File: CMF/Web/scripts/roxy/lang/cs.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of Burge Lab  >  BurgeATS  >  CMF/Web/scripts/roxy/lang/cs.json  >  Download  
File: CMF/Web/scripts/roxy/lang/cs.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: BurgeATS
CRM, Ticketing system, and employee manangement
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 3,420 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
"CreateDir":"Vytvo?it",
"RenameDir":"P?ejmenovat",
"DeleteDir":"Smazat",
"AddFile":"Nahrát soubor",
"Preview":"Náhled",
"RenameFile":"P?ejmenovat",
"DeleteFile":"Smazat",
"SelectFile":"Vybrat",
"OrderBy":"Se?adit",
"Name_asc":"↑  názvu",
"Size_asc":"↑  velikosti",
"Date_asc":"↑  data",
"Name_desc":"↓  názvu",
"Size_desc":"↓  velikosti",
"Date_desc":"↓  data",
"Name":"Název",
"Size":"Velikost",
"Date":"Datum",
"Dimensions":"Rozm?ry",
"Cancel":"Zru?it",
"LoadingDirectories":"Nahrávám slo?ky...",
"LoadingFiles":"Nahrávám soubory...",
"DirIsEmpty":"Slo?ka je prázdná",
"NoFilesFound":"?ádné soubory",
"Upload":"Nahrát",
"T_CreateDir":"Vytvo?it slo?ku",
"T_RenameDir":"P?ejmenovat slo?ku",
"T_DeleteDir":"Smazat vybranou slo?ku",
"T_AddFile":"Nahrát soubory",
"T_Preview":"Otev?ít vybraný soubor",
"T_RenameFile":"P?ejmenovat soubor",
"T_DeleteFile":"Smazat soubor",
"T_SelectFile":"Smazat ozna?ené",
"T_ListView":"Ukázat jako seznam",
"T_ThumbsView":"Ukázat jako náhledy",
"Q_DeleteFolder":"Smazat vybranou slo?ku?",
"Q_DeleteFile":"Smazat vybraný soubor?",
"E_LoadingConf":"Chyba na?ítání konfigurace",
"E_ActionDisabled":"Tuto akci nelze provést",
"E_LoadingAjax":"Chyba na?ítání",
"E_MissingDirName":"Chyb?jící slo?ka",
"E_SelectFiles":"Vyberte soubory k nahrání",
"E_CannotRenameRoot":"Hlavní slo?ku nelze p?ejmenovat",
"E_NoFileSelected":"?ádný soubor k vybrání",
"E_CreateDirFailed":"Chyba p?i vytvá?ení slo?ky",
"E_CreateDirInvalidPath":"Nelze vytvo?it slo?ku - cesta neexistuje",
"E_CannotDeleteDir":"Chyba p?i mazání slo?ky",
"E_DeleteDirInvalidPath":"Chyba p?i mazání slo?ky - cesta neexistuje",
"E_Delet?File":"Chyba p?i mazání souboru",
"E_DeleteFileInvalidPath":"Chyba p?i mazání souboru - cesta neexistuje",
"E_DeleteNonEmpty":"Nelze smazat - slo?ka není prázdná",
"E_CannotMoveDirToChild":"Nelze p?esunout slo?ku do její podslo?ky",
"E_DirAlreadyExists":"Slo?ka s tímto názvem u? existuje",
"E_MoveDir":"Chyba p?i p?esouvání slo?ky",
"E_MoveDirInvalisPath":"Chyba p?i p?esouvání slo?ky - slo?ka neexistuje",
"E_MoveFile":"Chyba p?i p?esouvání souboru",
"E_MoveFileInvalisPath":"Nelze p?esunout soubor - soubor neexistuje",
"E_MoveFileAlreadyExists":"Soubor se stejným názvem u? existuje",
"E_RenameDir":"Chyba p?i p?ejmenování slo?ky",
"E_RenameDirInvalidPath":"Chyba p?i p?ejmenování slo?ky - cesta neexistuje",
"E_RenameFile":"Chyba p?i p?ejmenování souboru",
"E_RenameFileInvalidPath":"Chyba p?i p?ejmenování souboru - cesta neexistuje",
"E_UploadNotAll":"P?i nahrávání do?lo k chyb?",
"E_UploadNoFiles":"Nejsou ?ádné soubory k nahrání anebo jsou p?íli? velké",
"E_UploadInvalidPath":"Soubory nelze nahrát - cesta neexistuje",
"E_FileExtensionForbidden":"Soubor má nepovolenou p?íponu",
"DownloadFile":"Stáhnout",
"T_DownloadFile":"Stáhnout soubor",
"E_CannotDeleteRoot":"Nelze smazat hlavní slo?ku",
"file":"soubor",
"files":"soubory",
"Cut":"Vyjmout",
"Copy":"Kopírovat",
"Paste":"Vlo?it",
"E_CopyFile":"Chyba kopírování souboru",
"E_CopyFileInvalisPath":"Nelze zkopírovat - cesta neexistuje",
"E_CopyDirInvalidPath":"Nelze zkopírovat - cesta neexistuje",
"E_CreateArchive":"Chyba p?i vytvá?ení zip archívu.",
"E_UploadingFile":"chyba"
}

For more information send a message to info at phpclasses dot org.