File: vault/lang/lang.tr.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.tr.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.tr.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change: Update of vault/lang/lang.tr.yaml
Date: 2 years ago
Size: 4,356 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Turkish language data (last modified: 2019.07.25).
##/

# Language settings.
Local Name: "Türkçe"
Text Direction: "ltr"
IntegerRule: "int2Type4"
FractionRule: "int1"

Error_MissingRequire: "Gerekli dosyalar eksik! Devam edemem!"
Error_WriteCache: "Önbelle?e yaz?lam?yor! Lütfen CHMOD dosya izinlerinizi kontrol edin!"
MoreInfo: "Daha fazla bilgi için:"
PrivacyPolicy: "Gizlilik Politikas?"
ReasonMessage_BadIP: "Geçersiz bir IP adresi kullanarak bu sayfaya eri?meye çal??t???n?zdan bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Banned: "IP adresinizden önceki kötü davran?? nedeniyle bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Bogon: "IP adresiniz bir bogon adresi olarak tan?nd??? ve bu web sitesine bogonlardan ba?lanman?n web sitesi sahibi taraf?ndan izin verilmemesi nedeniyle bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Cloud: "IP adresiniz bir bulut hizmetine ait oldu?u ve bulut servislerinden bu web sitesine ba?lanmaya web sitesi sahibi taraf?ndan izin verilmemesi nedeniyle bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Generic: "IP adresiniz, bu web sitesi taraf?ndan kullan?lan bir kara listede listelenen bir a?a ait oldu?u için, bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Legal: "Yasal yükümlülükler nedeniyle bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Malware: "IP adresinizle ilgili kötü amaçl? yaz?l?m sorunlar? nedeniyle bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Proxy: "IP adresinizin bir vekil servisi veya VPN hizmetine ait oldu?u kabul edildi?inden ve bu web sitesine vekil servisi veya VPN hizmetleri arac?l???yla ba?lanmaya web sitesi sahibi taraf?ndan izin verilmemesi nedeniyle bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
ReasonMessage_Spam: "IP adresiniz istenmeyen eposta için yüksek riskli oldu?u dü?ünülen bir a?a ait oldu?u için bu sayfaya eri?iminiz reddedildi."
Short_BadIP: "Geçersiz IP"
Short_Banned: "Yasakland?"
Short_Bogon: "Bogon IP"
Short_Cloud: "Bulut hizmeti"
Short_Generic: "Genel"
Short_Legal: "Yasal"
Short_Malware: "Kötü amaçl? yaz?l?m"
Short_Proxy: "Vekil servisi"
Short_RL: "Oran s?n?rl?d?r"
Short_Spam: "?stenmeyen eposta riski"
Support_Email: "Bunun yanl?? oldu?una inan?yorsan?z veya yard?m almak için, bu sitesinin yöneticisine bir e-posta destek bileti göndermek için {ClickHereLink} (e-postan?n önsözünü veya ba?lama ekini de?i?tirmeyin)."
Support_Email_2: "Bunun yanl?? oldu?una inan?yorsan?z, yard?m istemek için {EmailAddr} ya bir e-posta gönderin."
click_here: "buraya t?klay?n"
denied: "Eri?im Reddedildi!"
fake_ua: "Sahte {ua}"
field_datetime: "Tarih/Saat: "
field_hostname: "Hostname: "
field_id: "?D: "
field_ipaddr: "?P Adresi: "
field_ipaddr_resolved: "?P Adresi (Kararl?): "
field_query: "Sorgu: "
field_rURI: "Yeniden yap?land?r?lm?? URI: "
field_reCAPTCHA_state: "reCAPTCHA durumu: "
field_referrer: "Yönlendiren: "
field_scriptversion: "Komut Dosyas? (Script) Sürümü: "
field_sigcount: "?mza Say?s?: "
field_sigref: "?mza Referans?: "
field_ua: "Kullan?c? Arac?s?: "
field_whyreason: "Neden Engellendi: "
generated_by: "Üreten"
preamble: "-- Ba?lama eki sonu. Bu sat?rdan sonra sorular?n?z? veya yorumlar?n?z? ekleyin. --"
recaptcha_cookie_warning: "Not: Kullan?c?lar CAPTCHA'y? tamamlad?klar? zaman CIDRAM hat?rlamak için çerez kullan?r. CAPTCHA'yi tamamlayarak, taray?c?n?z taraf?ndan olu?turulacak ve depolanacak bir çerez için onay vermi? olursunuz."
recaptcha_disabled: "Devre d???."
recaptcha_enabled: "Etkinle?tirildi."
recaptcha_failed: "Ba?ar?s?z oldu!"
recaptcha_message: "Bu sayfaya tekrar eri?mek için lütfen a?a??da verilen CAPTCHA'yi doldurun ve gönderme dü?mesine bas?n."
recaptcha_message_invisible: "Ço?u kullan?c? için, sayfa yenilenmeli ve normal eri?ime geri dönülmelidir. Baz? durumlarda, bir CAPTCHA zorlu?u doldurman?z istenebilir."
recaptcha_passed: "Geçildi!"
recaptcha_submit: "Gönder"
request_removal: "(Bunun bir hata oldu?unu dü?ünüyorsan?z, kald?r?lmas?n? istemek için <a href="%s">buray? t?klay?n</a>)."
For more information send a message to info at phpclasses dot org.