PHP Classes

File: src/voku/helper/data/x83.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken   portable ascii   src/voku/helper/data/x83.php   Download  
File: src/voku/helper/data/x83.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: portable ascii
Manipulate text strings without special extensions
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 2,151 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return [
   
'Fu ', 'Zhuo ', 'Mao ', 'Fan ', 'Qie ', 'Mao ', 'Mao ', 'Ba ', 'Zi ', 'Mo ', 'Zi ', 'Di ', 'Chi ', 'Ji ', 'Jing ', 'Long ',
   
'[?]', 'Niao ', '[?]', 'Xue ', 'Ying ', 'Qiong ', 'Ge ', 'Ming ', 'Li ', 'Rong ', 'Yin ', 'Gen ', 'Qian ', 'Chai ', 'Chen ', 'Yu ',
   
'Xiu ', 'Zi ', 'Lie ', 'Wu ', 'Ji ', 'Kui ', 'Ce ', 'Chong ', 'Ci ', 'Gou ', 'Guang ', 'Mang ', 'Chi ', 'Jiao ', 'Jiao ', 'Fu ',
   
'Yu ', 'Zhu ', 'Zi ', 'Jiang ', 'Hui ', 'Yin ', 'Cha ', 'Fa ', 'Rong ', 'Ru ', 'Chong ', 'Mang ', 'Tong ', 'Zhong ', '[?]', 'Zhu ',
   
'Xun ', 'Huan ', 'Kua ', 'Quan ', 'Gai ', 'Da ', 'Jing ', 'Xing ', 'Quan ', 'Cao ', 'Jing ', 'Er ', 'An ', 'Shou ', 'Chi ', 'Ren ',
   
'Jian ', 'Ti ', 'Huang ', 'Ping ', 'Li ', 'Jin ', 'Lao ', 'Shu ', 'Zhuang ', 'Da ', 'Jia ', 'Rao ', 'Bi ', 'Ze ', 'Qiao ', 'Hui ',
   
'Qi ', 'Dang ', '[?]', 'Rong ', 'Hun ', 'Ying ', 'Luo ', 'Ying ', 'Xun ', 'Jin ', 'Sun ', 'Yin ', 'Mai ', 'Hong ', 'Zhou ', 'Yao ',
   
'Du ', 'Wei ', 'Chu ', 'Dou ', 'Fu ', 'Ren ', 'Yin ', 'He ', 'Bi ', 'Bu ', 'Yun ', 'Di ', 'Tu ', 'Sui ', 'Sui ', 'Cheng ',
   
'Chen ', 'Wu ', 'Bie ', 'Xi ', 'Geng ', 'Li ', 'Fu ', 'Zhu ', 'Mo ', 'Li ', 'Zhuang ', 'Ji ', 'Duo ', 'Qiu ', 'Sha ', 'Suo ',
   
'Chen ', 'Feng ', 'Ju ', 'Mei ', 'Meng ', 'Xing ', 'Jing ', 'Che ', 'Xin ', 'Jun ', 'Yan ', 'Ting ', 'Diao ', 'Cuo ', 'Wan ', 'Han ',
   
'You ', 'Cuo ', 'Jia ', 'Wang ', 'You ', 'Niu ', 'Shao ', 'Xian ', 'Lang ', 'Fu ', 'E ', 'Mo ', 'Wen ', 'Jie ', 'Nan ', 'Mu ',
   
'Kan ', 'Lai ', 'Lian ', 'Shi ', 'Wo ', 'Usagi ', 'Lian ', 'Huo ', 'You ', 'Ying ', 'Ying ', 'Nuc ', 'Chun ', 'Mang ', 'Mang ', 'Ci ',
   
'Wan ', 'Jing ', 'Di ', 'Qu ', 'Dong ', 'Jian ', 'Zou ', 'Gu ', 'La ', 'Lu ', 'Ju ', 'Wei ', 'Jun ', 'Nie ', 'Kun ', 'He ',
   
'Pu ', 'Zi ', 'Gao ', 'Guo ', 'Fu ', 'Lun ', 'Chang ', 'Chou ', 'Song ', 'Chui ', 'Zhan ', 'Men ', 'Cai ', 'Ba ', 'Li ', 'Tu ',
   
'Bo ', 'Han ', 'Bao ', 'Qin ', 'Juan ', 'Xi ', 'Qin ', 'Di ', 'Jie ', 'Pu ', 'Dang ', 'Jin ', 'Zhao ', 'Tai ', 'Geng ', 'Hua ',
   
'Gu ', 'Ling ', 'Fei ', 'Jin ', 'An ', 'Wang ', 'Beng ', 'Zhou ', 'Yan ', 'Ju ', 'Jian ', 'Lin ', 'Tan ', 'Shu ', 'Tian ', 'Dao ',
];