File: application/third_party/PHPExcel/locale/pl/functions

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  PHP Thesis Proposal Hub  >  application/third_party/PHPExcel/locale/pl/functions  >  Download  
File: application/third_party/PHPExcel/locale/pl/functions
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Thesis Proposal Hub
Store and publish research thesis documents
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 33,477 bytes
 

Contents

Class file image Download
##
## PHPExcel
##

## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel
##
## This library is free software; you can redistribute it and/or
## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
## License as published by the Free Software Foundation; either
## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
##
## This library is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
## Lesser General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
## License along with this library; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
##
## @category  PHPExcel
## @package  PHPExcel_Calculation
## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel)
## @license  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt	LGPL
## @version  ##VERSION##, ##DATE##
##
## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/
##
##


##
##	Add-in and Automation functions			Funkcje dodatków i automatyzacji
##
GETPIVOTDATA		= WE?DANETABELI			##	Zwraca dane przechowywane w raporcie tabeli przestawnej.


##
##	Cube functions					Funkcje modu?ów
##
CUBEKPIMEMBER		= ELEMENT.KPI.MODU?U		##	Zwraca nazw?, w?a?ciwo?? i miar? kluczowego wska?nika wydajno?ci (KPI) oraz wy?wietla nazw? i w?a?ciwo?? w komórce. Wska?nik KPI jest miar? ilo?ciow?, tak? jak miesi?czny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, u?ywan? do monitorowania wydajno?ci organizacji.
CUBEMEMBER		= ELEMENT.MODU?U		##	Zwraca element lub krotk? z hierarchii modu?u. S?u?y do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.
CUBEMEMBERPROPERTY	= W?A?CIWO??.ELEMENTU.MODU?U	##	Zwraca warto?? w?a?ciwo?ci elementu w module. S?u?y do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, i zwracania okre?lonej w?a?ciwo?ci dla tego elementu.
CUBERANKEDMEMBER	= USZEREGOWANY.ELEMENT.MODU?U	##	Zwraca n-ty (albo uszeregowany) element zestawu. S?u?y do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przyk?ad najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów.
CUBESET			= ZESTAW.MODU?ÓW		##	Definiuje obliczony zestaw elementów lub krotek, wysy?aj?c wyra?enie zestawu do serwera modu?u, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel.
CUBESETCOUNT		= LICZNIK.MODU?ÓW.ZESTAWU	##	Zwraca liczb? elementów zestawu.
CUBEVALUE		= WARTO??.MODU?U		##	Zwraca zagregowan? warto?? z modu?u.


##
##	Database functions				Funkcje baz danych
##
DAVERAGE		= BD.?REDNIA			##	Zwraca warto?? ?redniej wybranych wpisów bazy danych.
DCOUNT			= BD.ILE.REKORDÓW		##	Zlicza komórki zawieraj?ce liczby w bazie danych.
DCOUNTA			= BD.ILE.REKORDÓW.A		##	Zlicza niepuste komórki w bazie danych.
DGET			= BD.POLE			##	Wyodr?bnia z bazy danych jeden rekord spe?niaj?cy okre?lone kryteria.
DMAX			= BD.MAX			##	Zwraca warto?? maksymaln? z wybranych wpisów bazy danych.
DMIN			= BD.MIN			##	Zwraca warto?? minimaln? z wybranych wpisów bazy danych.
DPRODUCT		= BD.ILOCZYN			##	Mno?y warto?ci w konkretnym, spe?niaj?cym kryteria polu rekordów bazy danych.
DSTDEV			= BD.ODCH.STANDARD		##	Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.
DSTDEVP			= BD.ODCH.STANDARD.POPUL	##	Oblicza odchylenie standardowe na podstawie ca?ej populacji wybranych wpisów bazy danych.
DSUM			= BD.SUMA			##	Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spe?niaj? kryteria.
DVAR			= BD.WARIANCJA			##	Szacuje wariancj? na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.
DVARP			= BD.WARIANCJA.POPUL		##	Oblicza wariancj? na podstawie ca?ej populacji wybranych wpisów bazy danych.


##
##	Date and time functions				Funkcje dat, godzin i czasu
##
DATE			= DATA				##	Zwraca liczb? seryjn? dla wybranej daty.
DATEVALUE		= DATA.WARTO??			##	Konwertuje dat? w formie tekstu na liczb? seryjn?.
DAY			= DZIE?				##	Konwertuje liczb? seryjn? na dzie? miesi?ca.
DAYS360			= DNI.360			##	Oblicza liczb? dni mi?dzy dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.
EDATE			= UP?DNI			##	Zwraca liczb? seryjn? daty jako wskazan? liczb? miesi?cy przed okre?lon? dat? pocz?tkow? lub po niej.
EOMONTH			= EOMONTH			##	Zwraca liczb? seryjn? ostatniego dnia miesi?ca przed okre?lon? liczb? miesi?cy lub po niej.
HOUR			= GODZINA			##	Konwertuje liczb? seryjn? na godzin?.
MINUTE			= MINUTA			##	Konwertuje liczb? seryjn? na minut?.
MONTH			= MIESI?C			##	Konwertuje liczb? seryjn? na miesi?c.
NETWORKDAYS		= NETWORKDAYS			##	Zwraca liczb? pe?nych dni roboczych mi?dzy dwiema datami.
NOW			= TERAZ				##	Zwraca liczb? seryjn? bie??cej daty i godziny.
SECOND			= SEKUNDA			##	Konwertuje liczb? seryjn? na sekund?.
TIME			= CZAS				##	Zwraca liczb? seryjn? okre?lonego czasu.
TIMEVALUE		= CZAS.WARTO??			##	Konwertuje czas w formie tekstu na liczb? seryjn?.
TODAY			= DZI?				##	Zwraca liczb? seryjn? dla daty bie??cej.
WEEKDAY			= DZIE?.TYG			##	Konwertuje liczb? seryjn? na dzie? tygodnia.
WEEKNUM			= WEEKNUM			##	Konwertuje liczb? seryjn? na liczb? reprezentuj?c? numer tygodnia w roku.
WORKDAY			= WORKDAY			##	Zwraca liczb? seryjn? dla daty przed okre?lon? liczb? dni roboczych lub po niej.
YEAR			= ROK				##	Konwertuje liczb? seryjn? na rok.
YEARFRAC		= YEARFRAC			##	Zwraca cz??? roku reprezentowan? przez pe?n? liczb? dni mi?dzy dat? pocz?tkow? a dat? ko?cow?.


##
##	Engineering functions				Funkcje in?ynierskie
##
BESSELI			= BESSELI			##	Zwraca warto?? zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).
BESSELJ			= BESSELJ			##	Zwraca warto?? funkcji Bessela Jn(x).
BESSELK			= BESSELK			##	Zwraca warto?? zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).
BESSELY			= BESSELY			##	Zwraca warto?? funkcji Bessela Yn(x).
BIN2DEC			= BIN2DEC			##	Konwertuje liczb? w postaci dwójkowej na liczb? w postaci dziesi?tnej.
BIN2HEX			= BIN2HEX			##	Konwertuje liczb? w postaci dwójkowej na liczb? w postaci szesnastkowej.
BIN2OCT			= BIN2OCT			##	Konwertuje liczb? w postaci dwójkowej na liczb? w postaci ósemkowej.
COMPLEX			= COMPLEX			##	Konwertuje cz??? rzeczywist? i urojon? na liczb? zespolon?.
CONVERT			= CONVERT			##	Konwertuje liczb? z jednego systemu miar na inny.
DEC2BIN			= DEC2BIN			##	Konwertuje liczb? w postaci dziesi?tnej na posta? dwójkow?.
DEC2HEX			= DEC2HEX			##	Konwertuje liczb? w postaci dziesi?tnej na liczb? w postaci szesnastkowej.
DEC2OCT			= DEC2OCT			##	Konwertuje liczb? w postaci dziesi?tnej na liczb? w postaci ósemkowej.
DELTA			= DELTA				##	Sprawdza, czy dwie warto?ci s? równe.
ERF			= ERF				##	Zwraca warto?? funkcji b??du.
ERFC			= ERFC				##	Zwraca warto?? komplementarnej funkcji b??du.
GESTEP			= GESTEP			##	Sprawdza, czy liczba jest wi?ksza ni? warto?? progowa.
HEX2BIN			= HEX2BIN			##	Konwertuje liczb? w postaci szesnastkowej na liczb? w postaci dwójkowej.
HEX2DEC			= HEX2DEC			##	Konwertuje liczb? w postaci szesnastkowej na liczb? w postaci dziesi?tnej.
HEX2OCT			= HEX2OCT			##	Konwertuje liczb? w postaci szesnastkowej na liczb? w postaci ósemkowej.
IMABS			= IMABS				##	Zwraca warto?? bezwzgl?dn? (modu?) liczby zespolonej.
IMAGINARY		= IMAGINARY			##	Zwraca warto?? cz??ci urojonej liczby zespolonej.
IMARGUMENT		= IMARGUMENT			##	Zwraca warto?? argumentu liczby zespolonej, przy czym k?t wyra?ony jest w radianach.
IMCONJUGATE		= IMCONJUGATE			##	Zwraca warto?? liczby sprz??onej danej liczby zespolonej.
IMCOS			= IMCOS				##	Zwraca warto?? cosinusa liczby zespolonej.
IMDIV			= IMDIV				##	Zwraca warto?? ilorazu dwóch liczb zespolonych.
IMEXP			= IMEXP				##	Zwraca posta? wyk?adnicz? liczby zespolonej.
IMLN			= IMLN				##	Zwraca warto?? logarytmu naturalnego liczby zespolonej.
IMLOG10			= IMLOG10			##	Zwraca warto?? logarytmu dziesi?tnego liczby zespolonej.
IMLOG2			= IMLOG2			##	Zwraca warto?? logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.
IMPOWER			= IMPOWER			##	Zwraca warto?? liczby zespolonej podniesionej do pot?gi ca?kowitej.
IMPRODUCT		= IMPRODUCT			##	Zwraca warto?? iloczynu liczb zespolonych.
IMREAL			= IMREAL			##	Zwraca warto?? cz??ci rzeczywistej liczby zespolonej.
IMSIN			= IMSIN				##	Zwraca warto?? sinusa liczby zespolonej.
IMSQRT			= IMSQRT			##	Zwraca warto?? pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.
IMSUB			= IMSUB				##	Zwraca warto?? ró?nicy dwóch liczb zespolonych.
IMSUM			= IMSUM				##	Zwraca warto?? sumy liczb zespolonych.
OCT2BIN			= OCT2BIN			##	Konwertuje liczb? w postaci ósemkowej na liczb? w postaci dwójkowej.
OCT2DEC			= OCT2DEC			##	Konwertuje liczb? w postaci ósemkowej na liczb? w postaci dziesi?tnej.
OCT2HEX			= OCT2HEX			##	Konwertuje liczb? w postaci ósemkowej na liczb? w postaci szesnastkowej.


##
##	Financial functions				Funkcje finansowe
##
ACCRINT			= ACCRINT			##	Zwraca naros?e odsetki dla papieru warto?ciowego z oprocentowaniem okresowym.
ACCRINTM		= ACCRINTM			##	Zwraca naros?e odsetki dla papieru warto?ciowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.
AMORDEGRC		= AMORDEGRC			##	Zwraca amortyzacj? dla ka?dego okresu rozliczeniowego z wykorzystaniem wspó?czynnika amortyzacji.
AMORLINC		= AMORLINC			##	Zwraca amortyzacj? dla ka?dego okresu rozliczeniowego.
COUPDAYBS		= COUPDAYBS			##	Zwraca liczb? dni od pocz?tku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.
COUPDAYS		= COUPDAYS			##	Zwraca liczb? dni w okresie dywidendy, z uwzgl?dnieniem dnia rozliczeniowego.
COUPDAYSNC		= COUPDAYSNC			##	Zwraca liczb? dni od dnia rozliczeniowego do daty nast?pnego dnia dywidendy.
COUPNCD			= COUPNCD			##	Zwraca dzie? nast?pnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.
COUPNUM			= COUPNUM			##	Zwraca liczb? dywidend p?atnych mi?dzy dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.
COUPPCD			= COUPPCD			##	Zwraca dzie? poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.
CUMIPMT			= CUMIPMT			##	Zwraca warto?? procentu sk?adanego p?atnego mi?dzy dwoma okresami.
CUMPRINC		= CUMPRINC			##	Zwraca warto?? kapita?u skumulowanego sp?aty po?yczki mi?dzy dwoma okresami.
DB			= DB				##	Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego w danym okresie metod? degresywn? z zastosowaniem sta?ej bazowej.
DDB			= DDB				##	Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego za podany okres metod? degresywn? z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metod? okre?lon? przez u?ytkownika.
DISC			= DISC				##	Zwraca warto?? stopy dyskontowej papieru warto?ciowego.
DOLLARDE		= DOLLARDE			##	Konwertuje cen? w postaci u?amkowej na cen? wyra?on? w postaci dziesi?tnej.
DOLLARFR		= DOLLARFR			##	Konwertuje cen? wyra?on? w postaci dziesi?tnej na cen? wyra?on? w postaci u?amkowej.
DURATION		= DURATION			##	Zwraca warto?? rocznego przychodu z papieru warto?ciowego o okresowych wyp?atach oprocentowania.
EFFECT			= EFFECT			##	Zwraca warto?? efektywnej rocznej stopy procentowej.
FV			= FV				##	Zwraca przysz?? warto?? lokaty.
FVSCHEDULE		= FVSCHEDULE			##	Zwraca przysz?? warto?? kapita?u pocz?tkowego wraz z szeregiem procentów sk?adanych.
INTRATE			= INTRATE			##	Zwraca warto?? stopy procentowej papieru warto?ciowego ca?kowicie ulokowanego.
IPMT			= IPMT				##	Zwraca wysoko?? sp?aty oprocentowania lokaty za dany okres.
IRR			= IRR				##	Zwraca warto?? wewn?trznej stopy zwrotu dla serii przep?ywów gotówkowych.
ISPMT			= ISPMT				##	Oblicza wysoko?? sp?aty oprocentowania za dany okres lokaty.
MDURATION		= MDURATION			##	Zwraca warto?? zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru warto?ciowego o za?o?onej warto?ci nominalnej 100 z?.
MIRR			= MIRR				##	Zwraca warto?? wewn?trznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przep?ywy gotówkowe maj? ró?ne stopy.
NOMINAL			= NOMINAL			##	Zwraca wysoko?? nominalnej rocznej stopy procentowej.
NPER			= NPER				##	Zwraca liczb? okresów dla lokaty.
NPV			= NPV				##	Zwraca warto?? bie??c? netto lokaty na podstawie szeregu okresowych przep?ywów gotówkowych i stopy dyskontowej.
ODDFPRICE		= ODDFPRICE			##	Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z nietypowym pierwszym okresem.
ODDFYIELD		= ODDFYIELD			##	Zwraca rentowno?? papieru warto?ciowego z nietypowym pierwszym okresem.
ODDLPRICE		= ODDLPRICE			##	Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z nietypowym ostatnim okresem.
ODDLYIELD		= ODDLYIELD			##	Zwraca rentowno?? papieru warto?ciowego z nietypowym ostatnim okresem.
PMT			= PMT				##	Zwraca warto?? okresowej p?atno?ci raty rocznej.
PPMT			= PPMT				##	Zwraca wysoko?? sp?aty kapita?u w przypadku lokaty dla danego okresu.
PRICE			= PRICE				##	Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z oprocentowaniem okresowym.
PRICEDISC		= PRICEDISC			##	Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego zdyskontowanego.
PRICEMAT		= PRICEMAT			##	Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.
PV			= PV				##	Zwraca warto?? bie??c? lokaty.
RATE			= RATE				##	Zwraca wysoko?? stopy procentowej w okresie raty rocznej.
RECEIVED		= RECEIVED			##	Zwraca warto?? kapita?u otrzymanego przy wykupie papieru warto?ciowego ca?kowicie ulokowanego.
SLN			= SLN				##	Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego za jeden okres metod? liniow?.
SYD			= SYD				##	Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego za dany okres metod? sumy cyfr lat amortyzacji.
TBILLEQ			= TBILLEQ			##	Zwraca rentowno?? ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.
TBILLPRICE		= TBILLPRICE			##	Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej bonu skarbowego.
TBILLYIELD		= TBILLYIELD			##	Zwraca rentowno?? bonu skarbowego.
VDB			= VDB				##	Oblicza amortyzacj? ?rodka trwa?ego w danym okresie lub jego cz??ci metod? degresywn?.
XIRR			= XIRR				##	Zwraca warto?? wewn?trznej stopy zwrotu dla serii roz?o?onych w czasie przep?ywów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.
XNPV			= XNPV				##	Zwraca warto?? bie??c? netto dla serii roz?o?onych w czasie przep?ywów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.
YIELD			= YIELD				##	Zwraca rentowno?? papieru warto?ciowego z oprocentowaniem okresowym.
YIELDDISC		= YIELDDISC			##	Zwraca roczn? rentowno?? zdyskontowanego papieru warto?ciowego, na przyk?ad bonu skarbowego.
YIELDMAT		= YIELDMAT			##	Zwraca roczn? rentowno?? papieru warto?ciowego oprocentowanego przy wykupie.


##
##	Information functions				Funkcje informacyjne
##
CELL			= KOMÓRKA			##	Zwraca informacje o formacie, po?o?eniu lub zawarto?ci komórki.
ERROR.TYPE		= NR.B??DU			##	Zwraca liczb? odpowiadaj?c? typowi b??du.
INFO			= INFO				##	Zwraca informacj? o aktualnym ?rodowisku pracy.
ISBLANK			= CZY.PUSTA			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest pusta.
ISERR			= CZY.B?			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest dowoln? warto?ci? b??du, z wyj?tkiem #N/D!.
ISERROR			= CZY.B??D			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest dowoln? warto?ci? b??du.
ISEVEN			= ISEVEN			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li liczba jest parzysta.
ISLOGICAL		= CZY.LOGICZNA			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest warto?ci? logiczn?.
ISNA			= CZY.BRAK			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest warto?ci? b??du #N/D!.
ISNONTEXT		= CZY.NIE.TEKST			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? nie jest tekstem.
ISNUMBER		= CZY.LICZBA			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest liczb?.
ISODD			= ISODD				##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li liczba jest nieparzysta.
ISREF			= CZY.ADR			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest odwo?aniem.
ISTEXT			= CZY.TEKST			##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest tekstem.
N			= L				##	Zwraca warto?? przekonwertowan? na posta? liczbow?.
NA			= BRAK				##	Zwraca warto?? b??du #N/D!.
TYPE			= TYP				##	Zwraca liczb? wskazuj?c? typ danych warto?ci.


##
##	Logical functions				Funkcje logiczne
##
AND			= ORAZ				##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li wszystkie argumenty maj? warto?? PRAWDA.
FALSE			= FA?SZ				##	Zwraca warto?? logiczn? FA?SZ.
IF			= JE?ELI			##	Okre?la warunek logiczny do sprawdzenia.
IFERROR			= JE?ELI.B??D			##	Zwraca okre?lon? warto??, je?li wynikiem obliczenia formu?y jest b??d; w przeciwnym przypadku zwraca wynik formu?y.
NOT			= NIE				##	Odwraca warto?? logiczn? argumentu.
OR			= LUB				##	Zwraca warto?? PRAWDA, je?li co najmniej jeden z argumentów ma warto?? PRAWDA.
TRUE			= PRAWDA			##	Zwraca warto?? logiczn? PRAWDA.


##
##	Lookup and reference functions			Funkcje wyszukiwania i odwo?a?
##
ADDRESS			= ADRES				##	Zwraca odwo?anie do jednej komórki w arkuszu jako warto?? tekstow?.
AREAS			= OBSZARY			##	Zwraca liczb? obszarów wyst?puj?cych w odwo?aniu.
CHOOSE			= WYBIERZ			##	Wybiera warto?? z listy warto?ci.
COLUMN			= NR.KOLUMNY			##	Zwraca numer kolumny z odwo?ania.
COLUMNS			= LICZBA.KOLUMN			##	Zwraca liczb? kolumn dla danego odwo?ania.
HLOOKUP			= WYSZUKAJ.POZIOMO		##	Przegl?da górny wiersz tablicy i zwraca warto?? wskazanej komórki.
HYPERLINK		= HIPER??CZE			##	Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwiera? dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.
INDEX			= INDEKS			##	U?ywa indeksu do wybierania warto?ci z odwo?ania lub tablicy.
INDIRECT		= ADR.PO?R			##	Zwraca odwo?anie okre?lone przez warto?? tekstow?.
LOOKUP			= WYSZUKAJ			##	Wyszukuje warto?ci w wektorze lub tablicy.
MATCH			= PODAJ.POZYCJ?			##	Wyszukuje warto?ci w odwo?aniu lub w tablicy.
OFFSET			= PRZESUNI?CIE			##	Zwraca adres przesuni?ty od danego odwo?ania.
ROW			= WIERSZ			##	Zwraca numer wiersza odwo?ania.
ROWS			= ILE.WIERSZY			##	Zwraca liczb? wierszy dla danego odwo?ania.
RTD			= RTD				##	Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obs?uguj?cego automatyzacj? COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodz?cymi z innej aplikacji lub narz?dzia projektowania. Nazywana wcze?niej Automatyzacj? OLE, Automatyzacja jest standardem przemys?owym i funkcj? obiektowego modelu sk?adników (COM, Component Object Model).).
TRANSPOSE		= TRANSPONUJ			##	Zwraca transponowan? tablic?.
VLOOKUP			= WYSZUKAJ.PIONOWO		##	Przeszukuje pierwsz? kolumn? tablicy i przechodzi wzd?u? wiersza, aby zwróci? warto?? komórki.


##
##	Math and trigonometry functions			Funkcje matematyczne i trygonometryczne
##
ABS			= MODU?.LICZBY			##	Zwraca warto?? absolutn? liczby.
ACOS			= ACOS				##	Zwraca arcus cosinus liczby.
ACOSH			= ACOSH				##	Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.
ASIN			= ASIN				##	Zwraca arcus sinus liczby.
ASINH			= ASINH				##	Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.
ATAN			= ATAN				##	Zwraca arcus tangens liczby.
ATAN2			= ATAN2				##	Zwraca arcus tangens liczby na podstawie wspó?rz?dnych x i y.
ATANH			= ATANH				##	Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.
CEILING			= ZAOKR.W.GÓR?			##	Zaokr?gla liczb? do najbli?szej liczby ca?kowitej lub do najbli?szej wielokrotno?ci dok?adno?ci.
COMBIN			= KOMBINACJE			##	Zwraca liczb? kombinacji dla danej liczby obiektów.
COS			= COS				##	Zwraca cosinus liczby.
COSH			= COSH				##	Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.
DEGREES			= STOPNIE			##	Konwertuje radiany na stopnie.
EVEN			= ZAOKR.DO.PARZ			##	Zaokr?gla liczb? w gór? do najbli?szej liczby parzystej.
EXP			= EXP				##	Zwraca warto?? liczby e podniesionej do pot?gi okre?lonej przez podan? liczb?.
FACT			= SILNIA			##	Zwraca silni? liczby.
FACTDOUBLE		= FACTDOUBLE			##	Zwraca podwójn? silni? liczby.
FLOOR			= ZAOKR.W.DÓ?			##	Zaokr?gla liczb? w dó?, w kierunku zera.
GCD			= GCD				##	Zwraca najwi?kszy wspólny dzielnik.
INT			= ZAOKR.DO.CA?K			##	Zaokr?gla liczb? w dó? do najbli?szej liczby ca?kowitej.
LCM			= LCM				##	Zwraca najmniejsz? wspóln? wielokrotno??.
LN			= LN				##	Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.
LOG			= LOG				##	Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.
LOG10			= LOG10				##	Zwraca logarytm dziesi?tny liczby.
MDETERM			= WYZNACZNIK.MACIERZY		##	Zwraca wyznacznik macierzy tablicy.
MINVERSE		= MACIERZ.ODW			##	Zwraca odwrotno?? macierzy tablicy.
MMULT			= MACIERZ.ILOCZYN		##	Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.
MOD			= MOD				##	Zwraca reszt? z dzielenia.
MROUND			= MROUND			##	Zwraca liczb? zaokr?glon? do ??danej wielokrotno?ci.
MULTINOMIAL		= MULTINOMIAL			##	Zwraca wielomian dla zbioru liczb.
ODD			= ZAOKR.DO.NPARZ		##	Zaokr?gla liczb? w gór? do najbli?szej liczby nieparzystej.
PI			= PI				##	Zwraca warto?? liczby Pi.
POWER			= POT?GA			##	Zwraca liczb? podniesion? do pot?gi.
PRODUCT			= ILOCZYN			##	Mno?y argumenty.
QUOTIENT		= QUOTIENT			##	Zwraca iloraz (ca?kowity).
RADIANS			= RADIANY			##	Konwertuje stopnie na radiany.
RAND			= LOS				##	Zwraca liczb? pseudolosow? z zakresu od 0 do 1.
RANDBETWEEN		= RANDBETWEEN			##	Zwraca liczb? pseudolosow? z zakresu okre?lonego przez podane argumenty.
ROMAN			= RZYMSKIE			##	Konwertuje liczb? arabsk? na rzymsk? jako tekst.
ROUND			= ZAOKR				##	Zaokr?gla liczb? do okre?lonej liczby cyfr.
ROUNDDOWN		= ZAOKR.DÓ?			##	Zaokr?gla liczb? w dó?, w kierunku zera.
ROUNDUP			= ZAOKR.GÓRA			##	Zaokr?gla liczb? w gór?, w kierunku od zera.
SERIESSUM		= SERIESSUM			##	Zwraca sum? szeregu pot?gowego na podstawie wzoru.
SIGN			= ZNAK.LICZBY			##	Zwraca znak liczby.
SIN			= SIN				##	Zwraca sinus danego k?ta.
SINH			= SINH				##	Zwraca sinus hiperboliczny liczby.
SQRT			= PIERWIASTEK			##	Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.
SQRTPI			= SQRTPI			##	Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).
SUBTOTAL		= SUMY.PO?REDNIE		##	Zwraca sum? cz??ciow? listy lub bazy danych.
SUM			= SUMA				##	Dodaje argumenty.
SUMIF			= SUMA.JE?ELI			##	Dodaje komórki okre?lone przez podane kryterium.
SUMIFS			= SUMA.WARUNKÓW			##	Dodaje komórki w zakresie, które spe?niaj? wiele kryteriów.
SUMPRODUCT		= SUMA.ILOCZYNÓW		##	Zwraca sum? iloczynów odpowiednich elementów tablicy.
SUMSQ			= SUMA.KWADRATÓW		##	Zwraca sum? kwadratów argumentów.
SUMX2MY2		= SUMA.X2.M.Y2			##	Zwraca sum? ró?nic kwadratów odpowiednich warto?ci w dwóch tablicach.
SUMX2PY2		= SUMA.X2.P.Y2			##	Zwraca sum? sum kwadratów odpowiednich warto?ci w dwóch tablicach.
SUMXMY2			= SUMA.XMY.2			##	Zwraca sum? kwadratów ró?nic odpowiednich warto?ci w dwóch tablicach.
TAN			= TAN				##	Zwraca tangens liczby.
TANH			= TANH				##	Zwraca tangens hiperboliczny liczby.
TRUNC			= LICZBA.CA?K			##	Przycina liczb? do warto?ci ca?kowitej.


##
##	Statistical functions				Funkcje statystyczne
##
AVEDEV			= ODCH.?REDNIE			##	Zwraca ?redni? warto?? odchyle? absolutnych punktów danych od ich warto?ci ?redniej.
AVERAGE			= ?REDNIA			##	Zwraca warto?? ?redni? argumentów.
AVERAGEA		= ?REDNIA.A			##	Zwraca warto?? ?redni? argumentów, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych.
AVERAGEIF		= ?REDNIA.JE?ELI		##	Zwraca ?redni? (?redni? arytmetyczn?) wszystkich komórek w zakresie, które spe?niaj? podane kryteria.
AVERAGEIFS		= ?REDNIA.WARUNKÓW		##	Zwraca ?redni? (?redni? arytmetyczn?) wszystkich komórek, które spe?niaj? jedno lub wi?cej kryteriów.
BETADIST		= ROZK?AD.BETA			##	Zwraca skumulowan? funkcj? g?sto?ci prawdopodobie?stwa beta.
BETAINV			= ROZK?AD.BETA.ODW		##	Zwraca odwrotno?? skumulowanej funkcji g?sto?ci prawdopodobie?stwa beta.
BINOMDIST		= ROZK?AD.DWUM			##	Zwraca pojedynczy sk?adnik dwumianowego rozk?adu prawdopodobie?stwa.
CHIDIST			= ROZK?AD.CHI			##	Zwraca warto?? jednostronnego prawdopodobie?stwa rozk?adu chi-kwadrat.
CHIINV			= ROZK?AD.CHI.ODW		##	Zwraca odwrotno?? warto?ci jednostronnego prawdopodobie?stwa rozk?adu chi-kwadrat.
CHITEST			= TEST.CHI			##	Zwraca test niezale?no?ci.
CONFIDENCE		= UFNO??			##	Zwraca interwa? ufno?ci dla ?redniej populacji.
CORREL			= WSP.KORELACJI			##	Zwraca wspó?czynnik korelacji dwóch zbiorów danych.
COUNT			= ILE.LICZB			##	Zlicza liczby znajduj?ce si? na li?cie argumentów.
COUNTA			= ILE.NIEPUSTYCH		##	Zlicza warto?ci znajduj?ce si? na li?cie argumentów.
COUNTBLANK		= LICZ.PUSTE			##	Zwraca liczb? pustych komórek w pewnym zakresie.
COUNTIF			= LICZ.JE?ELI			##	Zlicza komórki wewn?trz zakresu, które spe?niaj? podane kryteria.
COUNTIFS		= LICZ.WARUNKI			##	Zlicza komórki wewn?trz zakresu, które spe?niaj? wiele kryteriów.
COVAR			= KOWARIANCJA			##	Zwraca kowariancj?, czyli ?redni? warto?? iloczynów odpowiednich odchyle?.
CRITBINOM		= PRÓG.ROZK?AD.DWUM		##	Zwraca najmniejsz? warto??, dla której skumulowany rozk?ad dwumianowy jest mniejszy ni? warto?? kryterium lub równy jej.
DEVSQ			= ODCH.KWADRATOWE		##	Zwraca sum? kwadratów odchyle?.
EXPONDIST		= ROZK?AD.EXP			##	Zwraca rozk?ad wyk?adniczy.
FDIST			= ROZK?AD.F			##	Zwraca rozk?ad prawdopodobie?stwa F.
FINV			= ROZK?AD.F.ODW			##	Zwraca odwrotno?? rozk?adu prawdopodobie?stwa F.
FISHER			= ROZK?AD.FISHER		##	Zwraca transformacj? Fishera.
FISHERINV		= ROZK?AD.FISHER.ODW		##	Zwraca odwrotno?? transformacji Fishera.
FORECAST		= REGLINX			##	Zwraca warto?? trendu liniowego.
FREQUENCY		= CZ?STO??			##	Zwraca rozk?ad cz?stotliwo?ci jako tablic? pionow?.
FTEST			= TEST.F			##	Zwraca wynik testu F.
GAMMADIST		= ROZK?AD.GAMMA			##	Zwraca rozk?ad gamma.
GAMMAINV		= ROZK?AD.GAMMA.ODW		##	Zwraca odwrotno?? skumulowanego rozk?adu gamma.
GAMMALN			= ROZK?AD.LIN.GAMMA		##	Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, ?(x).
GEOMEAN			= ?REDNIA.GEOMETRYCZNA		##	Zwraca ?redni? geometryczn?.
GROWTH			= REGEXPW			##	Zwraca warto?ci trendu wyk?adniczego.
HARMEAN			= ?REDNIA.HARMONICZNA		##	Zwraca ?redni? harmoniczn?.
HYPGEOMDIST		= ROZK?AD.HIPERGEOM		##	Zwraca rozk?ad hipergeometryczny.
INTERCEPT		= ODCI?TA			##	Zwraca punkt przeci?cia osi pionowej z lini? regresji liniowej.
KURT			= KURTOZA			##	Zwraca kurtoz? zbioru danych.
LARGE			= MAX.K				##	Zwraca k-t? najwi?ksz? warto?? ze zbioru danych.
LINEST			= REGLINP			##	Zwraca parametry trendu liniowego.
LOGEST			= REGEXPP			##	Zwraca parametry trendu wyk?adniczego.
LOGINV			= ROZK?AD.LOG.ODW		##	Zwraca odwrotno?? rozk?adu logarytmu naturalnego.
LOGNORMDIST		= ROZK?AD.LOG			##	Zwraca skumulowany rozk?ad logarytmu naturalnego.
MAX			= MAX				##	Zwraca maksymaln? warto?? listy argumentów.
MAXA			= MAX.A				##	Zwraca maksymaln? warto?? listy argumentów, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych.
MEDIAN			= MEDIANA			##	Zwraca median? podanych liczb.
MIN			= MIN				##	Zwraca minimaln? warto?? listy argumentów.
MINA			= MIN.A				##	Zwraca najmniejsz? warto?? listy argumentów, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych.
MODE			= WYST.NAJCZ??CIEJ		##	Zwraca warto?? najcz??ciej wyst?puj?c? w zbiorze danych.
NEGBINOMDIST		= ROZK?AD.DWUM.PRZEC		##	Zwraca ujemny rozk?ad dwumianowy.
NORMDIST		= ROZK?AD.NORMALNY		##	Zwraca rozk?ad normalny skumulowany.
NORMINV			= ROZK?AD.NORMALNY.ODW		##	Zwraca odwrotno?? rozk?adu normalnego skumulowanego.
NORMSDIST		= ROZK?AD.NORMALNY.S		##	Zwraca standardowy rozk?ad normalny skumulowany.
NORMSINV		= ROZK?AD.NORMALNY.S.ODW	##	Zwraca odwrotno?? standardowego rozk?adu normalnego skumulowanego.
PEARSON			= PEARSON			##	Zwraca wspó?czynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.
PERCENTILE		= PERCENTYL			##	Wyznacza k-ty percentyl warto?ci w zakresie.
PERCENTRANK		= PROCENT.POZYCJA		##	Zwraca procentow? pozycj? warto?ci w zbiorze danych.
PERMUT			= PERMUTACJE			##	Zwraca liczb? permutacji dla danej liczby obiektów.
POISSON			= ROZK?AD.POISSON		##	Zwraca rozk?ad Poissona.
PROB			= PRAWDPD			##	Zwraca prawdopodobie?stwo, ?e warto?ci w zakresie le?? pomi?dzy dwiema granicami.
QUARTILE		= KWARTYL			##	Wyznacza kwartyl zbioru danych.
RANK			= POZYCJA			##	Zwraca pozycj? liczby na li?cie liczb.
RSQ			= R.KWADRAT			##	Zwraca kwadrat wspó?czynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.
SKEW			= SKO?NO??			##	Zwraca sko?no?? rozk?adu.
SLOPE			= NACHYLENIE			##	Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.
SMALL			= MIN.K				##	Zwraca k-t? najmniejsz? warto?? ze zbioru danych.
STANDARDIZE		= NORMALIZUJ			##	Zwraca warto?? znormalizowan?.
STDEV			= ODCH.STANDARDOWE		##	Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.
STDEVA			= ODCH.STANDARDOWE.A		##	Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych.
STDEVP			= ODCH.STANDARD.POPUL		##	Oblicza odchylenie standardowe na podstawie ca?ej populacji.
STDEVPA			= ODCH.STANDARD.POPUL.A		##	Oblicza odchylenie standardowe na podstawie ca?ej populacji, z uwzgl?dnieniem liczb, teksów i warto?ci logicznych.
STEYX			= REGB?STD			##	Zwraca b??d standardowy przewidzianej warto?ci y dla ka?dej warto?ci x w regresji.
TDIST			= ROZK?AD.T			##	Zwraca rozk?ad t-Studenta.
TINV			= ROZK?AD.T.ODW			##	Zwraca odwrotno?? rozk?adu t-Studenta.
TREND			= REGLINW			##	Zwraca warto?ci trendu liniowego.
TRIMMEAN		= ?REDNIA.WEWN			##	Zwraca ?redni? warto?? dla wn?trza zbioru danych.
TTEST			= TEST.T			##	Zwraca prawdopodobie?stwo zwi?zane z testem t-Studenta.
VAR			= WARIANCJA			##	Szacuje wariancj? na podstawie próbki.
VARA			= WARIANCJA.A			##	Szacuje wariancj? na podstawie próbki, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych.
VARP			= WARIANCJA.POPUL		##	Oblicza wariancj? na podstawie ca?ej populacji.
VARPA			= WARIANCJA.POPUL.A		##	Oblicza wariancj? na podstawie ca?ej populacji, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych.
WEIBULL			= ROZK?AD.WEIBULL		##	Zwraca rozk?ad Weibulla.
ZTEST			= TEST.Z			##	Zwraca warto?? jednostronnego prawdopodobie?stwa testu z.


##
##	Text functions					Funkcje tekstowe
##
ASC			= ASC				##	Zamienia litery angielskie lub katakana o pe?nej szeroko?ci (dwubajtowe) w ci?gu znaków na znaki o szeroko?ci po?ówkowej (jednobajtowe).
BAHTTEXT		= BAHTTEXT			##	Konwertuje liczb? na tekst, stosuj?c format walutowy ß (baht).
CHAR			= ZNAK				##	Zwraca znak o podanym numerze kodu.
CLEAN			= OCZY??			##	Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mog? by? drukowane.
CODE			= KOD				##	Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ci?gu tekstowym.
CONCATENATE		= Z??CZ.TEKSTY			##	??czy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.
DOLLAR			= KWOTA				##	Konwertuje liczb? na tekst, stosuj?c format walutowy $ (dolar).
EXACT			= PORÓWNAJ			##	Sprawdza identyczno?? dwóch warto?ci tekstowych.
FIND			= ZNAJD?			##	Znajduje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (z uwzgl?dnieniem wielkich i ma?ych liter).
FINDB			= ZNAJD?B			##	Znajduje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (z uwzgl?dnieniem wielkich i ma?ych liter).
FIXED			= ZAOKR.DO.TEKST		##	Formatuje liczb? jako tekst przy sta?ej liczbie miejsc dziesi?tnych.
JIS			= JIS				##	Zmienia litery angielskie lub katakana o szeroko?ci po?ówkowej (jednobajtowe) w ci?gu znaków na znaki o pe?nej szeroko?ci (dwubajtowe).
LEFT			= LEWY				##	Zwraca skrajne lewe znaki z warto?ci tekstowej.
LEFTB			= LEWYB				##	Zwraca skrajne lewe znaki z warto?ci tekstowej.
LEN			= D?				##	Zwraca liczb? znaków ci?gu tekstowego.
LENB			= D?.B				##	Zwraca liczb? znaków ci?gu tekstowego.
LOWER			= LITERY.MA?E			##	Konwertuje wielkie litery tekstu na ma?e litery.
MID			= FRAGMENT.TEKSTU		##	Zwraca okre?lon? liczb? znaków z ci?gu tekstowego, zaczynaj?c od zadanej pozycji.
MIDB			= FRAGMENT.TEKSTU.B		##	Zwraca okre?lon? liczb? znaków z ci?gu tekstowego, zaczynaj?c od zadanej pozycji.
PHONETIC		= PHONETIC			##	Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ci?gu tekstowego.
PROPER			= Z.WIELKIEJ.LITERY		##	Zast?puje pierwsz? liter? ka?dego wyrazu tekstu wielk? liter?.
REPLACE			= ZAST?P			##	Zast?puje znaki w tek?cie.
REPLACEB		= ZAST?P.B			##	Zast?puje znaki w tek?cie.
REPT			= POWT				##	Powiela tekst dan? liczb? razy.
RIGHT			= PRAWY				##	Zwraca skrajne prawe znaki z warto?ci tekstowej.
RIGHTB			= PRAWYB			##	Zwraca skrajne prawe znaki z warto?ci tekstowej.
SEARCH			= SZUKAJ.TEKST			##	Wyszukuje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (bez uwzgl?dniania wielko?ci liter).
SEARCHB			= SZUKAJ.TEKST.B		##	Wyszukuje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (bez uwzgl?dniania wielko?ci liter).
SUBSTITUTE		= PODSTAW			##	Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ci?gu tekstowym.
T			= T				##	Konwertuje argumenty na tekst.
TEXT			= TEKST				##	Formatuje liczb? i konwertuje j? na tekst.
TRIM			= USU?.ZB?DNE.ODST?PY		##	Usuwa spacje z tekstu.
UPPER			= LITERY.WIELKIE		##	Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery.
VALUE			= WARTO??			##	Konwertuje argument tekstowy na liczb?.

For more information send a message to info at phpclasses dot org.