File: CMF/Web/scripts/roxy/lang/pl.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of Burge Lab  >  BurgeATS  >  CMF/Web/scripts/roxy/lang/pl.json  >  Download  
File: CMF/Web/scripts/roxy/lang/pl.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: BurgeATS
CRM, Ticketing system, and employee manangement
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 3,642 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
"CreateDir":"Utwórz",
"RenameDir":"Zmie? nazw?",
"DeleteDir":"Usu?",
"AddFile":"Utwórz plik",
"Preview":"Podgl?d",
"RenameFile":"Zmie? nazw?",
"DeleteFile":"Usu?",
"SelectFile":"Wybierz",
"OrderBy":"Sortuj wed?ug",
"Name_asc":"↑  Nazwa",
"Size_asc":"↑  Rozmiar",
"Date_asc":"↑  Data",
"Name_desc":"↓  Nazwa",
"Size_desc":"↓  Rozmiar",
"Date_desc":"↓  Data",
"Name":"Nazwa",
"Size":"Rozmiar",
"Date":"Data",
"Dimensions":"Wymiary",
"Cancel":"Anuluj",
"LoadingDirectories":"?adowanie katalogów...",
"LoadingFiles":"?adowanie plików...",
"DirIsEmpty":"Ten katalog jest pusty",
"NoFilesFound":"Nie odnaleziono ?adnych plików",
"Upload":"Prze?lij",
"T_CreateDir":"Utwórz nowy katalog",
"T_RenameDir":"Zmie? nazw? katalogu",
"T_DeleteDir":"Usu? wybrany katalog",
"T_AddFile":"Wybierz pliki z dysku",
"T_Preview":"Podgl?d wybranego pliku",
"T_RenameFile":"Zmie? nazw? pliku",
"T_DeleteFile":"Usu? plik",
"T_SelectFile":"Wybierz pod?wietlony plik",
"T_ListView":"Widok listy",
"T_ThumbsView":"Widok miniatur",
"Q_DeleteFolder":"Usun?? wybrany katalog?",
"Q_DeleteFile":"Usun?? wybrany plik?",
"E_LoadingConf":"B??d podczas ?adowania konfiguracji",
"E_ActionDisabled":"Ta opcja jest niedost?pna",
"E_LoadingAjax":"B??d podczas ?adowania",
"E_MissingDirName":"Brak nazwy katalogu",
"E_SelectFiles":"Wybierz pliki do wys?ania",
"E_CannotRenameRoot":"Nie mo?na zmieni? nazwy katalogu g?ównego.",
"E_NoFileSelected":"Nie wybrano ?adnego pliku.",
"E_CreateDirFailed":"B??d podczas tworzenia katalogu",
"E_CreateDirInvalidPath":"Nie mo?na utworzy? katalogu - ?cie?ka nie istnieje",
"E_CannotDeleteDir":"B??d podczas usuwania katalogu",
"E_DeleteDirInvalidPath":"Nie mo?na usun?? katalogu - ?cie?ka nie istnieje",
"E_Delet?File":"Error deleting file",
"E_DeleteFileInvalidPath":"Nie mo?na usun?? pliku - ?cie?ka nie istnieje",
"E_DeleteNonEmpty":"Nie mo?na usun?? - katalog nie jest pusty",
"E_CannotMoveDirToChild":"Nie mo?na przenie?? katalogu do jego podkatalogu",
"E_DirAlreadyExists":"Katalog o podanej nazwie ju? istnieje",
"E_MoveDir":"B??d podczas przenoszenia katalogu",
"E_MoveDirInvalisPath":"B??d podczas przenoszenia katalogu - katalog nie istnieje",
"E_MoveFile":"B??d podczas przenoszenia pliku",
"E_MoveFileInvalisPath":"Nie mo?na przenie?? pliku - plik nie istnieje",
"E_MoveFileAlreadyExists":"Plik o podanej nazwie ju? istnieje",
"E_RenameDir":"B??d podczas zmiany nazwy katalogu",
"E_RenameDirInvalidPath":"Nie mo?na zmieni? nazwy katalogu - ?cie?ka nie istnieje",
"E_RenameFile":"B??d podczas zmiany nazwy pliku",
"E_RenameFileInvalidPath":"Nie mo?na zmieni? nazwy - plik nie istnieje",
"E_UploadNotAll":"Podczas wgrywania niektórych plików wyst?pi?y b??dy. ",
"E_UploadNoFiles":"Nie wys?ano ?adnych plików do zapisu lub wys?ane pliki by?y zbyt du?e.",
"E_UploadInvalidPath":"Nie uda?o si? zapisa? plików - ?cie?ka nie istnieje",
"E_FileExtensionForbidden":"Ten typ pliku nie mo?e zosta? obs?u?ony - nieprawid?owe rozszerzenie ",
"DownloadFile":"Pobierz",
"T_DownloadFile":"Pobierz plik",
"E_CannotDeleteRoot":"Nie mo?na usun?? g?ównego katalogu",
"file":"plik",
"files":"pliki",
"Cut":"Wytnij",
"Copy":"Kopiuj",
"Paste":"Wklej",
"E_CopyFile":"B??d podczas kopiowania pliku",
"E_CopyFileInvalisPath":"Nie mo?na skopiowa? pliku - ?cie?ka nie istnieje",
"E_CopyDirInvalidPath":"Nie mo?na skopiowa? katalogu - ?cie?ka nie istnieje",
"E_CreateArchive":"B??d podczas tworzenia atchiwum zip.",
"E_UploadingFile":"b??d"
}

For more information send a message to info at phpclasses dot org.