File: libs/Exel/PHPExcel/locale/nl/functions

Recommend this page to a friend!
  Classes of william amed  >  Raptor 2  >  libs/Exel/PHPExcel/locale/nl/functions  >  Download  
File: libs/Exel/PHPExcel/locale/nl/functions
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Raptor 2
Framework that takes routes from annotations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 36,713 bytes
 

Contents

Class file image Download
##
## PHPExcel
##

## Copyright (c) 2006 - 2011 PHPExcel
##
## This library is free software; you can redistribute it and/or
## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
## License as published by the Free Software Foundation; either
## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
##
## This library is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
## Lesser General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
## License along with this library; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
##
## @category  PHPExcel
## @package  PHPExcel_Calculation
## @copyright Copyright (c) 2006 - 2011 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel)
## @license  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt	LGPL
## @version  1.7.6, 2011-02-27
##
## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/
##
##


##
##	Add-in and Automation functions			Automatiseringsfuncties en functies in invoegtoepassingen
##
GETPIVOTDATA		= DRAAITABEL.OPHALEN		##	Geeft gegevens uit een draaitabelrapport als resultaat


##
##	Cube functions					Kubusfuncties
##
CUBEKPIMEMBER		= KUBUSKPILID			##	Retourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator) en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken
CUBEMEMBER		= KUBUSLID			##	Retourneert een lid of tupel in een kubushiërarchie. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig is
CUBEMEMBERPROPERTY	= KUBUSLIDEIGENSCHAP		##	Retourneert de waarde van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en retourneert de opgegeven eigenschap voor dit lid
CUBERANKEDMEMBER	= KUBUSGERANGCHIKTLID		##	Retourneert het zoveelste, gerangschikte lid in een set. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten
CUBESET			= KUBUSSET			##	Definieert een berekende set leden of tupels door een ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office Excel
CUBESETCOUNT		= KUBUSSETAANTAL		##	Retourneert het aantal onderdelen in een set
CUBEVALUE		= KUBUSWAARDE			##	Retourneert een samengestelde waarde van een kubus


##
##	Database functions				Databasefuncties
##
DAVERAGE		= DBGEMIDDELDE			##	Berekent de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens
DCOUNT			= DBAANTAL			##	Telt de cellen met getallen in een database
DCOUNTA			= DBAANTALC			##	Telt de niet-lege cellen in een database
DGET			= DBLEZEN			##	Retourneert één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database
DMAX			= DBMAX				##	Retourneert de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DMIN			= DBMIN				##	Retourneert de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DPRODUCT		= DBPRODUCT			##	Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DSTDEV			= DBSTDEV			##	Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DSTDEVP			= DBSTDEVP			##	Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DSUM			= DBSOM				##	Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
DVAR			= DBVAR				##	Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DVARP			= DBVARP			##	Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens


##
##	Date and time functions				Datum- en tijdfuncties
##
DATE			= DATUM				##	Geeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum
DATEVALUE		= DATUMWAARDE			##	Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DAY			= DAG				##	Converteert een serieel getal naar een dag van de maand
DAYS360			= DAGEN360			##	Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen
EDATE			= ZELFDE.DAG			##	Geeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
EOMONTH			= LAATSTE.DAG			##	Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
HOUR			= UUR				##	Converteert een serieel getal naar uren
MINUTE			= MINUUT			##	Converteert een serieel naar getal minuten
MONTH			= MAAND				##	Converteert een serieel getal naar een maand
NETWORKDAYS		= NETTO.WERKDAGEN		##	Geeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NOW			= NU				##	Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd
SECOND			= SECONDE			##	Converteert een serieel getal naar seconden
TIME			= TIJD				##	Geeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip
TIMEVALUE		= TIJDWAARDE			##	Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
TODAY			= VANDAAG			##	Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum
WEEKDAY			= WEEKDAG			##	Converteert een serieel getal naar een weekdag
WEEKNUM			= WEEKNUMMER			##	Converteert een serieel getal naar een weeknummer
WORKDAY			= WERKDAG			##	Geeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen
YEAR			= JAAR				##	Converteert een serieel getal naar een jaar
YEARFRAC		= JAAR.DEEL			##	Geeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begindatum en einddatum


##
##	Engineering functions				Technische functies
##
BESSELI			= BESSEL.Y			##	Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie In(x)
BESSELJ			= BESSEL.J			##	Geeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)
BESSELK			= BESSEL.K			##	Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSELY			= BESSEL.Y			##	Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Yn(x)
BIN2DEC			= BIN.N.DEC			##	Converteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN2HEX			= BIN.N.HEX			##	Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN2OCT			= BIN.N.OCT			##	Converteert een binair getal naar een octaal getal
COMPLEX			= COMPLEX			##	Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONVERT			= CONVERTEREN			##	Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
DEC2BIN			= DEC.N.BIN			##	Converteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC2HEX			= DEC.N.HEX			##	Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC2OCT			= DEC.N.OCT			##	Converteert een decimaal getal naar een octaal getal
DELTA			= DELTA				##	Test of twee waarden gelijk zijn
ERF			= FOUTFUNCTIE			##	Geeft als resultaat de foutfunctie
ERFC			= FOUT.COMPLEMENT		##	Geeft als resultaat de complementaire foutfunctie
GESTEP			= GROTER.DAN			##	Test of een getal groter is dan de drempelwaarde
HEX2BIN			= HEX.N.BIN			##	Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX2DEC			= HEX.N.DEC			##	Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX2OCT			= HEX.N.OCT			##	Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
IMABS			= C.ABS				##	Geeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getal
IMAGINARY		= C.IM.DEEL			##	Geeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
IMARGUMENT		= C.ARGUMENT			##	Geeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
IMCONJUGATE		= C.TOEGEVOEGD			##	Geeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getal
IMCOS			= C.COS				##	Geeft als resultaat de cosinus van een complex getal
IMDIV			= C.QUOTIENT			##	Geeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallen
IMEXP			= C.EXP				##	Geeft als resultaat de exponent van een complex getal
IMLN			= C.LN				##	Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal
IMLOG10			= C.LOG10			##	Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
IMLOG2			= C.LOG2			##	Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
IMPOWER			= C.MACHT			##	Geeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
IMPRODUCT		= C.PRODUCT			##	Geeft als resultaat het product van complexe getallen
IMREAL			= C.REEEL.DEEL			##	Geeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getal
IMSIN			= C.SIN				##	Geeft als resultaat de sinus van een complex getal
IMSQRT			= C.WORTEL			##	Geeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getal
IMSUB			= C.VERSCHIL			##	Geeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallen
IMSUM			= C.SOM				##	Geeft als resultaat de som van complexe getallen
OCT2BIN			= OCT.N.BIN			##	Converteert een octaal getal naar een binair getal
OCT2DEC			= OCT.N.DEC			##	Converteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT2HEX			= OCT.N.HEX			##	Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal


##
##	Financial functions				Financiële functies
##
ACCRINT			= SAMENG.RENTE			##	Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
ACCRINTM		= SAMENG.RENTE.V		##	Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
AMORDEGRC		= AMORDEGRC			##	Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINC		= AMORLINC			##	Berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode
COUPDAYBS		= COUP.DAGEN.BB			##	Berekent het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUPDAYS		= COUP.DAGEN			##	Geeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUPDAYSNC		= COUP.DAGEN.VV			##	Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUPNCD			= COUP.DATUM.NB			##	Geeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUPNUM			= COUP.AANTAL			##	Geeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUPPCD			= COUP.DATUM.VB			##	Geeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
CUMIPMT			= CUM.RENTE			##	Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUMPRINC		= CUM.HOOFDSOM			##	Geeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
DB			= DB				##	Geeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methode
DDB			= DDB				##	Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft
DISC			= DISCONTO			##	Geeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapier
DOLLARDE		= EURO.DE			##	Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal
DOLLARFR		= EURO.BR			##	Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk
DURATION		= DUUR				##	Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
EFFECT			= EFFECT.RENTE			##	Geeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentage
FV			= TW				##	Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering
FVSCHEDULE		= TOEK.WAARDE2			##	Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages
INTRATE			= RENTEPERCENTAGE		##	Geeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
IPMT			= IBET				##	Geeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IRR			= IR				##	Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
ISPMT			= ISBET				##	Geeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
MDURATION		= AANG.DUUR			##	Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt
MIRR			= GIR				##	Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten
NOMINAL			= NOMINALE.RENTE		##	Geeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentage
NPER			= NPER				##	Geeft als resultaat het aantal termijnen van een investering
NPV			= NHW				##	Geeft als resultaat de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentage
ODDFPRICE		= AFW.ET.PRIJS			##	Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
ODDFYIELD		= AFW.ET.REND			##	Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
ODDLPRICE		= AFW.LT.PRIJS			##	Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
ODDLYIELD		= AFW.LT.REND			##	Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
PMT			= BET				##	Geeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit
PPMT			= PBET				##	Geeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PRICE			= PRIJS.NOM			##	Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRICEDISC		= PRIJS.DISCONTO		##	Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRICEMAT		= PRIJS.VERVALDAG		##	Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
PV			= HW				##	Geeft als resultaat de huidige waarde van een investering
RATE			= RENTE				##	Geeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
RECEIVED		= OPBRENGST			##	Geeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
SLN			= LIN.AFSCHR			##	Geeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijn
SYD			= SYD				##	Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-Years-Digits'-methode
TBILLEQ			= SCHATK.OBL			##	Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
TBILLPRICE		= SCHATK.PRIJS			##	Bepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier
TBILLYIELD		= SCHATK.REND			##	Berekent het rendement voor schatkistpapier
VDB			= VDB				##	Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'-methode
XIRR			= IR.SCHEMA			##	Berekent de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows
XNPV			= NHW2				##	Berekent de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflows
YIELD			= RENDEMENT			##	Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
YIELDDISC		= REND.DISCONTO			##	Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
YIELDMAT		= REND.VERVAL			##	Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum


##
##	Information functions				Informatiefuncties
##
CELL			= CEL				##	Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
ERROR.TYPE		= TYPE.FOUT			##	Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
INFO			= INFO				##	Geeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving
ISBLANK			= ISLEEG			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is
ISERR			= ISFOUT2			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
ISERROR			= ISFOUT			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is
ISEVEN			= IS.EVEN			##	Geeft als resultaat WAAR als het getal even is
ISLOGICAL		= ISLOGISCH			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde is
ISNA			= ISNB				##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
ISNONTEXT		= ISGEENTEKST			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is
ISNUMBER		= ISGETAL			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is
ISODD			= IS.ONEVEN			##	Geeft als resultaat WAAR als het getal oneven is
ISREF			= ISVERWIJZING			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is
ISTEXT			= ISTEKST			##	Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is
N			= N				##	Geeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal
NA			= NB				##	Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B
TYPE			= TYPE				##	Geeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft


##
##	Logical functions				Logische functies
##
AND			= EN				##	Geeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn
FALSE			= ONWAAR			##	Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR
IF			= ALS				##	Geeft een logische test aan
IFERROR			= ALS.FOUT			##	Retourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd
NOT			= NIET				##	Keert de logische waarde van het argument om
OR			= OF				##	Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is
TRUE			= WAAR				##	Geeft als resultaat de logische waarde WAAR


##
##	Lookup and reference functions			Zoek- en verwijzingsfuncties
##
ADDRESS			= ADRES				##	Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
AREAS			= BEREIKEN			##	Geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing
CHOOSE			= KIEZEN			##	Kiest een waarde uit een lijst met waarden
COLUMN			= KOLOM				##	Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing
COLUMNS			= KOLOMMEN			##	Geeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing
HLOOKUP			= HORIZ.ZOEKEN			##	Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel
HYPERLINK		= HYPERLINK			##	Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet
INDEX			= INDEX				##	Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECT		= INDIRECT			##	Geeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
LOOKUP			= ZOEKEN			##	Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
MATCH			= VERGELIJKEN			##	Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix
OFFSET			= VERSCHUIVING			##	Geeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing
ROW			= RIJ				##	Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing
ROWS			= RIJEN				##	Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing
RTD			= RTG				##	Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering (automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het Component Object Model (COM).) ondersteunt
TRANSPOSE		= TRANSPONEREN			##	Geeft als resultaat de getransponeerde van een matrix
VLOOKUP			= VERT.ZOEKEN			##	Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel


##
##	Math and trigonometry functions			Wiskundige en trigonometrische functies
##
ABS			= ABS				##	Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal
ACOS			= BOOGCOS			##	Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal
ACOSH			= BOOGCOSH			##	Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal
ASIN			= BOOGSIN			##	Geeft als resultaat de boogsinus van een getal
ASINH			= BOOGSINH			##	Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal
ATAN			= BOOGTAN			##	Geeft als resultaat de boogtangens van een getal
ATAN2			= BOOGTAN2			##	Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten
ATANH			= BOOGTANH			##	Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal
CEILING			= AFRONDEN.BOVEN		##	Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
COMBIN			= COMBINATIES			##	Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COS			= COS				##	Geeft als resultaat de cosinus van een getal
COSH			= COSH				##	Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal
DEGREES			= GRADEN			##	Converteert radialen naar graden
EVEN			= EVEN				##	Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EXP			= EXP				##	Verheft e tot de macht van een bepaald getal
FACT			= FACULTEIT			##	Geeft als resultaat de faculteit van een getal
FACTDOUBLE		= DUBBELE.FACULTEIT		##	Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal
FLOOR			= AFRONDEN.BENEDEN		##	Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
GCD			= GGD				##	Geeft als resultaat de grootste gemene deler
INT			= INTEGER			##	Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal
LCM			= KGV				##	Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud
LN			= LN				##	Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal
LOG			= LOG				##	Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal
LOG10			= LOG10				##	Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getal
MDETERM			= DETERMINANTMAT		##	Geeft als resultaat de determinant van een matrix
MINVERSE		= INVERSEMAT			##	Geeft als resultaat de inverse van een matrix
MMULT			= PRODUCTMAT			##	Geeft als resultaat het product van twee matrices
MOD			= REST				##	Geeft als resultaat het restgetal van een deling
MROUND			= AFRONDEN.N.VEELVOUD		##	Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud
MULTINOMIAL		= MULTINOMIAAL			##	Geeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
ODD			= ONEVEN			##	Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
PI			= PI				##	Geeft als resultaat de waarde van pi
POWER			= MACHT				##	Verheft een getal tot een macht
PRODUCT			= PRODUCT			##	Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar
QUOTIENT		= QUOTIENT			##	Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getal
RADIANS			= RADIALEN			##	Converteert graden naar radialen
RAND			= ASELECT			##	Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1
RANDBETWEEN		= ASELECTTUSSEN			##	Geeft een willekeurig getal tussen de getallen die u hebt opgegeven
ROMAN			= ROMEINS			##	Converteert een Arabisch getal naar een Romeins getal en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst
ROUND			= AFRONDEN			##	Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
ROUNDDOWN		= AFRONDEN.NAAR.BENEDEN		##	Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
ROUNDUP			= AFRONDEN.NAAR.BOVEN		##	Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
SERIESSUM		= SOM.MACHTREEKS		##	Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
SIGN			= POS.NEG			##	Geeft als resultaat het teken van een getal
SIN			= SIN				##	Geeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek
SINH			= SINH				##	Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal
SQRT			= WORTEL			##	Geeft als resultaat de positieve vierkantswortel van een getal
SQRTPI			= WORTEL.PI			##	Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)
SUBTOTAL		= SUBTOTAAL			##	Geeft als resultaat een subtotaal voor een bereik
SUM			= SOM				##	Telt de argumenten op
SUMIF			= SOM.ALS			##	Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SUMIFS			= SOMMEN.ALS			##	Telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen
SUMPRODUCT		= SOMPRODUCT			##	Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
SUMSQ			= KWADRATENSOM			##	Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten
SUMX2MY2		= SOM.X2MINY2			##	Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SUMX2PY2		= SOM.X2PLUSY2			##	Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SUMXMY2			= SOM.XMINY.2			##	Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
TAN			= TAN				##	Geeft als resultaat de tangens van een getal
TANH			= TANH				##	Geeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal
TRUNC			= GEHEEL			##	Kapt een getal af tot een geheel getal


##
##	Statistical functions				Statistische functies
##
AVEDEV			= GEM.DEVIATIE			##	Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
AVERAGE			= GEMIDDELDE			##	Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten
AVERAGEA		= GEMIDDELDEA			##	Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
AVERAGEIF		= GEMIDDELDE.ALS		##	Geeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria
AVERAGEIFS		= GEMIDDELDEN.ALS		##	Geeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen
BETADIST		= BETA.VERD			##	Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingsfunctie
BETAINV			= BETA.INV			##	Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdelingsfunctie voor een gegeven bèta-verdeling
BINOMDIST		= BINOMIALE.VERD		##	Geeft als resultaat de binomiale verdeling
CHIDIST			= CHI.KWADRAAT			##	Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIINV			= CHI.KWADRAAT.INV		##	Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHITEST			= CHI.TOETS			##	Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets
CONFIDENCE		= BETROUWBAARHEID		##	Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CORREL			= CORRELATIE			##	Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
COUNT			= AANTAL			##	Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
COUNTA			= AANTALARG			##	Telt het aantal waarden in de argumentenlijst
COUNTBLANK		= AANTAL.LEGE.CELLEN		##	Telt het aantal lege cellen in een bereik
COUNTIF			= AANTAL.ALS			##	Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium
COUNTIFS		= AANTALLEN.ALS			##	Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria
COVAR			= COVARIANTIE			##	Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
CRITBINOM		= CRIT.BINOM			##	Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
DEVSQ			= DEV.KWAD			##	Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat
EXPONDIST		= EXPON.VERD			##	Geeft als resultaat de exponentiële verdeling
FDIST			= F.VERDELING			##	Geeft als resultaat de F-verdeling
FINV			= F.INVERSE			##	Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling
FISHER			= FISHER			##	Geeft als resultaat de Fisher-transformatie
FISHERINV		= FISHER.INV			##	Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie
FORECAST		= VOORSPELLEN			##	Geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend
FREQUENCY		= FREQUENTIE			##	Geeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
FTEST			= F.TOETS			##	Geeft als resultaat een F-toets
GAMMADIST		= GAMMA.VERD			##	Geeft als resultaat de gamma-verdeling
GAMMAINV		= GAMMA.INV			##	Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMALN			= GAMMA.LN			##	Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
GEOMEAN			= MEETK.GEM			##	Geeft als resultaat het meetkundige gemiddelde
GROWTH			= GROEI				##	Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend
HARMEAN			= HARM.GEM			##	Geeft als resultaat het harmonische gemiddelde
HYPGEOMDIST		= HYPERGEO.VERD			##	Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling
INTERCEPT		= SNIJPUNT			##	Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
KURT			= KURTOSIS			##	Geeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling
LARGE			= GROOTSTE			##	Geeft als resultaat de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
LINEST			= LIJNSCH			##	Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend
LOGEST			= LOGSCH			##	Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend
LOGINV			= LOG.NORM.INV			##	Geeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale verdeling
LOGNORMDIST		= LOG.NORM.VERD			##	Geeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling
MAX			= MAX				##	Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXA			= MAXA				##	Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MEDIAN			= MEDIAAN			##	Geeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen
MIN			= MIN				##	Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINA			= MINA				##	Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MODE			= MODUS				##	Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
NEGBINOMDIST		= NEG.BINOM.VERD		##	Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling
NORMDIST		= NORM.VERD			##	Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORMINV			= NORM.INV			##	Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
NORMSDIST		= STAND.NORM.VERD		##	Geeft als resultaat de cumulatieve standaardnormale verdeling
NORMSINV		= STAND.NORM.INV		##	Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdeling
PEARSON			= PEARSON			##	Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENTILE		= PERCENTIEL			##	Geeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENTRANK		= PERCENT.RANG			##	Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERMUT			= PERMUTATIES			##	Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
POISSON			= POISSON			##	Geeft als resultaat de Poisson-verdeling
PROB			= KANS				##	Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
QUARTILE		= KWARTIEL			##	Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling
RANK			= RANG				##	Geeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen
RSQ			= R.KWADRAAT			##	Geeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
SKEW			= SCHEEFHEID			##	Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling
SLOPE			= RICHTING			##	Geeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
SMALL			= KLEINSTE			##	Geeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
STANDARDIZE		= NORMALISEREN			##	Geeft als resultaat een genormaliseerde waarde
STDEV			= STDEV				##	Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVA			= STDEVA			##	Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STDEVP			= STDEVP			##	Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPA			= STDEVPA			##	Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STEYX			= STAND.FOUT.YX			##	Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
TDIST			= T.VERD			##	Geeft als resultaat de Student T-verdeling
TINV			= T.INV				##	Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling
TREND			= TREND				##	Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend
TRIMMEAN		= GETRIMD.GEM			##	Geeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
TTEST			= T.TOETS			##	Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets
VAR			= VAR				##	Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VARA			= VARA				##	Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VARP			= VARP				##	Berekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPA			= VARPA				##	Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
WEIBULL			= WEIBULL			##	Geeft als resultaat de Weibull-verdeling
ZTEST			= Z.TOETS			##	Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets


##
##	Text functions					Tekstfuncties
##
ASC			= ASC				##	Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)
BAHTTEXT		= BAHT.TEKST			##	Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)
CHAR			= TEKEN				##	Geeft als resultaat het teken dat hoort bij de opgegeven code
CLEAN			= WISSEN.CONTROL		##	Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
CODE			= CODE				##	Geeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
CONCATENATE		= TEKST.SAMENVOEGEN		##	Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
DOLLAR			= EURO				##	Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)
EXACT			= GELIJK			##	Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn
FIND			= VIND.ALLES			##	Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
FINDB			= VIND.ALLES.B			##	Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
FIXED			= VAST				##	Maakt een getal als tekst met een vast aantal decimalen op
JIS			= JIS				##	Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)
LEFT			= LINKS				##	Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks
LEFTB			= LINKSB			##	Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks
LEN			= LENGTE			##	Geeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks
LENB			= LENGTEB			##	Geeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks
LOWER			= KLEINE.LETTERS		##	Zet tekst om in kleine letters
MID			= MIDDEN			##	Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
MIDB			= DEELB				##	Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
PHONETIC		= FONETISCH			##	Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
PROPER			= BEGINLETTERS			##	Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
REPLACE			= VERVANG			##	Vervangt tekens binnen een tekst
REPLACEB		= VERVANGENB			##	Vervangt tekens binnen een tekst
REPT			= HERHALING			##	Herhaalt een tekst een aantal malen
RIGHT			= RECHTS			##	Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks
RIGHTB			= RECHTSB			##	Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks
SEARCH			= VIND.SPEC			##	Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
SEARCHB			= VIND.SPEC.B			##	Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
SUBSTITUTE		= SUBSTITUEREN			##	Vervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks
T			= T				##	Converteert de argumenten naar tekst
TEXT			= TEKST				##	Maakt een getal op en converteert het getal naar tekst
TRIM			= SPATIES.WISSEN		##	Verwijdert de spaties uit een tekst
UPPER			= HOOFDLETTERS			##	Zet tekst om in hoofdletters
VALUE			= WAARDE			##	Converteert tekst naar een getal

For more information send a message to info at phpclasses dot org.