File: unicode_decode/data/x62.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Dmitri Russu  >  PHP SEPA XML Class  >  unicode_decode/data/x62.php  >  Download  
File: unicode_decode/data/x62.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: class
Class: PHP SEPA XML Class
Generate XML for the Single Euro Payments Area
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 1,832 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
Unidecode
::$tr[0x62] = array( "Lian ","Nan ","Mi ","Tang ","Jue ","Gang ","Gang ","Gang ","Ge ","Yue ","Wu ","Jian ","Xu ","Shu ","Rong ","Xi ","Cheng ","Wo ","Jie ","Ge ","Jian ","Qiang ","Huo ","Qiang ","Zhan ","Dong ","Qi ","Jia ","Die ","Zei ","Jia ","Ji ","Shi ","Kan ","Ji ","Kui ","Gai ","Deng ","Zhan ","Chuang ","Ge ","Jian ","Jie ","Yu ","Jian ","Yan ","Lu ","Xi ","Zhan ","Xi ","Xi ","Chuo ","Dai ","Qu ","Hu ","Hu ","Hu ","E ","Shi ","Li ","Mao ","Hu ","Li ","Fang ","Suo ","Bian ","Dian ","Jiong ","Shang ","Yi ","Yi ","Shan ","Hu ","Fei ","Yan ","Shou ","T ","Cai ","Zha ","Qiu ","Le ","Bu ","Ba ","Da ","Reng ","Fu ","Hameru ","Zai ","Tuo ","Zhang ","Diao ","Kang ","Yu ","Ku ","Han ","Shen ","Cha ","Yi ","Gu ","Kou ","Wu ","Tuo ","Qian ","Zhi ","Ren ","Kuo ","Men ","Sao ","Yang ","Niu ","Ban ","Che ","Rao ","Xi ","Qian ","Ban ","Jia ","Yu ","Fu ","Ao ","Xi ","Pi ","Zhi ","Zi ","E ","Dun ","Zhao ","Cheng ","Ji ","Yan ","Kuang ","Bian ","Chao ","Ju ","Wen ","Hu ","Yue ","Jue ","Ba ","Qin ","Zhen ","Zheng ","Yun ","Wan ","Nu ","Yi ","Shu ","Zhua ","Pou ","Tou ","Dou ","Kang ","Zhe ","Pou ","Fu ","Pao ","Ba ","Ao ","Ze ","Tuan ","Kou ","Lun ","Qiang ","[?] ","Hu ","Bao ","Bing ","Zhi ","Peng ","Tan ","Pu ","Pi ","Tai ","Yao ","Zhen ","Zha ","Yang ","Bao ","He ","Ni ","Yi ","Di ","Chi ","Pi ","Za ","Mo ","Mo ","Shen ","Ya ","Chou ","Qu ","Min ","Chu ","Jia ","Fu ","Zhan ","Zhu ","Dan ","Chai ","Mu ","Nian ","La ","Fu ","Pao ","Ban ","Pai ","Ling ","Na ","Guai ","Qian ","Ju ","Tuo ","Ba ","Tuo ","Tuo ","Ao ","Ju ","Zhuo ","Pan ","Zhao ","Bai ","Bai ","Di ","Ni ","Ju ","Kuo ","Long ","Jian ","[?] ","Yong ","Lan ","Ning ","Bo ","Ze ","Qian ","Hen ","Gua ","Shi ","Jie ","Zheng ","Nin ","Gong ","Gong ","Quan ","Shuan ","Cun ","Zan ","Kao ","Chi ","Xie ","Ce ","Hui ","Pin ","Zhuai ","Shi ","Na " );


For more information send a message to info at phpclasses dot org.