PHP Classes

File: dist/lang/summernote-bg-BG.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-bg-BG.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-bg-BG.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 3,510 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) { $.extend($.summernote.lang, { 'bg-BG': { font: { bold: 'Удебелен', italic: 'Наклонен', underline: 'Подчертан', clear: 'Изчисти стиловете', height: 'Височина', name: 'Шрифт', strikethrough: 'Задраскано', subscript: 'Долен индекс', superscript: 'Горен индекс', size: 'Размер на шрифта' }, image: { image: 'Изображение', insert: 'Постави картинка', resizeFull: 'Цял размер', resizeHalf: 'Размер на 50%', resizeQuarter: 'Размер на 25%', floatLeft: 'Подравни в ляво', floatRight: 'Подравни в дясно', floatNone: 'Без подравняване', dragImageHere: 'Пуснете изображението тук', selectFromFiles: 'Изберете файл', url: 'URL адрес на изображение', remove: 'Премахни изображение' }, link: { link: 'Връзка', insert: 'Добави връзка', unlink: 'Премахни връзка', edit: 'Промени', textToDisplay: 'Текст за показване', url: 'URL адрес', openInNewWindow: 'Отвори в нов прозорец' }, table: { table: 'Таблица' }, hr: { insert: 'Добави хоризонтална линия' }, style: { style: 'Стил', p: 'Нормален', blockquote: 'Цитат', pre: 'Код', h1: 'Заглавие 1', h2: 'Заглавие 2', h3: 'Заглавие 3', h4: 'Заглавие 4', h5: 'Заглавие 5', h6: 'Заглавие 6' }, lists: { unordered: 'Символен списък', ordered: 'Цифров списък' }, options: { help: 'Помощ', fullscreen: 'На цял екран', codeview: 'Преглед на код' }, paragraph: { paragraph: 'Параграф', outdent: 'Намаляване на отстъпа', indent: 'Абзац', left: 'Подравняване в ляво', center: 'Център', right: 'Подравняване в дясно', justify: 'Разтягане по ширина' }, color: { recent: 'Последния избран цвят', more: 'Още цветове', background: 'Цвят на фона', foreground: 'Цвят на шрифта', transparent: 'Прозрачен', setTransparent: 'Направете прозрачен', reset: 'Възстанови', resetToDefault: 'Възстанови оригиналните' }, shortcut: { shortcuts: 'Клавишни комбинации', close: 'Затвори', textFormatting: 'Форматиране на текста', action: 'Действие', paragraphFormatting: 'Форматиране на параграф', documentStyle: 'Стил на документа' }, history: { undo: 'Назад', redo: 'Напред' } } }); })(jQuery);