File: application/third_party/PHPExcel/locale/tr/functions

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  PHP Thesis Proposal Hub  >  application/third_party/PHPExcel/locale/tr/functions  >  Download  
File: application/third_party/PHPExcel/locale/tr/functions
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Thesis Proposal Hub
Store and publish research thesis documents
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 32,835 bytes
 

Contents

Class file image Download
##
## PHPExcel
##

## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel
##
## This library is free software; you can redistribute it and/or
## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
## License as published by the Free Software Foundation; either
## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
##
## This library is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
## Lesser General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
## License along with this library; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
##
## @category  PHPExcel
## @package  PHPExcel_Calculation
## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel)
## @license  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt	LGPL
## @version  ##VERSION##, ##DATE##
##
## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/
##
##


##
##	Add-in and Automation functions			Eklenti ve Otomasyon fonksiyonlar?
##
GETPIVOTDATA		= ÖZETVER?AL	##	Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir.


##
##	Cube functions					Küp i?levleri
##
CUBEKPIMEMBER		= KÜPKPIÜYE			##	Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) ad?n?, özelli?ini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelli?i gösterir. KPI, bir kurumun performans?n? izlemek için kullan?lan ayl?k brüt kâr ya da üç ayl?k çal??an giri? ç?k??lar? gibi ölçülebilen bir birimdir.
CUBEMEMBER			= KÜPÜYE			##	Bir küp hiyerar?isinde bir üyeyi veya kayd? verir. Üye veya kayd?n küpte varoldu?unu do?rulamak için kullan?l?r.
CUBEMEMBERPROPERTY	= KÜPÜYEÖZELL???	##	Bir küpte bir üyenin özelli?inin de?erini verir. Küp içinde üye ad?n?n varl???n? do?rulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullan?l?r.
CUBERANKEDMEMBER	= KÜPÜYESIRASI 		##	Bir küme içindeki üyenin derecesini veya kaç?nc? oldu?unu verir. En iyi sat?? eleman?, veya en iyi on ö?renci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla ö?eyi getirmek için kullan?l?r.
CUBESET				= KÜPKÜME			##	Kümeyi olu?turan ve ard?ndan bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kay?t kümesini tan?mlar.
CUBESETCOUNT		= KÜPKÜMESAY		##	Bir kümedeki ö?elerin say?s?n? getirir.
CUBEVALUE			= KÜPDE?ER 			##	Bir küpten toplam de?eri getirir.


##
##	Database functions				Veritaban? i?levleri
##
DAVERAGE		= VSEÇORT			##	Seçili veritaban? girdilerinin ortalamas?n? verir.
DCOUNT			= VSEÇSAY			##	Veritaban?nda say? içeren hücre say?s?n? hesaplar.
DCOUNTA			= VSEÇSAYDOLU		##	Veritaban?ndaki bo? olmayan hücreleri sayar.
DGET			= VAL				##	Veritaban?ndan, belirtilen ölçütlerle e?le?en tek bir rapor ç?kar?r.
DMAX			= VSEÇMAK			##	Seçili veritaban? giri?lerinin en yüksek de?erini verir.
DMIN			= VSEÇM?N			##	Seçili veritaban? giri?lerinin en dü?ük de?erini verir.
DPRODUCT		= VSEÇÇARP			##	Kay?tlar?n belli bir alan?nda bulunan, bir veritaban?ndaki ölçütlerle e?le?en de?erleri çarpar.
DSTDEV			= VSEÇSTDSAPMA		##	Seçili veritaban? giri?lerinden olu?an bir örne?e dayanarak, standart sapmay? tahmin eder.
DSTDEVP			= VSEÇSTDSAPMAS		##	Standart sapmay?, seçili veritaban? giri?lerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar.
DSUM			= VSEÇTOPLA			##	Kay?tlar?n alan sütununda bulunan, ölçütle e?le?en say?lar? toplar.
DVAR			= VSEÇVAR			##	Seçili veritaban? giri?lerinden olu?an bir örne?i esas alarak fark? tahmin eder.
DVARP			= VSEÇVARS			##	Seçili veritaban? giri?lerinin tüm popülasyonunu esas alarak fark? hesaplar.


##
##	Date and time functions				Tarih ve saat i?levleri
##
DATE			= TAR?H				##	Belirli bir tarihin seri numaras?n? verir.
DATEVALUE		= TAR?HSAYISI		##	Metin biçimindeki bir tarihi seri numaras?na dönü?türür.
DAY				= GÜN				##	Seri numaras?n?, ay?n bir gününe dönü?türür.
DAYS360			= GÜN360			##	?ki tarih aras?ndaki gün say?s?n?, 360 günlük y?l? esas alarak hesaplar.
EDATE			= SER?TAR?H			##	Ba?lang?ç tarihinden itibaren, belirtilen ay say?s?ndan önce veya sonraki tarihin seri numaras?n? verir.
EOMONTH			= SER?AY			##	Belirtilen say?da ay önce veya sonraki ay?n son gününün seri numaras?n? verir.
HOUR			= SAAT				##	Bir seri numaras?n? saate dönü?türür.
MINUTE			= DAK?KA			##	Bir seri numaras?n? dakikaya dönü?türür.
MONTH			= AY				##	Bir seri numaras?n? aya dönü?türür.
NETWORKDAYS		= TAM??GÜNÜ			##	?ki tarih aras?ndaki tam çal??ma günlerinin say?s?n? verir.
NOW				= ??MD?				##	Geçerli tarihin ve saatin seri numaras?n? verir.
SECOND			= SAN?YE			##	Bir seri numaras?n? saniyeye dönü?türür.
TIME			= ZAMAN				##	Belirli bir zaman?n seri numaras?n? verir.
TIMEVALUE		= ZAMANSAYISI		##	Metin biçimindeki zaman? seri numaras?na dönü?türür.
TODAY			= BUGÜN				##	Bugünün tarihini seri numaras?na dönü?türür.
WEEKDAY			= HAFTANINGÜNÜ		##	Bir seri numaras?n?, haftan?n gününe dönü?türür.
WEEKNUM			= HAFTASAY			##	Dizisel de?erini, haftan?n y?l içinde bulundu?u konumu say?sal olarak gösteren say?ya dönü?türür.
WORKDAY			= ??GÜNÜ			##	Belirtilen say?da çal??ma günü öncesinin ya da sonras?n?n tarihinin seri numaras?n? verir.
YEAR			= YIL				##	Bir seri numaras?n? y?la dönü?türür.
YEARFRAC		= YILORAN			##	Ba?lang?ç_tarihi ve biti?_tarihi aras?ndaki tam günleri gösteren y?l kesrini verir.


##
##	Engineering functions				Mühendislik i?levleri
##
BESSELI			= BESSELI			##	De?i?tirilmi? Bessel fonksiyonu In(x)'i verir.
BESSELJ			= BESSELJ			##	Bessel fonksiyonu Jn(x)'i verir.
BESSELK			= BESSELK			##	De?i?tirilmi? Bessel fonksiyonu Kn(x)'i verir.
BESSELY			= BESSELY			##	Bessel fonksiyonu Yn(x)'i verir.
BIN2DEC			= BIN2DEC			##	?kili bir say?y?, ondal?k say?ya dönü?türür.
BIN2HEX			= BIN2HEX			##	?kili bir say?y?, onalt?l?ya dönü?türür.
BIN2OCT			= BIN2OCT			##	?kili bir say?y?, sekizliye dönü?türür.
COMPLEX			= KARMA?IK			##	Gerçek ve sanal katsay?lar?, karma??k say?ya dönü?türür.
CONVERT			= ÇEV?R				##	Bir say?y?, bir ölçüm sisteminden bir ba?ka ölçüm sistemine dönü?türür.
DEC2BIN			= DEC2BIN			##	Ondal?k bir say?y?, ikiliye dönü?türür.
DEC2HEX			= DEC2HEX			##	Ondal?k bir say?y?, onalt?l?ya dönü?türür.
DEC2OCT			= DEC2OCT			##	Ondal?k bir say?y? sekizli?e dönü?türür.
DELTA			= DELTA				##	?ki de?erin e?it olup olmad???n? s?nar.
ERF				= HATA??LEV			##	Hata i?levini verir.
ERFC			= TÜMHATA??LEV		##	Tümleyici hata i?levini verir.
GESTEP			= BESINIR			##	Bir say?n?n e?ik de?erinden büyük olup olmad???n? s?nar.
HEX2BIN			= HEX2BIN			##	Onalt?l? bir say?y? ikiliye dönü?türür.
HEX2DEC			= HEX2DEC			##	Onalt?l? bir say?y? ondal??a dönü?türür.
HEX2OCT			= HEX2OCT			##	Onalt?l? bir say?y? sekizli?e dönü?türür.
IMABS			= SANMUTLAK			##	Karma??k bir say?n?n mutlak de?erini (modül) verir.
IMAGINARY		= SANAL				##	Karma??k bir say?n?n sanal katsay?s?n? verir.
IMARGUMENT		= SANBA?_DE???KEN	##	Radyanlarla belirtilen bir aç? olan teta ba??ms?z de?i?kenini verir.
IMCONJUGATE		= SANE?LENEK		##	Karma??k bir say?n?n karma??k e?leni?ini verir.
IMCOS			= SANCOS			##	Karma??k bir say?n?n kosinüsünü verir.
IMDIV			= SANBÖL			##	?ki karma??k say?n?n bölümünü verir.
IMEXP			= SANÜS				##	Karma??k bir say?n?n üssünü verir.
IMLN			= SANLN				##	Karma??k bir say?n?n do?al logaritmas?n? verir.
IMLOG10			= SANLOG10			##	Karma??k bir say?n?n, 10 taban?nda logaritmas?n? verir.
IMLOG2			= SANLOG2			##	Karma??k bir say?n?n 2 taban?nda logaritmas?n? verir.
IMPOWER			= SANÜSSÜ			##	Karma??k bir say?y?, bir tamsay? üssüne yükseltilmi? olarak verir.
IMPRODUCT		= SANÇARP			##	Karma??k say?lar?n çarp?m?n? verir.
IMREAL			= SANGERÇEK			##	Karma??k bir say?n?n, gerçek katsay?s?n? verir.
IMSIN			= SANSIN			##	Karma??k bir say?n?n sinüsünü verir.
IMSQRT			= SANKAREKÖK		##	Karma??k bir say?n?n karekökünü verir.
IMSUB			= SANÇIKAR			##	?ki karma??k say?n?n fark?n? verir.
IMSUM			= SANTOPLA			##	Karma??k say?lar?n toplam?n? verir.
OCT2BIN			= OCT2BIN			##	Sekizli bir say?y? ikiliye dönü?türür.
OCT2DEC			= OCT2DEC			##	Sekizli bir say?y? ondal??a dönü?türür.
OCT2HEX			= OCT2HEX			##	Sekizli bir say?y? onalt?l?ya dönü?türür.


##
##	Financial functions				Finansal fonksiyonlar
##
ACCRINT			= GERÇEKFA?Z		##	Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ili?kin tahakkuk eden faizi getirir.
ACCRINTM		= GERÇEKFA?ZV		##	Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmi? faizini verir.
AMORDEGRC		= AMORDEGRC			##	Y?pranma katsay?s? kullanarak her hesap döneminin de?er kayb?n? verir.
AMORLINC		= AMORLINC			##	Her hesap dönemi içindeki y?pranmay? verir.
COUPDAYBS		= KUPONGÜNBD		##	Kupon süresinin ba?lang?c?ndan al?? tarihine kadar olan süredeki gün say?s?n? verir.
COUPDAYS		= KUPONGÜN			##	Kupon süresindeki, gün say?s?n?, al?? tarihini de içermek üzere, verir.
COUPDAYSNC		= KUPONGÜNDSK		##	Al?? tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün say?s?n? verir.
COUPNCD			= KUPONGÜNSKT		##	Al?? tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir.
COUPNUM			= KUPONSAYI			##	Al?? tarihiyle vade tarihi aras?nda ödenecek kuponlar?n say?s?n? verir.
COUPPCD			= KUPONGÜNÖKT		##	Al?? tarihinden bir önceki kupon tarihini verir.
CUMIPMT			= A?ÇVER?MORANI		##	?ki dönem aras?nda ödenen kümülatif faizi verir.
CUMPRINC		= ANA_PARA_ÖDEMES?	##	?ki dönem aras?nda bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir.
DB				= AZALANBAK?YE		##	Bir mal?n belirtilen bir süre içindeki y?pranmas?n?, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir.
DDB				= Ç?FTAZALANBAK?YE	##	Bir mal?n belirtilen bir süre içindeki y?pranmas?n?, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirtti?iniz ba?ka bir yöntemi kullanarak verir.
DISC			= ?ND?R?M			##	Bir tahvilin indirim oran?n? verir.
DOLLARDE		= L?RAON			##	Kesir olarak tan?mlanm?? lira fiyat?n?, ondal?k say? olarak tan?mlanm?? lira fiyat?na dönü?türür.
DOLLARFR		= L?RAKES			##	Ondal?k say? olarak tan?mlanm?? lira fiyat?n?, kesir olarak tan?mlanm?? lira fiyat?na dönü?türür.
DURATION		= SÜRE				##	Belli aral?klarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin y?ll?k süresini verir.
EFFECT			= ETK?N				##	Efektif y?ll?k faiz oran?n? verir.
FV				= ANBD				##	Bir yat?r?m?n gelecekteki de?erini verir.
FVSCHEDULE		= GDPROGRAM			##	Bir seri birle?ik faiz oran? uygulad?ktan sonra, bir ba?lang?çtaki anaparan?n gelecekteki de?erini verir.
INTRATE			= FA?ZORANI			##	Tam olarak yat?r?m yap?lm?? bir tahvilin faiz oran?n? verir.
IPMT			= FA?ZTUTARI		##	Bir yat?r?m?n verilen bir süre için faiz ödemesini verir.
IRR				= ?Ç_VER?M_ORANI	##	Bir para ak??? serisi için, iç verim oran?n? verir.
ISPMT			= ISPMT				##	Yat?r?m?n belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
MDURATION		= MSÜRE				##	Varsay?lan par de?eri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley de?i?tirilmi? süreyi verir.
MIRR			= D_?Ç_VER?M_ORANI	##	Pozitif ve negatif para ak??lar?n?n farkl? oranlarda finanse edildi?i durumlarda, iç verim oran?n? verir.
NOMINAL			= NOM?NAL			##	Y?ll?k nominal faiz oran?n? verir.
NPER			= DÖNEM_SAYISI		##	Bir yat?r?m?n dönem say?s?n? verir.
NPV				= NBD				##	Bir yat?r?m?n bugünkü net de?erini, bir dönemsel para ak??lar? serisine ve bir indirim oran?na ba?l? olarak verir.
ODDFPRICE		= TEKYDE?ER			##	Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin de?erini, her 100.000.000 lirada bir verir.
ODDFYIELD		= TEKYÖDEME			##	Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir.
ODDLPRICE		= TEKSDE?ER			##	Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyat?n? her 10.000.000 lirada bir verir.
ODDLYIELD		= TEKSÖDEME			##	Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir.
PMT				= DEVRESEL_ÖDEME	##	Bir y?ll?k dönemsel ödemeyi verir.
PPMT			= ANA_PARA_ÖDEMES?	##	Verilen bir süre için, bir yat?r?m?n anaparas?na dayanan ödemeyi verir.
PRICE			= DE?ER				##	Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyat?n? 10.000.00 liral?k de?er ba??na verir.
PRICEDISC		= DE?ER?ND			##	?ndirimli bir tahvilin fiyat?n? 10.000.000 liral?k nominal de?er ba??na verir.
PRICEMAT		= DE?ERVADE			##	Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyat?n? 10.000.000 nominal de?er ba??na verir.
PV				= BD				##	Bir yat?r?m?n bugünkü de?erini verir.
RATE			= FA?Z_ORANI		##	Bir y?ll?k dönem ba??na dü?en faiz oran?n? verir.
RECEIVED		= GET?R?			##	Tam olarak yat?r?lm?? bir tahvilin vadesinin bitiminde al?nan miktar? verir.
SLN				= DA				##	Bir mal?n bir dönem içindeki do?rusal y?pranmas?n? verir.
SYD				= YAT				##	Bir mal?n belirli bir dönem için olan amortisman?n? verir.
TBILLEQ			= HTAHE?			##	Bir Hazine bonosunun bono e?de?eri ödemesini verir.
TBILLPRICE		= HTAHDE?ER			##	Bir Hazine bonosunun de?erini, 10.000.000 liral?k nominal de?er ba??na verir.
TBILLYIELD		= HTAHÖDEME			##	Bir Hazine bonosunun ödemesini verir.
VDB				= DAB				##	Bir mal?n amortisman?n?, belirlenmi? ya da k?smi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir.
XIRR			= A?ÇVER?MORANI		##	Dönemsel olmas? gerekmeyen bir para ak??lar? program? için, iç verim oran?n? verir.
XNPV			= ANBD				##	Dönemsel olmas? gerekmeyen bir para ak??lar? program? için, bugünkü net de?eri verir.
YIELD			= ÖDEME				##	Belirli aral?klarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir.
YIELDDISC		= ÖDEME?ND			##	?ndirimli bir tahvilin y?ll?k ödemesini verir; örne?in, bir Hazine bonosunun.
YIELDMAT		= ÖDEMEVADE			##	Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin y?ll?k ödemesini verir.


##
##	Information functions				Bilgi fonksiyonlar?
##
CELL			= HÜCRE			##	Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeri?i hakk?nda bilgi verir.
ERROR.TYPE		= HATA.T?P?		##	Bir hata türüne ili?kin say?lar? verir.
INFO			= B?LG?			##	Geçerli i?letim ortam? hakk?nda bilgi verir.
ISBLANK			= EBO?SA		##	De?er bo?sa, DO?RU verir.
ISERR			= EHATA			##	De?er, #YOK d???ndaki bir hata de?eriyse, DO?RU verir.
ISERROR			= EHATALIYSA	##	De?er, herhangi bir hata de?eriyse, DO?RU verir.
ISEVEN			= Ç?FTT?R		##	Say? çiftse, DO?RU verir.
ISLOGICAL		= EMANTIKSALSA	##	De?er, mant?ksal bir de?erse, DO?RU verir.
ISNA			= EYOKSA		##	De?er, #YOK hata de?eriyse, DO?RU verir.
ISNONTEXT		= EMET?NDE??LSE	##	De?er, metin de?ilse, DO?RU verir.
ISNUMBER		= ESAYIYSA		##	De?er, bir say?ysa, DO?RU verir.
ISODD			= TEKT?R		##	Say? tekse, DO?RU verir.
ISREF			= EREFSE		##	De?er bir ba?vuruysa, DO?RU verir.
ISTEXT			= EMET?NSE		##	De?er bir metinse DO?RU verir.
N				= N				##	Say?ya dönü?türülmü? bir de?er verir.
NA				= YOKSAY		##	#YOK hata de?erini verir.
TYPE			= T?P			##	Bir de?erin veri türünü belirten bir say? verir.


##
##	Logical functions				Mant?ksal fonksiyonlar
##
AND				= VE			##	Bütün ba??ms?z de?i?kenleri DO?RU ise, DO?RU verir.
FALSE			= YANLI?		##	YANLI? mant?ksal de?erini verir.
IF				= E?ER			##	Gerçekle?tirilecek bir mant?ksal s?nama belirtir.
IFERROR			= E?ERHATA		##	Formül hatal?ysa belirtti?iniz de?eri verir; bunun d???ndaki durumlarda formülün sonucunu verir.
NOT				= DE??L			##	Ba??ms?z de?i?keninin mant???n? tersine çevirir.
OR				= YADA			##	Ba??ms?z de?i?kenlerden herhangi birisi DO?RU ise, DO?RU verir.
TRUE			= DO?RU			##	DO?RU mant?ksal de?erini verir.


##
##	Lookup and reference functions			Arama ve Ba?vuru fonksiyonlar?
##
ADDRESS			= ADRES				##	Bir ba?vuruyu, çal??ma sayfas?ndaki tek bir hücreye metin olarak verir.
AREAS			= ALANSAY			##	Renvoie le nombre de zones dans une référence.
CHOOSE			= ELEMAN			##	De?erler listesinden bir de?er seçer.
COLUMN			= SÜTUN				##	Bir ba?vurunun sütun say?s?n? verir.
COLUMNS			= SÜTUNSAY			##	Bir ba?vurudaki sütunlar?n say?s?n? verir.
HLOOKUP			= YATAYARA			##	Bir dizinin en üst sat?r?na bakar ve belirtilen hücrenin de?erini verir.
HYPERLINK		= KÖPRÜ				##	Bir a? sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir k?sayol ya da atlama olu?turur.
INDEX			= ?ND?S				##	Ba?vurudan veya diziden bir de?er seçmek için, bir dizin kullan?r.
INDIRECT		= DOLAYLI			##	Metin de?eriyle belirtilen bir ba?vuru verir.
LOOKUP			= ARA				##	Bir vektördeki veya dizideki de?erleri arar.
MATCH			= KAÇINCI			##	Bir ba?vurudaki veya dizideki de?erleri arar.
OFFSET			= KAYDIR			##	Verilen bir ba?vurudan, bir ba?vuru kayd?rmay? verir.
ROW				= SATIR				##	Bir ba?vurunun sat?r say?s?n? verir.
ROWS			= SATIRSAY			##	Bir ba?vurudaki sat?rlar?n say?s?n? verir.
RTD				= RTD				##	COM otomasyonunu destekleyen programdan gerçek zaman verileri al?r.
TRANSPOSE		= DEVR?K_DÖNÜ?ÜM	##	Bir dizinin devrik dönü?ümünü verir.
VLOOKUP			= DÜ?EYARA			##	Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin de?erini vermek için sat?r boyunca hareket eder.


##
##	Math and trigonometry functions			Matematik ve trigonometri fonksiyonlar?
##
ABS				= MUTLAK			##	Bir say?n?n mutlak de?erini verir.
ACOS			= ACOS				##	Bir say?n?n ark kosinüsünü verir.
ACOSH			= ACOSH				##	Bir say?n?n ters hiperbolik kosinüsünü verir.
ASIN			= AS?N				##	Bir say?n?n ark sinüsünü verir.
ASINH			= AS?NH				##	Bir say?n?n ters hiperbolik sinüsünü verir.
ATAN			= ATAN				##	Bir say?n?n ark tanjant?n? verir.
ATAN2			= ATAN2				##	Ark tanjant?, x- ve y- koordinatlar?ndan verir.
ATANH			= ATANH				##	Bir say?n?n ters hiperbolik tanjant?n? verir.
CEILING			= TAVANAYUVARLA		##	Bir say?y?, en yak?n tamsay?ya ya da en yak?n kat?na yuvarlar.
COMBIN			= KOMB?NASYON		##	Verilen say?da ö?enin kombinasyon say?s?n? verir.
COS				= COS				##	Bir say?n?n kosinüsünü verir.
COSH			= COSH				##	Bir say?n?n hiperbolik kosinüsünü verir.
DEGREES			= DERECE			##	Radyanlar? dereceye dönü?türür.
EVEN			= Ç?FT				##	Bir say?y?, en yak?n daha büyük çift tamsay?ya yuvarlar.
EXP				= ÜS				##	e'yi, verilen bir say?n?n üssüne yükseltilmi? olarak verir.
FACT			= ÇARPINIM			##	Bir say?n?n faktörünü verir.
FACTDOUBLE		= Ç?FTFAKTÖR		##	Bir say?n?n çift çarp?n?m?n? verir.
FLOOR			= TABANAYUVARLA		##	Bir say?y?, daha küçük say?ya, s?f?ra yak?nsayarak yuvarlar.
GCD				= OBEB				##	En büyük ortak böleni verir.
INT				= TAMSAYI			##	Bir say?y? a?a??ya do?ru en yak?n tamsay?ya yuvarlar.
LCM				= OKEK				##	En küçük ortak kat? verir.
LN				= LN				##	Bir say?n?n do?al logaritmas?n? verir.
LOG				= LOG				##	Bir say?n?n, belirtilen bir tabandaki logaritmas?n? verir.
LOG10			= LOG10				##	Bir say?n?n 10 taban?nda logaritmas?n? verir.
MDETERM			= DETERM?NANT		##	Bir dizinin dizey determinant?n? verir.
MINVERSE		= D?ZEY_TERS		##	Bir dizinin dizey tersini verir.
MMULT			= DÇARP				##	?ki dizinin dizey çarp?m?n? verir.
MOD				= MODÜLO			##	Bölmeden kalan? verir.
MROUND			= KYUVARLA			##	?stenen kata yuvarlanm?? bir say? verir.
MULTINOMIAL		= ÇOKTER?ML?		##	Bir say?lar kümesinin çok terimlisini verir.
ODD				= TEK				##	Bir say?y? en yak?n daha büyük tek say?ya yuvarlar.
PI				= P?				##	Pi de?erini verir.
POWER			= KUVVET			##	Bir üsse yükseltilmi? say?n?n sonucunu verir.
PRODUCT			= ÇARPIM			##	Ba??ms?z de?i?kenlerini çarpar.
QUOTIENT		= BÖLÜM				##	Bir bölme i?leminin tamsay? k?sm?n? verir.
RADIANS			= RADYAN			##	Dereceleri radyanlara dönü?türür.
RAND			= S_SAYI_ÜRET		##	0 ile 1 aras?nda rastgele bir say? verir.
RANDBETWEEN		= RASTGELEARALIK	##	Belirtti?iniz say?lar aras?nda rastgele bir say? verir.
ROMAN			= ROMEN				##	Bir normal rakam?, metin olarak, romen rakam?na çevirir.
ROUND			= YUVARLA			##	Bir say?y?, belirtilen basamak say?s?na yuvarlar.
ROUNDDOWN		= A?A?IYUVARLA		##	Bir say?y?, daha küçük say?ya, s?f?ra yak?nsayarak yuvarlar.
ROUNDUP			= YUKARIYUVARLA		##	Bir say?y? daha büyük say?ya, s?f?rdan ?raksayarak yuvarlar.
SERIESSUM		= SER?TOPLA			##	Bir üs serisinin toplam?n?, formüle ba?l? olarak verir.
SIGN			= ??ARET			##	Bir say?n?n i?aretini verir.
SIN				= S?N				##	Verilen bir aç?n?n sinüsünü verir.
SINH			= S?NH				##	Bir say?n?n hiperbolik sinüsünü verir.
SQRT			= KAREKÖK			##	Pozitif bir karekök verir.
SQRTPI			= KAREKÖKP?			##	(* Pi say?s?n?n) kare kökünü verir.
SUBTOTAL		= ALTTOPLAM			##	Bir listedeki ya da veritaban?ndaki bir alt toplam? verir.
SUM				= TOPLA				##	Ba??ms?z de?i?kenlerini toplar.
SUMIF			= ETOPLA			##	Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar.
SUMIFS			= SUMIFS			##	Bir aral?ktaki, birden fazla ölçüte uyan hücreleri ekler.
SUMPRODUCT		= TOPLA.ÇARPIM		##	?li?kili dizi bile?enlerinin çarp?mlar?n?n toplam?n? verir.
SUMSQ			= TOPKARE			##	Ba??ms?z de?i?kenlerin karelerinin toplam?n? verir.
SUMX2MY2		= TOPX2EY2			##	?ki dizideki ili?kili de?erlerin fark?n?n toplam?n? verir.
SUMX2PY2		= TOPX2AY2			##	?ki dizideki ili?kili de?erlerin karelerinin toplam?n?n toplam?n? verir.
SUMXMY2			= TOPXEY2			##	?ki dizideki ili?kili de?erlerin farklar?n?n karelerinin toplam?n? verir.
TAN				= TAN				##	Bir say?n?n tanjant?n? verir.
TANH			= TANH				##	Bir say?n?n hiperbolik tanjant?n? verir.
TRUNC			= NSAT				##	Bir say?n?n, tamsay? durumuna gelecek ?ekilde, fazlal?klar?n? atar.


##
##	Statistical functions				?statistiksel fonksiyonlar
##
AVEDEV			= ORTSAP			##	Veri noktalar?n?n ortalamalar?ndan mutlak sapmalar?n?n ortalamas?n? verir.
AVERAGE			= ORTALAMA			##	Ba??ms?z de?i?kenlerinin ortalamas?n? verir.
AVERAGEA		= ORTALAMAA			##	Ba??ms?z de?i?kenlerinin, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri içermek üzere ortalamas?n? verir.
AVERAGEIF		= E?ERORTALAMA 		##	Verili ölçütü kar??layan bir aral?ktaki bütün hücrelerin ortalamas?n? (aritmetik ortalama) hesaplar.
AVERAGEIFS		= E?ERLERORTALAMA 	##	Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamas?n? (aritmetik ortalama) hesaplar.
BETADIST		= BETADA?			##	Beta birikimli da??l?m fonksiyonunu verir.
BETAINV			= BETATERS			##	Belirli bir beta da??l?m? için birikimli da??l?m fonksiyonunun tersini verir.
BINOMDIST		= B?NOMDA?			##	Tek terimli binom da??l?m? olas?l???n? verir.
CHIDIST			= K?KAREDA?			##	Kikare da??l?m?n tek kuyruklu olas?l???n? verir.
CHIINV			= K?KARETERS		##	Kikare da??l?m?n kuyruklu olas?l???n?n tersini verir.
CHITEST			= K?KARETEST		##	Ba??ms?zl?k s?namalar?n? verir.
CONFIDENCE		= GÜVEN?RL?K		##	Bir popülasyon ortalamas? için güvenirlik aral???n? verir.
CORREL			= KORELASYON		##	?ki veri kümesi aras?ndaki ba?lant? katsay?s?n? verir.
COUNT			= BA?_DE?_SAY		##	Ba??ms?z de?i?kenler listesinde kaç tane say? bulundu?unu sayar.
COUNTA			= BA?_DE?_DOLU_SAY	##	Ba??ms?z de?i?kenler listesinde kaç tane de?er bulundu?unu sayar.
COUNTBLANK		= BO?LUKSAY 		##	Aral?ktaki bo? hücre say?s?n? hesaplar.
COUNTIF			= E?ERSAY 			##	Verilen ölçütlere uyan bir aral?k içindeki hücreleri sayar.
COUNTIFS		= ÇOKE?ERSAY 		##	Birden çok ölçüte uyan bir aral?k içindeki hücreleri sayar.
COVAR			= KOVARYANS 		##	E?le?tirilmi? sapmalar?n ortalamas? olan kovaryans? verir.
CRITBINOM		= KR?T?KB?NOM		##	Birikimli binom da??l?m?n?n bir ölçüt de?erinden küçük veya ölçüt de?erine e?it oldu?u en küçük de?eri verir.
DEVSQ			= SAPKARE			##	Sapmalar?n karelerinin toplam?n? verir.
EXPONDIST		= ÜSTELDA?			##	Üstel da??l?m? verir.
FDIST			= FDA?				##	F olas?l?k da??l?m?n? verir.
FINV			= FTERS				##	F olas?l?k da??l?m?n?n tersini verir.
FISHER			= FISHER			##	Fisher dönü?ümünü verir.
FISHERINV		= FISHERTERS		##	Fisher dönü?ümünün tersini verir.
FORECAST		= TAHM?N			##	Bir do?rusal e?ilim boyunca bir de?er verir.
FREQUENCY		= SIKLIK			##	Bir s?kl?k da??l?m?n?, dikey bir dizi olarak verir.
FTEST			= FTEST				##	Bir F-test'in sonucunu verir.
GAMMADIST		= GAMADA?			##	Gama da??l?m?n? verir.
GAMMAINV		= GAMATERS			##	Gama kümülatif da??l?m?n?n tersini verir.
GAMMALN			= GAMALN			##	Gama fonksiyonunun (?(x)) do?al logaritmas?n? verir.
GEOMEAN			= GEOORT			##	Geometrik ortay? verir.
GROWTH			= BÜYÜME			##	Üstel bir e?ilim boyunca de?erler verir.
HARMEAN			= HARORT			##	Harmonik ortay? verir.
HYPGEOMDIST		= H?PERGEOMDA?		##	Hipergeometrik da??l?m? verir.
INTERCEPT		= KESMENOKTASI		##	Do?rusal çak??t?rma çizgisinin kesi?me noktas?n? verir.
KURT			= BASIKLIK			##	Bir veri kümesinin bas?kl???n? verir.
LARGE			= BÜYÜK				##	Bir veri kümesinde k. en büyük de?eri verir.
LINEST			= DOT				##	Do?rusal bir e?ilimin parametrelerini verir.
LOGEST			= LOT				##	Üstel bir e?ilimin parametrelerini verir.
LOGINV			= LOGTERS			##	Bir lognormal da??l?m?n?n tersini verir.
LOGNORMDIST		= LOGNORMDA?		##	Birikimli lognormal da??l?m?n? verir.
MAX				= MAK				##	Bir ba??ms?z de?i?kenler listesindeki en büyük de?eri verir.
MAXA			= MAKA				##	Bir ba??ms?z de?i?kenler listesindeki, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri içermek üzere, en büyük de?eri verir.
MEDIAN			= ORTANCA			##	Belirtilen say?lar?n orta de?erini verir.
MIN				= M?N				##	Bir ba??ms?z de?i?kenler listesindeki en küçük de?eri verir.
MINA			= M?NA				##	Bir ba??ms?z de?i?kenler listesindeki, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri de içermek üzere, en küçük de?eri verir.
MODE			= ENÇOK_OLAN		##	Bir veri kümesindeki en s?k rastlanan de?eri verir.
NEGBINOMDIST	= NEGB?NOMDA?		##	Negatif binom da??l?m?n? verir.
NORMDIST		= NORMDA?			##	Normal birikimli da??l?m? verir.
NORMINV			= NORMTERS			##	Normal kümülatif da??l?m?n tersini verir.
NORMSDIST		= NORMSDA?			##	Standart normal birikimli da??l?m? verir.
NORMSINV		= NORMSTERS			##	Standart normal birikimli da??l?m?n tersini verir.
PEARSON			= PEARSON			##	Pearson çarp?m moment korelasyon katsay?s?n? verir.
PERCENTILE		= YÜZDEB?RL?K		##	Bir aral?k içerisinde bulunan de?erlerin k. frekans toplam?n? verir.
PERCENTRANK		= YÜZDERANK			##	Bir veri kümesindeki bir de?erin yüzde mertebesini verir.
PERMUT			= PERMÜTASYON		##	Verilen say?da nesne için permütasyon say?s?n? verir.
POISSON			= POISSON			##	Poisson da??l?m?n? verir.
PROB			= OLASILIK			##	Bir aral?ktaki de?erlerin iki s?n?r aras?nda olmas? olas?l???n? verir.
QUARTILE		= DÖRTTEB?RL?K		##	Bir veri kümesinin dörtte birli?ini verir.
RANK			= RANK				##	Bir say?lar listesinde bir say?n?n mertebesini verir.
RSQ				= RKARE				##	Pearson çarp?m moment korelasyon katsay?s?n?n karesini verir.
SKEW			= ÇARPIKLIK			##	Bir da??l?m?n çarp?kl???n? verir.
SLOPE			= E??M				##	Do?rusal çak??ma çizgisinin e?imini verir.
SMALL			= KÜÇÜK				##	Bir veri kümesinde k. en küçük de?eri verir.
STANDARDIZE		= STANDARTLA?TIRMA	##	Normalle?tirilmi? bir de?er verir.
STDEV			= STDSAPMA			##	Bir örne?e dayanarak standart sapmay? tahmin eder.
STDEVA			= STDSAPMAA			##	Standart sapmay?, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri içermek üzere, bir örne?e ba?l? olarak tahmin eder.
STDEVP			= STDSAPMAS			##	Standart sapmay?, tüm popülasyona ba?l? olarak hesaplar.
STDEVPA			= STDSAPMASA		##	Standart sapmay?, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri içermek üzere, tüm popülasyona ba?l? olarak hesaplar.
STEYX			= STHYX				##	Regresyondaki her x için tahmini y de?erinin standart hatas?n? verir.
TDIST			= TDA?				##	T-da??l?m?n? verir.
TINV			= TTERS				##	T-da??l?m?n?n tersini verir.
TREND			= E??L?M			##	Do?rusal bir e?ilim boyunca de?erler verir.
TRIMMEAN		= KIRPORTALAMA		##	Bir veri kümesinin içinin ortalamas?n? verir.
TTEST			= TTEST				##	T-test'le ili?kilendirilmi? olas?l??? verir.
VAR				= VAR				##	Varyans?, bir örne?e ba?l? olarak tahmin eder.
VARA			= VARA				##	Varyans?, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri içermek üzere, bir örne?e ba?l? olarak tahmin eder.
VARP			= VARS				##	Varyans?, tüm popülasyona dayanarak hesaplar.
VARPA			= VARSA				##	Varyans?, say?lar, metin ve mant?ksal de?erleri içermek üzere, tüm popülasyona ba?l? olarak hesaplar.
WEIBULL			= WEIBULL			##	Weibull da??l?m?n? hesaplar.
ZTEST			= ZTEST				##	Z-testinin tek kuyruklu olas?l?k de?erini hesaplar.


##
##	Text functions					Metin fonksiyonlar?
##
ASC				= ASC 				##	Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) ?ngilizce harfleri veya katakanay? yar?m enli (tek bayt) karakterlerle de?i?tirir.
BAHTTEXT		= BAHTTEXT 			##	Say?y?, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönü?türür.
CHAR			= DAMGA 			##	Kod say?s?yla belirtilen karakteri verir.
CLEAN			= TEM?Z				##	Metindeki bütün yazd?r?lamaz karakterleri kald?r?r.
CODE			= KOD				##	Bir metin dizesindeki ilk karakter için say?sal bir kod verir.
CONCATENATE		= B?RLE?T?R			##	Pek çok metin ö?esini bir metin ö?esi olarak birle?tirir.
DOLLAR			= L?RA				##	Bir say?y? YTL (yeni Türk liras?) para birimi biçimini kullanarak metne dönü?türür.
EXACT			= ÖZDE?				##	?ki metin de?erinin özde? olup olmad???n? anlamak için, de?erleri denetler.
FIND			= BUL				##	Bir metin de?erini, bir ba?kas?n?n içinde bulur (büyük küçük harf duyarl?d?r).
FINDB			= BULB				##	Bir metin de?erini, bir ba?kas?n?n içinde bulur (büyük küçük harf duyarl?d?r).
FIXED			= SAYIDÜZENLE		##	Bir say?y?, sabit say?da ondal?kla, metin olarak biçimlendirir.
JIS				= JIS				##	Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) ?ngilizce harfleri veya katakanay? çift enli (iki bayt) karakterlerle de?i?tirir.
LEFT			= SOL				##	Bir metin de?erinden en soldaki karakterleri verir.
LEFTB			= SOLB				##	Bir metin de?erinden en soldaki karakterleri verir.
LEN				= UZUNLUK			##	Bir metin dizesindeki karakter say?s?n? verir.
LENB			= UZUNLUKB			##	Bir metin dizesindeki karakter say?s?n? verir.
LOWER			= KÜÇÜKHARF			##	Metni küçük harfe çevirir.
MID				= ORTA				##	Bir metin dizesinden belirli say?da karakteri, belirtti?iniz konumdan ba?lamak üzere verir.
MIDB			= ORTAB				##	Bir metin dizesinden belirli say?da karakteri, belirtti?iniz konumdan ba?lamak üzere verir.
PHONETIC		= SES				##	Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ay?klar.
PROPER			= YAZIM.DÜZEN?		##	Bir metin de?erinin her bir sözcü?ünün ilk harfini büyük harfe çevirir.
REPLACE			= DE???T?R			##	Metnin içindeki karakterleri de?i?tirir.
REPLACEB		= DE???T?RB			##	Metnin içindeki karakterleri de?i?tirir.
REPT			= Y?NELE			##	Metni belirtilen say?da yineler.
RIGHT			= SA?				##	Bir metin de?erinden en sa?daki karakterleri verir.
RIGHTB			= SA?B				##	Bir metin de?erinden en sa?daki karakterleri verir.
SEARCH			= BUL				##	Bir metin de?erini, bir ba?kas?n?n içinde bulur (büyük küçük harf duyarl? de?ildir).
SEARCHB			= BULB				##	Bir metin de?erini, bir ba?kas?n?n içinde bulur (büyük küçük harf duyarl? de?ildir).
SUBSTITUTE		= YER?NEKOY			##	Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar.
T				= M					##	Ba??ms?z de?erlerini metne dönü?türür.
TEXT			= METNEÇEV?R		##	Bir say?y? biçimlendirir ve metne dönü?türür.
TRIM			= KIRP				##	Metindeki bo?luklar? kald?r?r.
UPPER			= BÜYÜKHARF			##	Metni büyük harfe çevirir.
VALUE			= SAYIYAÇEV?R		##	Bir metin ba??ms?z de?i?kenini say?ya dönü?türür.

For more information send a message to info at phpclasses dot org.