.KURS		##	Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation
TBILLYIELD		= STATSOBLIGATION.AFKAST	##	Returnerer en afkastet på en statsobligation
VDB			= VSA				##	Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden
XIRR			= INTERN.RENTE			##	Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
XNPV			= NETTO.NUTIDSVÆRDI		##	Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
YIELD			= AFKAST			##	Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
YIELDDISC		= AFKAST.DISKONTO		##	Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation
YIELDMAT		= AFKAST.UDLØBSDATO		##	Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb


##
##	Information functions				Informationsfunktioner
##
CELL			= CELLE				##	Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle
ERROR.TYPE		= FEJLTYPE			##	Returnerer et tal, der svarer til en fejltype
INFO			= INFO				##	Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø
ISBLANK			= ER.TOM			##	Returnerer SAND, hvis værdien er tom
ISERR			= ER.FJL			##	Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi undtagen #I/T
ISERROR			= ER.FEJL			##	Returnerer SAND, hvis værdien er en fejlværdi
ISEVEN			= ER.LIGE			##	Returnerer SAND, hvis tallet er lige
ISLOGICAL		= ER.LOGISK			##	Returnerer SAND, hvis værdien er en logisk værdi
ISNA			= ER.IKKE.TILGÆNGELIG		##	Returnerer SAND, hvis værdien er fejlværdien #I/T
ISNONTEXT		= ER.IKKE.TEKST			##	Returnerer SAND, hvis værdien ikke er tekst
ISNUMBER		= ER.TAL			##	Returnerer SAND, hvis værdien er et tal
ISODD			= ER.ULIGE			##	Returnerer SAND, hvis tallet er ulige
ISREF			= ER.REFERENCE			##	Returnerer SAND, hvis værdien er en reference
ISTEXT			= ER.TEKST			##	Returnerer SAND, hvis værdien er tekst
N			= TAL				##	Returnerer en værdi konverteret til et tal
NA			= IKKE.TILGÆNGELIG		##	Returnerer fejlværdien #I/T
TYPE			= VÆRDITYPE			##	Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi


##
##	Logical functions				Logiske funktioner
##
AND			= OG				##	Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande
FALSE			= FALSK				##	Returnerer den logiske værdi FALSK
IF			= HVIS				##	Angiver en logisk test, der skal udføres
IFERROR			= HVIS.FEJL			##	Returnerer en værdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen
NOT			= IKKE				##	Vender argumentets logik om
OR			= ELLER				##	Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt
TRUE			= SAND				##	Returnerer den logiske værdi SAND


##
##	Lookup and reference functions			Opslags- og referencefunktioner
##
ADDRESS			= ADRESSE			##	Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark
AREAS			= OMRÅDER			##	Returnerer antallet af områder i en reference
CHOOSE			= VÆLG				##	Vælger en værdi på en liste med værdier
COLUMN			= KOLONNE			##	Returnerer kolonnenummeret i en reference
COLUMNS			= KOLONNER			##	Returnerer antallet af kolonner i en reference
HLOOKUP			= VOPSLAG			##	Søger i den øverste række af en matrix og returnerer værdien af den angivne celle
HYPERLINK		= HYPERLINK			##	Opretter en genvej kaldet et hyperlink, der åbner et dokument, som er lagret på en netværksserver, på et intranet eller på internettet
INDEX			= INDEKS			##	Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix
INDIRECT		= INDIREKTE			##	Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi
LOOKUP			= SLÅ.OP			##	Søger værdier i en vektor eller en matrix
MATCH			= SAMMENLIGN			##	Søger værdier i en reference eller en matrix
OFFSET			= FORSKYDNING			##	Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference
ROW			= RÆKKE				##	Returnerer rækkenummeret for en reference
ROWS			= RÆKKER			##	Returnerer antallet af rækker i en reference
RTD			= RTD				##	Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsværktøj. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).)
TRANSPOSE		= TRANSPONER			##	Returnerer en transponeret matrix
VLOOKUP			= LOPSLAG			##	Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi


##
##	Math and trigonometry functions			Matematiske og trigonometriske funktioner
##
ABS			= ABS				##	Returnerer den absolutte værdi af et tal
ACOS			= ARCCOS			##	Returnerer et tals arcus cosinus
ACOSH			= ARCCOSH			##	Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal
ASIN			= ARCSIN			##	Returnerer et tals arcus sinus
ASINH			= ARCSINH			##	Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal
ATAN			= ARCTAN			##	Returnerer et tals arcus tangens
ATAN2			= ARCTAN2			##	Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens
ATANH			= ARCTANH			##	Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens
CEILING			= AFRUND.LOFT			##	Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning
COMBIN			= KOMBIN			##	Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter
COS			= COS				##	Returnerer et tals cosinus
COSH			= COSH				##	Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal
DEGREES			= GRADER			##	Konverterer radianer til grader
EVEN			= LIGE				##	Runder et tal op til nærmeste lige heltal
EXP			= EKSP				##	Returnerer e opløftet til en potens af et angivet tal
FACT			= FAKULTET			##	Returnerer et tals fakultet
FACTDOUBLE		= DOBBELT.FAKULTET		##	Returnerer et tals dobbelte fakultet
FLOOR			= AFRUND.GULV			##	Runder et tal ned mod nul
GCD			= STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR	##	Returnerer den største fælles divisor
INT			= HELTAL			##	Nedrunder et tal til det nærmeste heltal
LCM			= MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM	##	Returnerer det mindste fælles multiplum
LN			= LN				##	Returnerer et tals naturlige logaritme
LOG			= LOG				##	Returnerer logaritmen for et tal på grundlag af et angivet grundtal
LOG10			= LOG10				##	Returnerer titalslogaritmen af et tal
MDETERM			= MDETERM			##	Returnerer determinanten for en matrix
MINVERSE		= MINVERT			##	Returnerer den inverse matrix for en matrix
MMULT			= MPRODUKT			##	Returnerer matrixproduktet af to matrixer
MOD			= REST				##	Returnerer restværdien fra division
MROUND			= MAFRUND			##	Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum
MULTINOMIAL		= MULTINOMIAL			##	Returnerer et multinomialt talsæt
ODD			= ULIGE				##	Runder et tal op til nærmeste ulige heltal
PI			= PI				##	Returnerer værdien af pi
POWER			= POTENS			##	Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens
PRODUCT			= PRODUKT			##	Multiplicerer argumenterne
QUOTIENT		= KVOTIENT			##	Returnerer heltalsdelen ved division
RADIANS			= RADIANER			##	Konverterer grader til radianer
RAND			= SLUMP				##	Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1
RANDBETWEEN		= SLUMP.MELLEM			##	Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives
ROMAN			= ROMERTAL			##	Konverterer et arabertal til romertal som tekst
ROUND			= AFRUND			##	Afrunder et tal til et angivet antal decimaler
ROUNDDOWN		= RUND.NED			##	Runder et tal ned mod nul
ROUNDUP			= RUND.OP			##	Runder et tal op, væk fra 0 (nul)
SERIESSUM		= SERIESUM			##	Returnerer summen af en potensserie baseret på en formel
SIGN			= FORTEGN			##	Returnerer et tals fortegn
SIN			= SIN				##	Returnerer en given vinkels sinusværdi
SINH			= SINH				##	Returnerer den hyperbolske sinus af et tal
SQRT			= KVROD				##	Returnerer en positiv kvadratrod
SQRTPI			= KVRODPI			##	Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)
SUBTOTAL		= SUBTOTAL			##	Returnerer en subtotal på en liste eller i en database
SUM			= SUM				##	Lægger argumenterne sammen
SUMIF			= SUM.HVIS			##	Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium.
SUMIFS			= SUM.HVISER			##	Lægger de celler i et område sammen, der opfylder flere kriterier.
SUMPRODUCT		= SUMPRODUKT			##	Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter
SUMSQ			= SUMKV				##	Returnerer summen af argumenternes kvadrater
SUMX2MY2		= SUMX2MY2			##	Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer
SUMX2PY2		= SUMX2PY2			##	Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer
SUMXMY2			= SUMXMY2			##	Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens værdier i to matrixer
TAN			= TAN				##	Returnerer et tals tangens
TANH			= TANH				##	Returnerer et tals hyperbolske tangens
TRUNC			= AFKORT			##	Afkorter et tal til et heltal


##
##	Statistical functions				Statistiske funktioner
##
AVEDEV			= MAD				##	Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi
AVERAGE			= MIDDEL			##	Returnerer middelværdien af argumenterne
AVERAGEA		= MIDDELV			##	Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier
AVERAGEIF		= MIDDEL.HVIS			##	Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et område
AVERAGEIFS		= MIDDEL.HVISER			##	Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelværdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier.
BETADIST		= BETAFORDELING			##	Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
BETAINV			= BETAINV			##	Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
BINOMDIST		= BINOMIALFORDELING		##	Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
CHIDIST			= CHIFORDELING			##	Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
CHIINV			= CHIINV			##	Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
CHITEST			= CHITEST			##	Foretager en test for uafhængighed
CONFIDENCE		= KONFIDENSINTERVAL		##	Returnerer et konfidensinterval for en population
CORREL			= KORRELATION			##	Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt
COUNT			= TÆL				##	Tæller antallet af tal på en liste med argumenter
COUNTA			= TÆLV				##	Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter
COUNTBLANK		= ANTAL.BLANKE			##	Tæller antallet af tomme celler i et område
COUNTIF			= TÆLHVIS			##	Tæller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et område
COUNTIFS		= TÆL.HVISER			##	Tæller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et område
COVAR			= KOVARIANS			##	Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler
CRITBINOM		= KRITBINOM			##	Returnerer den mindste værdi for x, for hvilken det gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien.
DEVSQ			= SAK				##	Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien
EXPONDIST		= EKSPFORDELING			##	Returnerer eksponentialfordelingen
FDIST			= FFORDELING			##	Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
FINV			= FINV				##	Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
FISHER			= FISHER			##	Returnerer Fisher-transformationen
FISHERINV		= FISHERINV			##	Returnerer den inverse Fisher-transformation
FORECAST		= PROGNOSE			##	Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens
FREQUENCY		= FREKVENS			##	Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor
FTEST			= FTEST				##	Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians
GAMMADIST		= GAMMAFORDELING		##	Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen
GAMMAINV		= GAMMAINV			##	Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
GAMMALN			= GAMMALN			##	Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)
GEOMEAN			= GEOMIDDELVÆRDI		##	Returnerer det geometriske gennemsnit
GROWTH			= FORØGELSE			##	Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens
HARMEAN			= HARMIDDELVÆRDI		##	Returnerer det harmoniske gennemsnit
HYPGEOMDIST		= HYPGEOFORDELING		##	Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling
INTERCEPT		= SKÆRING			##	Returnerer afskæringsværdien på y-aksen i en lineær regression
KURT			= TOPSTEJL			##	Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel
LARGE			= STOR				##	Returnerer den k'te største værdi i et datasæt
LINEST			= LINREGR			##	Returnerer parameterestimaterne for en lineær tendens
LOGEST			= LOGREGR			##	Returnerer parameterestimaterne for en eksponentiel tendens
LOGINV			= LOGINV			##	Returnerer den inverse fordelingsfunktion for lognormalfordelingen
LOGNORMDIST		= LOGNORMFORDELING		##	Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
MAX			= MAKS				##	Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter.
MAXA			= MAKSV				##	Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MEDIAN			= MEDIAN			##	Returnerer medianen for de angivne tal
MIN			= MIN				##	Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter.
MINA			= MINV				##	Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MODE			= HYPPIGST			##	Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt
NEGBINOMDIST		= NEGBINOMFORDELING		##	Returnerer den negative binomialfordeling
NORMDIST		= NORMFORDELING			##	Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
NORMINV			= NORMINV			##	Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
NORMSDIST		= STANDARDNORMFORDELING		##	Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
NORMSINV		= STANDARDNORMINV		##	Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
PEARSON			= PEARSON			##	Returnerer Pearsons korrelationskoefficient
PERCENTILE		= FRAKTIL			##	Returnerer den k'te fraktil for datasættet
PERCENTRANK		= PROCENTPLADS			##	Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
PERMUT			= PERMUT			##	Returnerer antallet af permutationer for et givet sæt objekter
POISSON			= POISSON			##	Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling
PROB			= SANDSYNLIGHED			##	Returnerer intervalsandsynligheden
QUARTILE		= KVARTIL			##	Returnerer kvartilen i et givet datasæt
RANK			= PLADS				##	Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
RSQ			= FORKLARINGSGRAD		##	Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression
SKEW			= SKÆVHED			##	Returnerer skævheden for en stokastisk variabel
SLOPE			= HÆLDNING			##	Returnerer estimatet på hældningen fra en simpel lineær regression
SMALL			= MINDSTE			##	Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet
STANDARDIZE		= STANDARDISER			##	Returnerer en standardiseret værdi
STDEV			= STDAFV			##	Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
STDEVA			= STDAFVV			##	Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
STDEVP			= STDAFVP			##	Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population
STDEVPA			= STDAFVPV			##	Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier
STEYX			= STFYX				##	Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression
TDIST			= TFORDELING			##	Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling
TINV			= TINV				##	Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling
TREND			= TENDENS			##	Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens
TRIMMEAN		= TRIMMIDDELVÆRDI		##	Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet
TTEST			= TTEST				##	Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test
VAR			= VARIANS			##	Beregner variansen på basis af en prøve
VARA			= VARIANSV			##	Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
VARP			= VARIANSP			##	Beregner variansen på basis af hele populationen
VARPA			= VARIANSPV			##	Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier
WEIBULL			= WEIBULL			##	Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen
ZTEST			= ZTEST				##	Returnerer sandsynlighedsværdien ved en en-sidet z-test


##
##	Text functions					Tekstfunktioner
##
ASC			= ASC				##	Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)
BAHTTEXT		= BAHTTEKST			##	Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)
CHAR			= TEGN				##	Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret
CLEAN			= RENS				##	Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst
CODE			= KODE				##	Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng
CONCATENATE		= SAMMENKÆDNING			##	Sammenkæder adskillige tekstelementer til ét tekstelement
DOLLAR			= KR				##	Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)
EXACT			= EKSAKT			##	Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske
FIND			= FIND				##	Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)
FINDB			= FINDB				##	Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes mellem store og små bogstaver)
FIXED			= FAST				##	Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler
JIS			= JIS				##	Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)
LEFT			= VENSTRE			##	Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi
LEFTB			= VENSTREB			##	Returnerer tegnet længst til venstre i en tekstværdi
LEN			= LÆNGDE			##	Returnerer antallet af tegn i en tekststreng
LENB			= LÆNGDEB			##	Returnerer antallet af tegn i en tekststreng
LOWER			= SMÅ.BOGSTAVER			##	Konverterer tekst til små bogstaver
MID			= MIDT				##	Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition
MIDB			= MIDTB				##	Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition
PHONETIC		= FONETISK			##	Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng
PROPER			= STORT.FORBOGSTAV		##	Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav
REPLACE			= ERSTAT			##	Erstatter tegn i tekst
REPLACEB		= ERSTATB			##	Erstatter tegn i tekst
REPT			= GENTAG			##	Gentager tekst et givet antal gange
RIGHT			= HØJRE				##	Returnerer tegnet længste til højre i en tekstværdi
RIGHTB			= HØJREB			##	Returnerer tegnet længste til højre i en tekstværdi
SEARCH			= SØG				##	Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)
SEARCHB			= SØGB				##	Søger efter en tekstværdi i en anden tekstværdi (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver)
SUBSTITUTE		= UDSKIFT			##	Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
T			= T				##	Konverterer argumenterne til tekst
TEXT			= TEKST				##	Formaterer et tal og konverterer det til tekst
TRIM			= FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE	##	Fjerner mellemrum fra tekst
UPPER			= STORE.BOGSTAVER		##	Konverterer tekst til store bogstaver
VALUE			= VÆRDI				##	Konverterer et tekstargument til et tal

For more information send a message to info at phpclasses dot org.