PHP Classes

Zipek PHP ZipArchive Unzip and Zip files: Compress or decompress zip files using ZipArchive

Recommend this page to a friend!
  Info   View files Example   View files View files (4)   DownloadInstall with Composer Download .zip   Reputation   Support forum   Blog    
Ratings Unique User Downloads Download Rankings
Not enough user ratingsTotal: 135 All time: 9,280 This week: 488Up
Version License PHP version Categories
zipek 1.0.0BSD License7PHP 5, Files and Folders, Compression
Description 

Author

This class can compress or decompress ZIP files using ZipArchive.

It can use the ZipArchive extension to create a compressed file in ZIP format by adding files as file or string, as well add directories, and then serve the archive for download.

The class can also extract the files and directories of an archive into a given directory.

Picture of Ijon Tichy
Name: Ijon Tichy <contact>
Classes: 1 package by
Country: Poland Poland
Age: 40
All time rank: 4312100 in Poland Poland
Week rank: 301 Up7 in Poland Poland Up

Example

<?php #this is example that saves string into zip file

//-------------------------------------------------------------------------------
// Some Random texts
//-------------------------------------------------------------------------------

$str1 = <<<EOT

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jeste? jak zdrowie. Ile ci? straci?. Dzi? pi?kno?? zda mi wybaczy, ?e w uczciwo?ci, w stajni? wzi?to, ju? nie chc? zna? by?o, ?e spud?uje. szarak, gracz nie móg?. Jak mnie polityka nudzi. je?eli z kilku dni zbiera na lewo, jak d?umy jakiej ca?y naród przepuszcza odbiera naprzód ciche szmery a my na krzes?a por?czu rozpi?ta. A cho? ?wiadka nie ma jutro sam oczu nie mog?. S?o?ce ostatnich kresów nieba spada?a w bieg chybkim by? przystojny, czu? si? rzuci? wzrok s?siadki, uwa?nej kobiety. Zmierzy?a jego wiernym ludem! Jak go grzecznie, na koniec Hrabi z palcami ruch chartów tym obrazem. W?a?nie dwukonn? bryk? wjecha? m?ody panek i posiedzenie nasze spraw bernardy?skie. có? te ?upy zdobyte. Tu? i nie policz?. Opuszczali rodziców i dziwu poblad?a. twarz od puszcz libijskich lata? do zwierciad?a. Wtem ujrza?a m?odzie?ca i na takie jecha? polowanie i nigdy nie móg? najpr?dzej, niedzielne ubrani wysmuk?? posta? tylko si? obie Tadeusz Telimenie, lecz w ca?ej ozdobi widz? i kobiety ?niwo ogl?daj pod stra??. Dzi? pi?kno?? tw? w Ojczy?nie Boga, przodków swoich nie jest pewna odmiana. Trzeba si?.

EOT;

$str2 = <<<EOT

Rejentem wzmog?a si? m?odzieniec bo tak na to mówi?c, ?e mi w ?a?obie. Sam Podczaszyc jaki by?, wyznawa?: by? to mówi?c, ?e oko pa?skie konia tuczy. Wojski si? Gorecki, Pac i opisuj?, bo tak krzycz?c pan S?dzia ka?e przyzwoito??). nikt tam wódz gospodarstwa obmy?la wypraw w stodo?? na wzmiank? Warszawy rzek?, podnios?szy g?ow?: Pan Podkomorzy! Oj, Wy! Pan ?wiata wie, jak kocha? pana Tadeusza. W takim nigdy przyj?? nie dostrzeg?, nazbyt rych?o znik?a ale widz? mniej by? tytu? markiza. Jako?, kiedy mamy panien nie gada? lecz ju? jej pe?nienie! Lecz Hrabia, s?siad bliski, gdy S?dziego nawiedzi?, skoro poby? ma?o przejmowa? zwyczaj, którym ogie? p?on??. Równie? patrzy?a ona, i cztery ich nie.

EOT;

$str3 = <<<EOT

Krajczance a m?odszej przysun?wszy z Pary?a a pan Rejent na szaraki! Za moich, panie, czasów w wiecznej wio?nie pachn?ce kwitn? lasy. z nim fajt w pó? rozmowy grzeczne z pola. Tak ka?e u wieczerzy? S? tu mieszka?? Stary stryj na wieczerz?. on jeszcze ko?ysz? si? pan Wojski ubierze który teraz za nim. S?awa czynów tylu lat kilku dni zbiera si? rumieniec oblek?y. Tadeusz, na Ojczyzny ?ono. Tymczasem na nim na partyj? Kusego bez trzewika by?a najwi?ksza ró?nica ogrodniczka dziewczynk? zdawa?a si? Gorecki, Pac i stryjaszkiem jedno i przymioty. St?d droga do Warszawy! He! Ojczyzna! Ja nie zna? polowania. On opowiada?, jako naprzykrzona mucha. Pragn??by u niego ze dniem ko?cz? prac? gospodarze. Pan ?wiata wie, jak raz zawita?a moda i narody s?yn? z kamienia i wnuk maj? od kilku dzieje chciano zamkn?? w r?ku kr?ci?a wachlarz poz?ocist powiewaj?c rozlewa? deszcz iskier rz?sisty. G?owa do ?ona a ciotka w dawnej surowo?ci prawid?ach wychowa?. Tadeusz przygl?da? si? do sieni siad? przy damach.

EOT;

$str4 = <<<EOT

Tam sta?a wypisana i sukienka bia?a, ?wie?o z harbajtelem zawi?zanym w j?zyku. Tak ka?e u jednej dwórórki. Wyczha! poszli, a w pu?ku gadano, jak po?ar na urz?d wielkie polowanie. I te? same obicia z kim by?a przes?dów owoczesnych w?adza! Podczaszyc jaki by?, wyznawa?: by? male?ki ogródek, ?cie?kami porzni?ty pe?en bukietów trawy angielskiej i narody s?yn?.

EOT;

//-------------------------------------------------------------------------------
// Real code
//-------------------------------------------------------------------------------

require_once("Zipek.class.php");

$where2Save = 'tuZapisz';
$fName = 'beGoodAndHappy.zip';

$zip = new Zipek($where2Save.'/'.$fName,false);
$zip->openfile(ZipArchive::CREATE);

$zip->addString('someFile.txt',$str1);
$zip->addString('otherFile.txt',$str2);
$zip->addString('PanTadzio.txt',$str3);
$zip->addString('someExample.txt',$str4);

$zip->showStatus();
$zip->make();


  Files folder image Files  
File Role Description
Plain text file Zipek.class.php Class Class to pack or unpack zip files
Accessible without login Plain text file Example3.php Example #this is example extract files and folders from zip file
Accessible without login Plain text file Example2.php Example #this is example will create zip file from folder, file array and single file
Accessible without login Plain text file Example1.php Example #this is example that saves string into zip file

 Version Control Unique User Downloads Download Rankings  
 0%
Total:135
This week:0
All time:9,280
This week:488Up