File: vault/lang/lang.tr.fe.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.tr.fe.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.tr.fe.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change: L10N patch.
L10N patch.

- This commit adds *partial* internal language support for Latvian, Polish,
and Tamil (thank you to naveen17797 for the Tamil translations). Will
sync it all up with the other translations when there's time.
- Some minor miscellaneous refactoring/improvement of other L10N data.
Date: 2 years ago
Size: 45,446 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Turkish language data for the front-end (last modified: 2019.09.17).
##/

Extended Description Bypasses: "Varsay?lan imza bypass'lar, normalde ana paketle birlikte verilir."
Extended Description Chart.js: "Ön uçlar?n pasta grafikler olu?turmas?n? sa?lar.<br /><a href="https://github.com/chartjs/Chart.js">Chart.js</a>, <a href="https://opensource.org/licenses/MIT">MIT license</a> üzerinden kullan?labilir."
Extended Description IPv4-Bogons: "Bogon/martian CIDR'leri engeller."
Extended Description IPv4-ISPs: "Tehlikeli ve spam yapan ISS'leri engeller."
Extended Description IPv4-Other: "Proxy, VPN ve di?er çe?itli istenmeyen hizmetler için CIDR'leri engeller."
Extended Description IPv4: "?stenmeyen bulut servislerini ve insan olmayan uç noktalar? engeller."
Extended Description IPv6-Bogons: "Bogon/martian CIDR'leri engeller."
Extended Description IPv6-ISPs: "Tehlikeli ve spam yapan ISS'leri engeller."
Extended Description IPv6-Other: "Proxy, VPN ve di?er çe?itli istenmeyen hizmetler için CIDR'leri engeller."
Extended Description IPv6: "?stenmeyen bulut servislerini ve insan olmayan uç noktalar? engeller."
Extended Description PHPMailer: "E-posta göndermeyi içeren herhangi bir i?lev kullanmak için gereklidir.<br /><a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">PHPMailer</a>, <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/blob/master/LICENSE">LGPLv2.1 </a> lisans? üzerinden kullan?labilir."
Extended Description flags.css: "Ön uç günlükleri sayfas?na bayrak deste?i ekler."
Extended Description module_abuseipdb.php: "AbuseIPDB'de listelenen IP'lerden gelen istekleri engeller."
Extended Description module_badhosts.php: "Spam gönderenler, bilgisayar korsanlar? ve di?er haince varl?klar taraf?ndan s?kça kullan?lan ana bilgisayarlar? engeller."
Extended Description module_badhosts_isps.php: "Spam gönderenler, bilgisayar korsanlar? ve di?er haince varl?klar taraf?ndan s?kça ISP'lere ait kullan?lan ana bilgisayarlar? engeller."
Extended Description module_badtlds.php: "Spam gönderenler, bilgisayar korsanlar? ve di?er haince varl?klar taraf?ndan s?kça TLD'lere ait kullan?lan ana bilgisayarlar? engeller."
Extended Description module_botua.php: "?stenmeyen botlar ve nefret dolu faaliyetlerle ili?kili kullan?c? arac?lar?n? engeller."
Extended Description module_cookies.php: "Tehlikeli çerezlere kar?? baz? s?n?rl? koruma sa?lar."
Extended Description module_extras.php: "?steklerde yayg?n olarak kullan?lan çe?itli sald?r? vektörlerine kar?? baz? s?n?rl? koruma sa?lar."
Extended Description module_refspam.php: "Yönlendiren spam'e dayal? engelleme genellikle anlaml? bir güvenlik avantaj? sa?lamaz, ancak baz? durumlarda, baz? kullan?c?lar için istekler hakk?nda daha fazla bilgi toplamak ve bunu rapor edebilmek için yararl? olabilir."
Extended Description module_sfs.php: "SFS taraf?ndan listelenen IP'lere kar?? kay?t ve oturum açma sayfalar?n? korur."
Name Bypasses: "Varsay?lan imza bypass'lar."
Name IPv4-Bogons: "IPv4 (bogon'leri)."
Name IPv4-ISPs: "IPv4 (spam gönderen ISS'ler)."
Name IPv4-Other: "IPv4 (proxy, VPN'ler, vb)."
Name IPv4: "IPv4 (bulut ve bar?nd?rma servisleri)."
Name IPv6-Bogons: "IPv6 (bogon'leri)."
Name IPv6-ISPs: "IPv6 (spam gönderen ISS'ler)."
Name IPv6-Other: "IPv6 (proxy, VPN'ler, vb)."
Name IPv6: "IPv6 (bulut ve bar?nd?rma servisleri)."
Name compat_bunnycdn.php: "BunnyCDN uyumluluk modülü"
Name module_abuseipdb.php: "AbuseIPDB modülü"
Name module_badhosts.php: "Kötü ana engelleyici modülü"
Name module_badhosts_isps.php: "Kötü ana engelleyici modülü (ISS'ler)"
Name module_badtlds.php: "Kötü TLD engelleyici modülü"
Name module_baidublocker.php: "Baidu engelleyici modülü"
Name module_botua.php: "?ste?e ba?l? kullan?c? arac?lar? modülü"
Name module_cookies.php: "?ste?e ba?l? çerez taray?c? modülü"
Name module_extras.php: "?ste?e ba?l? güvenlik ekstras? modülü"
Name module_refspam.php: "Yönlendiren spam modülü"
Name module_sfs.php: "Stop Forum Spam modülü"
Name module_ua.php: "Bo? UA engelleyici modülü"
Name module_yandexblocker.php: "Yandex engelleyici modülü"
bNav_home_logout: "<a href="?">Ana Sayfa</a> | <a href="?cidram-page=logout">Ç?k??</a>"
bNav_logout: "<a href="?cidram-page=logout">Ç?k??</a>"
config_PHPMailer_add_reply_to_address: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak cevap adresi."
config_PHPMailer_add_reply_to_name: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak cevap ismi."
config_PHPMailer_enable_two_factor: "Bu yönerge, ön uç hesaplar? için 2FA kullan?l?p kullan?lmayaca??n? belirler."
config_PHPMailer_event_log: "PHPMailer ile ilgili tüm olaylar? günlü?e kaydetmek için bir dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_PHPMailer_host: "Giden e-posta için kullan?lacak SMTP ana bilgisayar?."
config_PHPMailer_password: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak ?ifre."
config_PHPMailer_port: "Giden e-posta için kullan?lacak ba?lant? noktas? numaras?. Varsay?lan = 587."
config_PHPMailer_set_from_address: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak gönderen adresi."
config_PHPMailer_set_from_name: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak gönderenin ad?."
config_PHPMailer_skip_auth_process: "<code>true</code> oldu?unda, PHPMailer normalde SMTP yoluyla e-posta gönderirken olu?an kimlik do?rulama i?lemini atlar. Bu i?lemin atlanmas?, giden e-postalar? MITM sald?r?lar?na maruz b?rakabilir. Baz? durumlarda olsa gerekli olabilir (ör., PHPMailer bir SMTP sunucusuna ba?lanamad???nda)."
config_PHPMailer_smtp_auth: "Bu yönerge SMTP oturumlar?n?n do?rulan?p onaylanmayaca??n? belirler (genellikle bunu yaln?z b?rakmal?s?n)."
config_PHPMailer_smtp_secure: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak protokol (TLS veya SSL)."
config_PHPMailer_username: "SMTP ile e-posta gönderirken kullan?lacak kullan?c? ad?."
config_experimental: "Karars?z/Deneysel!"
config_general_allow_gethostbyaddr_lookup: "UDP kullan?lamad???nda gethostbyaddr aramalar?na izin verilsin mi? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_general_ban_override: ""infraction_limit" a??ld???nda "forbid_on_block"u geçersiz k?l? Geçersiz k?larken: Engellenen istekler bo? bir sayfa verir (?ablon dosyalar? kullan?lmaz). 200 = [Varsay?lan] de?erini geçersiz k?lmay?n. Di?er de?erler "forbid_on_block" için mevcut de?erler ile ayn?d?r."
config_general_default_algo: "Gelecekteki tüm ?ifreler ve oturumlar için hangi algoritmay? kullanaca??n? tan?mlar. Options: PASSWORD_DEFAULT (varsay?lan), PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I (PHP &gt;= 7.2.0 gerektirir)."
config_general_default_dns: "Ana makine ad? aramalarda kullan?lacak virgülle ayr?lm?? DNS sunucular? listesi. Varsay?lan = "8.8.8.8,8.8.4.4" (Google DNS). UYARI: Ne yapt???n?z? bilmiyorsan?z bunu de?i?tirmeyin!"
config_general_disable_frontend: "Ön uç eri?imini devre d??? b?rak? Ön uç eri?imi CIDRAM'?n daha yönetilebilir hale getirebilir, ancak potansiyel bir güvenlik riski de olu?turabilir. CIDRAM'?n mümkün oldu?unda arka ucundan yönetmesi önerilir, ancak kolayl?k sa?lamak için ön uç eri?imi sa?lanm??t?r. ?htiyac?n?z olmad?kça devre d??? b?rak?n. False = Ön uç eri?imini etkinle?tir; True = Ön uç eri?imini devre d??? b?rak [Varsay?lan]."
config_general_disable_webfonts: "Webfontlar?n? devre d??? b?rak? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_general_disabled_channels: "Bu, istek gönderirken CIDRAM'?n belirli kanallar? kullanmas?n? önlemek için kullan?labilir (örne?in, güncelleme yaparken, bile?en meta verileri al?n?rken, vb.)."
config_general_emailaddr: "?sterseniz, kullan?c?lar? engelledi?inde verilecek bir e-posta adresi sa?layabilirsiniz, yanl??l?kla engellendikleri zaman destek için sizinle ileti?im kurabilmeleri için. UYARI: Burada tedarik etti?iniz e-posta adresiniz kesinlikle spambotlar ve s?y?r?c?lar taraf?ndan edinilecektir. Bu nedenle, tek kullan?ml?k veya önemsiz bir e-posta adresini seçmeniz kesinlikle önerilir (di?er bir deyi?le, büyük olas?l?kla birincil ki?isel veya birincil i? e-posta adreslerinizi kullanmak istemiyorsunuzdur)."
config_general_emailaddr_display_style: "E-posta adresinin kullan?c?lara sunulmas?n? nas?l tercih ederdiniz?"
config_general_empty_fields: "Blok olay bilgilerini kaydederken ve görüntülerken, CIDRAM bo? alanlar? nas?l ele almal?d?r? "include" = Bo? alanlar? dahil et. "omit" = Bo? alanlar? atla [varsay?lan]."
config_general_forbid_on_block: "?stekleri engellerken hangi HTTP durum iletisinin CIDRAM göndermesi gerekir? (Daha fazla bilgi için belgelere bak?n)."
config_general_force_hostname_lookup: "Hostname aramay? zorla? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]. Hostname aramalar? normal olarak ihtiyaçlara göre yap?l?r, ancak tüm istekler için zorla çal??t?r?labilir. Bu, günlük dosyalar?nda daha ayr?nt?l? bilgi sa?lama arac? olarak kullan??l? olabilir, ancak performans üzerinde de olumsuz bir etkisi olabilir."
config_general_frontend_log: "Ön uç giri? denemelerini kaydetmek için kullan?lan dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_hide_version: "Sürüm bilgilerini günlüklerden ve sayfa ç?kt?s?ndan gizle? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]."
config_general_ipaddr: "Ba?lama isteklerinin IP adresi nerede bulunur? (Cloudflare ve benzeri hizmetler için yararl?d?r). Varsay?lan = REMOTE_ADDR. UYARI: Ne yapt???n?z? bilmiyorsan?z bunu de?i?tirmeyin!"
config_general_lang: "CIDRAM için varsay?lan dili belirleyin."
config_general_lang_override: "Mümkün oldu?unda, HTTP_ACCEPT_LANGUAGE uyar?nca yerelle?tirilsin mi? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_general_log_banned_ips: "Yasaklanm?? IP'lerden engellenen istekleri günlük dosyalar?na dahil et? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_general_log_rotation_action: "Log rotasyonu, herhangi bir zamanda bulunmas? gereken günlük dosyalar?n?n say?s?n? s?n?rlar. Yeni log dosyalar? olu?turuldu?unda, toplam log dosya say?s? belirtilen s?n?r? a?arsa, belirtilen eylem gerçekle?tirilecektir. ?stenen i?lemi burada belirtebilirsiniz. Delete = En eski log dosyalar?n? sil, s?n?r art?k a??lmam?? kadar. Archive = Öncelikle dosyay? ar?ivleyin, ve sonra en eski log dosyalar?n? sil, s?n?r art?k a??lmam?? kadar."
config_general_log_rotation_limit: "Log rotasyonu, herhangi bir zamanda bulunmas? gereken günlük dosyalar?n?n say?s?n? s?n?rlar. Yeni log dosyalar? olu?turuldu?unda, toplam log dosya say?s? belirtilen s?n?r? a?arsa, belirtilen eylem gerçekle?tirilecektir. ?stenen s?n?r? burada belirtebilirsiniz. 0 de?eri, log rotasyonunu devre d??? b?rak?r."
config_general_log_sanitisation: "Günlük verilerini görüntülemek için ön uç günlükler sayfas?n? kullan?rken, CIDRAM, kullan?c?lar? XSS ??sald?r?lar?ndan korumak için, günlük verilerini görüntülemeden önce haz?rlar. Ancak bu normalde veriler ilk kaydedildi?inde gerçekle?mez. Bu, gerekli olabilecek gelecekteki analizlere yard?mc? olmak için günlük verilerinin do?ru bir ?ekilde korunmas?n? sa?lamakt?r. Bununla birlikte, kullan?c? verileri benzer ?ekilde i?lemeyen harici araçlar? kullanarak günlük verilerini okumaya çal???rsa, kullan?c? XSS ??sald?r?lar?na maruz kalabilir. Gerekirse, bu yap?land?rma direktifini kullanarak varsay?lan davran??? de?i?tirebilirsiniz. True = Veriyi ilk kaydederken haz?rlay?n (daha az do?ru, ancak daha az risk). False = Veriyi ilk kaydederken haz?rlamay?n (daha do?ru, ancak daha risk) [Varsay?lan]."
config_general_logfile: "Engellenen tüm eri?im giri?imlerini kaydetmek için insanlar taraf?ndan okunabilir dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_logfile_apache: "Engellenen tüm eri?im giri?imlerini kaydetmek için Apache tarz? dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_logfile_serialized: "Engellenen tüm eri?im giri?imlerini kaydetmek için seri haline getirilmi? dosya. Dosya ad? belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_general_maintenance_mode: "Bak?m modunu etkinle?tirilsin mi? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]. Ön uç haricindeki her ?eyi devre d??? b?rak?r. Bazen CMS'nizi, çerçeveleri vb. güncellenirken yararl?d?r."
config_general_max_login_attempts: "Maksimum giri? denemesi say?s?. Varsay?lan = 5."
config_general_numbers: "Numaralar?n görüntülenmesini nas?l tercih edersiniz? Size en uygun görünen örne?i seçin."
config_general_protect_frontend: "Normal olarak CIDRAM taraf?ndan sa?lanan korumalar?n ön uça uygulan?p uygulanmayaca??n? belirtir. Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_general_search_engine_verification: "Arama motorlar?ndan gelen istekleri do?rulamaya çal???n? Arama motorlar?n? do?rulamak, ihlal s?n?r?n? a?man?n bir sonucu olarak yasaklanmamas?n? sa?lar (sitenizdeki arama motorlar?n? yasaklamak genellikle arama motoru s?ralamas?, SEO, vb. üzerinde olumsuz bir etki yapar). Do?ruland??? zaman, arama motorlar? normal olarak engellenebilir, ancak yasaklanmaz. Do?rulanmad??? zaman ise, ihlal s?n?r?n?n a??lmas?n?n bir sonucu olarak yasaklanmalar? mümkündür. Buna ek olarak, arama motoru do?rulamas?, sahte arama motoru isteklerine ve arama motorlar? k?l???na bürünen potansiyel olarak kötü amaçl? varl?klara kar?? koruma sa?lar (arama motoru do?rulama etkinle?tirildi?inde bu tür istekler engellenir). Do?ru/True = Arama motoru do?rulamas?n? etkinle?tir [Varsay?lan]; Yanl??/False = Arama motoru do?rulamas?n? devre d??? b?rak?n."
config_general_silent_mode: "CIDRAM, "Eri?im Reddedildi" sayfas?n? göstermek yerine, engellenen eri?im giri?imlerini sessizce yönlendirmeli mi? Yan?t evet ise, engellenen eri?im giri?imleri için yeniden yönlendirilecek konumu belirtin. Yan?t hay?r ise, bu de?i?keni bo? b?rak?n."
config_general_social_media_verification: "Sosyal medya isteklerini do?rulamay? denemek mi istiyorsunuz? Sosyal medya do?rulama, sahte sosyal medya isteklerine kar?? koruma sa?lar (bu gibi istekler engellenir). True = Sosyal medya do?rulamas?n? etkinle?tir [Varsay?lan]; False = Sosyal medya do?rulamas?n? devre d??? b?rak."
config_general_statistics: "CIDRAM kullan?m istatistiklerini takip et? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]."
config_general_time_format: "CIDRAM taraf?ndan kullan?lan tarih/saat gösterimi biçimi. ?ste?e ba?l? olarak ek seçenekler eklenebilir."
config_general_time_offset: "Dakika cinsinden zaman dilimi fark?."
config_general_timezone: "Zaman diliminiz."
config_general_truncate: "Belirli bir boyuta ula?t???nda günlük dosyalar?n? kesin? De?er, bir günlük dosyas?n?n kesilmeden önce büyüyebilece?i B/KB/MB/GB/TB cinsinden maksimum boyuttur. Varsay?lan 0KB de?eri, kesmeyi devre d??? b?rak?r (günlük dosyalar? s?n?rs?z büyüyebilir). Not: Tek tek kay?t dosyalar? için geçerlidir! Günlük dosyalar?n?n boyutu toplam olarak al?nmaz."
config_legal_omit_hostname: "Ana bilgisayar adlar?n? günlük dosyalardan hariç tutuluyor mu? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]."
config_legal_omit_ip: "IP adreslerini günlük dosyalardan hariç tutuluyor mu? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]. Not: "omit_ip" "true" oldu?unda "pseudonymise_ip_addresses" gereksiz hale gelir."
config_legal_omit_ua: "Kullan?c? arac?lar?n? günlük dosyalardan hariç tutuluyor mu? Do?ru/True = Evet; Yanl??/False = Hay?r [Varsay?lan]."
config_legal_privacy_policy: "Olu?turulan sayfalar?n alt k?sm?nda görüntülenecek ilgili gizlilik politikas?n?n adresi. Bir URL belirtin veya devre d??? b?rakmak için bo? b?rak?n."
config_legal_pseudonymise_ip_addresses: "Günlük dosyalar? yazarken IP adresi "pseudonymize" edilir? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_rate_limiting_allowance_period: "Kullan?m? izlemek için saat say?s?. Varsay?lan = 0."
config_rate_limiting_max_bandwidth: "Gelecekteki talepleri s?n?rlayan orandan önce izin süresi içinde izin verilen maksimum bant geni?li?i miktar?. 0 de?eri bu oran s?n?rlamas?n? devre d??? b?rak?r. Varsay?lan = 0KB."
config_rate_limiting_max_requests: "Gelecekteki istekleri s?n?rlayan orandan önce izin süresi içinde izin verilen maksimum istek say?s?. 0 de?eri bu oran s?n?rlamas?n? devre d??? b?rak?r. Varsay?lan = 0."
config_rate_limiting_precision_ipv4: "IPv4 kullan?m?n? izlemek için hassasl?k. De?er, CIDR blok boyutunu yans?t?r. En iyi hassasiyet için 32'ye ayarlay?n. Varsay?lan = 32."
config_rate_limiting_precision_ipv6: "IPv6 kullan?m?n? izlemek için hassasl?k. De?er, CIDR blok boyutunu yans?t?r. En iyi hassasiyet için 128'e ayarlay?n. Varsay?lan = 128."
config_recaptcha_api: "Hangi API'y? kullanacaks?n?z? V2 veya Invisible?"
config_recaptcha_expiry: "reCAPTCHA örneklerini hat?rlamak için saat say?s?."
config_recaptcha_lockip: "reCAPTCHA'y? IP'lere kilitle?"
config_recaptcha_lockuser: "reCAPTCHA kullan?c?lara kilitle?"
config_recaptcha_logfile: "Tüm reCAPTCHA denemelerini günlü?e yaz? Yan?t evet ise, günlük dosyas? için kullan?lacak ad? belirtin. Yan?t hay?r ise, bu de?i?keni bo? b?rak?n."
config_recaptcha_secret: "Bu de?er, reCAPTCHA gösterge tablosunda bulunabilen reCAPTCHA'n?z?n "secret key"na kar??l?k gelmelidir."
config_recaptcha_show_cookie_warning: "Çerez uyar?s?n? göster? Do?ru/True = Evet [Varsay?lan]; Yanl??/False = Hay?r."
config_recaptcha_signature_limit: "reCAPTCHA örne?i sunuldu?unda tetiklenmesine izin verilen maksimum imza say?s?. Varsay?lan = 1. Herhangi bir talep için bu say? a??l?rsa, reCAPTCHA örne?i sunulmaz."
config_recaptcha_sitekey: "Bu de?er, reCAPTCHA gösterge tablosunda bulunabilen reCAPTCHA'n?z?n "site key"na kar??l?k gelmelidir."
config_recaptcha_usemode: "CIDRAM'?n reCAPTCHA'yi nas?l kullanmas? gerekti?ini tan?mlar (belgelere bak?n)."
config_signatures_block_bogons: "Bogon/martian CIDR'leri engelleyin? Sitenize yerel a??n?zdan, yerel hizmet bilgisayar?ndan veya yerel a??n?zdan ba?lant?lar bekliyorsan?z, bu yönerge yanl?? (false) de?erine ayarlanmal?d?r. Bu tür ba?lant?lar? beklemiyorsan?z, bu yönerge do?ru (true) olmal?d?r."
config_signatures_block_cloud: "Webhosting/bulut hizmetlerine ait olarak tan?mlanan CIDR'leri engelle? Sitenizden bir API hizmeti i?letiyorsan?z veya di?er web sitelerinin web sitenize ba?lanmas?n? bekliyorsan?z, bu yanl??a (false) ayarlanmal?d?r. Aksi takdirde, bu yönergenin do?ruya (true) ayarlanmas? gerekir."
config_signatures_block_generic: "Ço?u zaman kara liste için tavsiye edilen CIDR'ler engelle? Bu, di?er daha belirgin imza kategorilerinin herhangi birinin parças? olarak i?aretlenmeyen tüm imzalar? kapsar."
config_signatures_block_legal: "Yasal yükümlülüklere yan?t olarak CIDR'leri engelleyin? Bu yönerge normalde herhangi bir etkiye sahip olmamal?d?r CIDRAM, herhangi bir CIDR'yi varsay?lan olarak "yasal yükümlülükler" ile ili?kilendirmedi?inden. Ancak, yasal nedenlerden dolay? mevcut olabilecek herhangi bir özel imza dosyas?n?n veya modülünün faydas? için ek bir kontrol önlemi olarak mevcuttur."
config_signatures_block_malware: "Kötü amaçl? yaz?l?mlarla ili?kili IP'leri engelle? Buna, C&C sunucular?, virüs bula?m?? makineler, kötü amaçl? yaz?l?m da??t?m?nda yer alan makineler vb. dahildir."
config_signatures_block_proxies: "Vekil servisler veya VPN'ler ait oldu?u saptanan CIDR'leri engelle? Kullan?c?lar?n, sitenize vekil servislerinden ve VPN'lerinden eri?ebilmelerini istiyorsan?z, bu, yanl??a (false) ayarlanmal?d?r. Aksi takdirde, vekil servisler veya VPN'ler gereksinim duymuyorsan?z, bu yönergenin güvenli?i art?rmak için do?ruya (true) ayarlanmas? gerekir."
config_signatures_block_spam: "Yüksek riskli çöp posta olarak sahtanan CIDR'leri en?elle? Bunu yaparken sorun ya?am?yorsan?z, genelde bu daima do?ruya (true) ayarlanmal?d?r."
config_signatures_default_tracktime: "Modüller taraf?ndan yasaklanan IP'leri izlemek için kaç saniye. Varsay?lan = 604800 (1 hafta)."
config_signatures_infraction_limit: "IP izlemesi taraf?ndan yasaklanmadan önce bir IPnin u?rayaca?? maksimum ihlal say?s?. Varsay?lan = 10."
config_signatures_ipv4: "Virgülle s?n?rl?, CIDRAM'?n ayr??t?rmaya çal??t??? IPv4 imza dosyalar?n?n bir listesi."
config_signatures_ipv6: "Virgülle s?n?rl?, CIDRAM'?n ayr??t?rmaya çal??t??? IPv6 imza dosyalar?n?n bir listesi."
config_signatures_modules: "Virgülle s?n?rl?, IPv4/IPv6 imzalar?n? kontrol ettikten sonra yüklenecek modül dosyalar?n?n bir listesi."
config_signatures_track_mode: "?hlaller ne zaman say?lmal?d?r? Yanl??/False = IP'ler modüller taraf?ndan engellendi?inde. Do?ru/True = Herhangi bir nedenle IP'ler engellendi?inde. Varsay?lan = Yanl??/False."
config_supplementary_cache_options_enable_apcu: "Önbelle?e almak için APCu kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_enable_memcached: "Önbelle?e almak için Memcached kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_enable_pdo: "Önbelle?e almak için PDO kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_enable_redis: "Önbelle?e almak için Redis kullanmaya çal???l?p kullan?lmayaca??n? belirtir. Varsay?lan = False."
config_supplementary_cache_options_memcached_host: "Memcached ana bilgisayar de?eri. Varsay?lan = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_memcached_port: "Memcached port de?eri. Varsay?lan = "11211"."
config_supplementary_cache_options_pdo_dsn: "PDO DSN de?eri. Varsay?lan = "mysql:dbname=cidram;host=localhost;port=3306"."
config_supplementary_cache_options_pdo_password: "PDO parola."
config_supplementary_cache_options_pdo_username: "PDO kullan?c? ad?."
config_supplementary_cache_options_redis_host: "Redis ana bilgisayar de?eri. Varsay?lan = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_redis_port: "Redis port de?eri. Varsay?lan = "6379"."
config_supplementary_cache_options_redis_timeout: "Redis zaman a??m? de?eri. Varsay?lan = "2.5"."
config_template_data_css_url: "Özel temalar için CSS dosyas? URL'si."
config_template_data_magnification: "Yaz? tipi büyütme. Varsay?lan = 1."
config_template_data_theme: "CIDRAM için kullan?lacak varsay?lan tema."
confirm_action: ""%s" istedi?inden emin misin?"
field_2fa: "2FA kodu"
field_Request_Method: "?stek yöntemi"
field_activate: "Etkinle?tir"
field_add_more_conditions: "Daha fazla ko?ul ekle"
field_banned: "Yasakland?"
field_blocked: "Engellendi"
field_cidr: "CIDR'ler olarak ç?kt? üretmek"
field_clear: "Temiz"
field_clear_all: "Hepsini temizle"
field_clickable_link: "T?klanabilir ba?lant?"
field_component: "Bile?en"
field_confirm: "Onaylamak"
field_create_new_account: "Yeni Hesap Olu?tur"
field_deactivate: "Devre d??? b?rak"
field_delete: "Sil"
field_delete_account: "Hesab? sil"
field_download_file: "?ndir"
field_edit_file: "Düzenle"
field_expiry: "Bitim süresi"
field_false: "False (Yanl??)"
field_file: "Dosya"
field_filename: "Dosya ad?: "
field_filetype_directory: "Rehber"
field_filetype_info: "{EXT} Dosya"
field_filetype_unknown: "Bilinmiyor"
field_include: "Bo? alanlar? dahil et"
field_infractions: "?hlaller"
field_install: "Yükle"
field_ip_address: "?P Adresi"
field_latest_version: "En son sürüm"
field_log_in: "Oturum Aç"
field_netmask: "A? maskeler olarak ç?kt? üretmek"
field_new_name: "Yeni isim:"
field_nonclickable_text: "T?klanmayan metin"
field_ok: "Tamam"
field_omit: "Bo? alanlar? atla"
field_options: "Seçenekler"
field_password: "Parola"
field_permissions: "?zinler"
field_preferred_direct_input: "Verileri do?rudan girin"
field_preferred_list: "?u anda aktif imza dosyalar?"
field_preserve: "Etiketleri ve yorumlar? koru"
field_range: "Aral?k (?lk ? Son)"
field_reasonmessage: "Neden Engellendi (detayl?)"
field_rename_file: "Ad?n? de?i?tirmek"
field_reset: "S?f?rla"
field_set_new_password: "Yeni ?ifre Olu?tur"
field_size: "Toplam Boyut: "
field_size_GB: "GB"
field_size_KB: "KB"
field_size_MB: "MB"
field_size_TB: "TB"
field_size_bytes: "bayt"
field_status: "Durum"
field_system_timezone: "Sistem varsay?lan saat dilimini kullan?n."
field_tracking: "?zleme"
field_true: "True (Do?ru)"
field_ualc: "Kullan?c? Arac?s? (küçük harf)"
field_uninstall: "Kald?r"
field_update: "Güncelle"
field_update_all: "Tümünü güncelle"
field_update_signatures_files: "?mza dosyalar?n? güncelle"
field_upload_file: "Yeni dosya yükle"
field_username: "Kullan?c? ad?"
field_verify: "Do?rula"
field_verify_all: "Tümünü do?rula"
field_your_version: "Sürümünüz"
header_login: "Devam etmek için lütfen giri? yap?n?z."
label_active_config_file: "Etkin yap?land?rma dosyas?: "
label_actual: "?imdiki"
label_aux_actBlk: "engelleyin"
label_aux_actByp: "atlay?n"
label_aux_actGrl: "gri listeye ekleyin"
label_aux_actLog: "kaydetme"
label_aux_actWhl: "beyaz listeye ekleyin"
label_aux_create_new_rule: "Yeni kural olu?tur"
label_aux_logic_all: "Kural? tetiklemek için tüm ?artlar yerine getirilmelidir."
label_aux_logic_any: "Tüm "e?ittir" (=) ko?ullar?, tüm "e?it olmayan" (?) ko?ullar da kar??land??? sürece kural? tetikleyebilir."
label_aux_menu_action: "A?a??daki ko?ullar kar??lan?rsa, iste?i %s."
label_aux_menu_method: "Ko?ullar? test etmek için %s kullan?n."
label_aux_modify_rule: "Kural? de?i?tir"
label_aux_move_bottom: "Kural? en alta ta??"
label_aux_move_top: "Kural? en üste ta??"
label_aux_mtdReg: "düzenli ifadeler"
label_aux_mtdStr: "direkt dizi kar??la?t?rmas?"
label_aux_mtdWin: "Windows tarz? joker karakterler"
label_aux_name: "Yeni kural için bir isim:"
label_aux_reason: "Engellendi?inde kullan?c?ya verilen sebep:"
label_backup_location: "Repository yedek konumlar? (acil bir durumda, ya da her ?ey ba?ar?s?z olursa):"
label_banned: "Yasakl? talepler"
label_blocked: "Engellenen talepler"
label_branch: "Bran?? en yeni kararl?:"
label_check_aux: "Ayr?ca yard?mc? kurallara kar??da test edin."
label_check_modules: "Ayr?ca modülleri kar??da test edin."
label_check_verification: "Ayr?ca arama motoru ve sosyal medya do?rulama kar??da test edin."
label_cidram: "Kullan?lan CIDRAM sürümü:"
label_clientinfo: "Kullan?c? bilgisi:"
label_displaying:
 - "<span class="txtRd">%s</span> ö?e görüntülenir."
 - "<span class="txtRd">%s</span> ö?e görüntüleniyor."
label_displaying_that_cite:
 - ""%2$s" ibaresi verilen <span class="txtRd">%1$s</span> ö?e görüntülenir."
 - ""%2$s" ibaresi verilen <span class="txtRd">%1$s</span> ö?e görüntüleniyor."
label_expected: "Beklenen"
label_expires: "Son Geçerlilik Tarihi: "
label_extension: "Uzant?s?"
label_false_positive_risk: "Yalanc? pozitif risk: "
label_fmgr_cache_data: "Önbellek verileri ve geçici dosyalar"
label_fmgr_disk_usage: "CIDRAM disk kullan?m?: "
label_fmgr_free_space: "Bo? disk alan?: "
label_fmgr_other_sig: "Di?er kurallar, imza dosyalar?, vb"
label_fmgr_safety: "Güvenlik mekanizmalar?"
label_fmgr_total_disk_usage: "Toplam disk kullan?m?: "
label_fmgr_total_space: "Toplam disk alan?: "
label_fmgr_updates_metadata: "Bile?en güncellemeleri meta verileri"
label_hide: "Saklamak"
label_ignore: "Bunu görmezden gel"
label_installed_available: "Yüklü/Mevcut"
label_integrity_check: "Bütünlük denetimi: "
label_never: "Asla"
label_os: "Kullan?lan i?letim sistemi:"
label_other-ActiveIPv4: "Etkin IPv4 imza dosyalar?"
label_other-ActiveIPv6: "Etkin IPv6 imza dosyalar?"
label_other-ActiveModules: "Aktif modüller"
label_other-Since: "Ba?lang?ç tarihi"
label_other: "Di?er"
label_php: "Kullan?lan PHP sürümü:"
label_preferred_source: "Tercih edilen kaynak:"
label_reCAPTCHA: "reCAPTCHA denemeler"
label_results: "Sonuçlar (%s giri? ? %s reddedildi ? %s kabul edildi ? %s birle?ti ? %s ç?kt?):"
label_sanity_check: "Güvenlik denetimi: "
label_sapi: "Kullan?lan SAPI:"
label_show: "Göstermek"
label_show_by_origin: "Men?e göre göster"
label_signature_type: "?mza tipi:"
label_stable: "En yeni kararl?:"
label_sysinfo: "Sistem bilgisi:"
label_tests: "Testler:"
label_total: "Toplam"
label_unignore: "Bunu görmezden gelme"
label_unstable: "En yeni karars?z:"
label_used_with: "?le kullan?lan: "
label_your_ip: "Senin IP:"
label_your_ua: "Senin UA:"
link_accounts: "Hesaplar"
link_aux: "Yard?mc? Kurallar"
link_cache_data: "Önbellek Verileri"
link_cidr_calc: "CIDR Hesaplay?c?"
link_config: "Yap?land?rma"
link_documentation: "Belgeler"
link_file_manager: "Dosya Yöneticisi"
link_fixer: "?mza dosya tamircisi"
link_home: "Ana Sayfa"
link_ip_aggregator: "IP Toplay?c?"
link_ip_test: "IP Testi"
link_ip_tracking: "IP ?zleme"
link_logs: "Kay?tlar"
link_range: "?mza Tablolar?"
link_sections_list: "Bölüm Listeleri"
link_statistics: "?statistik"
link_textmode: "Metin biçimlendirme: <a href="%1$sfalse%2$s">Basit</a> ? <a href="%1$strue%2$s">Süslü</a> ? <a href="%1$stally%2$s">Taksir</a>"
link_updates: "Güncellemeler"
logs_logfile_doesnt_exist: "Seçilen günlük dosyas? yok!"
logs_no_logfile_selected: "Hiçbir günlük dosyas? seçilmedi."
logs_no_logfiles_available: "Günlük dosyas? yok."
max_login_attempts_exceeded: "Maksimum giri? denemesi a??ld?; Eri?im reddedildi."
previewer_days: "Günler"
previewer_hours: "Saatler"
previewer_minutes: "Dakikalar"
previewer_months: "Aylar"
previewer_seconds: "Saniyeler"
previewer_weeks: "Haftalar"
previewer_years: "Y?llar"
response_2fa_invalid: "Yanl?? 2FA kodu girildi. Kimlik do?rulama ba?ar?s?z oldu."
response_2fa_valid: "Ba?ar?yla do?ruland?."
response_accounts_already_exists: "Bu kullan?c? ad?yla bir hesap zaten var!"
response_accounts_created: "Hesap ba?ar?yla olu?turuldu!"
response_accounts_deleted: "Hesap ba?ar?yla silindi!"
response_accounts_doesnt_exist: "Bu hesap mevcut de?il."
response_accounts_password_updated: "?ifre ba?ar?yla güncellendi!"
response_activated: "Ba?ar?yla etkinle?tirildi."
response_activation_failed: "Etkinle?tirilemedi!"
response_aux_none: "?u anda herhangi bir yard?mc? kural bulunmamaktad?r."
response_aux_rule_created_successfully: "Yeni yard?mc? kural, "%s", ba?ar?yla olu?turuldu."
response_aux_rule_deleted_successfully: "Yard?mc? kural, "%s", ba?ar?yla silindi."
response_checksum_error: "Checksum hatas?! Dosya reddedildi!"
response_component_successfully_installed: "Bile?en ba?ar?yla yüklendi."
response_component_successfully_uninstalled: "Bile?en ba?ar?yla kald?r?ld?."
response_component_successfully_updated: "Bile?en ba?ar?yla güncellendi."
response_component_uninstall_error: "Bile?eni kald?rmaya çal???rken bir hata olu?tu."
response_configuration_updated: "Yap?land?rma ba?ar?yla güncellendi."
response_deactivated: "Ba?ar?yla devre d??? b?rak?ld?."
response_deactivation_failed: "Devre d??? b?rak?lamad?!"
response_delete_error: "Silinemedi!"
response_directory_deleted: "Dizin ba?ar?yla silindi!"
response_directory_renamed: "Dizin ba?ar?yla yeniden adland?r?ld?!"
response_error: "Hata"
response_failed: "Geçemedi"
response_failed_to_install: "Yükleme ba?ar?s?z!"
response_failed_to_update: "Güncelleme ba?ar?s?z!"
response_file_deleted: "Dosya ba?ar?yla silindi!"
response_file_edited: "Dosya ba?ar?yla de?i?tirildi!"
response_file_renamed: "Dosya ba?ar?yla yeniden adland?r?ld?!"
response_file_uploaded: "Dosya ba?ar?yla yüklendi!"
response_login_invalid_password: "Giri? ba?ar?s?z! Geçersiz parola!"
response_login_invalid_username: "Giri? ba?ar?s?z! Kullan?c? ad? yok!"
response_login_password_field_empty: "Parola alan? bo?!"
response_login_username_field_empty: "Kullan?c? ad? alan? bo?!"
response_login_wrong_endpoint: "Yanl?? biti? noktas?!"
response_no: "Hay?r"
response_passed: "Geçti"
response_possible_problem_found: "Olas? problem bulundu."
response_rename_error: "Yeniden adland?r?lamad?!"
response_sanity_1: "Dosya beklenmedik içerik bar?nd?r?yor! Dosya reddedildi!"
response_skipped: "Atland?"
response_statistics_cleared: "?statistikler temizlendi."
response_tracking_cleared: "?zleme temizlendi."
response_updates_already_up_to_date: "Zaten güncel."
response_updates_not_installed: "Bile?en yüklü de?il!"
response_updates_not_installed_php: "Bile?en yüklü de?il (PHP &gt;= {V} gerektirir)!"
response_updates_outdated: "Eski!"
response_updates_outdated_manually: "Eski (lütfen manuel olarak güncelleyin)!"
response_updates_outdated_php_version: "Eski (PHP &gt;= {V} gerektirir)!"
response_updates_unable_to_determine: "Belirlenemedi."
response_upload_error: "Yüklenemedi!"
response_verification_failed: "Do?rulama ba?ar?s?z oldu! Bile?en bozulmu? olabilir."
response_verification_success: "Do?rulama ba?ar?s?! Hiçbir sorun bulunamad?."
response_yes: "Evet"
security_warning: "?ste?iniz i?lenirken beklenmeyen bir sorun olu?tu. Lütfen tekrar deneyin. Sorun devam ederse, deste?e ba?vurun."
state_async_deny: "?zinleriniz uyumsuz e?zamans?z istekler gerçekle?tirmek için yeterli de?il. Tekrar giri? yapmay? deneyin."
state_cache_is_empty: "Önbellek bo?."
state_complete_access: "Tam eri?im"
state_component_is_active: "Bile?en aktiftir."
state_component_is_inactive: "Bile?en etkin de?il."
state_component_is_provisional: "Bile?en geçicidir."
state_default_password: "Uyar?: Varsay?lan ?ifreyi kullan?yor!"
state_email_sent: "E-posta ba?ar?yla "%s" olarak gönderildi."
state_failed_missing: "Gerekli bir bile?en kullan?lamamas? nedeniyle görev ba?ar?s?z oldu."
state_fixer: "$2%s $1%s."
state_fixer_changed: "<span class="txtRd">%s</span> de?i?iklik yapt?"
state_fixer_seconds: "<span class="txtRd">%s</span> saniyede"
state_ignored: "Kullan?lmam??"
state_loading: "Yükleniyor..."
state_loadtime: "Sayfa iste?i <span class="txtRd">%s</span> saniye içinde tamamland?."
state_logged_in: "Giri? yap?ld?."
state_logged_in_2fa_pending: "Giri? yap?ld? + 2FA beklemede."
state_logged_out: "Ç?k?? yap?ld?."
state_logs_access_only: "Sadece giri?leri kaydeder"
state_maintenance_mode: "Uyar?: Bak?m modu etkin!"
state_password_not_valid: "Uyar?: Bu hesap geçerli bir ?ifre kullanm?yor!"
state_risk_high: "Yüksek"
state_risk_low: "Dü?ük"
state_risk_medium: "Orta"
state_sl_totals: "Toplamlar? (?mzalar: <span class="txtRd">%s</span> ? ?mza bölümleri: <span class="txtRd">%s</span> ? ?mza dosyalar?: <span class="txtRd">%s</span> ? Benzersiz bölüm etiketleri: <span class="txtRd">%s</span>)."
state_tracking: "?u anda %s IP izleme."
switch-descending-order-set-false: "Artan düzende s?rala"
switch-descending-order-set-true: "Azalan düzende s?rala"
switch-hide-non-outdated-set-false: "Eskimi? olmayanlar? gizleme"
switch-hide-non-outdated-set-true: "Eskimi? olmayanlar? gizle"
switch-hide-unused-set-false: "Kullan?lmayanlar? gizleme"
switch-hide-unused-set-true: "Kullan?lmayanlar? gizle"
switch-sort-by-name-set-false: "ID'ye göre s?rala"
switch-sort-by-name-set-true: "?sme göre s?rala"
switch-tracking-aux-set-false: "Yard?mc? kurallara kar?? kontrol etmeyin"
switch-tracking-aux-set-true: "Yard?mc? kurallara kar?? kontrol edin"
switch-tracking-blocked-already-set-false: "?mza dosyalar?na kar?? kontrol etmeyin"
switch-tracking-blocked-already-set-true: "?mza dosyalar?na kar?? kontrol edin"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-false: "Yasaklanm??/engellenen IP'leri gizleme"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-true: "Yasaklanm??/engellenen IP'leri gizle"
tip_2fa_sent: "E-posta adresinize iki faktörlü bir kimlik do?rulama kodu içeren bir e-posta gönderildi. Ön tarafa eri?mek için lütfen a?a??daki kodu do?rulay?n. Bu e-postay? almad?ysan?z, yeni bir kod içeren yeni bir e-posta almak için, ç?k?? yapmay?, 10 dakika beklemeyi ve tekrar giri? yapmay? deneyin."
tip_accounts: "Merhaba, {username}.<br />Hesaplar sayfas?, CIDRAM ön ucuna kimin eri?ebilece?ini kontrol etmenizi mümkün k?lar."
tip_aux: "Merhaba, {username}.<br />CIDRAM için yard?mc? kurallar olu?turmak, silmek ve de?i?tirmek için bu sayfay? kullanabilirsiniz."
tip_cache_data: "Merhaba, {username}.<br />Burada önbellek içeri?ini inceleyebilirsiniz."
tip_cidr_calc: "Merhaba, {username}.<br />CIDR hesaplay?c?s?, bir IP adresinin faktörünün hangi CIDR'lerin oldu?unu hesaplaman?z? mümkün k?lar."
tip_condition_placeholder: "Bir de?er belirtin veya göz ard? etmek için bo? b?rak?n."
tip_config: "Merhaba, {username}.<br />Yap?land?rma sayfas?, CIDRAM için yap?land?rmay? ön uçtan de?i?tirmenizi mümkün k?lar."
tip_custom_ua: "Buraya user agent girin (iste?e)."
tip_enter_input_here: "Verileri buraya girin."
tip_enter_ip_here: "IP'yi buraya girin."
tip_enter_ips_here: "IP'leri buraya girin."
tip_fe_cookie_warning: "Not: CIDRAM, oturum açma kimlik do?rulamas?nda çerez kullan?r. Oturum açarak, taray?c?n?z taraf?ndan olu?turulacak ve saklanacak bir çerez için onay?n?z? verirsiniz."
tip_file_manager: "Merhaba, {username}.<br />Dosya yöneticisi dosyalar?n?z? silmenizi, düzenlemenizi, yüklemenizi ve indirmenizi sa?lar. Dikkatli kullan?n (kurulumunuzu bununla bozabilirsiniz)."
tip_fixer: "Merhaba, {username}.<br />?mza dosya tamircisi, imza dosyalar?ndaki olas? sorunlar? tespit etmek ve çözmek için bir yol sa?lar."
tip_home: "Merhaba, {username}.<br />Bu, CIDRAM ön uçunun ana sayfas?d?r. Devam etmek için soldaki gezinme menüsünden bir ba?lant? seçin."
tip_ip_aggregator: "Merhaba, {username}.<br />IP toplay?c? IP'leri ve CIDR'leri olabildi?ince az ?ekilde ifade etmenizi sa?lar. Birle?tirilecek verileri girin ve "Tamam" dü?mesine bas?n."
tip_ip_test: "Merhaba, {username}.<br />IP test sayfas?, ?u anda yüklü olan imzalarla IP adreslerinin engellenip engellenmedi?ini test etmenizi sa?lar."
tip_ip_test_switches: "(Seçilmedi?inde, yaln?zca imza dosyalar? test edilecektir)."
tip_ip_tracking: "Merhaba, {username}.<br />IP izleme sayfas?, IP adreslerinin izleme durumunu kontrol etmenizi, hangilerinin yasak oldu?unu kontrol etmenizi ve isterseniz bunlar?n yasaklanmas?n?/izlemensini kald?rman?z? kontrol etmenizi sa?lar."
tip_login: "Varsay?lan kullan?c? ad?: <span class="txtRd">admin</span> ? Varsay?lan ?ifre: <span class="txtRd">password</span>"
tip_logs: "Merhaba, {username}.<br />Bu günlük dosyas?n?n içeri?ini görüntülemek için a?a??daki listeden bir günlük dosyas? seçin."
tip_pie_html: "Daha fazla ayr?nt? için bile?en ad?na t?klay?n."
tip_range: "Merhaba, {username}.<br />Bu sayfa, ?u anda aktif imza dosyalar?n?n kapsad??? IP aral?klar? hakk?nda baz? temel istatistiksel bilgileri göstermektedir."
tip_sections_list: "Merhaba, {username}.<br />Bu sayfa ?u anda etkin olan imza dosyalar?nda hangi bölümlerin bulundu?unu listeler."
tip_see_the_documentation: "Çe?itli yap?land?rma yönergeleri ve amaçlar?yla ilgili bilgi için <a href="https://github.com/CIDRAM/Docs/blob/master/readme.en.md\#SECTION6">belgelere</a> bak?n."
tip_statistics: "Merhaba, {username}.<br />Bu sayfada, CIDRAM kurulumunuzla ilgili baz? temel kullan?m istatistikleri gösterilmektedir."
tip_statistics_disabled: "Not: ?statistik izleme ?u anda devre d???, ancak yap?land?rma sayfas? arac?l???yla etkinle?tirilebilir."
tip_updates: "Merhaba, {username}.<br />Güncellemeler sayfas?, CIDRAM'?n çe?itli bile?enlerini (çekirdek paket, imzalar, L10N dosyalar? vb) yüklemenizi, kald?rman?z? ve güncellemenizi sa?lar."
title_login: "Giri?"
warning: "Uyar?lar:"
warning_php_1: "PHP sürümünüz aktif olarak desteklenmiyor! Güncelleme önerilir!"
warning_php_2: "PHP sürümünüz a??r savunmas?z! Güncelleme önerilir!"
warning_signatures_1: "Hiçbir imza dosyas? aktif de?il!"

info_some_useful_links: |
 Baz? kullan??l? ba?lant?lar:<br />
   <ul class="pieul">
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">CIDRAM için araçlar, kaynaklar, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM/issues">CIDRAM Sorunlar? @ GitHub</a> ? CIDRAM için sorunlar sayfas? (destek, yard?m, vb).</li>
      <li><a href="https://wordpress.org/plugins/cidram/">CIDRAM @ WordPress.org</a> ? CIDRAM için WordPress eklentisi.</li>
      <li><a href="https://bitbucket.org/macmathan/blocklists">macmathan/blocklists</a> ? Tehlikeli botlar?, istenmeyen ülkeleri, güncel olmayan taray?c?lar?, vb engellemek için, CIDRAM için iste?e ba?l? blok listeleri ve modüller içerir.</li>
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM-Extras">CIDRAM/CIDRAM-Extras</a> ? Çe?itli ekstralar.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Gruplar, forumlar, topluluklar, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.facebook.com/groups/2204685680/">International PHP Group @ Facebook</a> ? PHP ö?renme kaynaklar? ve tart??malar.</li>
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/forum/">Forum @ Stop Forum Spam</a> ? Forum spam?n? durdurmayla ilgili faydal? forum.</li>
     </ul>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Di?er faydal? araçlar, kaynaklar, hizmetler, vb.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/">Stop Forum Spam</a> ? Bilinen forum spam göndericileri veritaban?n? yönetir. Web sitelerini ve forumlar? spam göndericilere kar?? korumak için kullan??l?d?r.</li>
      <li><a href="https://bgp.he.net/">Hurricane Electric BGP Toolkit</a> ? ASN'lerden CIDR'ler al?n, ASN ili?kilerini belirleyin, a? adlar?na dayal? ASN'leri ke?fedin.</li>
      <li><a href="https://radar.qrator.net/">Radar by Qrator</a> ? ASN'lerin ba?lant?s?n? kontrol etmek için yararl? araç ve ASN'ler hakk?nda çe?itli di?er bilgiler.</li>
      <li><a href="http://www.ipdeny.com/ipblocks/">IPdeny IP ülke bloklar?</a> ? Ülke çap?nda imzalar üretmek için harika ve tam bir hizmet.</li>
      <li><a href="https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/malware/">Google Malware Dashboard</a> ? ASN'ler için kötü amaçl? yaz?l?m enfeksiyonu oranlar? ile ilgili raporlar? görüntüler.</li>
      <li><a href="https://www.spamhaus.org/statistics/botnet-asn/">Spamhaus Projesi</a> ? ASN'ler için botnet enfeksiyon oranlar? ile ilgili raporlar? görüntüler.</li>
      <li><a href="https://www.abuseat.org/public/asn.html">Abuseat.org'un Kompozit Engelleme Listesi</a> ? ASN'ler için botnet enfeksiyon oranlar? ile ilgili raporlar? görüntüler.</li>
      <li><a href="https://abuseipdb.com/">AbuseIPDB</a> ? Bilinen kötü amaçl? IP'lerin veritaban?n? korur; IP'leri denetlemek ve raporlamak için bir API sa?lar.</li>
      <li><a href="https://www.megarbl.net/index.php">MegaRBL.net</a> ? Bilinen spam göndericilerinin listelerini sa?lar; IP/ASN spam etkinliklerini kontrol etmek için yararl?d?r.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Bilgi ve ö?renme kaynaklar?.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://php.earth/">PHP.earth</a> ? PHP ö?renme kaynaklar? ve tart??malar.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Vulnerability-Charts/">Güvenlik Aç??? Tablolar?</a> ? Çe?itli paketler (HHVM, PHP, phpMyAdmin, Python, vb) güvenli/güvensiz sürümlerini listeler.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Compatibility-Charts/">Uyumluluk Tablolar?</a> ? Çe?itli paketler (CIDRAM, phpMussel, vb) için uyumluluk bilgilerini listeler.</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>

msg_template_2fa: |
 <center><p>Merhaba, %1$s.<br />
 <br />
 CIDRAM ön ucuna giri? yapmak için 2FA kodunuz:</p>
 <h1>%2$s</h1>
 <p>Bu kod 10 dakika içinde sona eriyor.</p></center>
msg_subject_2fa: "2FA (?ki Faktörlü Kimlik Do?rulama)"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.