PHP Classes

File: comment_in_persian

Recommend this page to a friend!
  Classes of arab sheybani   Smart Meta Generator   comment_in_persian   Download  
File: comment_in_persian
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: smart_meta_Generator persian_version comment
Class: Smart Meta Generator
Extract keywords from an HTML page
Author: By
Last change:
Date: 15 years ago
Size: 2,460 bytes
 

Contents

Class file image Download
 /****************************************************************** Projectname: Automatic meta Generator Version: 0.1 Author: saeed arab sheybani Last modified: دوشنبه ۱۳۸۷/۸/۲۰ ضرورت دارد مورد زیر به این متاژن افزوده شود* بخشهای فارسی آمده در آدرس صفحه * شرح: برای key این کلاس بصورت خودکار کلمات کلیدی را از متن استخراج میکند نحوه استخراج کلمات کلیدی 1- حذف کلمات معمول شامل حروف اضافه،ربط و افعال و موارد تعریف شده(و فیلتر شده) 2- حذف کلمات با حروف تکراری مانند tehhhfjrl 3- الویت دادن به کلمات از پیش تعریف شده بدون توجه به فراوانی در جمله(کلماتی مانند «آگهی»، «استخدام» و....) 4- اعمال برخی موارد هوشمند دیگر(مثلا نادیده گرفتن کلمات با فراوانی بالا که از تعداد حروف کمی با توجه به میزان فراوانی در جمله برخوردار هستند 5- در شرایط یکسان از نظر فراوانی اولویت دادن به کلمات بزرگتر(با حروف بیشتر) و کلمات پرمصرف در زبان فارسی مانند حروف ربط و اضافه و همچنین افعال و... را در نظر نمی گیرد مهمترین ویزگی این متاژن انتخاب کلماتی که حتما در متن قرار گرفته میباشد و برای descroiton متن مورد نظر را از تگ h انتخاب میکند و در صورت نبودن تگ h از متنهای بولد یا مهم استفاده میکند Change Log: =========== 0.1 Ver یکشنبه ۱۳۸۷/۸/۱۹ افزودن امکانات بیشتر از جمله قابلیت تشخیص کلمات معمول ================================ 0.2 Ver سه شنبه ۱۳۸۷/۸/۲۱ افزودن استخراج description از متن ========================================================= از جمله قابلیتهای که میتوان در آینده با این کلاس اضافه کرد اتصال به بانک اطلاعاتی برای دریافت کلمات از پیش تعریف شده ******************************************************************/