PHP Classes

File: dist/lang/summernote-gl-ES.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-gl-ES.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-gl-ES.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 4,895 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) { $.extend($.summernote.lang, { 'gl-ES': { font: { bold: 'Negrita', italic: 'Cursiva', underline: 'Subliñado', clear: 'Quitar estilo de fonte', height: 'Altura de liña', name: 'Fonte', strikethrough: 'Riscado', superscript: 'Superíndice', subscript: 'Subíndice', size: 'Tamaño da fonte' }, image: { image: 'Imaxe', insert: 'Inserir imaxe', resizeFull: 'Redimensionar a tamaño completo', resizeHalf: 'Redimensionar á metade', resizeQuarter: 'Redimensionar a un cuarto', floatLeft: 'Flotar á esquerda', floatRight: 'Flotar á dereita', floatNone: 'Non flotar', shapeRounded: 'Forma: Redondeado', shapeCircle: 'Forma: Círculo', shapeThumbnail: 'Forma: Marco', shapeNone: 'Forma: Ningunha', dragImageHere: 'Arrastrar unha imaxe ou texto aquí', dropImage: 'Solta a imaxe ou texto', selectFromFiles: 'Seleccionar desde os arquivos', maximumFileSize: 'Tamaño máximo do arquivo', maximumFileSizeError: 'Superaches o tamaño máximo do arquivo.', url: 'URL da imaxe', remove: 'Eliminar imaxe' }, video: { video: 'Vídeo', videoLink: 'Ligazón do vídeo', insert: 'Insertar vídeo', url: 'URL do vídeo?', providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, o Youku)' }, link: { link: 'Ligazón', insert: 'Inserir Ligazón', unlink: 'Quitar Ligazón', edit: 'Editar', textToDisplay: 'Texto para amosar', url: 'Cara a que URL leva a ligazón?', openInNewWindow: 'Abrir nunha nova xanela' }, table: { table: 'Táboa' }, hr: { insert: 'Inserir liña horizontal' }, style: { style: 'Estilo', normal: 'Normal', blockquote: 'Cita', pre: 'Código', h1: 'Título 1', h2: 'Título 2', h3: 'Título 3', h4: 'Título 4', h5: 'Título 5', h6: 'Título 6' }, lists: { unordered: 'Lista desordenada', ordered: 'Lista ordenada' }, options: { help: 'Axuda', fullscreen: 'Pantalla completa', codeview: 'Ver código fonte' }, paragraph: { paragraph: 'Parágrafo', outdent: 'Menos tabulación', indent: 'Máis tabulación', left: 'Aliñar á esquerda', center: 'Aliñar ao centro', right: 'Aliñar á dereita', justify: 'Xustificar' }, color: { recent: 'Última cor', more: 'Máis cores', background: 'Cor de fondo', foreground: 'Cor de fuente', transparent: 'Transparente', setTransparent: 'Establecer transparente', reset: 'Restaurar', resetToDefault: 'Restaurar por defecto' }, shortcut: { shortcuts: 'Atallos de teclado', close: 'Pechar', textFormatting: 'Formato de texto', action: 'Acción', paragraphFormatting: 'Formato de parágrafo', documentStyle: 'Estilo de documento', extraKeys: 'Teclas adicionais' }, help : { 'insertParagraph': 'Inserir parágrafo', 'undo': 'Desfacer última acción', 'redo': 'Refacer última acción', 'tab': 'Tabular', 'untab': 'Eliminar tabulación', 'bold': 'Establecer estilo negrita', 'italic': 'Establecer estilo cursiva', 'underline': 'Establecer estilo subliñado', 'strikethrough': 'Establecer estilo riscado', 'removeFormat': 'Limpar estilo', 'justifyLeft': 'Aliñar á esquerda', 'justifyCenter': 'Aliñar ao centro', 'justifyRight': 'Aliñar á dereita', 'justifyFull': 'Xustificar', 'insertUnorderedList': 'Inserir lista desordenada', 'insertOrderedList': 'Inserir lista ordenada', 'outdent': 'Reducir tabulación do parágrafo', 'indent': 'Aumentar tabulación do parágrafo', 'formatPara': 'Mudar estilo do bloque a parágrafo (etiqueta P)', 'formatH1': 'Mudar estilo do bloque a H1', 'formatH2': 'Mudar estilo do bloque a H2', 'formatH3': 'Mudar estilo do bloque a H3', 'formatH4': 'Mudar estilo do bloque a H4', 'formatH5': 'Mudar estilo do bloque a H5', 'formatH6': 'Mudar estilo do bloque a H6', 'insertHorizontalRule': 'Inserir liña horizontal', 'linkDialog.show': 'Amosar panel ligazóns' }, history: { undo: 'Desfacer', redo: 'Refacer' }, specialChar: { specialChar: 'CARACTERES ESPECIAIS', select: 'Selecciona Caracteres especiais' } } }); })(jQuery);