PHP Classes

File: src/Unicode/data/perl_source/x79.pm

Recommend this page to a friend!
  Classes of Dmitri Russu  >  PHP SEPA XML Class  >  src/Unicode/data/perl_source/x79.pm  >  Download  
File: src/Unicode/data/perl_source/x79.pm
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP SEPA XML Class
Generate XML for the Single Euro Payments Area
Author: By
Last change:
Date: 8 months ago
Size: 2,176 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Time-stamp: "Sat Jul 14 00:27:33 2001 by Automatic Bizooty (__blocks2pm.plx)"
$Text::\SEPA\Unicode\Unidecode::Char[0x79] = [
'Tani ', 'Jiao ', qq{[?] }, 'Zhang ', 'Qiao ', 'Dun ', 'Xian ', 'Yu ', 'Zhui ', 'He ', 'Huo ', 'Zhai ', 'Lei ', 'Ke ', 'Chu ', 'Ji ',
'Que ', 'Dang ', 'Yi ', 'Jiang ', 'Pi ', 'Pi ', 'Yu ', 'Pin ', 'Qi ', 'Ai ', 'Kai ', 'Jian ', 'Yu ', 'Ruan ', 'Meng ', 'Pao ',
'Ci ', qq{[?] }, qq{[?] }, 'Mie ', 'Ca ', 'Xian ', 'Kuang ', 'Lei ', 'Lei ', 'Zhi ', 'Li ', 'Li ', 'Fan ', 'Que ', 'Pao ', 'Ying ',
'Li ', 'Long ', 'Long ', 'Mo ', 'Bo ', 'Shuang ', 'Guan ', 'Lan ', 'Zan ', 'Yan ', 'Shi ', 'Shi ', 'Li ', 'Reng ', 'She ', 'Yue ',
'Si ', 'Qi ', 'Ta ', 'Ma ', 'Xie ', 'Xian ', 'Xian ', 'Zhi ', 'Qi ', 'Zhi ', 'Beng ', 'Dui ', 'Zhong ', qq{[?] }, 'Yi ', 'Shi ',
'You ', 'Zhi ', 'Tiao ', 'Fu ', 'Fu ', 'Mi ', 'Zu ', 'Zhi ', 'Suan ', 'Mei ', 'Zuo ', 'Qu ', 'Hu ', 'Zhu ', 'Shen ', 'Sui ',
'Ci ', 'Chai ', 'Mi ', 'Lu ', 'Yu ', 'Xiang ', 'Wu ', 'Tiao ', 'Piao ', 'Zhu ', 'Gui ', 'Xia ', 'Zhi ', 'Ji ', 'Gao ', 'Zhen ',
'Gao ', 'Shui ', 'Jin ', 'Chen ', 'Gai ', 'Kun ', 'Di ', 'Dao ', 'Huo ', 'Tao ', 'Qi ', 'Gu ', 'Guan ', 'Zui ', 'Ling ', 'Lu ',
'Bing ', 'Jin ', 'Dao ', 'Zhi ', 'Lu ', 'Shan ', 'Bei ', 'Zhe ', 'Hui ', 'You ', 'Xi ', 'Yin ', 'Zi ', 'Huo ', 'Zhen ', 'Fu ',
'Yuan ', 'Wu ', 'Xian ', 'Yang ', 'Ti ', 'Yi ', 'Mei ', 'Si ', 'Di ', qq{[?] }, 'Zhuo ', 'Zhen ', 'Yong ', 'Ji ', 'Gao ', 'Tang ',
'Si ', 'Ma ', 'Ta ', qq{[?] }, 'Xuan ', 'Qi ', 'Yu ', 'Xi ', 'Ji ', 'Si ', 'Chan ', 'Tan ', 'Kuai ', 'Sui ', 'Li ', 'Nong ',
'Ni ', 'Dao ', 'Li ', 'Rang ', 'Yue ', 'Ti ', 'Zan ', 'Lei ', 'Rou ', 'Yu ', 'Yu ', 'Chi ', 'Xie ', 'Qin ', 'He ', 'Tu ',
'Xiu ', 'Si ', 'Ren ', 'Tu ', 'Zi ', 'Cha ', 'Gan ', 'Yi ', 'Xian ', 'Bing ', 'Nian ', 'Qiu ', 'Qiu ', 'Chong ', 'Fen ', 'Hao ',
'Yun ', 'Ke ', 'Miao ', 'Zhi ', 'Geng ', 'Bi ', 'Zhi ', 'Yu ', 'Mi ', 'Ku ', 'Ban ', 'Pi ', 'Ni ', 'Li ', 'You ', 'Zu ',
'Pi ', 'Ba ', 'Ling ', 'Mo ', 'Cheng ', 'Nian ', 'Qin ', 'Yang ', 'Zuo ', 'Zhi ', 'Zhi ', 'Shu ', 'Ju ', 'Zi ', 'Huo ', 'Ji ',
'Cheng ', 'Tong ', 'Zhi ', 'Huo ', 'He ', 'Yin ', 'Zi ', 'Zhi ', 'Jie ', 'Ren ', 'Du ', 'Yi ', 'Zhu ', 'Hui ', 'Nong ', 'Fu ',
];
1;
For more information send a message to info at phpclasses dot org.