PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: unicode_decode/data/x76.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Dmitri Russu  >  PHP SEPA XML Class  >  unicode_decode/data/x76.php  >  Download  
File: unicode_decode/data/x76.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: class
Class: PHP SEPA XML Class
Generate XML for the Single Euro Payments Area
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 1,851 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
<?php
Unidecode
::$tr[0x76] = array( "Yu ","Cui ","Ya ","Zhu ","Cu ","Dan ","Shen ","Zhung ","Ji ","Yu ","Hou ","Feng ","La ","Yang ","Shen ","Tu ","Yu ","Gua ","Wen ","Huan ","Ku ","Jia ","Yin ","Yi ","Lu ","Sao ","Jue ","Chi ","Xi ","Guan ","Yi ","Wen ","Ji ","Chuang ","Ban ","Lei ","Liu ","Chai ","Shou ","Nue ","Dian ","Da ","Pie ","Tan ","Zhang ","Biao ","Shen ","Cu ","Luo ","Yi ","Zong ","Chou ","Zhang ","Zhai ","Sou ","Suo ","Que ","Diao ","Lou ","Lu ","Mo ","Jin ","Yin ","Ying ","Huang ","Fu ","Liao ","Long ","Qiao ","Liu ","Lao ","Xian ","Fei ","Dan ","Yin ","He ","Yan ","Ban ","Xian ","Guan ","Guai ","Nong ","Yu ","Wei ","Yi ","Yong ","Pi ","Lei ","Li ","Shu ","Dan ","Lin ","Dian ","Lin ","Lai ","Pie ","Ji ","Chi ","Yang ","Xian ","Jie ","Zheng ","[?] ","Li ","Huo ","Lai ","Shaku ","Dian ","Xian ","Ying ","Yin ","Qu ","Yong ","Tan ","Dian ","Luo ","Luan ","Luan ","Bo ","[?] ","Gui ","Po ","Fa ","Deng ","Fa ","Bai ","Bai ","Qie ","Bi ","Zao ","Zao ","Mao ","De ","Pa ","Jie ","Huang ","Gui ","Ci ","Ling ","Gao ","Mo ","Ji ","Jiao ","Peng ","Gao ","Ai ","E ","Hao ","Han ","Bi ","Wan ","Chou ","Qian ","Xi ","Ai ","Jiong ","Hao ","Huang ","Hao ","Ze ","Cui ","Hao ","Xiao ","Ye ","Po ","Hao ","Jiao ","Ai ","Xing ","Huang ","Li ","Piao ","He ","Jiao ","Pi ","Gan ","Pao ","Zhou ","Jun ","Qiu ","Cun ","Que ","Zha ","Gu ","Jun ","Jun ","Zhou ","Zha ","Gu ","Zhan ","Du ","Min ","Qi ","Ying ","Yu ","Bei ","Zhao ","Zhong ","Pen ","He ","Ying ","He ","Yi ","Bo ","Wan ","He ","Ang ","Zhan ","Yan ","Jian ","He ","Yu ","Kui ","Fan ","Gai ","Dao ","Pan ","Fu ","Qiu ","Sheng ","Dao ","Lu ","Zhan ","Meng ","Li ","Jin ","Xu ","Jian ","Pan ","Guan ","An ","Lu ","Shu ","Zhou ","Dang ","An ","Gu ","Li ","Mu ","Cheng ","Gan ","Xu ","Mang ","Mang ","Zhi ","Qi ","Ruan ","Tian ","Xiang ","Dun ","Xin ","Xi ","Pan ","Feng ","Dun ","Min " );