PHP Classes

File: src/Unicode/data/x69.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Dmitri Russu  >  PHP SEPA XML Class  >  src/Unicode/data/x69.php  >  Download  
File: src/Unicode/data/x69.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: PHP SEPA XML Class
Generate XML for the Single Euro Payments Area
Author: By
Last change:
Date: 8 months ago
Size: 1,900 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
\SEPA\Unicode\Unidecode::$tr[0x69] = array( "Wan ","Guo ","Lu ","Hao ","Jie ","Yi ","Chou ","Ju ","Ju ","Cheng ","Zuo ","Liang ","Qiang ","Zhi ","Zhui ","Ya ","Ju ","Bei ","Jiao ","Zhuo ","Zi ","Bin ","Peng ","Ding ","Chu ","Chang ","Kunugi ","Momiji ","Jian ","Gui ","Xi ","Du ","Qian ","Kunugi ","Soko ","Shide ","Luo ","Zhi ","Ken ","Myeng ","Tafu ","[?] ","Peng ","Zhan ","[?] ","Tuo ","Sen ","Duo ","Ye ","Fou ","Wei ","Wei ","Duan ","Jia ","Zong ","Jian ","Yi ","Shen ","Xi ","Yan ","Yan ","Chuan ","Zhan ","Chun ","Yu ","He ","Zha ","Wo ","Pian ","Bi ","Yao ","Huo ","Xu ","Ruo ","Yang ","La ","Yan ","Ben ","Hun ","Kui ","Jie ","Kui ","Si ","Feng ","Xie ","Tuo ","Zhi ","Jian ","Mu ","Mao ","Chu ","Hu ","Hu ","Lian ","Leng ","Ting ","Nan ","Yu ","You ","Mei ","Song ","Xuan ","Xuan ","Ying ","Zhen ","Pian ","Ye ","Ji ","Jie ","Ye ","Chu ","Shun ","Yu ","Cou ","Wei ","Mei ","Di ","Ji ","Jie ","Kai ","Qiu ","Ying ","Rou ","Heng ","Lou ","Le ","Hazou ","Katsura ","Pin ","Muro ","Gai ","Tan ","Lan ","Yun ","Yu ","Chen ","Lu ","Ju ","Sakaki ","[?] ","Pi ","Xie ","Jia ","Yi ","Zhan ","Fu ","Nai ","Mi ","Lang ","Rong ","Gu ","Jian ","Ju ","Ta ","Yao ","Zhen ","Bang ","Sha ","Yuan ","Zi ","Ming ","Su ","Jia ","Yao ","Jie ","Huang ","Gan ","Fei ","Zha ","Qian ","Ma ","Sun ","Yuan ","Xie ","Rong ","Shi ","Zhi ","Cui ","Yun ","Ting ","Liu ","Rong ","Tang ","Que ","Zhai ","Si ","Sheng ","Ta ","Ke ","Xi ","Gu ","Qi ","Kao ","Gao ","Sun ","Pan ","Tao ","Ge ","Xun ","Dian ","Nou ","Ji ","Shuo ","Gou ","Chui ","Qiang ","Cha ","Qian ","Huai ","Mei ","Xu ","Gang ","Gao ","Zhuo ","Tuo ","Hashi ","Yang ","Dian ","Jia ","Jian ","Zui ","Kashi ","Ori ","Bin ","Zhu ","[?] ","Xi ","Qi ","Lian ","Hui ","Yong ","Qian ","Guo ","Gai ","Gai ","Tuan ","Hua ","Cu ","Sen ","Cui ","Beng ","You ","Hu ","Jiang ","Hu ","Huan ","Kui ","Yi ","Nie ","Gao ","Kang ","Gui ","Gui ","Cao ","Man ","Jin " );

For more information send a message to info at phpclasses dot org.