PHP Classes

File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.cs.yml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Online PHP Image Transform  >  app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.cs.yml  >  Download  
File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.cs.yml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Online PHP Image Transform
Application to do interactive image manipulation
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,891 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Group
group:
  edit:
    submit: Upravit skupinu
  show:
    name: Název skupiny
  new:
    submit: Vytvo?it skupinu
  flash:
    updated: Skupina byla úsp??n? aktualizována
    created: Skupina byla úsp??n? vytvo?ena
    deleted: Skupina byla úsp??n? vymazána

# Security
"Bad credentials": Neplatné p?ihla?ovací údaje

security:
  login:
    username: "U?ivatelské jméno:"
    password: "Heslo:"
    remember_me: Zapamatovat si
    submit: P?ihlásit

# Profile
profile:
  show:
    username: U?ivatelské jméno
    email: E-mail
  edit:
    submit: Upravit
  flash:
    updated: Profil byl úsp??n? aktualizován

# Password change
change_password:
  submit: Nastavit nové heslo
  flash:
    success: Nové heslo bylo úsp??n? nastaveno

# Registration
registration:
  check_email: Na adresu %email% byl zaslán aktiva?ní e-mail. Obsahuje aktiva?ní odkaz, na který je nutné kliknout pro aktivaci Va?eho ú?tu.
  confirmed: Gratulujeme, %username%, Vá? ú?et je nyní aktivní.
  back: Návrat na p?edchozí stránku.
  submit: Registrovat se
  flash:
    user_created: Vá? ú?et byl úsp??n? vytvo?en
  email:
    subject: Vítejte, %username%!
    message: |
      Dobrý den, %username%!

      Pro dokon?ení Va?í registrace klikn?te na tento odkaz: %confirmationUrl%

      S pozdravem,
      realiza?ní tým.

# Password resetting
resetting:
  password_already_requested: Tento u?ivatel ji? za?ádal o nastavení nového hesla (b?hem posledních 24 hodin).
  check_email: Na adresu %email% byl zaslán e-mail s návodem na nastavení nového hesla. E-mail obsahuje odkaz, na který je nutné kliknout, bez tohoto úkonu není mo?né nové heslo nastavit.
  request:
    invalid_username: U?ivatelské jméno nebo e-mail "%username%" neexistují.
    username: "U?ivatelské jméno nebo e-mail:"
    submit: Nastavit nové heslo
  reset:
    submit: Nastavit nové heslo
  flash:
    success: Heslo bylo úsp??n? zm?n?no
  email:
    subject: Zaslání zapomenutého hesla
    message: |
      Dobrý den, %username%!

      Pro nastavení nového hesla klikn?te na tento odkaz: %confirmationUrl%

      S pozdravem,
      realiza?ní tým.

# Global strings
layout:
  logout: Odhlásit se
  login: P?ihlá?ení
  register: Registrace
  logged_in_as: "P?ihlá?ený u?ivatel: %username%"

# Form field labels
form:
  group_name: "Název skupiny:"
  username: "U?ivatelské jméno:"
  email: "E-mail:"
  current_password: "Sou?asné heslo:"
  password: "Heslo:"
  password_confirmation: "Potvrzení hesla:"
  new_password: "Nové heslo:"
  new_password_confirmation: "Potvrzení hesla:"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.