PHP Classes

File: template/content/regulamin.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   Separation Database Queries   template/content/regulamin.php   Download  
File: template/content/regulamin.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: Separation Database Queries
Database access trait using PDO
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 1,101 bytes
 

Contents

Class file image Download
<center><table width="90%" height="100%" bordercolor="#000000" border="5"><tbody><tr><td>
  <div align="left">
  <ul>
  <font color="red"><h1><b>Regulamin</b></h1></font><h2><b>FigureMan</b></h2>
 
 <li><font color="red"><h4><b>1. </b></font>Korzystaj?c z Serwisu <b> FigureMan</b>
   u?ytkownik ma obowi?zek zapozna? si? z tre?ci? poni?szego regulaminu, <br />
   oraz akceptuje jego postanowienia i zobowi?zuje si? do ich przestrzegania. <br /><br /></h4></li>

    <li><font color="red"><h4><b>2.</b></font> Nie wolno dodawa? . <br /><br /></h4></li>

   <li><font color="red"><h4><b>3.</b></font> Ka?dy u?ytkownik, mo?e mie? tylko jedno konto. <br /><br /></h4></li>

   <li><font color="red"><h4><b> 4.</b></font> Administrator mo?e usun?? stron? bez podania przyczyny ! <br /><br /></h4></li>

  <li><font color="red"><h4><b> 5.</b></font> Administrator mo?e dokona? zmian wprowadzonych przez Ciebie informacji,<br />
   tak, by by?y poprawne i zgodne z wymogami FigureMan<br /><br /></h4></li>
    </ul></div>
</td></tr></tbody></table></center>